Anda di halaman 1dari 3

PANTUN MAJLIS

PANTUN PEMBUKA ACARA Melatikuntumtumbuhmelata, Sayangmerbah di pohoncemara; Assalammualaikummulanya kata, Sayasembahpembukabicara. Ingin rasa memakankari, Kari cendawanbatangkeladi; Girang rasa tidakterperi, Bertemutuan yang baikbudi. Mencaritimbasianakdara, Di bawahsarangburungtempua; Salam sembahpembukabicara, Selamatdatanguntuksemua. Sayangkumbangmencarimakan, Terbangseiring di tepi kali; Selamatdatang kami ucapkan, MogadiiringrestuIlahi. KePekan Kuala membelibingka, Sayangpesananterlupasudah; Majlisbermulatiraidibuka, Denganalunanmadah yang indah. Indah berbalamsiawanpetang, Berarak di celahpepohonara; Pemaniskalamselamatdatang,

Awalbismillahpembukabicara. Mega berarakindahberbalam, Dipuputbayukepohonara; Pemaniskalamselamatmalam, Awalbismillahpembukabicara. PANTUN BACAAN DOA KalaupergiTanjungKeramat, Anakmanisjangandiangkat; Bersamakitamemohonrahmat, Mogamajlismendapatberkat. Tetakbuluhkajangsepuluh, Laksanadititingkiasibarat; Angkattanganjemarisepuluh, Doa di pohonbiarselamat. Garamadakicap pun ada, Sayangladaterlupabagi; Pantunadaucapanada, Sayangtiadaberdoalagi. Lebatkemiripohonnyarendah, Dahanterikattaliperkasa; Sepuluhjari kami menadah, Mohonberkat yang MahaEsa. Tetakbuluhkajangsepuluh, Mari joloksarangpenyengat; Angkattanganjemarisepuluh,

Doa di pohonbiarselamat. PANTUN JEMPUT MAKAN Lebatrumbia di Sungai Kedah, Sayangsenduduk di tepimuara; Pengananmuliaterletaksudah, Samalahdudukmenjamuselera. Terbangsekawansiburungmerbuk, Batangselasih di TanjungDara; Padamutuan kami persembah, Santapankasihjuadahmesra. Kalautuanpikatcemara, Buatlahbarabakarselasih; Sudilahtuanjamuselera, Hidanganmesrapengikatkasih. Sungguhindahbungakemboja, Di bawahataptepihalaman; Juadahsudahletak di meja, Sudilahsantaptuanbudiman. PANTUN UCAPAN ALU-ALUAN Bukanrumputsebarangrumpun, Rumputpenghiastepihalaman; Bukanjemputsebarangjemput, Jemputmemohon kata aluan. Duduksekawangadisjelita,

Buatsantapanuntukpahlawan; Tampillahtuan kami meminta, Madahucapan kata aluan. Sudilahtuanjalanberlapan, Jalanberlapan di malamkelam; Sudilahtuanberiucapan, Kata aluanpemaniskalam. Emastempawanbuatmuputeri, Busanaindahbuatrupawan; Sudilahtuantampilkandiri, Bersamamadah kata aluan. PANTUN JEMPUTAN UCAPAN Terbang di awanburungjentayu, Di ataspapanbatangselisih; Tampillahtuan kami merayu, Bersamaucapanpengikatkasih. Besarlangit di tepibusut, Besartakmuat di dalampeti; Besarhajat kami menjemput, Besarniat di dalamhati. Duduksekawansiburungunta, Tepikeramat di waktumalam; Pada mu tuan kami meminta, Kata azimatpenutupkalam. Terbang di awanburungjentayu,

Keranapenatgugurkebumi; Tampillahtuan kami merayu, Bersamaamanatbekalan kami. Pergikekotabeliselasih, Sayangsidarabuathalwa; Berilah kata simpulankasih, Sulamkanmesrasatukanjiwa. PANTUN UCAPAN PERASMIAN Terbang di awanburungjentayu, Di ataspapanbatangjerami; Tampillahtuan kami merayu, Bersamaucapan kata perasmi. Daunsemulur di pekan sari, Batangjeramirebahkebumi; Madahdihulursembahdiberi, Kata perasmihajatnya kami. Jangantertawanalpaduniawi, Hanyaindahserupamimpi; Duhaipahlawanksatriapertiwi, Hulurkanmadah kata perasmi. Kalautuanpikatkenari, Janganpatahkanbatangjerami; Kepadatuansembahdiberi, Mohonrasmikanmajlis kami. PANTUN DI AKHIR MAJLIS

Banyakkelukkepenarik, Keluktumbuhpohonkuini; Nan elokbawalahbalik, Nan takeloktinggallah di sini. Bungadedap di ataspara, Anakdusunpasangpelita; Kalautersilaptuturbicara, Jemaridisusunmaafdipinta. Pohonberangantempatbertemu, Girangnya rasa sianakdara; Baliklahtuanmembawailmu, Binalahbangsabangunkannegara. Di atasdahanburungtempua, Melihatrusatepiperigi; Salam perpisahanuntuksemua, Dilainmasabersualagi. Bungaseroja di ataspara, Jatuhditimpabuahberangan; Andai kata tersilapbicara, Kemaafanjua kami pohonkan. Dari Rokanke Indragiri, Membawatintake Kuala Linggi; Baliklahtuanrehatkandiri, Esokkitabersualagi. Dari Kedah kepekan sari,

Belisuasa di Kota Tinggi; Selesaisudahtugasdiberi, Di lain masabersualagi. PANTUN BUAT WARGA EMAS BulanpurnamakepekanKuah, Di tengahharimembeliragi; Dirimuumpamanyiurbertuah, Padat sari harummewangi. Curahserbat di ataslantai, Basahtikarlupadisidai; Dikauibaratkarang di pantai, Takpernahgentardipukulbadai. Pohonsenatepiperigi, Tepipayasipohonjambu; Hadirmulaksanasuriapagi, Menyinarmayatakpernahjemu. AnakdarakeTanjungBatu, Janjibertemu di TelukBayu; Walauusiadimamahwaktu, Cekalhatimutakpernahlayu. Bukanguasebaranggua, Guapenuhpusakabonda; Bukantuasebarangtua, Tuapenuhilmu di dada. PergikeNilaimembelijamu,

Jamu rasa daritenggara; Tidakternilaijasabaktimu, Kepadabangsajuganegara. Tidakgoyahpancangseribu, Tikamasihbadaimenderu; Engkau ayah engkaulahibu, Menumpangkasihmengubatrindu. Pohonberingintepikeramat, Dengarsiulandiufukbarat; Kalauinginhidupselamat, Buatbekalanuntukakhirat. Belikeladi di PekanLidup, Sayang rasa lemaknyakurang; Taburlahbudiketikahidup, Kelakjasadikenang orang. Pintalkapasmenjadibenang, Tenunbenangmenjadi sari; Barang yang lepasjangandikenang, Kalaudikenangmeracundiri. Pohonsendudukbaru di tanam, Sayangmati di pijakpaktani; Dari dudukbaikbersenam, Senanghatisihatjasmani. Apagunasiparangpanjang, Kalautidakdengantujuan; Apagunaberumurpanjang,

Kalautidakdenganamalan. Timbasuasaditepi kali, Buatmenyimbahsituanputeri; Berputusasajangansekali, Jadikantabahpakaiandiri. Betikmudabuathalwa, Kelapamudasantandirasa; Biarmuda di dalamjiwa, Dari tuasebelummasa. By: Zahid bin Bakar Bandar Jengka, Pahang DarulMakmur, Malaysia
http://belajarlah-zahid.blogspot.com