Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SEKOLAH DASAR NEGERI MENDIS JAYA
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
TERAKREDITASI A
Alamat : Jln. Tripika Rt. 05 Dusun 03 Desa Mendis Jaya Kec.Bayung Lencir 30756 Email:sdnmendisjaya@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI MENDIS JAYA
NOMOR : 420 / 511 / SD-338 / VII / 2022
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN BIMBINGAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023
Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri
Mendis Jaya perlu menetapkan pembagian tugas guru.
Mengingat : 1. Undang - undang No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : 84 / 1993
4. Surat Keputusan bersama Pendidikan Nasional dan Kepala BAKNNomor .0433 /
P / 1993 jo No 25 Tahun 1993
5. PP 32 tahun 2013 tentang perubahan PP 19 tahun 2005 tentang Stándar Nasional
Pendidikan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar pada Tahun pelajaran 2022 / 2023
seperti tercantum lampiran I Surat Keputusan ini.

Kedua : Pembagian tugas guru dalam membimbing siswa pada kegiatan ekstrakurikuler seperti
tersebut pada lampiran II keputusan ini.

Ketiga : Pembagian Tugas Piket Guru seperti tercantum pada Lampiran III Surat Keputusan ini

Keempat : Masing - masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala
kepada Kepala Sekolah.

Kelima : Segala yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBS
SDN Mendis Jaya yang sesuai.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mendis Jaya, 11 Juli 2022


Kepala Sekolah

YUNITA, S.Pd.SD
NIP. 19730616 200604 2 013
LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA SDN MENDIS JAYA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
TAMBAHAN GURU DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SEMESTER GANJIL TP. 2022 / 2023

NO NAMA / NIP / NUPTK TUGAS TAMBAHAN JUMLAH JAM KET

Yunita, S.Pd.SD 1.Pembina Pramuka


1 4
NIP.19730616 200604 2 013 2.Pembina Siswa Prestasi
Warsiyah, S.Pd.SD 1.Pembina Pramuka
2 4
NIP.19651120 200801 2 001 2.Pelatih Bola Volly
Hoten Hodiyah, S.Pd.SD 1.Pembina Pramuka
3 4
NIP.19670522 201405 2 001 2.Pelatih Bulutangkis
Rina Romadonia,S.Pd 1.Pembina Pramuka
4 4
NIP.19830703 201407 2 002 2.Layanan Perpustakaan
Hartutik, S.Pd 1.Pembina Pramuka
5 4
NIPPPK.19740907 202221 2 008 2.Kepala Perpustakaan
Siti Halimah, S.Pd 1.Pembina Pramuka
6 4
NIPPPK.19740808 202221 2 007 2.Pelatih Volly Putri
Devi Ekawati, S.Pd.SD 1.Pembina Pramuka
7 4
NIPPPK.19790204 202221 2 011 2.Pelatih Seni Tari
Iin Marlina,S.Pd 1.Pembina Pramuka
8 4
NIPPPK.19820102 202221 2 019 2.Pelatih Kriya Anyam
Yoyo Baharudin, S.Pd.SD 1.Pembina Pramuka
9 4
NIPPPK.19830805 202221 1 014 2.Pelatih Volly Putra
Sugeng Priyono,S.Pd 1.Pembina Pramuka
10 4
NIPPPK.19860614 202221 1 024 2.Operator Sekolah
Junardi,S.Pd.I 1.Pembina Pramuka
11 4
NUPTK.3163 7616 6320 0023 2.Pembina Mental Siswa
Puji Haryono,S.Pd 1.Pembina Pramuka
12 4
NUPTK.7237 7706 7213 0073 2.Pelatih Atletik
Dewi Susanti, S.Pd 1.Pembina Pramuka
13 4
NUPTK.0459 7676 6913 0142 2.Pelatih Volly Ball
Sayamah,S.Pd 1.Pembina Pramuka
14 4
NUPTK.2939 7586 6113 0142 2.Pelatih Bulutangkis
Een Maemunah,S.Pd.I 1.Pembina Pramuka
15 4
NUPTK.8544 7676 6813 0132 2.Pembina Siswa Prestasi
Muhamad Rifki Fauzi, S.Pd 1.Pembina Mental Siswa
16 4
NUPTK.-
Turipan, SE 1.Tenaga Administrasi
17

18

Mendis Jaya, 11 Juli 2022


Kepala Sekolah

YUNITA, S.Pd.SD
NIP. 19730616 200604 2 013

LAMPIRAN 1
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES PEMBELAJARAN
SD NEGERI MENDIS JAYA SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023

GOL JABATAN JENIS TUGAS JUMLAH


NO NAMA / NIP / NUPTK KET
RUANG GURU GURU MENGAJAR JAM
Yunita, S.Pd.SD Guru
1 III c - - - KEPSEK
NIP.19730616 200604 2 013 Pertama
Warsiyah,S.Pd.SD Guru
2 III c GK II a + II b 25 PNS
NIP.19651120 200801 2 001 Pertama
Hoten Hodiyah,S.Pd.SD Guru
3 III a GK Ia 25 PNS
NIP.19670522 201405 2 001 Pertama
Rina Romadonia,S.Pd Guru PNS
4 III a GK Vb 31
NIP.19830703 201407 2 002 Pertama
Hartutik, S.Pd GK Ib 25 PPPK
5
NIPPPK.19740907 202221 2 008
6 Siti Halimah, S.Pd GK VI a 25 PPPK
NIPPPK.19740808 202221 2 007
7 Devi Ekawati, S.Pd.SD
GK III b 31 PPPK
NIPPPK.19790204 202221 2 011
Iin Marlina,S.Pd PPPK
8 GK IV b 25
NIPPPK.19820102 202221 2 019
Yoyo Baharudin, S.Pd.SD PPPK
9 GK IV a 31
NIPPPK.19830805 202221 1 014
Sugeng Priyono,S.Pd PPPK
10 Gk III a 36
NIPPPK.19860614 202221 1 024
Junardi,S.Pd.I GTT
11 G.PAI I b – Vb + VI a 28
NUPTK.3163 7616 6320 0023
Puji Haryono,S.Pd GTT
12 GK Va 28
NUPTK.7237 7706 7213 0073
Dewi Susanti, S.Pd Kls.Filial
13 GK III c + v c 48
NUPTK.0459 7676 6913 0142
Sayamah, S.Pd Kls.Filial
14 GK IV c + VI b 48
NUPTK.2939 7586 6113 0142
Een Maemunah,S.Pd.I Kls.Filial
15 GK I c + II c 48
NUPTK.8544 7676 6813 0132
Muhamad Rifki Fauzi, S.Pd
16 G.PAI Ia-Va 32 Bosda
NUPTK.-
Turipan ,SE
17 Adm 24 Bosda

18

Mendis Jaya, 11 Juli 2022


Kepala Sekolah

YUNITA, S.Pd.SD
NIP. 19730616 200604 2 013
LAMPIRAN III: SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI MENDIS JAYA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS
PIKET GURU SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO HARI NAMA GURU/NIP/NUPTK KEWAJIBAN GURU PIKET

1. Hartutik, S.Pd
1 SENIN 1.Datang lebih awal sebelum KBM dimulai.
NIPPPK.19740907 202221 2 008
2. Muhamad Rifki Fauzi, S.Pd
2.Mengkondisikan piket siswa.
NUPTK.-
3.Membunyikan bel tanda masuk,ganti
pelajaran,berkumpul dan tanda pulang.
1. Hoten Hodiyah,S.Pd.SD
2 SELASA 4.Menggantikan tugas guruyang tidak hadir.
NIP.19670522 201405 2 001
2. Yoyo Baharudin, S.Pd.SD
5.Memeriksa kerapihan pakaian siswa
NIPPPK.19830805 202221 1 014
6.Menyelesaikan masalah/kejadian yang
terjadi pada hari itu.
1. Devi Ekawati,S.Pd
3 RABU
NIPPPK.19790204 202221 2 011
2. Sugeng Priyono, S.Pd
NIPPPK.19860614 202221 1 024

1. Iin Marlina,S.Pd
4 KAMIS
NIPPPK.19820102 202221 2 019
2. Junardi, S.Pd.I
NUPTK.3163 7616 6320 0023

1. Siti Halimah, S.Pd


5 JUMAT
NIPPPK.19740808 202221 2 007
2. Puji Haryono, S.Pd
NUPTK.7237 7706 7213 0073

1. Rina Romadonia,S.Pd
6 SABTU
NIP.19830703 201407 2 002
2. Turipan, SE

Mendis Jaya, 11 Juli 2022


Kepala Sekolah

YUNITA, S.Pd.SD
NIP. 19730616 200604 2 013

Anda mungkin juga menyukai