Anda di halaman 1dari 385

D.

S

Е

F

Е

R

I ЈА N

METALURGIJA

D. S Е F Е R I ЈА N METALURGIJA AVARIVA Preveo s francuskog ЈА Dipl.

AVARIVA

Preveo s francuskog

ЈА

Dipl. inz. RADMILO М. ARSENIJEVIC

---~~--~,~-~·~~-~~:~~~;,->:::О-;~;:.'"-л~~л::;-;_~-~-:-~~~~----~----- -----~-~S1>~Pij~~~-ta~~-za ,rari.v~nja:

Saradnik Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Naucni

redaktor

Prof. MILAN RADOJKOVIC

IZDAVАСКО

PREDUZECE

GRADEVINSKA KNЛGA BEOGRAD, 1969.

u Beogradu Naucni redaktor Prof. MILAN RADOJKOVIC IZDAV АСКО PREDUZECE GRADEVINSKA KNЛGA BEOGRAD, 1969.
Nas-lov orig1nala METALLURGIE DE LA SOUDURE D. par SEFERIAN Docteur es Sciences Ingenieur civil des

Nas-lov orig1nala

METALLURGIE DE LA SOUDURE

D.

par

SEFERIAN

Docteur

es

Sciences

Ingenieur

civil

des

Mines

Preface

CHEVENARD

Membre

Р.

de l'Institut

DUNOD

Раr i s

1965.

Za preduzece:

i.

Lj. Jurela, glavni urednik- D. Lazin, urednik- Ј. Ristic-Prsendic, teh. urednik -

V. Lebovic, korektor -

А. PajvanCic, naslovna strana

Stampa:

"Minerva",

Subotica

,,

Postoje

dve

Ьitne osoblne

PREDGOVOR

prema

kojima

se

postupci

razltkuju od drugih metalurskih postupaka:

spajanja

zavarivanjem

topLjenje

u

kojem

jednovremeno

ucestvuju

zavarivane

stranice

i

dodatni

mater:ijal,

LokaLizacija

topLjenja,

koja

prouzrokuje

toplotnu

heterogenost

u

metalnoj

masi.

Ovim

recima

moj

prijatelj,

naucnik,

profesor

Portven,

na

jednoj

zapazenoj

konferenciji odrzanoj

1933.

godine\

definisao

zavarivanje.

 

Analiza ovih dveju osoЬina omogucuje izdvajanje posledica, od prvorazrednog

znacaja, koje se odnose s jedne strane na lokalne strukturne transformacije, а s

i

 

druge 1strane spojevima.

na

stvaranje napona, koj,i na kraju izazivaju prsline u zavarenim

Kompleksna

osoblna

metala,

nazvana

"zavarljivost",

zavisi

od

velikog

broja

;;

faktora

koji

su

u

vezi

Ьilo sa :metalurskim osoblnama

zavarivanja,

Ьilo sa

kon-

L-.1-~~---.

~","n

strukt1vnim osoblnama zavarenih spojeva.

-- ~~~~E.upravљ.-,щetailir~kiffi

()-soblnama::-zavarlvail.]a~~i)osvetгo

Је---svoJ-rй:>:vг::t-ad _nas

 

Ьivsi uceDJik

Daniel

Seferian,

ciju

naucnu

1delatnost

briZljivo

i

sa simpatijama

:1

pratimo.

1i

:i

:К,аdа је diplomirao na Rudarskom fakultetu u Sent-:Etijenu, D. Seferianu se ukazala retka prilika da pristupi istrazivackom radu u novoosnovanim laboratorija-

'1 '

ma Instituta za zavarivanje pod rukovodstvom svog nastavn1ka profesora А. Port-

:i

.:

,

vena (1930. god.) . Istrabl-vanja о raspode1i toplote pri .zavarivanjп omogucila su D. Seferianu da

definise strukturno

stanje razblOitih zona zavarenog spoja.

Od,redivanje dijagrama stanja zelezo-azot za male koncentracije azota, kao i proucav:anje uticaja azota па :mehanizam kaljenja celika - od nesumnjivo·g indust- rijskog znacaja - doveli su do otkrica "portvenita" 2

fizicarima

је na

etalaoniranju oksiacetilenske svetlosti. Pod rukovodstvom profesora Gistava RiЬoa**, D. Seferian је nastavio prouca- vanje plamena za zavarivanje, odredivsi racunskim putem temperaturu plamena, na osnovu novih spektrografskih rezu.ltata о disocijaciji vodonika. Zajedno sa N. Belajevim on је odredio uslove obrazovanja Vidmanstetenove strukture, posebnog vida strukture preg,revanja u savu. P,roucavanje zavarljivosti vise vrsta konstrukcionih ce1ika. autor ove knj-ige је sproveo zajedno sa Zanom Brilijeom***, ·koristeci rezultate doЬijene mikromeha- nickim ispitivanjem epruveta veoma malih dimenzija pomocu nase mikromasine.

Autor "Metalurgije zavarivanja"

Zil

rado

је

sa

saradivao

sa

poznatim

i metalurzima. Zajedno sa

Bajoom

Pariske

opservatorije,

radio

 

1 А.

Portevin,

Les

bases

scientifiques

de

la

soudure

(Naucni

osnovi

zavarivanja),

Bul.

Soc.

Ing.

Soud.,

N2

24

(1933),

901.

2 These

de

doctorat

es

sciences

(Doktorska

disertacija),

Paris

(1935).

 

* .Jules

Baillaud

 
 

** Gustave

Ribaud

*** .Jean

Brillie

PREDGOVOR JUGOSLOVENSKOM IZDANJU Izdavanjem vec klasicnog strucnj aka tehnickoj u ovoj literaturi. oЬlasti D. dela

PREDGOVOR JUGOSLOVENSKOM IZDANJU

Izdavanjem

vec

klasicnog

strucnj aka

tehnickoj

u

ovoj

literaturi.

oЬlasti D.

dela

Metalurgije

zavarivanja

se

poznatog

francuskog

nasoj

Seferijana,

popunjava

velika

praznina

u

Zavarivanje је danas "tehnologija broj jedan" u oЬlikovanju metalnih kon- strukcija svih vrsta, pocev od mostova i industrijskih hala, brodogradnje, masino- gradnje, visokih peci i drugih metalurskih postrojenja, hemijske industrije, ра do atomskih centrala, reaktivnih motora i svemirskih letilica. Metalurgija zavarivanja i нјеnа pravilna primena, је opet osnova uspeha ove tehnologije. Specificnosti uslova rad·a pri zavarivanju prelaze okvire opste fizicke metalurgije.

Ova siriнa primene i znacaj radova koji se zavarivanjem ostvaruju su raz- lozi zbog kojih se osecala veoma jaka potreba za jednom Metalurgijom zava- rivanja, koja се dati naucne osnove pojavama pri zavarivanju i njegovim posledi- cama u slucaju primene vrlo raznovrsnih celika koji su u upotrebl - od konstruk- cionih niskougljenicnih, ра preko niskolegiranih do visokolegiranih: nerdajucih, vatrootpornih i vatropostojaнih celika. Та potreba se osecala s jedne strane u proizvodnji, pri resavanju proЬlema u izradi komplikovanih konstrukcija, а s druge strane u nastavi, posebno u poslediplomskoj nastavi iz zavarivanja.

Nasa privreda је danas na takvom nivou da јој ovakva knjiga treba. I zato smatramo de је poduhvat izdavackog preduzeca "Gradevinska knjiga" za najvecu po11valu, sto је nasu tehnicku literaturu obogatila ovim prevedenim delom.

sebl sadrzi osnovne

zahteve koji su se u nasoj sredini poodavno potrebovali. Као dokaz vrednosti ove knjige neka posluzi i cinjenica da је prevedena na jezike tehnicki najrazvijenijih zemalja, i naroda koji omogucuju svetsku rasprostranjenost: engleski, ruski, ne- macki, ceski i spanski.

Srecna

је okolnost

sto

takvo

delo

postojalo,

koje

је

u

u

ovom

predgovoru

za

nase

-----~----.,.--k.v:alit_eta_s.ame_knjige,_ to_ce_Ьta_Qe.i

citaoce

necemo

se

zadrzavati

_kQji_je_ prvi_pџ_t .kQ.rJ.S.te

шэ.~i

na

podvlaceнju

ц :gr_e_dgq_yQr_џ _

c·francuskom-~izdanju~~a ·oni koji znajucza· njih' to

zado-

v-oljstvo u njenom koriscenju. Pobuda da о tome jos nesto pisemo jeste ceski prevod ove knjige u kojoj је dodato originalno poglavlje о zavarljivosti celika koje proizvode cel1oslovacke zelezare. Napomena da takvo poglavlje u ceskom prevodu postoji i zelja da se talюv rad ostvari i u nasoj zemlji, jesu povod da se to u ovom predgovoru naglasi.

nije ·potrebno;

oni

naci

се

Prevod је iziskivao veliki trud i strucnost. Mislimo da је taj

zadatak uspesno

obavljen i da је time

dat

i

lep

prilog

razvoju

nase

terminologije

u

ovoj oЬlasti.

Uostalom

saradnici na

ovome

delu

rado

primiti svaku

sugestiju

za

popravku

i

usavrsavanje.

Zahvaljujemo

svima

koji

su

u

prethodnim

diskusijama

ovome

vec

doprineli. Knjiga је sad tu, na raspolaganju nasim· strucnjacima kojiшa su povereni za- daci zavarivanja najodgovornijih konstrukcija i resavanje odredenih zadataka u kojima metalurgija zavarivanja а poseb.no zaVIarljivost ili pitanje odrzavanja jacine zavareнog spoja kao celini, igra bltnu ulogu. Svima njima се ti zadaci postojanjem ovog dela na nasem jeziku Ьiti znatno olaksani. Osim toga u nasoj izvornoj lite- raturi postavljen је odredeni nivo, ispod kojeg se vise nemoze ici. То је drugi i ne manje vazan momenat u pojavi prevoda ovog dela.

Milan

Radojkovic

VII

Sa L'Ermitom*, D. Seferian је izvrsio ispitivanje zamora zavarenih spojeva

iz legiranih ce1ika -i lakih legura, ocenjujuci dobljene rezultate kao kriter:ije zavar-

ljivosti.

oЬlasti nauke о zavarivanju D. Seferian је Ьiо nagraden (1941)

zlatnom medaljom od strane Dгustva za unapredenje nacionalne industrije (Societe

d' Encouragement pour l'

Za

zasluge

u

Industrie Nationale).

Sada D. Seferian radi za Drustvo Sarazen (Societe Sarazin) i proucava ravno- tezu metalurskih reakcija pri visokim temperaturama, koje mu omogucuju stvaranje elektroda za zavarivanje novih v:rsta ce1ika. On takode saraduje sa nizom velikih

gradevinskih organizacija, na 1straZlivanju zavarljivosti najrazlicitijih vrsta celika.

U zajednici sa Marselom Moneronom** objavio је rezultate izvesnih istrazivanja,

od kojih treba spomenuti: 1 klasifikaciju elektroda prema temperaturi prelaza u krto stanje rastopljenog dodatnog materijala i uticaja vodonika na udarnu zilavost

zavarenih spojeva. D. Seferian, u cijoj se licnosti us,pesno sjedinjuju osoЬine istrazivaca i tehni- cara, Ьiо је predodreden da napise knjigu posvecenu metalurgiji zavarivanja, koja

- medu najor·iginalnijim pubHkacijama - neosporno pтedstavlja jedini rad na

francuskom jeziku napisan na tako visokom naucnom nivou. Razvoj koji је u ovoj knjizi posvecen proucavanju struktшa, spajajuci ter- micki ciklus zavar:ivanja sa anizotermnim dijagramima raz,laganja austenita u celicima, znacajno poglavlje posveceno izucavanju apsorpcije gasa u savovima, о analitickoj metodi definicije temperature predgrevanja, dokazi su sintetickog duha autora i njegove og,romne nauбne kulture. Glave koje se odnose na proucavanje zavarHivosti razlicit:ih vrsta celika, svedoce о autorovoj zelji da prenese rezultate svoga licnog iskustva о osnovnim proЬlemima proizvodnje zavarenih .konstrukcija na inzenjere i prakticare. Delo pisano za inzenjere - specijaliste za zavarivanje i istrazivace - moze da bude korisno takode za :inzenjere metalurge, koji moraju sve vise i vise da se bave proЫemima zavarljivosti celika. U stvaгi, proucavanje savova u punoj meri је ispoljilo veliki znacaj proЬlema krtog loma celika, narocito naglasenog u zavarenim konstгuikcijama, u kojima se sticu svi uslovi za nastajanje ove pojave. Sada se u razlicitim laboratorijama koje se bave zavarivanjem i laboratorijama celicana radi na razjasnjavanju prirode krtog ispitivanja koje Ьi se tokom

---·lema-~zavareJ±ih-spoje:v:a-i.razraduju~se

metQdeл.iiћ_oy:ih

'':Y""vremena·m.oglё""Prihvatiti za ;kontrolueczavarljivih celikci.~. -----~- ~- ~-

=-::-~-:-~-

Na

taj

nacin

u

delu

D.

Sefer.1ana

ogleda

se

Ьilans nasih

znanja

u

oЬlasti

metalurgije zavarivanja.

о zavaгivanju i omoguciCe konstгuktorima resavanje aktuelnih proЬlema koji im

se пamecu.

razvoju nauke

Ono

се, prema пasem uverenju,

doprineti

Zelimo takode da cestitamo izdavackoj kuci Dunod na najbriZljivijoj realiza- ciji ovog dela koje sadrzi vise od 320 slika, od kojih 130 predstavlja vrlo lepe mikrografije struktura savova iz raz1icitih vrsta celika. Znacaj razmatraпi:h рrоЫеша, nesumnjiva kompetentnost autora u pitanjima zavarivanja, kao i njegov naucni renome, treba da obezbede siroki puЬlicitet ove knj.ige u Francuskoj i izvan njenih granica. То је iskrena zelja koju za svog Ьivseg ucentka izrazava potpisnik ovog predgovora.

'.

* L'Hermite

** Marcel

1 Pierre

Moneyron

Chevenard;

prev.).

Francuski

institut

predstavlja

Pjer

Sevenar

Clan Francuskog instituta 1

udruzenje

od

pet

akademija.

(Prim.

SADRZAJ Strana PREDGOVOR v . . . . . . . . . . .

SADRZAJ

Strana PREDGOVOR v . . . . . . . . . . . .
Strana
PREDGOVOR
v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
DEO PRVI
METALURGIJA ZAVARIVANJA CELIKA
GLAVA I
Postupci zavarivanja
POSTUPCI SPAJANJA ZAVARIVANJEM
9
I
Postupci
gasnog zavarivanja
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
П
-
Postupci
elektrolucnog zavarivanja
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
А)
Postupci elektrolucnog zavarivanja oЬlozenim elektrodama.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
В)
Postupak
elektrolucnog
zavarivanja
ugljenom elektrodom
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
С)
Postupak
elektrolucnog
zavarivanja
u atmosferi redukujuceg gasa
atmosferiinertnih gasova
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
D)
Postupci elektr:olucдog zaY,ari_yaпja
u_zastitnoj
14
-
··' .::E)::cl:>o_s_tupak-elektrolucnog- zavarivanja-:pod prahom ~ ; ; -:- :·,·;·;· :·;-. ,
;
-17
F)
Postupak elektrolucnog zavarivanja cepova pistoljem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
III
Zavarivanje elektricnim otporom
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
IV
Ostali postupci zavarivanja topljenjem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
GLAVA II
Dijagram stanja zelezo-ugljenik i sastojci celika
I
Dijagram stanja zelezo-ugljenik
32
п
Sastojci celikaJ alotropske modifikacije zeleza
34
III
Sastojci kaljenja
Tacka transformacije
41
41
IV
Izotermno razlaganje austenita
Klasifikacija >>IRA-krivih<<
43
46
v
Tri vida transformacije i njima odgovarajuce strukture
Aptonov dijagram (Upton)
48
59
VI
Anizotermne transformacije
61
GLAVA III
Strukture zavarenih spojeva
I
Struktura materijala sava
.
64
п
Transformacije и osnovnom materijalu
.
68
III Vidmanstetenova struktura
.
71

IV Metalografska studija zavarenih spojeva

74

IX

 

Strana

 

А) Promene koja utice na arhitekturu zrna

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

В) Fizicko-hemijske promene

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

78

 

Prakticne posledice

V . Mikrografije (ploca I, II, III)

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

87

 

GLAVA IV

 

Elektrode za elektrolucno zavarivanje

 

PRVI DEO

 
 

I Definicija i klasifikacija elektroda

-

 

90

А) Definicija elektroda

90

 

Elektricna

uloga оЫоgе

.

91

С) Fizicka uloga oЬloge

92

D)

Metalurska uloga oЬloge

92

Elektrode sa dubokim prodiranjem

 

97

Elektrode sa visokim stepenom iskoriscenja

98

Е) Tehnoloske karakteristike elektroda

99

Konstanta topljenja

103

F)

Кlasifikacija elektroda

104

DRUGI DEO

 
 

II

-

Ravnoteza metal -

А) Troske

savova

troska

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

105

 

В) Osnovi

. proracuna termodinamicke ravnoteze

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

106

1 Redukcija oksida

2

oksida

Raspodela

. zeleza izmedu metala i

zeleza ugljenikom

.

.

.

troske

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

109

З Raspodela

mangana izmedu metala i troske

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

111

 

~avarivanj е., ,

, ,

 

_ 112

- _о•--~~-"'с":с':О~сс'о'=-Е:о"~·'"'с'"-:=Е_о-'=•~~-с-'"-'-~С-

 

-

= ----

 

GLAVA V

 

Apsorpcija gasova u savovima

 
 

UVOD

 

117

I

-

Apsorpcija kiseonika u savovima

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

 

А) Postupak

oksiacetilenskog zavarivanja.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

120

В) Postupak

elektrolucnog zavarivanja.

. Uticaj kiseonika na mehanicke osobine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

125

126

 

II

-

Apsorpcija azota u savovima

Sistem zelezo-azot

А) Postupak

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

128

129

 

oksiacetilenskog zavarivanja.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

133

В) Postupak

elektrolucnog

zavarivanja.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

134

1 azota na mehanicke osobine

Uticaj

celika

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

137

2 Uticaj

termicke

obrade

na

strukturu metala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

138

3 Uticaj

termicke

obrade

na

mehanicke osoЬine

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

140

4 azota na dispersiono otvrdnjavanje (starenje)

Uticaj

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

141

 

III

-

Apsorpcija vodonika u savovima

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142

 

Sistem zelezo-vodonik

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142

А) Odredivanje vodonika u elektrolucno zavarenim savovima

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

145

В) Uticaj vodonika na osoЬine savova

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

149

1 Rasprskavanje metala

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

149

r

2 Obrazovanje

mehurova

usled

prisustva vodonika

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

149

3 Obrazovanje

pahuljica i >>riЬljih осiјш

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

4 Obrazovanje

prslina u osnovnom

 

materijalu _

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

154

С) Uticaj vodonika na mehanicke osoЬine savova

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

155

 

Strana

 

GLAVA VI

Pojava prslina u zavarenim spojevima

 

I

-

Pojava prslina u materijalu sava

160

 

Opsti uzroci

160

Metalurski uzroci

160

1

Uslovi hladenja materijala sava pocev od tecnog stanja

160

2

-

Strukturne transformacije u materijalu sava

164

3

- OsoЬine celika pri povisenim temperaturama

165

 

-

Pojava prslina u osnovnom materijalu

167

 

Opsti uzroci

168

Metalurski uzroci

168

1

2

Hemijski sastav osnovnog materijala

-

.

168

Uticaj vodonika

169

Obrazovanje sopstvenih napona Metode za sprecavanje pojave prslina

3

-

- Prilog - Primer proracuna pritiska vodonika и materijalu sava

III

 

172

175

180

 

GLAVA VII

Predgrevanje zavarivanih komada

 

I

Uticaj predgrevanja komada na pojavu prslina

183

 

Uticaj

deЫjine limova

.

186

III

 

Pojam ekvivalentnog ugljenika

188

 

IV

Odredivanje temperature predgrevanja

.

190

 

А) Metoda BWRA

190

В) Metoda Seferiana

194

DEO DRUGI

ZAVARLJIVOST CELIKA

GI"AVA VIII

Probe zavarljivosti

DEFINICIJE

.

201

 

I

-

Probe operativne zavarljivosti

202

 

А) Probe na zavarenim spojevima

202

В) Probe na epruvetama koje reprodukuju uslove zavarivanja

202

С) Probe na nezavarenim epruvetama

202

 

-

Probe metalurske zavarljivosti

203

 

А) Probe

na

zavarenim spojevima

.

203

В) Probe na epruvetama koje reprodukuju uslove zavarivanja

204

С) Probe na nezavarenim epruvetama

204

III

- Probe konstruktivne i1i opste zavarljivosti

 

206

А) Probe sklonosti ka pojavi prslina

207

 

1 Probe sklonosti ka pojavi prslina na slobodnim limovima

207

2 -

Probe sklonosti ka pojavi prslina na ukljestenim limovima

208

Probe sklonosti ka pojavi prslina na samoukljestenim limovima В) Probe osetljivosti prema zarezu

3

-

211

214

1 Probe Ditijela

214

2 Probe Snata

217

XI

Strana 4 Proba sklonosti ka pojavi prslina Braun-Boveri 219 5 Proba Kinzela 220 6 Krstaste
Strana
4
Proba sklonosti ka pojavi prslina Braun-Boveri
219
5
Proba Kinzela
220
6
Krstaste epruvete za ispitivanje zatezanjem
222
7
Proba Robertsona
223
IV -
Temperatura prelaza u krto stanje
.
Odredivanje temperature prelaza u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
225
А)
krto stanje
.
u krto stanje
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
225
В)
Faktori koji uticu na temperaturu prelaza
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
226
С)
Primer odredivanja temperature
D) Temperatura prelaza rastopljenog dodatnog materijala u stanju posle zavarivanja
Prelazna temperatura zavarenih spojeva
228
231
Е)
233
GLAVAIX
Zavarljivost ugljenicnih celika
I Uslovi zavarljivosti
237
п Proba za kvalifikaciju osnovnog marerijala
Specijalne probe za kvalifikaciju
239
240
г
Uticaj ugljenika na strukturne transformacije osnovnog materijala
240
ПI
IV
Tehnoloski faktori koji uticu na zavarljivost
244
.
В) NaCin zavarivanja
А) Izbor elektrode
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
245
245
С) •>OЬlaganje<< zlebova
246
Mikrostrukture savova
246
GLAVA Х
~
~
···~··~.-~=~~
Klasifikacija austenitnih celika
Uticaj razlicitih legirajucih elemenata
Opste osoЬine austenitnih celika
249
250
256
А) Fizicke osoЬine
256
В) Mehanicke osoЬine
257
С) OsoЬine austenitnih celika pri povisenim temperaturama
259
D)
OsoЬine austenitnih celika pri niskim temperaturama
262
I
Sklonost materijala sava ka pojavi prslina
Seflerov dij agram
263
.
263
П
-
IzluCivanje karЬida
Medukristalitna.korozija
271
.
271
1 Uzroci medukristalitne korozije
-
.
274
2 Povisenje postojanosti protiv medukristalitne korozije
-
276
ПI
-
Obrazovanje sigma-faze
283
А) Fizicke osoЬine sigma-faze
В) Sigma-faza u legurama zelezo-hrom-nikl
С) Obrazovanje sigma-faze u savovima
284
285
289
IV
- Tehnologija zavarivanja austenitnih celika
291
А) Oksiacetilensko zavarivanj е
.
291
В) Elektrolucno zavarivanje
С) Zavarivanje u zastitnoj atmosferi argona
292
293
D)
Zavarivanje atomizovanjem vodonika
293
Е) Zavarivanje elektricnim otporom
293
XII   Strana   GLAVA XI     Zavarljivost niskolegiranih celika   I Uticaj

XII

 

Strana

 

GLAVA XI

 
 

Zavarljivost niskolegiranih celika

 

I

Uticaj

glavnih legirajucih

 

elemenata.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

297

II

Zavarljivost zakaljivih celika

.

Heterogeni savovi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

302

303

. Preimucstva i nedostaci heterogenih

 

spojeva

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

305

l

-

Izbor austenitnih elektroda

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

305

2

-

Difuzija ugljenika u heterogenim zavarenim

 

spojevima

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

311

I П

Heterogeni spoj iz tri metala

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

317

IV

Modifikacija Seflerovog dijagrama

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

319

V

Zavarljivost celika legiranih borom

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

320

 

GLAVA XII

 
 

Zavarljivost hrom-moliЬdenovih celika

 
 

PRVI DEO

 
 

Zavarljivost hrom-moliЬdenovih celika postojanih pri povisenim temperaturama

 

Opste osoЬine hrom-moliЬdenovih celika

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.