Anda di halaman 1dari 20

PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK

Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia Oktober 2008

PERATURAN MENGENAI ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK _____________________________________________________________

1. 1.1

Kelulusan Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja Arahan Perbendaharaan 202.2 memperuntukkan bahawa kelulusan hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa/Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja sebelum sesuatu arahan perubahan kerja dikeluarkan. Selaras dengan A.P. 202.2 Jadual I dan A.P. 203.1, permohonan hendaklah dibuat kepada Jawatankuasa yang berkenaan mengikut hadkuasa seperti di Lampiran A dengan mengemukakan borang JKRKPK(Pind. 1/2008) seperti di Lampiran B, bagi perubahan kerja yang menyebabkan penambahan harga kontrak sahaja. Pegawai yang memohon tidak boleh menjadi Pengerusi atau Ahli Jawatankuasa. Di bawah borang JKR-KPK, nilai anggaran kerja perubahan yang terlibat juga perlu dikemukakan. Nilai ini merupakan nilai sementara dan hendaklah disokong dengan butir-butir pengiraan yang disahkan oleh P.P./Wakil P.P./Wakil P.P. Pakar. P.P./Wakil P.P. juga dikehendaki membuat perakuan pematuhan kepada kehendak A.P. 202 iaitu sebagaimana yang tercatat di Bahagian D borang tersebut. P.P. hendaklah memastikan bahawa semua permintaan perubahan kerja daripada Agensi Pelanggan hanya boleh diterima sekiranya ia dibuat secara bertulis oleh pihak-pihak yang dikenalpasti sebagai pihak yang diberi kuasa bagi Agensi Pelanggan tersebut. Sekiranya terdapat pertambahan kepada nilai perubahan kerja yang telah diluluskan, kelulusan ke atas pertambahan tersebut hendaklah diperolehi daripada Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja yang berkenaan, selaras dengan peruntukan di Lampiran A. Bagi perubahan kerja yang diluluskan oleh Jawatankuasa di peringkat KPKR, P.P. hendaklah memastikan keseluruhan nilai perubahan kerja tidak melebihi had kuasa Jawatankuasa di peringkat KPKR. Contoh Borang JKR-KPK yang telah diisi adalah sebagaimana di Lampiran B1.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2. 2.1

Pengeluaran Arahan Perubahan Kerja Setelah kelulusan diperolehi daripada Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja, P.P. hendaklah mengeluarkan Arahan Perubahan Kerja berdasarkan peruntukan Syarat-syarat Kontrak dan A.P. 202.1. Arahan Perubahan Kerja hendaklah dikeluarkan dengan menggunakan borang JKR-APK (Pind. 1/2008) seperti di Lampiran C. Dengan penggunaan borang JKR-APK, Borang JKR 203U bagi Arahan P.P. yang melibatkan Perubahan Kerja tidak perlu dikeluarkan. Carta Aliran yang melibatkan perubahan kerja adalah seperti di Lampiran D.

2.2

2.3

3.

Bayaran atas Kerja Perubahan Dengan pengeluaran Arahan Perubahan Kerja JKR-APK, maka P.P. boleh membuat bayaran mengikut nilai kemajuan kerja yang disiapkan oleh Kontraktor bagi kerja-kerja perubahan (tambahan) tersebut.

4. 4.1

Perakuan Pelarasan Harga Kontrak Dengan pengeluaran Arahan Perubahan Kerja melalui borang JKR-APK, harga kontrak turut diubah sebanyak nilai sementara yang telah dianggarkan. Setiap JKR-APK yang dikeluarkan hendaklah dimuktamadkan nilainya berdasarkan pengiraan, tidak kira sama ada nilainya berubah atau pun tidak dengan menggunakan borang JKR-PHK (Pind. 1/2008) seperti di Lampiran E. Nilai yang dinyatakan di dalam borang JKR-PHK adalah merupakan nilai bersih perbezaan di antara nilai muktamad kerja perubahan dengan nilai sementara dalam JKR-APK.

4.2

5. 5.1

Pelarasan-pelarasan harga lain di bawah Kontrak Pelarasan-pelarasan harga lain di bawah Kontrak seperti pelarasan bagi Wang Kos Prima, Wang Peruntukan Sementara, pengukuran semula kuantiti sementara, perubahan harga dan tuntutan yang diluluskan hendaklah disedia dan diperakukan dengan menggunakan borang JKRPHK.

5.2

Walau bagaimanapun, sebelum pelarasan-pelarasan di bawah Kontrak diperakukan, kelulusan daripada Pihak Berkuasa berkenaan hendaklah diperolehi seperti berikut: (i) Wang Peruntukan Sementara Pihak-pihak berkuasa yang meluluskan selaras dengan Peraturan Jabatan yang sedang berkuatkuasa. (ii) Tuntutan Kontraktor Semua penilaian tuntutan kontraktor yang diliputi di bawah A.P. 202.2 Jadual III(e) hendaklah mendapat kelulusan Jawatankuasa Tuntutan seperti di Lampiran F. Permohonan untuk mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Tuntutan hendaklah dikemukakan mengikut garispanduan seperti di Lampiran G. (iii) Pengukuran Semula Kuantiti Sementara Kelulusan hendaklah diperolehi daripada Jawatankuasa Kerja Tambahan Kuantiti Sementara seperti di Lampiran H mengikut had nilai yang ditetapkan selaras dengan A.P. 202.2 Jadual III(d). Permohonan kepada Jawatankuasa hendaklah dibuat dengan mengemukakan borang JKR-KKS (Pin. 1/2008) sebagaimana di Lampiran I dan mengikut panduan seperti di Lampiran J.

6. 6.1

Tindakan memuktamadkan harga kontrak Pelarasan muktamad terhadap Perakuan Perubahan Harga Kontrak dan pelarasan-pelarasan lain di bawah Kontrak hendaklah dibuat sebaik sahaja kerja-kerja yang terlibat dijalankan dan semua maklumat diperolehi untuk membolehkan penilaian muktamad dibuat. Amalan di mana pihak kontraktor menyediakan penyata perubahan kerja bagi pihak P.P. hendaklah dihentikan.

6.2

LAMPIRAN A
JAWATANKUASA PERUBAHAN KERJA JKR
BIL. 1. NAMA JAWATANKUASA/ BIDANGKUASA Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja di Peringkat Pegawai Penguasa/Pengarah Projek - Mempertimbangkan dan meluluskan permohonan perubahan kerja sejajar dengan skop asal kontrak HAK < RM10 juta dan perubahan < 10% daripada HAK atau HAK > RM10 juta dan perubahan < RM1 juta 2. Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja di Peringkat TKPKR - Mempertimbangkan dan meluluskan permohonan perubahan kerja sejajar dengan skop asal kontrak HAK < RM10 juta dan perubahan < 20% daripada HAK atau HAK > RM10 juta dan perubahan < RM2 juta 1. Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor berkenaan (Pengerusi) 2. Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan 3. Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang berkenaan jika tidak menjadi Pegawai Penguasa / Pengarah Projek bagi projek berkaitan atau Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang lain sekiranya Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang berkenaan menjadi Pegawai Penguasa / Pengarah Projek bagi projek berkaitan 1. Ketua Pengarah Kerja Raya (Pengerusi) 2. Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan 3. Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang berkenaan jika tidak menjadi Pegawai Penguasa / Pengarah Projek bagi projek berkaitan atau Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang lain sekiranya Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang berkenaan menjadi Pegawai Penguasa / Pengarah Projek bagi projek berkaitan Pembentang Pegawai Penguasa / Pengarah Projek / Wakil P.P. Urusetia Bahagian Dasar dan Kontrak di Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan KEANGGOTAAN 1. Pegawai Penguasa / Pengarah Projek (Pengerusi) 2. Ketua Bahagian Bukan Portfolio Kerja berkenaan di Pejabat Pegawai Penguasa / Pengarah Projek 3. Juruukur Bahan di JKR Negeri / Cawangan / Pasukan Projek (jika ada) URUSETIA Pembentang Wakil P.P. Urusetia Pejabat Pegawai Penguasa / Pengarah Projek

3.

Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja di Peringkat KPKR - Mempertimbangkan dan meluluskan permohonan perubahan kerja sejajar dengan skop asal kontrak HAK < RM20 juta dan perubahan < 30% daripada HAK atau HAK > RM20 juta dan perubahan < RM6 juta

Pembentang Pegawai Penguasa / Pengarah Projek / Wakil P.P. Urusetia Bahagian Dasar dan Kontrak di Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

HAK Harga Asal Kontrak

LAMPIRAN B JKR-KPK (Pind. 1/2008) KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO.:

A.

BUTIR-BUTIR KONTRAK 1. Tajuk Kontrak: 2. Harga Kontrak Asal: 3. Tarikh Milik Tapak Asal: 4. Tarikh Siap Asal/Dilanjutkan: 5. Kemajuan Kerja Semasa:

B.

MAKLUMAT - PERUBAHAN KERJA 1. Huraian Perubahan Kerja:

2. Nilai Anggaran Perubahan Kerja: (Butir-Butir Pengiraan Disertakan) 3. Punca-Punca Perubahan Kerja: C. NILAI DAN PERATUS KPK TAMBAHAN (i) Jumlah Bersih KPK Semasa* (ii) Nilai Perubahan Kerja ini

: RM : RM

Peratus: Peratus: Peratus:

% % %

Jumlah Keseluruhan KPK Tambahan [(i) + (ii)] : RM

Nota : Kesemua peratusan di atas adalah nilai peratusan daripada harga kontrak asal D. PERAKUAN PENGARAH PROJEK / PEGAWAI PENGUASA / WAKIL P.P Adalah dengan ini saya memperakukan bahawa kerja yang dihuraikan di atas: (i) (ii) (iii) (iv) (v) adalah benar-benar perlu dilaksanakan dan peruntukan adalah mencukupi kerja ini dilaksanakan di tapak bina kontrak sekiranya kerja ini dilaksanakan secara tender atau sebutharga berasingan akan mengganggu atau menjejaskan kontrak yang sedang berjalan termasuk dalam skop atau brif asal projek Semua kehendak lain di bawah A.P.202 dipatuhi

. Pengarah Projek/Pegawai Penguasa/Wakil P.P. Tarikh:


* Nilai diambil daripada "Jumlah Nilai dan Peratus KPK Semasa [(A)+(B)]" dari Lampiran A

LAMPIRAN B (bersambung)
JKR - KPK (Pind. 1/2008)

PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. _______

Tajuk Kontrak :

E.

KEPUTUSAN JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA

Bersetuju/Tidak Bersetuju* meluluskan perubahan kerja di atas dengan had nilai RM______________

Catatan :

_________________________ Pengerusi Jawatankuasa APK Peringkat ...............................

_________________ Ahli

___________________ Ahli

Tarikh :

* Potong yang mana tidak berkenaan

LAMPIRAN B (bersambung)
Lampiran A kepada JKR-KPK (Pind. 1/2008) RINGKASAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN APK PROJEK: HARGA KONTRAK ASAL: . Tarikh Bil. *Bil. KPK PHK

Huraian

Nilai KPK (RM) % (A)

Pelarasan PHK** (Kekurangan)(-RM) (B)

Jumlah Jumlah Nilai dan Peratus KPK Semasa [(A)+(B)] * PHK yang hanya berkaitan dengan KPK dan APK yang telah diluluskan (kekurangan bersih) sahaja **Nilai pelarasan kurangan bersih yang telah dimuktamadkan/diluluskan

LAMPIRAN B1 CONTOH
JKR-KPK (Pind. 1/2008) KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO.: A. BUTIR-BUTIR KONTRAK 1. Tajuk Kontrak: Membina dan Menyiapkan Satu Blok Sekolah Tiga Tingkat di Gopeng, Perak RM2,500,000.00 1-Jan-05 15-Sep-06 65% 5

2. Harga Kontrak Asal: 3. Tarikh Milik Tapak Asal: 4. Tarikh Siap Asal/Dilanjutkan: 5. Kemajuan Kerja Semasa: B.

MAKLUMAT - PERUBAHAN KERJA 1. Huraian Perubahan Kerja: Membina dan Menyiapkan Bangunan Pencawang TNB 2. Nilai Anggaran Perubahan Kerja: RM30,000.00 (Butir-Butir Pengiraan Disertakan) 3. Punca-Punca Perubahan Kerja: Sepertimana yang diperlukan oleh pihak TNB

C.

NILAI DAN PERATUS KPK TAMBAHAN (i) Jumlah Bersih KPK Semasa*: (ii) Nilai Perubahan Kerja ini: Jumlah Keseluruhan KPK Tambahan [(i) + (ii)]:

RM267,755.92 Peratus: RM30,000.00 Peratus: RM297,755.92 Peratus:

10.72 % 1.20 % 11.92 %

Nota : Kesemua peratusan di atas adalah nilai peratusan daripada harga kontrak asal D. PERAKUAN PENGARAH PROJEK/ PEGAWAI PENGUASA / WAKIL P.P Adalah dengan ini saya memperakukan bahawa kerja yang dihuraikan di atas: (i) (ii) (iii) (iv) (v) adalah benar-benar perlu dilaksanakan dan peruntukkan adalah mencukupi kerja ini dilaksanakan di tapak bina kontrak sekiranya kerja ini dilaksanakan secara tender atau sebuthraga berasingan akan mengganggu atau menjejaskan kontrak yang sedang berjalan termasuk dalam skop atau brif asal projek Semua kehendak lain di bawah A.P.202 dipatuhi

. Pengarah Projek / Pegawai Penguasa / Wakil P.P. Tarikh: * Nilai diambil daripada "Jumlah Nilai dan Peratus KPK Semasa [(A)+(B)]" dari Lampiran A

LAMPIRAN B1 (bersambung)
JKR - KPK (Pind. 1/2008)

PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. ____

Tajuk Kontrak :

E.

KEPUTUSAN JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA

Bersetuju/Tidak Bersetuju* meluluskan perubahan kerja di atas dengan had nilai RM______________

Catatan :

______________________ Pengerusi Jawatankuasa APK Peringkat ...............................

________________ Ahli

________________ Ahli

Tarikh :

* Potong yang mana tidak berkenaan

LAMPIRAN B1 (bersambung)
Lampiran A kepada JKR-KPK (Pind. 1/2008) RINGKASAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN APK PROJEK: Membina dan Menyiapkan Satu Blok Sekolah Tiga Tingkat di Gopeng, Perak HARGA KONTRAK ASALRM2,500,000.00 . Tarikh Bil. *Bil. KPK PHK 2-Mar-06 1-May-05 2-Jun-05 1 2 3 2

Huraian

6 5-Jul-05 4

a) Tukar cerucuk Spun ke Cerucuk RC a) Tukar Konkrit Gred 20 ke Gred 30 a)Rawatan Anti Termite b) Damp Proof Membrane a) Pelarasan APK No.1 Cerucuk Spun ke Cerucuk RC (KPK No.1) b) Pelarasan APK No.3 Rawatan Anti Termite (KPK No.3) Pelarasan APK No.6 Damp Proof Membrane (KPK No.3) a) Tambahan Nilai APK No.2 Tukar Konkrit Gred 20 ke Gred 30 (KPK No. 2) b) Pembinaan dan pemasangan tempat pili air c) Mengecat tempat letak kereta

Nilai KPK (RM) % (A) RM150,000.00 6.00 RM70,000.00 2.80 RM10,000.00 0.40 RM19,000.00 0.76

Pelarasan PHK** (Kekurangan)(-RM) (B)

(RM25,027.00) (RM15,235.00) (RM125.30) (RM2,356.78) RM60,000.00 RM1,000.00 RM500.00 2.40 0.04 0.02

Jumlah Jumlah Nilai dan Peratus KPK Semasa [(A)+(B)]

RM310,500.00 RM267,755.92

(RM42,744.08)

* PHK yang hanya berkaitan dengan KPK dan APK yang telah diluluskan (kekurangan bersih) sahaja **Nilai pelarasan kurangan bersih yang telah dimuktamadkan/diluluskan

LAMPIRAN C
JKR-APK (Pind. 1/2008) KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. _____

Nama Kontraktor: Alamat Kontraktor:

...... ......... ......... .........

Tajuk Kontrak:

........

No. Kontrak : . Tuan adalah diarah untuk melaksanakan perubahan kerja berikut menurut Syarat-syarat Kontrak: .......... .......... .......

2. Perubahan Kerja di atas dianggarkan mengikut pengiraan yang dikepilkan bersama ini akan menjadi Tambahan/Potongan* sementara sebanyak Ringgit Malaysia .. ..... (RM...) kepada harga Kontrak. Dengan ini, jumlah bersih terkumpul perubahan-perubahan harga (tambahan/potongan)* ialah RM.

3. Sila akui penerimaan arahan ini dan memaklumkan samaada tuan memilih alternatif 4(a) atau 4(b) seperti yang dinyatakan di Lampiran 1. Sekiranya tuan gagal membuat pilihan (a) atau (b) dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh penerimaan arahan ini seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak, tuan adalah dianggap tidak berhasrat membuat apa-apa tuntutan bersabit dengan arahan ini. Sila kembalikan semua salinannya (kecuali satu salinan untuk simpanan tuan) kepada P.P., setelah ditandatangani.

.. Tandatangan Pegawai Penguasa / Pengarah Projek

Tarikh:

* Potong yang mana tidak berkenaan.

LAMPIRAN C (bersambung)
Lampiran 1 JKR-APK (Pind. 1/2008)

4.

PENGAKUAN KONTRAKTOR Saya/Kami dengan ini mengakui penerimaan Arahan Perubahan Kerja yang tersebut di atas dan akan mengambil tindakan sewajarnya seperti diarahkan dan dengan ini: *(a) Menurut klausa , memaklumkan bahawa kami akan mengemukakan tuntutan kerugian atas perbelanjaan tambahan yang akan kami alami akibat dari pematuhan Arahan Perubahan Kerja ini. Amaun kerugian dan/atau perbelanjaan yang terlibat adalah dalam lingkungan lebih kurang RM.. yang akan dibuktikan dengan resit-resit yang berkaitan. Memaklumkan bahawa kami tidak akan mengemukakan sebarang tuntutan di dalam apa bentuk atau apa-apa cara terhadap Kerajaan akibat dari pematuhan kepada Arahan Perubahan Kerja ini.

*(b)

Saya/Kami sedia maklum bahawa sekiranya kami gagal melaksanakan arahan ini, pihak Kerajaan boleh melantik pihak ketiga untuk menyiapkannya selaras dengan Syarat-syarat Kontrak dan segala kos terlibat akan ditanggung oleh kami.

.. Tandatangan Kontraktor Tarikh .. (Nama penuh ..)

. Cop Kontraktor

s.k.

- Pengarah Kanan Cawangan.. Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur - Pengarah Cawangan.. Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur - Pengarah JKR Negeri - Juruukur Bahan - Bank/Syarikat Insurans. (yang menjamin pelaksanaan kontrak)

CATATAN-CATATAN KHAS UNTUK KONTRAKTOR


(i) (ii) * Sila potong (a) atau (b) mengikut pilihan Jika pematuhan arahan ini melibatkan kelambatan dan lanjutan masa terhadap penyiapan Kerja-kerja di bawah bawah kontrak ini tuan hendaklah dengan serta merta memberi notis bertulis kepada P.P..

LAMPIRAN D

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA

MULA

Kenalpasti perubahan kerja yang menyebabkan tambahan harga kontrak

Dapatkan kelulusan KPK dari JK Perubahan Kerja

Keluarkan APK

Tidak

Adakah nilai APK > nilai asal diluluskan oleh JK Perubahan Kerja ?

Ya

Dapatkan kelulusan ke atas pertambahan nilai APK dari JK Perubahan Kerja yang berkenaan

Sediakan PHK

TAMAT

LAMPIRAN E
JKR-PHK (Pind. 1/2008)

KERAJAAN MALAYSIA
JABATAN KERJA RAYA PERAKUAN PELARASAN HARGA KONTRAK PHK NO. _____
Nama Kontraktor: .

Alamat Kontraktor: ..... ..... .. Tajuk Kontrak: No. Kontrak : .......................... 1. Pelarasan Harga berikut telah dibuat menurut Syarat-syarat Kontrak. Jenis/Tajuk/Huraian Pelarasan: . . 2. Pelarasan Harga di atas dinilai mengikut pengiraan yang dikepilkan bersama ini dan akan menjadi Tambahan/Potongan* sebanyak Ringgit Malaysia ................................................ ............................................................................................. (RM.....................) kepada harga dan bayaran atas Kontrak kepada tuan. Dengan itu jumlah bersih terkumpul pelarasan-pelarasan harga PHK No. 1 hingga dan termasuk PHK ini ialah RM. Sila akui penerimaan Perakuan ini.

3.

....................... Tandatangan Pegawai Penguasa / Pengarah Projek

Tarikh:.

Saya / Kami yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan Perakuan di atas.

.................... Tandatangan Kontraktor

Tarikh:.................... Nama dan Cop Syarikat :

s.k. -

Pengarah Kanan Cawangan.. Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur Pengarah Cawangan.. Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur Pengarah JKR Negeri Juru Ukur Bahan Bank/Syarikat Insurans. (yang menjamin pelaksanaan kontrak) Potong yang mana tidak berkenaan

LAMPIRAN F
JAWATANKUASA TUNTUTAN JKR

BIDANGKUASA

KEANGGOTAAN

URUSETIA

Mempertimbangkan dan Meluluskan Tuntutan Kontrak sebagaimana Yang Dibenarkan Di Dalam Syaratsyarat Kontrak.

1. Ketua Pengarah / Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya ( Pengerusi ) 2. Penasihat Undang-Undang Kem. Kerja Raya 3. Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan 4. Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang berkenaan jika tidak menjadi Pegawai Penguasa /Pengarah Projek bagi projek berkaitan Atau Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang lain sekiranya Pengarah Kanan / Pengarah Cawangan Kerja yang berkenaan menjadi Pegawai Penguasa / Pengarah Projek bagi projek berkaitan

Pembentang Pegawai Penguasa / Pengarah Projek / Wakil P.P. Urusetia Bahagian Dasar dan Kontrak di Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

LAMPIRAN G
GARIS PANDUAN UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN KELULUSAN KE ATAS PENILAIAN TUNTUTAN ____________________________________________ 1. 2. Setiap tuntutan kontraktor yang diterima hendaklah disemak dan dinilai. Jika pada pendapat Pegawai Penguasa / Pengarah Projek tuntutan kontraktor tidak boleh dipertimbangkan, keputusan tersebut hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada kontraktor. Sekiranya kontraktor membuat rayuan atas tuntutan tersebut, rayuan tuntutan kontraktor hendaklah dikemukakan kepada Jawatankuasa Tuntutan JKR. Jika pada pendapat Pegawai Penguasa / Pengarah Projek tuntutan kontraktor boleh dipertimbangkan, tuntutan kontraktor hendaklah dikemukakan kepada Jawatankuasa Tuntutan JKR untuk dipertimbangkan. Semua permohonan kelulusan ke atas tuntutan kontraktor hendaklah dikemukakan kepada Urusetia Jawatankuasa Tuntutan dengan lapan (8) salinan Laporan dan Perakuan Pegawai Penguasa / Pengarah Projek serta dua (2) salinan dokumen-dokumen sokongan yang lengkap (surat-menyurat, bil, resit dll). Laporan Pegawai Penguasa / Pengarah Projek hendaklah mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut: (a) Butir-butir kontrak : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (b) (c) (d) (e) tajuk, nombor dan harga kontrak; nama dan alamat kontraktor; tarikh milik tapak; tarikh siap dalam kontrak; lanjutan masa yang diberi dan sebab-sebabnya; tarikh siap dilanjutkan; tarikh siap sebenar dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan.

3.

4.

5.

Sinopsis peristiwa yang menyebabkan tuntutan dibuat oleh kontraktor. Asas tuntutan kontraktor. Butiran-butiran perkara yang dituntut dan nilainya. Perakuan Pegawai Penguasa / Pengarah Projek secara prinsip mengapa tuntutan kontraktor seharusnya atau tidak seharusnya diberi layanan atau perakuan lain di luar syarat-syarat kontrak. Perakuan Pegawai Penguasa / Pengarah Projek yang terperinci dan lengkap mengenai amaun ganti rugi yang layak dipertimbangkan.

(f)

LAMPIRAN H

HAD KUASA JAWATANKUASA KERJA TAMBAHAN KUANTITI SEMENTARA

BIL.

JUMLAH BERSIH TAMBAHAN KUANTITI SEMENTARA Nilai harga tambahan bagi pengukuran semula kuantiti dibenarkan sehingga 30% pada nilai kontrak tetapi tidak melebihi RM3 juta, yang mana lebih rendah

PIHAK BERKUASA MELULUSKAN

1.

Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Pegawai Penguasa / Pengarah Projek yang dinamakan dalam kontrak * Keanggotaan dan Urusetia adalah sama seperti Jawatankuasa APK Peringkat P.P.

2.

Nilai harga tambahan pengukuran semula kuantiti dibenarkan sehingga 50% pada nilai kontrak tetapi tidak melebihi RM 6 juta, yang mana lebih rendah

Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh KPKR / TKPKR Sektor berkenaan * Keanggotaan dan Urusetia adalah sama seperti Jawatankuasa APK Peringkat KPKR / TKPKR

3.

Dalam semua hal lain

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA

LAMPIRAN I JKR KKS


(Pin. 1/2008)

PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN NILAI TAMBAHAN KUANTITI SEMENTARA NO. _______ A. BUTIR-BUTIR KONTRAK

1. Tajuk Kontrak : 2. 3. 4. 5. 6. 7.

........ .. Nombor Kontrak : . Harga Kontrak Asal : ............................ Tarikh Milik Tapak : . Tarikh Siap Asal : ........................................................................................................... Tarikh Siap Dilanjutkan : .................... Peratus Siap dan Tarikh : ..........................

B.

MAKLUMAT MENGENAI KERJA TAMBAHAN KUANTITI SEMENTARA

Bil.

Huraian Kerja

Nilai Asal Kuantiti Sementara (RM)

Nilai Muktamad * Kuantiti Sementara Yang Dijangkakan (RM)

Nilai Bersih Tambahan Yang Dijangkakan (RM)

Jumlah

.. Pegawai Penguasa/Pengarah Projek/Wakil P.P Tarikh :

* Butir-butir pengiraan disertakan

KEPUTUSAN JAWATANKUASA KERJA TAMBAHAN KUANTITI SEMENTARA Bersetuju/Tidak Bersetuju * dengan nilai bersih tambahan yang dijangkakan bagi pengukuran semula kuantiti sementara. Catatan :

_______________________ Pengerusi Jawatankuasa Peringkat ............................... Tarikh :


* Potong jika tidak berkenaan

_______________________ Ahli Jawatankuasa

_______________________ Ahli Jawatankuasa

LAMPIRAN J
PANDUAN PELAKSANAAN PERUNTUKAN A.P. 202.2 JADUAL III(d) PENGUKURAN SEMULA KUANTITI SEMENTARA

1.0

Bagi memastikan tidak berlaku perubahan atau tambahan yang besar dalam kerjakerja kuantiti sementara, ciri-ciri kawalan adalah diperlukan di semua peringkat. Oleh itu Peruntukan A.P. 202.2 Jadual III(d) mengenai nilai harga tambahan dan pihak berkuasa meluluskannya hendaklah dipatuhi sepenuhya.

2.0

Semua pegawai yang mengawasi projek adalah dikehendaki membuat penyiasatan dan menyemak semula kuantiti semua kerja yang melibatkan pengukuran semula berdasarkan keadaan sebenar di tapak bina secepat mungkin setelah kerja-kerja fisikal dimulakan oleh Kontraktor. Jika perlu, siasatan semula/pengesahan

keadaan tanah atau sebagainya hendaklah dijalankan untuk membolehkan semakan tersebut dibuat dengan ketepatan yang memuaskan. Permohonan untuk kelulusan penambahan nilai pengukuran semula hendaklah dibuat kepada Jawatankuasa yang berkenaan seperti di Lampiran H, apabila mendapati jumlah nilai muktamad semua kuantiti sementara dijangka melebihi jumlah nilai asal kuantiti sementara dalam Kontrak.

3.0.

Nilai tambahan kuantiti sementara yang perlu mendapat kelulusan adalah merupakan satu nilai bersih bagi semua item yang terlibat dengan pengukuran semula kuantiti sementara dan dikemukakan kepada Jawatankuasa yang berkenaan mengikut nilai tambahan yang dijangkakan. Sekiranya selepas

Jawatankuasa memberi kelulusan masih terdapat tambahan kepada kerja kuantiti sementara yang tidak dapat dielakkan, kelulusan daripada Jawatankuasa berkenaan mengikut had kuasa yang ditetapkan hendaklah diperolehi. permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang JKR - KKS. Semua