Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATAPELAJA BAHASA Choose an item.


MINGGU
RAN MELAYU
KELAS Tingkatan 2 MASA
21/3/2022
TARIKH HARI Isnin

TEMA TEMA 17 : ERA BAHARU INDUSTRI


KEMAHIRAN Menulis
TAJUK UNIT 33 : Industri Berdaya Saing
KOD
STANDARD 3.5 Menulis untuk meringkaskan dan merumus pelbagai bahan prosa
KANDUNGAN
KOD
STANDARD 3.5.1 Menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan
PEMBELAJAR betul menggunakan ayat yang gramatis.
AN
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid dapat;
PEMBELAJAR 1.Menulis ringkasan dan merumus pelbagai bahan prosa dengan betul
AN menggunakan ayat yang gramatis.
Pada akhir pembelajaran murid mencapai objektif pembelajaran sekiranya:
1.Mengaplikasi kemahiran bahasa dan maklumat berkaitan tajuk UNIT
KRITERIA 33 : Industri Berdaya Saing
KEJAYAAN
2.Menulis untuk meringkaskan dan merumus pelbagai bahan prosa
3.Menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan dengan tepat
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
1.Guru mengimbas pengetahuan sedia ada murid dan merangsang
minat serta perhatian mereka terhadap tajuk yang bakal dipelajari iaitu
AKTIVITI dengan menunjukkan gambar
PERMULAAN
2.Sumbang saran antara guru dan murid
3.Kemudian murid membuat perkaitan antara objektif pembelajaran dan
kriteria kejayaan dengan Sub-topik
AKTIVITI 1.Guru minta murid membahaskan tajuk . Kemudian murid membuat
UTAMA perkaitan antara objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan dengan
tajuk
2.Guru menggunakan Pembelajaran Inkuiri. Melalui pendekatan ini guru
mementingkan pembelajaran melalui pengalaman murid.
3.Guru memberi tunjuk ajar kemudian murid menulis ringkasan dan
merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang
gramatis.
4.Seterusnya murid melakukan aktiviti Rally Robin: Pelajar dalam bentuk
berpasangan bergilir-gilir memberikan respons tentang sesuatu
perkara secara lisan.
5.Kemudian aktiviti melaksanakan project Based Learning (PBL). Guru
melaksanakan pendekatan terbeza dari segi kandungan iaitu guru
memberikan bahan kandungan yang berbeza mengikut tahap murid
6.Akhir sekali, penyemakan tugasan murid oleh guru
7.Guru melaksanakan pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

AKTIVITI 1. Mengisi Exit tiket/ perbincangan nilai murni


PENUTUP 2. Kesimpulan tajuk dinyatakan oleh beberapa orang murid secara rawak

PEMBELAJAR
AN ALAF 21 Bersifat Ingin Tahu
Inkuiri pen

STRATEGI Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai


PENGAJARAN

BAHAN
BANTU Slide power
Antologi Komsas Laptop LCD projector
BELAJAR point
(BBB)

KECERDASAN
intrapersonal
PELBAGAI

ELEMEN
MERENTASI Teknologi Maklumat dan Komunikasi
KURIKULUM
(EMK)

KEMAHIRAN KBAT: Mengaplikasi


BERFIKIR

PENILAIAN
PENGAJARAN
& Jawapan pada lembaran/buku kerja
PEMBELAJAR
AN
ELEMEN 6K Kebangsaan
Choose an item. orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
REFLEKSI Choose an item. orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan. Disiplin dan komitmen murid memuaskan.

KERJA PEMULIHAN Bimbingan rakan


SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN Membuat rujukan menggunakan internet
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATAPELAJA BAHASA Choose an item.


MINGGU
RAN MELAYU
KELAS Tingkatan 2 MASA
21/3/2022
TARIKH HARI Isnin

TEMA TEMA 17 : ERA BAHARU INDUSTRI


KEMAHIRAN Menulis
TAJUK UNIT 34 : Industri Berdaya Maju
KOD
3.6 Menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai
STANDARD
bentuk penulisan dan grafik.
KANDUNGAN
KOD
STANDARD 3.6.1 Menulis dan mengolah maklumat daripada bahan dialog dan bahan
PEMBELAJAR prosa kepada puisi menggunakan ayat yang gramatis.
AN
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid dapat;
PEMBELAJAR 1.Menulis dan mengolah maklumat daripada bahan dialog dan bahan
AN prosa kepada puisi menggunakan ayat yang gramatis.
Pada akhir pembelajaran murid mencapai objektif pembelajaran sekiranya:
1.Mengaplikasi kemahiran bahasa dan maklumat berkaitan tajuk UNIT
KRITERIA 34 : Industri Berdaya Maju
KEJAYAAN 2.Menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk
penulisan dan grafik.
3.Menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan dengan tepat
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
1.Guru mengimbas pengetahuan sedia ada murid dan merangsang
minat serta perhatian mereka terhadap tajuk yang bakal dipelajari iaitu
AKTIVITI dengan menonton video
PERMULAAN
2.Sumbang saran antara guru dan murid
3.Kemudian murid membuat perkaitan antara objektif pembelajaran dan
kriteria kejayaan dengan Sub-topik
AKTIVITI 1.Murid membaca teks petikan yang diedarkan oleh guru Kemudian
UTAMA murid membuat perkaitan antara objektif pembelajaran dan kriteria
kejayaan dengan tajuk
2.Guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran secara
kontruktivisme. Melalui pendekatan ini, murid membina pemahaman
mereka sendiri mengenai tajuk
3.Guru memberi tunjuk ajar kemudian murid menulis dan mengolah
maklumat daripada bahan dialog dan bahan prosa kepada puisi
menggunakan ayat yang gramatis.
4.Seterusnya murid melakukan aktiviti Rally Table: Secara berpasangan,
murid bergilir-gilir memberikan respons atau menyelesaikan soalan
dengan menulis di atas kertas yang sama dan menggunakan pen atau
pensil yang sama.
5.Kemudian aktiviti perbincangan kumpulan. Guru melaksanakan
pendekatan terbeza dari segi proses iaitu guru menjalankan aktiviti
pembelajaran khas bagi setiap murid mengikut tahap masing-masing
6.Akhir sekali, penyemakan tugasan murid oleh guru
7.Guru melaksanakan pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

AKTIVITI 1. Mengisi Exit tiket/ perbincangan nilai murni


PENUTUP 2. Kesimpulan tajuk dinyatakan oleh beberapa orang murid secara rawak

PEMBELAJAR
AN ALAF 21 Bersifat Ingin Tahu
Inkuiri pen

STRATEGI Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai


PENGAJARAN

BAHAN
BANTU Slide power
Antologi Komsas Laptop LCD projector
BELAJAR point
(BBB)

KECERDASAN
intrapersonal
PELBAGAI

ELEMEN
MERENTASI Teknologi Maklumat dan Komunikasi
KURIKULUM
(EMK)

KEMAHIRAN KBAT: Mengaplikasi


BERFIKIR

PENILAIAN
PENGAJARAN
& Jawapan pada lembaran/buku kerja
PEMBELAJAR
AN
ELEMEN 6K Kebangsaan
Choose an item. orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
REFLEKSI Choose an item. orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan. Disiplin dan komitmen murid memuaskan.

KERJA PEMULIHAN Bimbingan rakan


SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN Membuat rujukan menggunakan internet