HBPE3103 Permainan Profesional

ISI KANDUNGAN

BIL. 1 2 3 Isi Kandungan Sekapur Sireh

PERKARA

MUKA SURAT i ii 1-2 2-12 12-13 

Menjelaskan definisi morfologi dan sintaksis Menganalisis aspek morfologi dan sintaksis Refleksi daripada hasil dapatan analisi

4

Brosur bertemakan µKebahasaan¶

-

5 6

Lampiran Bibliografi/Rujukan

-

i

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 1

HBPE3103 Permainan Profesional

Sekapur Sireh

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t atas limpah kurnia dan keizinanNya maka saya dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu ini. Kebimbangan dan kekusutan yang dialami pada peringkat awal semakin lama semakin hilang seiring dengan perjalanan proses penghasilan tugasan ini. Malah, proses penghasilan ini memberikan sesuatu pengalaman yang bermakna dan memberi input yang berguna dalam menghadapi situasi sebenar sebagai seorang pendidik. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya En.Izan b. Othman atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan nasihat dalam menyiapkan tugasan ini. Jasa tuan tidak sekali-kali saya lupakan. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada suami dan anak-anak saya yang tercinta yang selama ini memberi semangat dan dorongan dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakanrakan seperjuangan atas segala kerjasama, perbincangan dan sesi bertukar pendapat yang banyak membantu saya menyiapkan tugasan ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses menyiapkan tugasan subjek Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu ini. SITI NORHAIZA BT OTHMAN 671217-06-5364 PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN : 711005035319002

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 2

HBPE3103 Permainan Profesional

SOALAN 1

KERTAS KERJA LATIHAN PUSAT PASUKAN BOLA TAMPAR BAWAH 12 TAHUN SK SG.BAYOR

1.0 Rasional Adalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justeru program ini disediakan untuk pasukan bola tampar lelaki bawah 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Sg.Bayor yang akan menyertai Kejohanan Bola Tampar Zon pada tahun hadapan. Pihak pengurusan sekolah menetapkan matlamat agar pasukan bola tampar sekolah yang dibentuk ini sekurang-kurangnya dapat memasuki peringkat separuh akhir di kejohanan tersebut. Bagi mencapai sasaran yang di tetapkan, satu jawatankuasa telah dibentuk bagi menyediakan perancangan program latihan tersebut. 2.0. Objektif Program Program latihan ini di adakan untuk mempertingkatkan kecergasan dari pelbagai aspek seperti daya tahan kardiovaskular, dayatahan otot, kepantasan, kekuatan seterusnya menyediakan pemain dari segi persediaan fizikal, persediaan teknikal, persediaan taktikal dan persediaan psikologi ke arah menghadapi pertandingan mahupun kejohanan sebenar. Antara objektif program adalah seperti berikut : Menyediakan pasukan bawah bola tampar bawah 12 tahun. Menguasai kemahiran dan meningkatkan kemahiran melalui program yang lebih spesifik dan sistematik. Mempertingkatkan pontensi pemain serta memperkembangkan keupayaan biomotor pemain ketahap yang optima. Mengaplikasi perancangan atau strategi yang akan digunakan semasa tempoh kejohanan.

Sitinorhaizaothman671217065364

Page 3

HBPE3103 Permainan Profesional 

.Persediaan pemain dari segi psikologi yang melibatkan kemahiran penetapan matlamat, mengawal kebimbangan, motivasi, visualisi dan simulasi.

3.0

Matlamat Memastikan pemain-pemain mencapai tahap µpeak¶ pada masa pertandingan. Meningkatkan prestasi para pemain.

4.0

Tarikh & Hari latihan/ /Sesi latihan/ Tempat Latihan Latihan akan dijalankan bermula 1 Oktober 2011 hingga 30 Disember 2011. Latihan akan dijalankan pada hari : Isnin hingga Jumaat ± sesi pagi & petang Sabtu Ahad sesi pagi sahaja rehat aktif - 8.00 hingga 10.00 

Sesi latihan dibahagi kepada 2 iaitu : a.Sesi pagi b.Sesi petang - 4.00 hingga 6.00 Tempat latihan adalah di gelanggang bola tampar sekolah dan kawasan persekitaran yang terjamin dari segi keselamatan.

5.0

Kumpulan Sasaran & Senarai Nama Pemain 20 orang murid lelaki daripada Tahun 4, 5 dan 6 Senarai nama pemain sila rujuk lampiran 1

6.0

Tumpuan Latihan Latihan ini akan ditumpukan secara berpasukan.Disiplin paling diutamakan.

7.0

Program Latihan Rujuk pada jadual sesi latihan yang disediakan untuk latihan pusat selama 3 bulan (Soalan 2)

8.0

Sumber Kewangan
Page 4

Sitinorhaizaothman671217065364

masalah kelenturan serta kecederaan sukan yang disebabkan oleh latihan fizikal yang tidak mencukupi. ketahanan kardiovaskular dan dayatahan otot yang rendah. SOALAN 2 1. beransur maju dan bersaintifik agar dapat mencapai kemampuan yang optimum dan akan µpeak¶ pada masa yang disasarkan. Latihan biasanya didefinisikan sebagai suatu proses pengulangan yang sistematik. Dengan mengikut kitaran ini adalah diharapkan agar atlet akan lebih sistematik.HBPE3103 Permainan Profesional Peruntukan kewangan kokurikulum sekolah Sumbangan PIBG sekolah Sumbangan derma oleh orang perseorangan 9. Tempoh yang dirancangkan bagi menjalankan latihan pusat pasukan bola tampar ini adalah selama 3 bulan iaitu 12 minggu. ketidakseimbangan otot. Atlet yang menceburi sukan dengan serius tidak sahaja menumpukan perhatian pada latihan fasa pertandingan sahaja bahkan meliputi latihan pada fasa persediaan. 2. progresif serta melibatkan proses pembelajaran dan pengadaptasian dengan situasi dan persekitaran.0 PENUTUP Latihan fizikal dalam sukan yang diceburi bukan sahaja menyediakan atlet kepada pencapaian yang meransangkan tetapi juga akan dapat membantu mengelakkan kecederaan.0 PENGENALAN Program dirancang berdasarkan kitaran mikro yang dijadualkan secara bulanan . dan fasa transisi. mingguan dan harian . fasa pra-pertandingan.0 Fasa-fasa latihan yang perlu dilalui Sitinorhaizaothman671217065364 Page 5 .

tumpuan diberikan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular.1 Fasa Persediaan Fasa persediaan dibahagikan kepada dua sub-fasa iaitu : Fasa Persediaan Umum Fasa Persediaan Khusus a. persediaan fizikal dan teknikal mewakili asas prestasi yang hendak dicapai oleh pemain kemudian barulah diikuti oleh persediaan taktikal dan psikologi. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum pemain menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan.Jangkamasa bagi fasa ini adalah di antara 6hingga 14 minggu.Pada fasa ini juga.kemahirandanstrategitaktikal. beban peratusan mulai berubah di antara kecergasan.HBPE3103 Permainan Profesional Berdasarkan rajah 1 di bawah. Ianyabergantung kepada masa yang diperuntukan. Rajah 1 Persedian Psikologi Persedian Taktikal Persedian Teknikal Persedian Fizikal 2.Latihan-latihan tersebut adalah bertujuan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 6 . .Fasa Persediaan Umum Pada fasa ini. Pada persediaan umum ini juga isipadu latihan adalah tinggi iaitu antara 85%hingga 100% manakala intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%.Di antara kaedah-kaedah latihan ialah seperti latihan lari jarak jauhperlahan (LSD). latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan. latihan fartlek.

latihan fartlek. b.Fasa Pra-Pertandingan Fasa Pra-Pertandingan ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikalyang terdapat di dalam sesuatu sukan yang berbeza. iaini antara 60% hingga 70% sementara intensiti latihan boleh ditingkatkansehingga 100%. latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dipraktikkandalam situasi permainan kecil.Pada fasa ini intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. 2. permainan sebenar mahupun melalui simulasi permainan.Latihan bebanan diberi tumpuan bagi meningkatkan dan mengekalkan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 7 .jangkamasa bagi fasa ini adalah bergantung kepada jangkamasa yang diperuntukkan iaitu antara 6 hingga 12 minggu. Selain daripada latihan khusus yang dinyatakan di atas.2 Fasa Pertandingan Fasa pertandingan boleh dibahagikan kepada 2 sub-fasa iaitu : Fasa Pra-Pertandingan Fasa Pertandingan a.Isipadu latihan masih tinggi bagipermainan bolasepak. ianya bergantung kepada masa yang diperuntukan. Pada peringkat ini Ujian Pra-Kecergasan juga diperlukan bagi menguji tahap kecergasan pemain.Intensiti latihan bolehditingkatkan sehingga 95%.Fasa Persediaan Khusus Fasa persediaan khusus ini memberi penekanan kepada komponen-komponenfizikal yang lebih dominan di dalam pemainan.Berbeza daripada fasa persediaankhusus.Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan yang berasaskan dayatahan seperti permainanbolasepak.HBPE3103 Permainan Profesional mengadaptasi sistem anatomical dan hipertropi otot. Bagi sukan yang berteraskan dayatahan seperti permainan bola tampar. latihan jeda jarak jauh diteruskan.Isipadulatihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80%. kaedah-kaedah latihanseperti latihan pecutan berulang. kaedah-kaedah latihan seperti latihan LSD. latihan jeda jarak dekat dan latihan tekanan masih bolehditeruskan.

latihan kecergasan perlu diteruskan bertujuanmemastikan tahap kecergasan pemain berada pada tahap yang diharapkan. 2. persekitaran.Fasa ini juga adalah fasa dimana pemain akan mengambil bahagian dalam perlawanan persahabatan mahupunperlawanan pendedahan.Ini bukannya fasa di mana pemain terus berhenti daripada Sitinorhaizaothman671217065364 Page 8 . Bagi permainan bola sepak.Pemain pada tahap ini seharusnya bebas dari kelesuan. suasana pertandingan.Jangkamasa bagi fasa ini ialah antara 6 hingga 8 minggu. Selain itu.HBPE3103 Permainan Profesional kuasa.Sekiranya latihan dihentikan. pemain diberikan rehat pasif. pemain akan kembali ke tahap awal atau beradadalam pinsip pembolehbalikan. Namun demikian kekerapan latihan perlu dikurangkan.fasa Pra-Pertandingan ini digunakan oleh pemain untuk mengimplementasikan segala teknik dan taktik yang dirancang seterusnya dinilai keberkesanannya.Oleh itu. Biasanya satu ke dua minggu pada peringkat awal fasa ini.Matlamat bagi fasa ini adalah bertujuan memberi pendedahan kepada pemain. fasa ini seharusnya digunakan ke atas semua pemain untuk melihat dan menilai sejauhmana kerjasama serta persefahaman sesama pemain dan menilai kemahiran individu yang sesuai dengan strategi yang akan digunakan.Perlu diingatkan bahawa pada fasa ini ianya bukan bertujuanuntuk menilai pencapaian atau kejayaan kerana ianya masih belum sampai ke zon sasaran. latihan tidak terhentidi sini.Namun demikian. cuaca dan juga penggunaan masa.3 Fasa Transisi Fasa Transisi adalah bermula sebaik sahaja tamat musim pertandingan atau kejohanan. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan bagi mengekalkan daya tahan otot dan latihan Jeda jarak dekat harus diteruskan bagi pengekalan kuasa. gangguan teknik dan taktik sertamempunyai tahap psikologi yang cukup tinggi.Ini adalah fasa di mana pemain berehat setelah menghadapi pelbagai cabarandan tekanan yang optimum khususnya semasa menghadapi pertandingan. Fasa Pertandingan Pada fasa ini seharusnya pemain telah sampai ke tahap penetapan sasaran atauberada pada tahap di mana pemain tersebut telah bersedia untuk perlawanan sebenar. b.

pemain akan mengikuti program berbentuk rehat aktif bertujuan untuk mengawal dan mengekalkan kecergasan.0 Jadual Aktiviti Latihan Kecemerlangan Bola Tampar JADUAL PERANCANGAN LATIHAN MINGGUAN BULAN MINGGU 1 O K T O B E R 2 Peningkatan kecergasan komponen asas & peningkatan kemahiran asas OBJEKTIF UTAMA Kecergasan fizikal & peningkatan kemahiran AKTIVITI 1. Latihan isometrik 2. Latihan bebanan ii. Selain itu ianya bertujuan untuk mengelakkan terjadinya prinsip pemboleh balikan yang ketara. Jadual 1 Fasa-fasa latihan dan komponen-komponen yang harus diberikan penekanan Program Fizikal Teknikal Taknikal Psikologi Persediaan Umum 70 20 10 Persediaan Khusus 50 30 10 10 Pra Pertandingan 30 30 30 10 Pertandingan 10 40 40 20 Transisi 40-50 - 3.Peningkatan kecergasan komponen asas : y y y Daya tahan kadio Daya tahan otot Fleksibiliti Sitinorhaizaothman671217065364 Page 9 .HBPE3103 Permainan Profesional latihan.Latihan kemahiran µSetting¶ µServis¶ 1.Kecergasan fizikal Anotimical Adaptation (AA) Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot 1.Selepas rehat pasif.

Tingkatkan komponen kecergasan asas latihan litar & bebanan : y y y y y Tingkatkan daya tahan kardio Tingkatkan daya tahan otot Tingkatkan koordinasi Tingkatkan fleksibiliti Speed Rolling 2.Tingkatkan kemahiran asas Digging Setting Servis Blocking 4 Tingkatkan kecergasan umum dan tingkatkan kemahiran asas 1. Peningkatan kemahiran asas y y y 3 Tingkatkan komponen kecergasan umum & tingkatkan kemahiran asas Setting Servis Digging 1.Tingkatkan kemahiran asas : y Sitinorhaizaothman671217065364 Page 10 .Tingkatkan komponen kecergasan asas melalui latihan jeda: Tingkatkan daya tahan kadio Tingkatkan daya tahan otot Koordinasi Fleksibiliti Kelajuan (Speed) 2.HBPE3103 Permainan Profesional y y y Koordinasi Ketangkasan Kelajuan LSD sekitar luar sekolah 2.

HBPE3103 Permainan Profesional y y y Spiking Blocking Court Covering BULAN MINGGU 1 OBJEKTIF UTAMA Tingkatkan komponen kecergasan umum & tingkatkan kemahiran asas AKTIVITI 1. 1.Fizikal Fitness : y Explosive power Page 11 Sitinorhaizaothman671217065364 .Tingkatkan komponen kecergasan asas melalui latihan bebaban & fartlek untuk : Daya tahan kadio Daya tahan & kekuatan oto Koordinasi & kelajuan(speed) 2.Tingkatkan kemahiran asas: Receiving Blocking Court defence Attacking N O V E M B E R 2 Explosive power & speed endurance.

Tingkatkan kecergasan fizikal : y y y y Explosive power Strenght training Speed & agility Endurance 2.Tingkatkan kemahiran & taktikal : Kesemua kemahiran bola tampar Pendedahan perlawanan 4 Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal 1.Tingkatkan kecergasan fizikal : Explosive power Strenght training Speed & agility Endurance Page 12 D I S E Sitinorhaizaothman671217065364 .HBPE3103 Permainan Profesional Strategi permainan.Kemahiran asas : y 3 Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal 1. y Speed endurance Strategi permainan 2.Tingkatkan komponen kecergasan melalui latihan litar : Kardiovaskular Kelajuan(speed) Explosive power Agility 2.Tingkatkan kemahiran & taktikal permainan.Perlawanan persahabatan y Pendedahan situasi perlawanan BULAN MINGGU 1 OBJEKTIF UTAMA Tingkatkan kecergasan & kemahiran taktikal AKTIVITI 1. 3.

Tingkatkan tahap kecergasan : Speed Explosive power Masa tindakbalas 3. LATIHAN HARIAN Sitinorhaizaothman671217065364 Page 13 . 2.Strstegi permainan & taktikal 4.mengekalkan tahap kecergasan . strategi permainan & pendedahan suasana perlawanan.Tingkatkan kecergasan spesifik kepada permainan : y y y y Explosive Speed Agility Speed endurance 2.Penyesuaian fizikal 2.Pendedahan kepada perlawanan sebenar.HBPE3103 Permainan Profesional M B E R 2 Koordinasi 2.Tingkatkan kemahiran advance & taktikal game 4 Kekalkan tahap kecergasan.Tingkatkan kemahiran & taktikal permainan 1.kekuatan & ketahanan. 1.Pengukuhan kemahiran asas & ansur maju 3 Tingkatkan kecergasan spesifik & tingkatkan kemahiran advance 1.

006.11 8.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Teknik perlakuan betul pada setiap stesen SELASA 04.HBPE3103 Permainan Profesional MINGGU HARI/ TARIKH SABTU/ 01.10.00 am Peningkatan daya tahan otot & kemahiran setting Warm up secara Umum & Spesifik Page 14 Sitinorhaizaothman671217065364 .10.Intensiti 70% e.3 set e.0010.Set 3 d.0010.0010.10. Jogging Latihan Jeda a.10.11 MASA / SESI 8.00 am PROGRAM LATIHAN HARIAN OBJEKTIF AKTIVITI Tingkatkan daya tahan kadio &otot.11 8.masa rehat 30 saat c.11 ISNIN 03.6 stesen d.Jeda kerja 1:3 CATATAN 1 Warm up General & Spesifik Rep : 11 X 3 set Medium & open Rep:100X3set Rep:30X 3set AHAD 02.rehat antara set 4 min Lantun Bola atas & bawah Setting berpasangan Setting dalam 2 variasi Servis Cooling down Warm up Latihandaya tahan otot Warm up general & spesifik Pergerakan bola selepas servis 4.Ulangan 8X c.masa 30 saat b.00 am Tingkatkan daya tahan kardiovaskular Rehat aktif Latihan litar a.larian trek 60m b.

11 8.0010.sit up f.back ach 4.10.00 am Peningkatan daya tahan otot & kardio Latihan fartlek Tumpuan bisep & tricep 4.00 Am Tingkatkan ketahanan otot Pergerakan dalam gelanggang Aktiviti memanaskan badan secara umum & spesifik Pergerakan bola selepas servis 4.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Servis (floater) Perlawanan antara kumpulan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 15 .0010.push up e.11 8.lompat sargent c.0010.006.00 am 4.lompat mendada b.00pm KHAMIS 06.tricep extension d.006.00pm Penekanan latihan setting Peningkatan kemahiran servis & setting Ujian kecergasan 15X3set RABU 05.006.HBPE3103 Permainan Profesional a.10.10.11 8.006.00pm Tingkatkan kemahiran asas Tingkatkan ketahanan kardio & otot Tingkatkan kemahiran asas Kemahiran setting Kemahiran servis LSD di sekitar luar kawasan sekolah Ketahanan kardio Peningkatan teknik setting JUMAAT 07.

10.11 8.10.11 Rehat Aktif ISNIN 10.10.11 8. Teknik perlakuan yang betul 8 stesen X30 saat Masa rehat ± 30 saat 3 set & rehat 4 minit setiap saat SELASA 11.00 am Kecergasan fizikal Sitinorhaizaothman671217065364 Page 16 .0010.11 8.10.11 8.0010.0010.0010.00 pm Peningkatan daya tahan otot dan kadio Teknik setting & servis Latihan fartlek Latihan setting & servis Mata sentiasa memandang bola.00pm Tingkatkan kemahiran asas Latihan kemahiran setting : a.10.HBPE3103 Permainan Profesional SABTU 08.00 am Tingkatkan komponen kecergasan asas Latihan jeda 4.006.006.tumpuan kepada ketepatan Kemahiran asas digging (berpasangan) Free exercise Ulangan 10X 3 saat Tingkatkan ketahanan kadio & speed RABU 12.00 Am 4.00 Am Tingkatkan komponen kecergasan Latihan litar Ketahanan kadio AHAD 09.

006.target servis JUMAAT 14.0010.006. cross step perlakuan yang betul.diggin g &blocking. Latihan bebanan a.006.10.latihan pull down g.00 am 4.floater servis b. Rehat Aktif AHAD 16.3 set b.target servis Larian 2.11 8.0010.3 Latihtubi ± setting.10.0010.11 8.10.00pm Tingkatkan kemahiran asas Kemahiran blocking Ketepatan a.00 am Tingkatkan ketahanan otot Tingkatkan daya tahan otot 4.leg extension c.00pm Kecergasan fizikal Tingkatkan Kemahiran asas Latihan kemahiran servis a.00 am 4.00pm Kemahiran asas Latihan kemahiran servis : a.side step teknik b.tricep extension Tiada target masa SABTU 15.jeda kerja 1.servis.leg press b.leg curl d.10.HBPE3103 Permainan Profesional 4.11 Sitinorhaizaothman671217065364 Page 17 .006.floater serve b.incline press f.4km Tumpuan untuk endurance KHAMIS 13.long pull h.pull over i.00pm Tingkatkan komponen kecergasan umum Tingkatkan kemahiran asas Latihan jeda a.calf raise e.11 8.

servis.00 Am Tingkatkan daya tahan otot Latihan jeda a.00.Tingkatkan 6. LSD (lebih 20 min) Tingkat daya tahan kardio 4.10. setting lebih advance a.10.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Tingkatkan daya kadio Teknik perlakuan yang betul 4.006.0010.00.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Uji ketahanan kadio 4.diggin g.11 8.00pm kemahiran asas Kemahiran blocking Individu/berpas a.0010.kumpulan Ujian kecergasan SELASA 18.berpasangan b.HBPE3103 Permainan Profesional ISNIN 17.00 am Tingkatkan komponen kecergasan Latihan jeda a.blocking.00pm kemahiran asas RABU 19.Tingkatkan 6.diggin g & blocking lebih advance Relay 400X4 Relay 200X4 Relay 11X4 Kemahiran digging.servis. 3 set Latih tubi ± setting.ulangan 10 kali b.10.Tingkatkan 6.00Tingkatkan daya Teknik perlakuan yang betul Tingkatkan Page 18 Sitinorhaizaothman671217065364 .cross step KHAMIS 20.jeda kerja 1:3 70% -3 saat Masa rehat 1-2 min Tempo 3:1:3 Ulangan: upper Body 2X lower body 15X Individu/ Berpasangan 4.3 set b.00 pm Tingkatkan kemahiran asas Latih tubi ± setting.0010.side step angan b.00.10.jarak 80m c.0010.blocking.00pm kemahiran asas JUMAAT 8.11 8.11 8.11 8.

10.10. 70% .006.11 AHAD 23.0010.11 10.10.10 40 saat ± 2 set Page 19 Sitinorhaizaothman671217065364 .00 pm Tingkatkan ketahanan kardio & kemahiran asas Latihan litar ± 8 stesen 40 saatX 8 stesen X 2 set Speed & agility Kemahiran: a.10.pergerak an kaki 60%-10 X 3 set SABTU 22.leg curl d.10.10.00 Am Tingkatkan daya ketahanan otot dan kemahiran asas Latihan bebanan: a.00 Pm RABU 26.11 8.00 Am ketahanan otot Kemahiran asas Latih tubi blocking daya tahan Tumpuan pada tangan.legpress b.tricep extension Kemahiran spiking & rolling 4.setting c.0010.00 am Ketahanan daya tahan otot Weight training a.006.11 KHAMIS 8.spiking b.pull over i.quadricep Rehat aktif 8.long pull h.calf raise e.HBPE3103 Permainan Profesional 21.leg extension c.latihan pull down g.incline press f. pergerakan kaki dan tangan ditumpu.00Tingkatkan daya Aplikasi keduaduanya serentak CUTI THAIPUSAM Latihan litar.blocking Tumpuan ketepatan .0010.00 Am 4.11 ISNIN 24.tricep & bicep b.3set Masa rehat 1-2 min Tempo 3:1:3 SELASA 25.11 8.

006.00 Am 4.11 8.00 Am Tingkatkan ketahanan daya kadio dan kemahiran asas Free exercise Game situation Aplikasi skill yang telah diajar 4.00 Pm Kekuatan kardio & LSD kombinasi team Attacking Kawasan luar persekitaran sekolah.spiking e.11.HBPE3103 Permainan Profesional 27.11 10.10.10.11 Rehat aktif ISNIN 31.00 Am 4.servis b.00- Court covering Kemahiran: Sitinorhaizaothman671217065364 .0010.006.digging c.setting d.0010.00 Am 4.00 Pm kadio dan kemahiran asas stesen Kemahiran blocking Dengan speed & & court covering bola JUMAAT 28.00 Pm Combine complex training: a.00 Am Nilai ketahanan pemain AHAD 30.006.11 8.10.10. Kombinasi Ketepatan Speed & agility Teknik Page 20 SELASA 01.0010.0010.10.11 8.blocking Ujian daya tahan kardio & otot Ujian fizikal Ketepatan diutamakan SABTU 29.11 8.

00 Pm Kekuatan kardio & Lari menaiki anak kombinasi team tangga Kemahiran asas: a.11.Covering Game situation LSD JUMAAT 04.Receiving b. B-quick SABTU 8.Covering Latihan fartlek 2 set X 10 ulangan Speed & agility ditekankan KHAMIS 03.006.0010.Receiving(individ u.00- Tingkatkan Latihan jeda 3 saat Sitinorhaizaothman671217065364 .0010.006.11 8.Attacking d.11 8.berpasangan) b.Back line b.00 Am 4.Blocking (kombinasi) c.00 pm Kemahiran : a.Spiking c.0010.Blocking b.11. Teknik perlakuan dan arah bola ditumpukan Nisbah kerja 1:3 Page 21 Combine Complex training Kemahiran spiking: a.Servis perlakuan yang betul & ketepatan RABU 02.00 Pm Kawasan luar sekitar sekolah Ketepatan & speed.HBPE3103 Permainan Profesional 6./striding 2 min Tumpuan pada kombinasi 4.006.00 Am Pecut dengan 70% kelajuan maksima selama 30 saat/berjalan perlahan 3 min.00 Pm a.11 8.11.00 Am 4.Blocking c.

00 am ketahanan kadio & kemahiran asas Rehat aktif AHAD 06.00 Am 4. Kombinasi team Fizikal ± explosive power & speed (endurance) Strategi permainan Ketahanan kardio.11.006.00 Pm Tingkatkan ketahanan kardio & otot . Taktikal RABU 09.11 8.11.11.11 8.00 Am 4.00 Pm Tingkatkan daya otot & kombinasi team Fizikal ± Jumping test Explosive power Strategi permainan Taktikal Sitinorhaizaothman671217065364 Page 22 .0010.0010.006.00 Am 4. Speed & agility SELASA 08.00 Pm Kemahiran tinggi Kemahiran servis & digging.00 Pm Kombinasi team Strategi permainan Taktikal Games situation Aplikasi skill yang diajar.11.11 8.0010.11 10.HBPE3103 Permainan Profesional 05. KHAMIS 10.006.006.11 ISNIN 07. Kemahiran spiking & blocking Kemahiran court defence & court movement.11.0010.11 8.11.00 Am 4.

11 8.00 Pm SELASA 15.Open spiker b.00 Am 4.HBPE3103 Permainan Profesional JUMAAT 11.006.Tenis c.0010.006.11 8.0010.11 8.Fast spiker 80%X10X3set Endurance & power RABU 16.11.00 Am Tingkatkan kardio LSD Di luar kawasan sekitar sekolah AHAD 13.11.006.0010.11.11.00 Tingkatkan kemahiran & kombinasi team Kemahiran servis: a.006.Jump serve Perlawanan persahabatan Teknik perlakuan & ketepatan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 23 .Floater b.0010.11 ISNIN 14.11.00 Am 4.00 Pm Tingkatkan speed & agility Kombinasi team Agility & speed in court Combine complex training Speed endurance Speed & agility SABTU 12.11 8.00 Am 4.00 Pm Tingkatkan daya otot &explosive power Kombinasi team Rehat aktif Latihan litar ± 8 stesen 40saatX3set Strategi permainan Asas & advance Tingkatkan daya otot &endurance Latihan beban ± 11 stesen Kemahiran spiking combination a.00 Am 4.11 8.0010.11.

jump serve Combine complex training Games situation Explosive power & speed Fizikal for jumping power Ketahanan & speed 4.006. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 24 .11 8. P5.00 pm Tingkatkan kecergasan fizikal & kemahiran Latihan bebanan Explosive power Kombinasi team Kemahiran & taktikal games SELASA 22. agility & strength.Floater serve b.co urt covering Spiking receive at P6.0010.00 Pm SABTU 19.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik & ketepatan & kombinasi Kemahiran receiving a.11.11 8.006.00 Pm JUMAAT 18. P1 Speed & agility AHAD 20.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik Kemahiran blocking.0010.00 Am 4.00 Am Tingkatkan speed & agility Movement in court Speed.00 Am 4.Tanis serve c.11 8.HBPE3103 Permainan Profesional Pm KHAMIS 17.11.11. P4.11.11 8.0010.defence.11 Rehat aktif ISNIN 21.11 8.11.0010.006.0010.11.

0010.11 8.11.00 Am 4.0010.00 pm JUMAAT 25.11.11.11.0010.00 pm RABU 23.11 8.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan Rehat aktif Latihan kecergasan di gelanggang meangkumi : Endurance.00 pm KHAMIS 24.006.00 pm Tingkatkan kemahiran taktikal & situasi perlawanan Tingkatkan ketahanan kardio Ketahanan kardio & kemahiran asas Perlawanan persahabatan Kombinasi team LSD Endurance & speed Attacking ± taktikal Blocking -pasangan Court covering Latihan jeda Nisbah kerja 1:3 Kemahiran receiving & setting Attacking formation Kombinasi team Games situation SABTU 26.00 Am 4.HBPE3103 Permainan Profesional 4.11 8.11 8.006.0010.11.00 Am Tingkatkan daya otot & kardio Latihan litar -8 stesen 40 saatX8x3 set AHAD 27.006.006.11.00 Am 4.11 8.11 ISNIN 28. speed & kemahiran Page 25 Sitinorhaizaothman671217065364 .0010.

Receiving d.Blocking c.00 Am 4.Diving Fizikal ±explosive power & speed(endurance) Kemahiran asas: a. Kombinasi team turut diberi tumpuan 4.Court covering c.Digging c.Endurance diberi perhatian.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi : a.00 Pm RABU 30.Blocking f.12.HBPE3103 Permainan Profesional 4.006.Setting d.00 Pm Ketahanan kardio Teknik perlakuan.Speed & agility b.00 pm ketahanan kadio & daya tahan otot a.Servis f.Setting e.11 8. Kombinasi team KHAMIS 01.Rolling Games situation a.Speed & agility b.Covering Endurance.Spiking e.006. Kombinasi ditekankan SELASA 29.11 8.006.11.Spiking taktikal b.11 8.Court covering c.Servis b.0010. speed dan agility.11. speed & kemahiran diberi perhatian.0010.00 Am Tingkatkan kemahiran tinggi Kemahiran servis & digging Kemahiran spiking &blocking Spee & agility Sitinorhaizaothman671217065364 Page 26 .0010.

Court covering c.Endurance Games sitiation : a.12.0010.00 Am Endurance.00 pm Kemahiran court defence & court movement JUMAAT 02.0010.Servis Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi : a. speed & kemahiran diberi tumpuan.00 Am Tingkatkan kemahiran spesifik Spiking receive at P6.11 8.0010. P5.00 Pm Kombinasi ditekankan.Speed & agility b.11 AHAD 04.11 8.Speed & agility b.11 8.Blocking c.Spiking taktikal b. P4.12.Rolling Games situation : a.00 Sitinorhaizaothman671217065364 Kombinasi team ditumpukan Page 27 . P1 Rehat aktif ISNIN 05. 4.006. 4.3 km Free exercise Attacking.HBPE3103 Permainan Profesional 4.Setting e.12.00 Am 4.006.0010. speed & kemahiran diberi perhatian. SELASA 06.tapping ball Covering tapping ball Masa diambil kira Teknik perlakuan ditumpukan Speed & agility SABTU 03.Court covering c.12.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Latihan kecergasan di gelanggang merangkumi: a.006.Receiving d.00 Pm Tingkatkan ketahanan kardio & kemahiran asas Larian 2.11 8.006.Spiking taktikal Endurance.12.

Receiving d. Kombinasi team.Servis b.12.11 8.11 8.Digging c.12.0010.12.Covering Tumpuan pada kombinasi team.Diving Latihan bebanan ± 11 stesen Perlawanan persahabatan Kekalkan tahap daya tahan otot Aplikasi skill yang diajar dan tumpuan pada kombinasi team Teknik perlakuan.00 Am 4.Servis Diving SABTU 10. speed dan agility.006.0010.00 Pm JUMAAT 09.Blocking c.0010.Spiking taktikal b.12.Spiking e.Servis f.Blocking c.11 8.11 8.HBPE3103 Permainan Profesional pm b. RABU 07.0010.00 Pm KHAMIS 08. Kombinasi team Games situation: a.00 Am 4.00 Pm Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas LSD Free exercise Ketahanan endurance & pengukuhan.00 Am Tumpuan kepada suasana perlawanan dan ketahanan kadio & daya tahan otot Pengukuhan kemahiran asas: a.Setting e.006.Receiving d.Blocking f.00 Permainan bola sepak& bola jaring Endurance Sitinorhaizaothman671217065364 Page 28 .Setting d. 4.Setting e.006.

00 Pm Kemahiran : a.Court covering d.006. Perlawanan simulasi Kombinasi team RABU 14.12.11 di gelanggang bola tampar Rehat aktif ISNIN 12.Blocking coverage Penyesuaian Ketahanan Page 29 KHAMIS 8.00- Sitinorhaizaothman671217065364 .00 Am Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas Larian 2.11 8.00 Am 4.0010.11 8.12.Attack formation c.11 8.4m Menentukan kecergasan pemain & kemahiran diperkukuhkan 4.006.HBPE3103 Permainan Profesional Am AHAD 11.0010.00 Pm Penyesuaian fizikal & ketahanan dalam permainan Perbaiki kemahiran dalam permainan Koordinasi Tingkatkan ketahanan dalam games situation SELASA 13.00 Pm Penyesuaian fizikal & suasana perlawanan Latihan beban ± 11 stesen Kekalkan daya tahan otot.Spiking taktikal b.006.0010.12.12.00 Am 4.

Receiving spiking Kombinasi team ± games situation Speed & agility.11 8.12.12.11 8. Ketahanan endurance & pengukuhan kombinasi team Ketahanan endurance & pengukuhan kombinasi team 4.006.Receiving d.006.receiving b.00 Pm Sitinorhaizaothman671217065364 Page 30 .00 Am fizikal & pendedahan suasana perlawanan Games situation fizikal & kelemahan dan kekuatan pasukan .0010.12.11 8.00 Pm JUMAAT 16.Spiking d.00 Pm Penyesuaian fizikal & pengukuhan kemahiran asas Perlawanan simulasi LSD ± 30 minit Free exercise Games situation : a.Spiking taktikal b.11 10. Baiki kelemahan semasa perlawanan simulasi 4.00 Am Penyesuaian fizikal Permainan bola Endurance sepak & bola jarring di gelanggang bola tampar Rehat aktif AHAD 18.0010.12.Blocking c.00 Am 4.11 ISNIN 19.setting c.00 Am Tingkatkan kecergasan spesifiki & kemahiran asas & advance Pergerakan dalam gelanggang : a.Servis Diving SABTU 17.0010.Setting e.HBPE3103 Permainan Profesional 15.Blocking e.12.Blocking coverage f.006.

11 8.006.006.006.0010.00 Pm Tingkatkan kemahiran taktikal & kombinasi team LSD ± 20 minit Perbaiki taktikal Di luar kawasan sekitar sekolah Perlawanan persahabatan Tingkatkan ketahanan kardio & taktikal Kombinasi team Latihan beban Kelemahan dan kekuatan pasukan dinilai Kekalkan ketahanan daya otot RABU 21.12.12.00 Pm SABTU 24.00 Am Kemahiran advance dalam gelanggang Pengekalan tahap kardio & kombinasi team Jogging 30 minit Latihan kemahiran asas Kombinasi team Endurance & perbaiki kombinasi team Kombinasi team Perlawanan simulasi Baiki kelemahan Pasukan AHAD Sitinorhaizaothman671217065364 Page 31 .00 Am 4.006.Speed & agility b.11 8.00 Am Speed & endurance speed 4. Court covering Perlawanan persahabatan Pengawalan gelanggang & kemahiran berpasukan KHAMIS 22.00 Am 4.11 8.0010.12.11 8.HBPE3103 Permainan Profesional SELASA 20.0010.11 8.00 Am 4.0010.00 Pm Kombinasi team ± kemahiran asa & advance Latihan di gelanggang : a.0010.12.00 pm JUMAAT 23.12.

00 Pm Mengekalkan tahap kecergasan & strategi perlawanan Perlawanan persahabatan Ujian kecergasan Gugur 2 pemain Kombinasi team Perbaiki & pertajamkan taktikal dan kombinasi team RABU 28.006.00 Am 4.00 Pm Strategi permainan dan taktikal Perbaiki & Perbaiki pertajamkan taktikal kelemahan & dan kombinasi team kekuatan pasukan Perlawanan persahabatan KHAMIS 29.00 Am Ketahanan kardio & kombinasi team Ujian kecergasan Persefahaman 4.12.00 Pm SELASA 27.00 Pm Pendedahan perlawanan sebenar Perlawanan persahabatan Ukur ketahanan & daya tahan otot JUMAAT 8.00 Am 4.00Page 32 Sitinorhaizaothman671217065364 .006.11 Rehat aktif ISNIN 26.11 8.11 8.12.12.12.0010.006.12.11 8.006.00 Am 4.11 8.0010.0010.0010.HBPE3103 Permainan Profesional 25.

maka lebih tinggilah intensiti.00 am Kombinasi team Perlawanan simulasi Perbaiki kelemahan pasukan AHAD 31.12.12.0010.00 Pm Perbaiki kelemahan & pengukuhan team Kemahiran asas & advance Kombinasi team & game situation Pengukuhan pasukan bola tampar SABTU 30.12.006. Intensiti boleh diukur melalui kadar kelajuan (meter per saat) bagi pencapaian jarak atau berat dalam kilogram bagi aktiviti melawan rintangan. Dalam sesuatu pertandingan sukan individu atau berpasukan pula.1 Latihan Litar Sitinorhaizaothman671217065364 Page 33 .00 Am 4. Intensiti juga boleh dirujuk sebagai kelasakan sesuatu latihan yang diberikan.11 Rehat aktif 4.11 10.1.0 Intensiti Latihan Intensiti adalah komponen kualitatif kerja yang dilakukan oleh atlet bagi satu jangkamasa yang diberikan dalam sesuatu latihan sukan.1 Jenis-Jenis Latihan Kecergasan 4. Lebih banyak kerja yang dilakukan oleh atlet dalam satu jangkamasa yang diberikan.11 8. intensiti dilihat dari rentak permainan 4.HBPE3103 Permainan Profesional 30.

.Latihan litardiperkenalkan kerana ianya dianggap berkesan membangunkan kecergasan otot dan kardiovaskular melalui tekanan berterusan terhadap jantung dan paru-paru dalam jangkamasa yang panjang.Latihan ini mengaplikasikan pinsip tambah beban (progressive overload). kuasa.2 Latihan Bebanan Program latihan bebanan yang bersesuaian yang dirancang dan dibentuk bagimeningkatkan kecergasan dari aspek perlakuan motor seperti kekuatan. ulanganserta Sitinorhaizaothman671217065364 Page 34 . dayatahan. Membina kekuatan dan dayatahan otot 3. Jurulatih juga akan menekankan tentang masa dan ulangan yang perlu dilaksanakan oleh pelaku. 4. mengurangkan jumlah masa dan menambahkan tekanan atau kerumitan senaman. Sebelum aktiviti dimulakan jurulatih akan menunjukcara setiap aktiviti di setiap stesyen.1. Individu dibahagikan secara berpasangan (A dan B). Prinsip tambah beban ini boleh dilakukan melalui tiga cara iaitu melalui penambahan bilangan ulangan. 3. Kaedah Pelaksanaan Latihan Litar : 1.Sistem Tenaga di Dalam Latihan Litar Sistem ATP-PC dan Laktik Asid dan Asid Laktid dan oksigen .A berperanan sebagai pelaku manakala B sebagai pencatat.Program latihan adalah tertakluk kepada intensiti.Objektif Latihan Litar ialah : 1.T. Meningkatkan dayatahan kardiovaskular 2. 2.Konsep Latihan Litar terbahagi kepada dua bahagian iaitu latihan litar individu dan latihan litar kumpulan. . pada 1953 oleh R.Adamson. ketangkasan dan kelenturan badan 4.E. Morgandan C. Meningkatkan koordinasi. Meningkatkan motivasi dan disiplin diri.HBPE3103 Permainan Profesional Ianya merupakan satu jenis latihan kecergasan fizikal yang diperkenalkan di Universiti Leeds.kelenturan dan kepantasan.

2. Beban rendah dianggap sebagai mana-mana bebanan dibawah 30% kapasiti seseorang. Intensiti yang diaplikasikan.tetap pada satu jenis sendi dan ianya terperinci pada satu ³agonis´ Open and close kinetic chain.Struktur . : tertentu antaranya Beban maksimum merujuk kepada beban sehingga 90% hingga 100% maksima seseorang. 3. Komponen bebanan pula meliputi : i. Sebahagian pergerakan 3.Bahagian badan . 4. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 35 . Jumlah ulangan yang dilakukan. 2.Konsep Latihan Bebanan adalah seperti berikut : 1. ulangan dan masa latihan. Dapatkan seterusnya kemampuan menentukan maksimum kriteria setiap atlet yang di ingin awal dicapai. Berat bebanan yang digunakan. 4. latihan bebanan meliputi faktor-faktor berikut : 1. intensiti. Kaedah Pelaksanaan Latihan Bebanan 1. .memanipulasikan lebih daripada satu sendi ii. sesi latihan. Latihan bebanan boleh dikategorikan kepada dua bahagian utama (core) dan sampingan (supplementary). Tentukan matlamat yang ingin dicapai dalam sesi latihan melalui kekerapan. 3. Beban berat digunakan apabila seseorang menggunakan berat bebanan antara 60% hingga 90% kemampuan seseorang.HBPE3103 Permainan Profesional kekerapan ulangan atau frekuensi latihan. Penjajaran anggota badan (body alligment). Dalam merangka program latihan kecergasan. Garis rintangan julat sendi dan julat pergerakan 2. Jumlah set yang perlu dilakukan. Beban sederhana merujuk kepada peratusan antara 30% hingga 60% kekuatan maksima seseorang.

HBPE3103 Permainan Profesional 4. Objektif Latihan Fartlek latihan fartlek amat bersesuaian dengan permainan bola sepak agar setiap pemain akan dapat : 1.1. 4. kekuatan dan kelenturan. 2. 6. Menghindarkan rasa jemu atau bosan dalam menjalankan latihan kecergasan. Meningkatkan kepantasan. Meningkatkan dan mengekalkan daya tahan kardiovaskular. Latihan fartlek ini dibahagikan kepada dua jenis iaitu latihan fartlek bebas iaitu atlet menjalani latihan mengikut kemampuan sendiri dan latihan fartlek terkawal yang bergantung kepada arahan jurulatih.2 Latihan Kemahiran Asas Bola Tampar Sitinorhaizaothman671217065364 Page 36 .3 Latihan Fartlek Latihan fartlek dijalankan bertujuan meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan meningkatkan keupayaan daya tahan otot. Meningkatkan daya tahan otot. Latihan ini amat sesuai dilaksanakan pada penghujung fasa persediaan umum hingga fasa persediaan khusus. Meningkatkan keupayaan aerobik. 4. Membentuk diri sendiri ketika melakukan latihan kecergasan ini memotivasikan diri sendiri. 5. Meningkatkan keupayaan untuk berlari di tahap tinggi dalam masa yang sebenar. 3.

Servis atas kepala Gambarajah menunjukkan lakuan servis atas kepala.1 Kemahiran servis Servis dilakukan untuk memulakan permainan. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 37 . Servis dilakukan dari bahagianbelakang luar gelanggang.iaitu servis bawah tangan dan servis atas kepala.HBPE3103 Permainan Profesional 4.Terdapat dua jenis servis.2.

Menghayun lengan yang membuat servis seperti seperti aksi membaling bola. y 2) Fasa Pelaksanaan y Melambungkan bola lebih kurang tiga kaki ke atas kepala dan di hadapan bahu lengan yang membuat servis. Gunakan pergerakan pergelangan tangan yang cepat untuk melakukan putar depan y y y y 3) Fasa ikut lajak y Ikut lajak dengan lengan servis ke pertengahan badan.2. Memukul bola dengan tapak tangan dan jari di keliling bola. Menyokong bola dengan tangan servis (serving hand). Memindahkan berat badan dari belakang ke depan. Kaki kiri di hadapan bagi peservis yang menggunakan tangan kanan. Pegang bola dalam tangan lambungan(tossing hand) lebih kurang satu kaki ke sebelah kanan muka peservis yang menggunakan tangan kanan.2 Hadangan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 38 . Memindah berat badan dari belakang ke hadapan. y 4.HBPE3103 Permainan Profesional 1) Fasa Permulaan y y y Berdiri menghadap jaring dengan kaki seluas bahu.

Cara-cara Menghadang (Blocking) a) Menolak kedua-dua belah kaki.HBPE3103 Permainan Profesional Lazimnya tindakan menghadang diamalkan untuk menentang rejaman oleh pihak lawan.3 Pukulan Mengumpan /hantaran atas a. Hantaran atas meluncur cepat d. Hantaran atas pendek e.2. Hantaran atas sederhana c. Hadangan yang berkesan akan menyebabkan bolamati dalam gelanggang pihak yang membuat rejaman. tangan diluruskan ke atas b) Bahagian lengan dan tapak tangan condong ke sebelah pihak lawan 4. Hantaran atas terbuka/tinggi b. Hantaran atas belakang Sitinorhaizaothman671217065364 Page 39 .

posisi bola dan kelajuannya akan menentukan jenis hantaran yang akan dibuat. mengumpan (in setting) dan menghantar bola yang tinggi dan jauh (plying long high balls) ke belakang gelaggang lawan. Kadangkala ia juga digunakan untuk menjatuhkan bola secara ringan melintasi jaring.4 Pukulan rejaman Terbahagi kepada 4 peringkat iaitu : a.HBPE3103 Permainan Profesional Hantaran boleh dilakukan sama ada melalui atas kepala (overhead) atau bawah tangan (underarm). Hantaran atas kepala (overhead) Kemahiran ini digunakan untuk menghantar bola (in passing). 4. atau menghantar bola melintasi jaring.Penujuan Sitinorhaizaothman671217065364 Page 40 . Posisi pemain. Hantaran atas kepala menggunakan dua belah tangan untuk memastikan bola dalam posisinya supaya dapat mengumpan untuk serangan.2.

5 Kemahiran menyelamatkan bola a.6 Pergerakan Pergerakan ini penting untuk memainkan bola .Lonjakan c. melindungi rakan sepasukan atau persediaan sebagai fasa permainan yang seterusnya.Terjun hadapan b.2.Pergerakan kaki ke hadapan (forward footwork) Sitinorhaizaothman671217065364 Page 41 . Pergerakan terbahagi kepada : a.2.Pergerakan badan sebelum pukulan d.Guling sisi 4.Aksi pukulan 4.HBPE3103 Permainan Profesional b.

7 Teknik pukulan dalam bola tampar Pukulan menyangga (hantaran) terbahagi kepada : a. Kerjasama ini diperoleh melalui latihan-latihan kemahiran secara berpasukan dan keserasian antara pemain.Pergerakan kaki ke belakang 4.Keadaan ini dinamakan reli. Sitinorhaizaothman671217065364 Page 42 .hantaran sisi c.2.8 Reli Bola yang dimulai dengan pukulan sewrvis kadang-kala sukar dimatikan kerana ke duadua pasukan saling berbalas pukulan. 4.hantaran satu tangan d.HBPE3103 Permainan Profesional b.hantaran bawah b.hantaran ke belakang 4.Pergerakan kaki sisi c.Reli berlaku jika kedua-dua pasukan sama handal.9 Kemahiran berpasukan Semangat kerjasama adalah bergantung kepada setiap pemain dalam pasukan.2.2.

Pengetahuan yang mendalam aspek pengurusan program latihan ini akan dapat menentukan hala tuju pemain bola tampar dan seterusnya dapat mencapai matlamat dan objektif seperti yang dikehendaki.Disamping itu jurulatih mahupun guru-guru akan mendapat panduan tentang kemahiran bola tampar yang masih belum dikuasai oleh pemain. Atlit juga akan lebih bersedia untuk menghadapi kejohanan yang sebenar. IBLIOGRAFI Sitinorhaizaothman671217065364 Page 43 . Perancangan program latihan secara sistematik.Perancangan yang teliti adalah menjadi satu keperluan. mutu pencapaian dan kemajuan pemain . Perancangan dari semua aspek amat diperlukan termasuklah kekuatan otot.0 Kesimpulan Jurulatih seharusnya dan berkewajipan untuk meningkatkan ilmu dari aspek merancang dan menyediakan program latihan.jurulatih akan dapat menilai keberkesanan sesuatu gerakerja mahupun aktiviti yang dilaksanakan. jurulatih dan pemain akan dapat menilai sejauh mana pontensi. daya tahan kardiovaskular.HBPE3103 Permainan Profesional 5.Dengan adanya program latihan ini. Program latihan ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada pemain untuk meningkatkan prestasi berpandukan keupayaan dan kelemahan mereka dalam aspekaspek pergerakan dan kemahiran yang tertentu. kuasa di samping menerapkan faktor psikologi mental kepada pemain-pemain agar pemain lebih bersedia menghadapi kejohanan atau pertandingan sebenar.

HBPE3103 Permainan Profesional Sitinorhaizaothman671217065364 Page 44 .

1 2 3 4 NAMA PEMAIN Ahmad Asri b.Kamil Ahmad Safuan b.HBPE3103 Permainan Profesional RUJUKAN 1 SENARAI NAMA PEMAIN BOLA TAMPAR BIL.Mizan b. Omar Bakri b. Che Det KELAS/TAHUN 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak Sitinorhaizaothman671217065364 Page 45 . Md. Abu Che Muhd.

Mohd. Wan Lah Zafran b.HBPE3103 Permainan Profesional 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fakrul Afif b. Bakar Wan Rasdi b.Jalal Mohd. Abd. Hairul 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bijak 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 5 Bestari 4 Bijak 4 Bijak 4 Bijak 4 Bestari 4 Bestari 4 Bestari 4 Bestari Sitinorhaizaothman671217065364 Page 46 .Mahadi b.Affan b. Hassan Qiamuddin b. Hussin Nizam Sani b.Ikhwan b.Fitri b.manap Nazrul Hakimi b. Othman Mohd.Isa Omar Baki b. Mat Saiful Hamzah b.Fisol Mohd.Hamzar b. Roslan Muhd. Mohd. Ahmad Asri Faizi Irfan b. Mohd. Sulaiman Muhd.Ali Rozaimi b. Abd. Mohd.Halim Shaharuddin b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful