Anda di halaman 1dari 17

HUKUM MAD

TERBAHAGI
KEPADA 2

MAD ASLI MAD FAR’I

 merupakan cabangan hukum mad. Ia


 Terjadi apabila huruf –huruf hijaiyyah berlaku apabila bertemu huruf mad
bertemu dengan huruf mad . dengan terjadi disebabkan Hamzah
 Kadar panjang bacaan ialah 2 harakat dan Sukun.
 Maka kadar bacaannya akan melebihi
samada dibaca wasal
dari 2 harakat samada 4,5 atau 6
( bersambung) atau wakaf (berhenti ) harakat.
 Ia juga dikenali sebagai mad thabi’e
 Ia juga dikenali dengan nama zaati kerana
mad terjadi disebabkan huruf mad itu
sendiri
‫ء‬
BERIKUT ADALAH Dengan dua syarat iaitu huruf mad bertanda sukun
HURUF MAD DAN dan huruf sebelumnya adalah berbaris seperti
CONTOH
KALIMAH BAGI
berikut :
MAD ASLI :

‫ِإ َّن ٱلَّ ِذي َن َءا َمنوا‬


3 2 1
PENGENALAN
HUKUM MAD
FAR’ I

Sebab Ia Terjadi :
Mad Aridh Lissukun ini terjadi
disebabkan adanya sukun
yang didatangkan apabila diwaqafkan.
Maksud Aridh ( mendatang) Harakat :
Dibaca dengan kadar harakat :
Cara membaca dari Mad Arid •Waqaf : 2/4/6 harakat
Lissukun yaitu dipanjangkan dulu •Wasal : 2 harakat
huruf hijaiyah Mad Thobi’i-nya, Perhatikan pada tulisan bewarna hijau “alaalamiiiin”.
setelah itu huruf hijaiyah yang Jika bacaan diwaqafkan, ia boleh dipanjangkan
terakhir tersebut mengunci bacaan samaada 2/4/6 harakat. Jika ia diwasalkan, ia akan
[dimatikan] atau tidak boleh dibaca dengan 2 harakat sama dengan kadar
didengungkan. harakat mad asli.
PENGENALAN
HUKUM MAD FAR’ I

Sebab Ia Terjadi :
Adalah ketika mewaqafkan
SYARAT mad lin pula adalah apabila huruf bacaan, berlaku apabila
sebelumnya berbaris atas TETAPI huruf wau ( ‫ )و‬dan ( ‫ )ى‬yang
bacaan hanya boleh dipanjangkan pada huruf lin sukun sebelumnya huruf
ini ketika WAQAF SAHAJA, manakala pada berbaris di atas huruf yang
bacaan wasal ia dibaca dengan bacaan tidak terakhir disukunkan kerana
panjang. berhenti bacaan padanya

Ia dinamakan Mad Lin


Harakat : kerana sebutannya
Dibaca dengan 2 harakat . adalah lembut dan mudah
ketika diwaqafkan .
PENGENALAN
HUKUM MAD FAR’ I

‫َءا َم َن‬ ‫َءأ َم َن‬


2
1

‫ِإي َمـنًا‬ ‫ِءئ َمـنًا‬


Sebab Ia Terjadi :
Apabila huruf hamzah bertemu
huruf mad dalam SATU
perkataan. Pada asalnya, terdapat
‫أوتوا‬ ‫أﺆتوا‬ 2 hamzah dalam satu
perkataan. Hamzah pertama
berbaris dan hamzah kedua
sukun. Disebabkan itu hamzah
kedua ditukar kepada huruf
Harakat :
mad berpandukan baris pada
Dibaca dengan 2 harakat
hamzah yang pertama.
PENGENALAN
HUKUM MAD
FAR’ I

Sebab Ia Terjadi :
Mad Wajib Muttasil terjadi apabila huruf
mad bertemu dengan
hamzah dalam SATU perkataan. Sebab
itulah disebut muttasil ( bersambung)

Harakat :
Dibaca dengan kadar harakat :
•Wasal : 4/5 harakat
•Waqaf : 5 harakat
PENGENALAN
HUKUM MAD
FAR’ I

Sebab Ia Terjadi :
Mad Jaiz Munfasil terjadi
apabila huruf mad
bertemu dengan hamzah Harakat :
dalam DUA perkataan. Dibaca dengan kadar
harakat :
Kedudukan huruf mad berada di •Wasal : 4/5 harakat
akhir kalimah yang pertama,dan •Waqaf : 2 harakat (kembali
huruf hamzah ( ‫ )ء‬di awal kalimah. menjadi mad asli apabila
Sebab itulah disebut munfasil( diwaqafkan pada huruf mad)
berpisah)
PENGENALAN
KAEDAH MENGENAL HARAKAT
HUKUM MAD
HURUF HIJAIYYAH
FAR’ I

6. Mad Lazim
(Mad Kebiasaan /
Pasti )

Mad Lazim Harfi terjadi apabila huruf


mad Asli bertemu sukun pada huruf-
huruf Muqotho’ah. (huruf yang tiada
baris)
Huruf Muqotho’ah – ُ‫طعَ ُة‬
َّ َ‫ا ْل ُمق‬Terletak
pada awal surah tertentu.Terdapat 2
bentuk:

KALIMI HARFI
CONTOH
CONTOH

Ringan (tiada Berat (terdapat


idgham) – Huruf idgham) – Huruf
mad bertemu mad bertemu
dengan sukun asli dengan sukun asli
dalam satu huruf dalam satu huruf
tanpa idgham. beserta idgham.
Sebab Ia Terjadi :
1.
Huruf mad bertemu dengan sukun asli tanpa
idgham.Keterangan berikut:

Mad Menambah (ia


berfungsi dengan
memanjangkan suara
ketika bertemu huruf
mad)

Lazim Lazim (kemestian


memanjangkan mad
dengan 6 harakat)

Kalimi Kalimah (dalam satu


perkataan)

Mukhaffaf Ringan (tiada idgham)

Ia terdapat pada 2 tempat sahaja.


Sebab Ia Terjadi :
2.
Huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam
satu perkataan beserta dengan idgham. Di atas huruf
mad terdapat tanda panjang.Keterangan berikut :

Mad Menambah (ia


berfungsi dengan
memanjangkan suara
ketika bertemu
huruf mad)

Lazim Lazim (kemestian


memanjangkan mad
dengan 6 harakat)

Kalimi Kalimah (dalam satu


perkataan)

Musaqqal Berat (terdapat


idgham)
Sebab Ia Terjadi :
Mad ini terjadi apabila ia dibaca dengan 2 harakat sebagai GANTI
pada kalimah yang berakhir dengan baris dua diatas / fathatain
ketika ia di wakafkan ( berhenti ).

Mad Menambah (ia


berfungsi dengan
memanjangkan
suara ketika
bertemu huruf
mad)

Iwadh Ganti
PENGENALAN
HUKUM MAD
FAR’ I

Sebab Ia Terjadi :
Mad silah qosiroh berlaku pada keadaan
wasal sahaja. Mad ini berlaku pada huruf ha
domir (ganti nama) dimana ia terletak
diantara 2 huruf yang berbaris dan tiada
hamzah selepasnya.

Harakat :
Dibaca dengan kadar harakat :
•Wasal : 2 harakat
•Waqaf : Tidak panjang
PENGENALAN
HUKUM MAD
FAR’ I

Sebab Ia Terjadi :
Mad silah towilah berlaku pada keadaan
wasal sahaja.
Mad ini berlaku pada huruf ha domir (ganti
nama) dimana ia terletak diantara 2 huruf
yang berbaris dan ada hamzah selepasnya.
Ia juga adalah sebahagian dari mad munfasil
pada asalnya kerana ha simpul ini bertemu
dengan hamzah dalam dua perkataan.

Harakat :
Kadar 4/5 harakat (sama seperti mad
munfasil) ketika wasal sahaja.
PENGENALAN
Sebab Ia Terjadi :
HUKUM MAD
• Ia bermaksud menetapkan
FAR’ I • Ia juga dikategorikan sebagai mad asli melalui tanda mad
yang terdapat pada kalimah tersebut dan cara membacanya
juga sama seperti mad asli.
• Terdapat dua huruf Yaa didalam 1 kalimah di mana :
• Yaa pertama bersabdu/bertasydid dan berbaris bawah /
kasrah. Yaa kedua matiHuruf mad yang TIADA baris

Harakat :
Dibaca dengan 2 harakat
PENGENALAN
Sebab Ia Terjadi :
HUKUM MAD • Bagi membezakan hamzah istifham yang
FAR’ I bermaksud pertanyaan (adakah) dimana hanya terdapat
3 perkataan sahaja bagi hukum ini di dalam al-Quran.
• Ia juga adalah sebahagian Mad Lazim Kalimi
Musaqqal dan Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf.

Harakat :Dibaca dengan 6 harakat

Hany ada tiga perkataan sahaja


didalam al quran

Anda mungkin juga menyukai