Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN

PROJECT BASED LEARNING

TOOLKIT S3–A1 TemplatPerancangan PBL


NAMA UJI ANAK MIDIN, NURAZMINA BINTI MOHAMAD AYOB, WONG SENG HUI
SEKOLAH SK SENIBONG SEJERIN

TAJUK/TEMA KEKAL SELAMAT DI MANA JUA

RINGKASAN
PROJEK
(PROJECT Langkah-langkahkeselamatandalamkehidupanseharian.
OVERVIEW)

MATA 1. BAHASA MELAYU


PELAJARAN 2. PENDIDIKAN SENI VISUAL
3. PENDIDIKAN MORAL
TAHUN/ TAHUN 3
TINGKATAN
STANDARD BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN MORAL
KANDUNGAN:
1.2 Bertuturuntukmenyampaikanmaklumat dan 3.1Penghasilankaryakreatif. 3.0Tanggungjawan di sekolah.
idea bagipelbagaitujuan.

STANDARD BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN MORAL


PEMBELAJARA
1.2.1Bertuturuntukmenjelaskan dan 3.1.4 3.5 Mengamalkansikap
N:
menilaisesuatuperkarasecarabertatasusilam MenghasilkankaryakreatifdalamBid bertanggungjawab di
engikutkonteks. angMembentuk dan sekolah.
MembuatBinaanberdasarkan :

i. Penentuan tema dan tajuk.


ii. Penjanaanidea.
iii. Pelaksanaanproses.
iv. Kemasanakhir.
STANDARD BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN MORAL
PRESTASI: Mendengar dan memberikan respons dengan Menciptakaryakreatif dan Menghayati dan
betulterhadapayat tunggal, ayatmajmuk, inovatifdengankemasan yang betul. mengamalkansikapbertanggungj
ayatperintah dan ayattanyasertamendapatkan dan awab di
menyampaikanmaklumatmenggunakanidea yang sekolahsecaratekalataubolehdic
kritis dan kreatifdengansebutan dan intonasi yang ontohi.
betulsecarabertatasusilapadatahapsangatterperinc
i, konsisten dan menjadi model teladan.

HASIL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN MORAL


PEMBELAJARA
- Murid dapat memberikan sekurang – Murid dapat menghasilkan sekurang – Murid dapat menyenaraikan
N
kurangnya 6 respons terhadap situasi yang kurangnya 1 arca mobail dengan pelbagai sekurang - kurangnya 3
diberikan dengan betul. bahan. tanggungjawab mengekalkan
- Murid dapat menyusun langkah-langkah keselamatan di sekolah
keselamatan di rumah dengan betul. berdasarkan gambar.

IDEA UTAMA “Kekal Selamat Di Mana Jua”


(THE BIG IDEA)

SOALAN 1. Apakah yang perlukamulakukanketikabersendirian di rumah?


PENCETUS IDEA
(ESSENTIAL
QUESTIONS) 2. Bagaimanacaramenggunakanperalatantajamdenganselamat?

3. Kenapakitaharusmenjagakeselamatandiri di sekolah?

RANCANGAN Tugasan Jenis/Alat Pentaksiran


PENTAKSIRAN (Pembentangan/ PenghasilanProduk/Penulisan/Rajah/Graf)

BAHASA MELAYU
1. Melengkapkanpetaalir. 1. Borangpemerhatian.
2. Menjawabsoalanberdasarkansituasi. 2. Rubrik pemarkahan.
3. Kuiz.

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Menghasilkan arca mobail. 1. Borangpemerhatian.


2. Rubrik pemarkahan.

PENDIDIKAN MORAL

1. Melabelkangambar. 1. Borangpemerhatian.
2. Menghasilkanpetaminda. 2. Rubrik pemarkahan.
3. Pembentangan.

LANGKAH
PENGAJARAN RujukRancanganPengajaranHarian

SUMBER BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN MORAL

1. DSKP. 1. DSKP. 1. DSKP.


2. Pautan internet. 2. Pautan internet. 2. Pautan internet.
3. Bukuteks. 3. Bukuteks. 3. Bukuteks.

LAMPIRAN 1 – LANGKAH PENGAJARAN (dari Toolkit S3-A1)

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN MORAL


Rujuk RPH Rujuk RPH Rujuk RPH

TOOLKIT S3– A2
TUJUAN:
Menyediakan rubrik untuk pentaksiran yang anda tetapkan.
ARAHAN:
Sediakanrubrikuntuktugasan yang telahandatetapkan. (Tambahkankategorisekiranyaperlu)

KATEG
ORI BAHASA MELAYU PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN MORAL
TAHAP

Mendengar dan memberikan respons Mengolah dan menyusunideadalampenghasilankarya. Mengenalpasti dan


Taha denganbetulterhadapayat tunggal, mempamerkanperasaanapabiladapatmelaksanak
ayatmajmuk, ayatperintah dan antanggungjawab di sekolah.
p4 ayattanyasertamendapatkan dan
menyampaikanmaklumatmenggunaka
nidea yang kritis dan
kreatifdengansebutan dan intonasi
yang
betulsecarabertatasusilapadatahapku
kuh.

Mendengar dan memberikan respons Menentukankesesuaianantarakomposisisertagubahan Menghayati dan


denganbetulterhadapayat tunggal, dalampengkaryaan. melaksanakansikapbertanggungjawab di
ayatmajmuk, ayatperintah dan sekolahdalamkehidupanseharian.
Taha ayattanyasertamendapatkan dan
p5 menyampaikanmaklumatmenggunaka
nidea yang kritis dan
kreatifdengansebutan dan intonasi
yang
betulsecarabertatasusilapadatahapter
perinci.
Mendengar dan memberikan respons Menciptakaryakreatif dan inovatifdengankemasan Menghayati dan
denganbetulterhadapayat tunggal, yang betul. mengamalkansikapbertanggungjawab di
ayatmajmuk, ayatperintah dan sekolahsecaratekalataubolehdicontohi.
Taha ayattanyasertamendapatkan dan
p6 menyampaikanmaklumatmenggunaka
nidea yang kritis dan
kreatifdengansebutan dan intonasi
yang
betulsecarabertatasusilapadatahapsa
ngatterperinci, konsisten dan menjadi
model teladan.
TOOLKIT S3–A3

TUJUAN:
Merancang timeline pelaksanaan PBL.
ARAHAN:
Sediakan timeline untuksemuasubjekbagi PBL andatentangperancang.
Subjek Tuan Rumah: Bahasa Melayu
SubjekTetamu: Pendidikan Seni Visual & Pendidikan Moral
BULAN : MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4

MEMBUAT
PERANCANGAN MELAKSANAKAN PBL MEMBUAT PAMERAN PBL
BAHASA MELAYU PERSEDIAAN
DENGAN MERUJUK
DSKP PAMERAN
MEMBUAT
PERANCANGAN MELAKSANAKAN PBL MEMBUAT PAMERAN PBL
PENDIDIKAN SENI VISUAL PERSEDIAAN
DENGAN MERUJUK
DSKP PAMERAN

PENDIDIKAN MORAL MEMBUAT


PERANCANGAN MELAKSANAKAN PBL MEMBUAT PAMERAN PBL
DENGAN MERUJUK PERSEDIAAN
DSKP PAMERAN

Anda mungkin juga menyukai