Anda di halaman 1dari 3

SOAL

Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
Waktu :
Tahun Pelajaran :

PILIHAN GANDA :

1. Di antara senyawa-senyawa berikut yang tergolong alkena yaitu . . . .


a. C5H12 d. C5H8
b. C6H12 e. C4H10
c. C6H10

2. Nama yang tepat untuk senyawa di bawah ini yaitu . . . .


CH3
|
CH3 – CH – CH – CH2 – CH – CH3
| |
C2H5 C 2 H5
a. 3,5,6-trimetil-oktana
b. 3,4,6-trimetil-oktana
c. 6-etil-3,4-dimetil-heptana
d. 2-etil-4,5-dimetil-heptana
e. 2,5-dietil-3-metil-heksana

3. Nama yang tepat untuk senyawa berikut yaitu . . . .


CH3
|
CH3 – C = CH – CH2 – CH
| |
CH3 CH2
|
CH3
a. 2,5-dimetil-5-etil-2-pentena
b. 2-metil-5-etil-2-heksena
c. 2-etil-metil-2-heksena
d. 2,5-dimetil-2-heptena
e. 3,6-dimetil-5-heptena

4. Senyawa yang bukan isomer dari oktana yaitu . . . .


a. 2-metil-heptana d. 2,2,2-trimetil-pentana
b. 2,3-dimetil-heksana e. 2,2,3,3-tetrametil-butana
c. 2,3,4-trimetil-pentana
5. Di antara senyawa hidrokarbon berikut yang paling rendah titik didihnya yaitu . . . .
a. n-pentana d. n-heptana
b. n-oktana e. n-heksana
c. n-butana

6. Dari senyawa hidrokarbon berikut yang tidak mengalami reaksi adisi yaitu . . . .
a. 2-metil-4-heksena
b. 2,3-pentadiena
c. 2-metil-pentana
d. 3-pentuna
e. 2-heksena

7. Berikut merupakan isomer-isomer dari n-heptana, kecuali . . . .


a. 2,4-dimetil-pentana
b. 2,2,2-trimetil-butana
c. 2,3-dimetil-butana
d. 3-metil-heksana
e. 3,3-dimetil-pentana

8. Di antara reaksi adisi berikut yang tidak mengikuti aturan Markovnikov yaitu . . . .
a. 2-pentena + HBr 3-bromopentana
b. propena + HBr C isobromopropana
C
c. 2-metil-1-butena + HBr 2-bromo-2-metil-butana
d. 2-metil-2-butena + HBr C 2-bromo-3-metil-butana
e. 2-butena + HCl C
2-kloro-butana
C
9. Reaksi berikut yang termasuk substitusi adalah …
(1) CH3CH2Br + KOH CH2CH2 + KBr + H2O
(2) CH3Br + KOH C + CH3OH
KBr
(3) CH2CH2 + HI C CH3CH2I
(4) C2H6 + Cl2 CC2H5Cl + HCl
C
10. Ketiga reaksi berikut.
(1) CH3-CH2-CH2Br + C2H5ONa CH3-CH2-CH2-O-CH2-CH3 + NaBr
(2) CH3-CHBr-CH3 + NaOH CH2-CH=CH C 2 + NaBr + H2O
(3) CH2-CH=CH2 + HBr C 3-CHBr-CH3
CH
Berturut-turut merupakanCreaksi …
a. adisi-substitusi-eliminasi
b. adisi-eliminasi-substitusi
c. substitusi-adisi-eliminasi
d. substitusi-eliminasi-adisi
e. eliminasi-adisi-substitusi
URAIAN :

1. Berapa jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener yang terdapat
dalam hidrokarbon berikut?

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. Periksalah Apakah alkena dibawah ini punya isomer geometri atau tidak ! Jika ya, buatlah rumus
struktur dan nama isomer geometrinya !
a. 3-kloro-2-pentena
b. 2-pentena
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Tuliskan rumus struktur dari 3-etil 2,5,5- trimetil oktana !


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. Perhatikan rumus struktur berikut:

Apa nama Senyawanya?


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

5. Tuliskan rumus dan nama semua isomer dari pentena ?


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................