Anda di halaman 1dari 36

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1
PENGENALAN

KAJIAN KURIKULUM KHSR


Zulkafli bin Arifin

Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang diajar kepada murid Tahap II. Mata pelajaran ini membantu kita untuk menanam kesedaran celik teknologi melalui pengetahuan dan penguasaan kemahiran praktis serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. Pembentukan masyarakat yang berorientasikan teknologi dan keusahawanan adalah selaras dengan hasrat negara dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi yang pesat pada masa ini. Oleh itu usaha yang dibuat melalui pendidikan adalah untuk membolehkan kita peka terhadap perkembangan teknologi dan berupaya menangani cabaran. Sebagai langkah awal bagi melahirkan masyarakat yang cenderung ke arah ini, kemahiran praktis berasaskan reka bentuk dan teknologi serta keusahawanan didedahkan kepada murid melalui mata pelajaran ini. Melalui mata pelajaran ini juga sikap yang positif di kalangan murid dapat dipupuk. Dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan murid berpeluang mengamalkan budaya kerja yang baik seperti mengutamakan keselamatan, bekerja secara bersistematik, bekerjasama, bertanggungjawab dan berdisiplin. Selain itu kita juga dapat memberikan murid ruang untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti di samping mendedahkan dan menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. Mata pelajaran ini juga dapat memberi kesedaran kepada murid tentang perlunya menjaga alam sekitar dan penghargaan terhadap kerja dalam bidang yang berasaskan kejuruteraan, reka bentuk dan perniagaan. Dari segi perkembangan individu, kita dapat membantu murid memenuhi naluri ingin tahu dan ingin mencuba khususnya mengenai alatan, bahan dan mesin yang ada di sekeliling mereka. Ini memberi peluang kepada murid untuk mencuba, mereka cipta, mengubah suai, mengendali dan meneliti pelbagai hasil teknologi yang sesuai dengan perkembangan intelek mereka. Murid juga berpeluang menjalankan simulasi aktiviti jual beli. Topik ini menerangkan tentang kandungan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Ia akan dapat membantu anda memahami dan menguasai kemahiran pedagogi di samping kemahiran mengurus bahan dan alat untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran KHSR. Topik ini juga memberi peluang kepada anda mengkaji dan menghayati kepentingan mata pelajaran ini yang dihuraikan melalui sub-topik matlamat, objektif, organisasi kandungan dan huraian sukatan. Selain itu anda akan didedahkan beberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun 4, 5 dan 6. Semua ini akan menyumbang kepada hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OUM

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. menghuraikan matlamat, objektif, organisasi dan kandungan sukatan; menghuraikan perincian sukatan pelajaran di bawah tiga lajur iaitu: bidang/unit/topik hasil pembelajaran cadangan aktiviti; 3. menyediakan senarai berserta spesifikasi bahan dan alatan untuk keperluan tahun 4, 5 dan 6; mengguna pakai pengetahuan dan kefahaman pedagogi dalam mata pelajaran KHSR; mengenal pasti kemahiran menyedia dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran (P & P); dan menerangkan pengetahuan dan kefahaman mengenai kandungan sukatan pelajaran serta kaedah pelaksanaan mata pelajaran KHSR.

4.

5.

6.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK

MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

Sukatan Pelajaran * Matlamat * Objektif * Organisasi kandungan Huraian Sukatan Pelajaran KHSR Kandungan & jam interaksi Hasil Pembelajaran & aras Strategi & Aktiviti P & P

Bahan Sumber - Buku Teks - Buku rujukan - Bahan Bantu Mengajar/Belajar

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

1.1

MATLAMAT, OBJEKTIF, ORGANISASI DAN KANDUNGAN SUKATAN

Sukatan Pelajaran KHSR menerangkan tentang matlamat, objektif dan organisasi kandungan. Kaji setiap topik di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenal pasti topik-topik yang sesuai diajar secara amali atau secara teori.

1.1.1
(a)

Matlamat: Matlamat Tahun 4, 5 dan 6 Adalah Sama


Kemahiran Teknologi, Kecenderungan Mereka Cipta, Semangat Keusahawanan Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah adalah untuk membolehkan murid memperolehi kemahiran asas dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri, mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap budaya kerja yang baik. Sukatan pelajaran ini menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi, kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif, dan inventif. Nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan.

(b)

Perubahan Kandungan Dari segi kandungan, beberapa topik dalam sukatan pelajaran KHSR telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, dengan menambah elemen Kreativiti dan Reka Cipta. Terdapat dua bidang dalam sukatan pelajaran KHSR iaitu bidang Reka Bentuk dan Teknologi dan Perniagaan dan Keusahawanan.

OUM

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

1.1.2 Objektif
(a) Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4 adalah untuk membolehkan murid: 1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk. Membuka dan memasang produk untuk mengenalpasti fungsi komponen. Menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. Mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. Menghasilkan projek elektrik. Menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya. Menghasilkan tanaman hiasan. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual. Merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. Menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik. Mengira harga jualan dan untung. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. (b)

Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 adalah untuk membolehkan murid: 1. Mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. Menyenggara bahagian bangunan.

2.

3.

4.

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara. Menghasilkan projek ikan hiasan. Mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. Merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. Mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang. Menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. Merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

12. (c)

Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 6 adalah untuk membolehkan murid 1. Menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. Mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek. Mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. Menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. Mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. Mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran. Memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. Menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. Mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil. Mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen. Mereka bentuk dan menghasilkan catalog untuk mempromosi barang. Menyusun atur barang untuk persediaan jualan. Mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

OUM

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

14.

Mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik.

1.1.3
(a)

Organisasi
Organisasi Kandungan Tahun Empat (i) Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang iaitu: 1. 2. (ii) Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan

Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk mmenghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. Untruk tujuan ini murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu juga murid menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan. Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi penekanan. Perniagaan dan Keusahawaanan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan mengenai amalan perniagaan dan keusahawanan. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan sumber bekalan. Murid juga merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut didedahkan cara membuat promosi jualan, melayan pelanggan dan merekod jual beli dengan lebih sistematik. Amalan untuk memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana.

(iii)

(b)

Organisasi Kandungan Tahun Lima (i) Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang iaitu: 1. Reka Bentuk dan Teknologi 2. Perniagaan dan Keusahawanan (ii) Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membekalkan murid Tahun Lima dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. Untuk tujuan ini murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu juga murid menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan. Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi penekanan. (iii) Penggunaan Bahan Terbuang Dalam menjalankan aktiviti atau membuat projek, guru tidak seharusnya bergantung hanya pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang dan mudah didapati di persekitaran hendaklah dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah rotan, buluh, kotak, botol, plastik, cengkerang, reja kayu reja paip plastik, bahagian atau komponen mesin yang sudah tidak digunakan lagi seperti skru, bol dan nat, alas bebola dan roda.

(c)

Organisasi Kandungan Tahun Enam (i) Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang iaitu: 1. 2. (ii) Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan

Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membekalkan murid Tahun Enam dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk mmenghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. Untuk tujuan ini murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu juga murid menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan. Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi penekanan. Perniagaan dan Keusahawanan Bidang perniagaan dan Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan mengenai amalan perniagaan dan keusahawanan. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan sumber bekalan. Murid juga merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut didedahkan cara membuat promosi jualan, melayan pelanggan dan merekod jual beli dengan lebih sistematik. Amalan untuk memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana.

(iii)

OUM

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

Gambarfoto Buku Panduan Sukatan Pelajaran KHSR (Menggunakan Kamera Digital)

1.1.4

Kandungan Sukatan Pelajaran

Jadual 1.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagi tahun 4, 5 dan 6.
Jadual 1.1: Kandungan Sukatan KHSR

Bidang/Unit/Topik Pembelajaran 1, Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel a. Peraturan keselamatan b. Organisasi bengkel 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta a. Pengenalan Kreativiti b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk c. Penyelesaian masalah d. Penghasilan projek reka cipta e. Pendokumentasian 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam

Tahun 4 27 1

Tahun 5 27

Tahun 6 27

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula 1.4 Elektrik dan Elektronik a. Penghasilan projek elektrik b. Penghasilan projek elektronik 1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan a. Penyenggaraan alatan tangan b. Penyenggaraan bahagian bangunan c. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada perabot 1.6 Jahitan a. Membaiki pakaian b. Penghasilan artikel 1.7 Tanaman Hiasan a. Pengenalan b. Pemilihan biji benih c. Penanaman d. Penjagaan 1.8 Ikan Hiasan a. Pengenalan b. Penyediaan bekas c. Pengurusan 1.9 Tanaman Sayuran a. Penyediaan tapak b. Penanaman dan penjagaan c. Pemungutan hasil 8 8 8 2 2 1 1 5 4 4 5

OUM

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

Bidang/Unit/Topik Pembelajaran 2. Perniagaan dan Keusahawanan 2.1 Barang Jualan a. Kumpulan sasaran b. Jenis barang yang sesuai dijual c. Sumber bekalan 2.2 Merancang dan menyediakan jualan a. Membuat rancangan jualan b. Menyediakan barang jualan 2.3 Mempromosi Jualan a. Promosi melalui bungkusan b. Promosi memlalui poster 2.4 Mengurus Jualan a. Melayan pelanggan b. Mendapatkan pesanan c. Menyusun atur barang 2.5 Merekod Jualan a. Merekod barang b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c. Mengira untung dan rugi 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Merancang perbelanjaan 2.7 Risiko dalam Perniagaan a. Risiko dan cara mengurangkannya 2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak a. Mendapatkan maklumat barang b. Etika perniagaan dan hak pengguna

Tahun 4 8 2

Tahun 5 8

Tahun 6 8

JUMLAH

35

35

35

Sumber: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

10

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

1.2
(a)

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KHSR


Format Huraian Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu: Bidang/Unit/Topik Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang/Unit/Topik Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Dalam lajur pertama, bidang pembelajaran, unit pembelajaran dan topik berkenaan dinyatakan. Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasil pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu anda menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid. Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran meningkat dari Aras 1 ke Aras 3.

(b)

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lajur ketiga, iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu anda merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Anda boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Huraian yang diperincikan seperti berikut.

OUM

11

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN EMPAT Jadual 1.2 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun empat.
Bidang/Unit/Topik Pembelajaran Bidang Pembelajaran
1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu)

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

a. Peraturan keselamatan

Aras 1
Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti

Guru menerangkan dan membincangkan Langkah keselamatan Cara menyimpan alatan dan bahan secara terusan, teratur dan selamat Pengenalan kepada Kit Pertolongan Cemas Murid perlu melaporkan kepada guru jika berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan Mencatat rekod kemalangan kecil dan kecederaan dalam buku rekod kecederaan Memberi penerangan mengenai cara memadamkan kebakaran PERINGATAN Carta peraturan keselamatan hendaklah dipamerkan di dalam bengkel. Rawatan lanjut bagi kecederaan perlulah dirujuk kepada doktor di hospital atau klinik yang berdekatan.

Mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat

b. Organisasi Bengkel

Aras 1 Menyediakan struktur organisasi tempat kerja

Menetukan peranan murid dalam bengkel seperti melantik ketua formen (ketua kelas), formen ( penolong ketua kumpulan kerja ) dan penolong formen (penolong ketua kumpulan kerja). Menyediakan jadual tugas harian di bengkel. Sesi perbincangan dan bercerita tentang cara perlupusan sisa yang betul. Semua bahan yang dibuang disebut sisa Cara pelupusan sisa Kambus tanah Insinerator (pembakaran) Pengkomposan

12

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Pengenalan kreativiti (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) i. Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk Aras 1 Mengenal pasti bentuk asas reka bentuk Melakar bentuk asas Menyenaraikan objek di persekitaran yang mempunyai persamaan dengan bentuk asas

Menunjuk contoh asas reka bentuk segi empat, bulatan, segi tiga dalam 2D dan 3D berasaskan unsur dan prinsip lukisan. Membuat lakaran bentuk asas. Memerhati bentuk asas di dalam kelas dan persekitaran bagi menjana idea. Membuat lawatan di persekitaran sekolah, taman permainan bagi menjana idea. Melakar objek-objek yang berkaitan dengan bentuk asas.

Membina bentuk asas secara 3D

Membuat bentuk asas 3D menggunakan pensel, pen, krayon, arang dan pensel warna. Contoh objek ialah: bola (sfera), kotak (kiub atau kuboid), botol (silinder) dan skitel (pyramid). Mencantum bentuk asas bagi menghasilkan objek seperti bulatan, membentuk cermin mata atau segi empat, membentuk almari. Sumber bahan seperti kertas, plastisin, span dan tanah liat.

ii. Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek

Aras 1 Mengenal pasti idea berdasarkan objek Melakar objek berdasarkan bentuk asal Membina objek berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan bahan yang bersesuaian

iii. Komunikasi tampak

Aras 1 Membuat persembahan hasil dan binaan secara lisan.

Murid mencatat idea baru daripada persembahan.

a. Kajian Reka Bentuk dan Kefungsian produk (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) i. Kajian bentuk luaran produk Aras 1 Mengenal pasti kegunaan produk Menghubungkaitkan bentuk dengan fungsi produk Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk

Produk hasil pengeluaran seperti cawan, gelas, bekas pensel, beg, kasut, basikal dan barang kelengkapan domestik. Mengaitkan rupa bentuk dengan fungsi produk. Contoh: Bentuk cawan yang bertangkai supaya mudah dipegang. Tunjuk cara melakar dengan menggunakan media seperti pen, pensel, krayon, arang dan pensel warna.

OUM

13

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

ii. Memasang model berpandukan manual

Aras 1 Membaca manual Memilih dan memasang komponen Membandingkan model yang telah dipasang dengan manual Menguji dan melaras model Aras 2 Memasang model yang lebih kompleks berpandukan manual Aras 3 Mereka model baru dari set binaan Menerangkan fungsi model baru

Murid membaca arahan dan lukisan dalam manual. Pelbagai set binaan boleh digunakan serentak secara berkumpulan, berpasangan atau individu. Sumber bahan lain set binaan yang statik.

Sumber bahan ialah set binaan yang mengandungi gear dan roda serta boleh berfungsi. Murid memberikan penerangan dan membuat demonstrasi menggunakan model yang telah dipasang.

iii. Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen

Aras 1 Mengenal pasti jenis dan fungsi alatan tangan

Alatan tangan yang digunakan seperti pemutar skru rata, pemutar skru Philips, spanar boleh laras dan playar muncung tirus. Pengikat dan penyantum yang digunakan sepeti bol dan nat, skru dan sesendal. Contoh aktiviti ialah membuka dan memasang lampu suluh, loceng basikal, pengasah pensel, pensel mekanikal dan pam basikal

Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan penyantum Membuka dan mengenal pasti fungsi komponen Memasang semula komponen supaya berfungsi e. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan projek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kltar semula bukan logam Aras 1 Mengumpul dan merekod maklumat Aras 1 Menentukan projek berpandukan kad kerja Membaca lukisan projek Mengenal pasti alatan tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiti Mengukur, menanda dan memotong bahan projek Memasang komponen projek

Meyimpan maklumat dalam fail

Lukisan projek dan langkah kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan

Contoh bahan kitar semula seperti botol minuman plastik, kadbod, polisterin, straw minuman, batang ais krim, dan lidi sate Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan

14

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

Membuat kemasan

Cadangan bahan untuk kemasan ialah cat sembur, foil aluminium atau kertas hiasan. Murid perlu mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan cat sembur. Gunakan topeng hidung. Contoh projek ialah bekas pensel, tabung wang dan bekas bunga

Aras 2 Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat murid 1.4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. Penghasilan projek elektrik Aras 1 Mengenal pasti nama, fungsi dan komponen yang digunakan ialah mentol, sel Mengenal pasti alatan tangan Membuat penyambungan litar Mengenal pasti litar siri dan litar selari Membezakan di antara litar siri dan litar

Persembahan hasil projek

Komponen yang digunakan ialah mentol, sel simbol komponen kering 1.5 V, suis dan buzer. Penerangan fungsi alatan seperti skru rata, Philips, penjalur wayar dan playar muncung tirus. Catatan: Mentol L1 dan L2 boleh digantikan dengan buzer (simbol buzer = G) Memerhati perbezaan kecerahan pada mantol atau mendengar kekuatan bunyi buzer.

Aras 2 Membaca dan menterjemah lukisan litar Memilih alatan, bahan dan komponen Mengukur, memotong, membentuk, memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen Menguji litar Membuat kemasan

Penerangan fungsi alatan seperti pemutar skru rata, philips, penjalur wayar dan playar muncung tirus. Tunjuk cara mengukur, memotong dan menjalur wayar dengan menggunakan alatan tangan.

Contoh projek ialah lampu suluh, lampu meja dan lampu hiasan.

OUM

15

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

33

1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Penyenggaraan Alatan tangan

Aras 1 Mengenal pasti bahan dan agen pembersih Membersih alatan tangan Meminyak untuk tujuan perlindungan dan perlinciran Menyimpan alatan tangan

Bahan dan agen pembersih seperti minyak tanah, thinner, minyak pelincir dan sabun. Alatan tangan yang berkaitan seperti playar gabung, playar muncung tirus, gergaji, pemutar skru, gunting, dan penjalur wayar. Kerja pembersihan dan penjagaan berus cat yang telah digunakan perlu juga diberi penekanan oleh guru selepas kerja praktikal. Menjalankan aktiviti menyenggara alatan tangan.

1.6 Tanaman Hlasan (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Pengenalan

Aras 1 Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan

Tanaman Hiasan dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kegunaan bentuk dan ciri pertumbuhan: pokok naungan, pokok hiasan,pokok renek, pokok menjalar dan memanjat, pokok palma, pokok kaktus, rumput dan bunga semusim. Tumpuan diberi bunga semusim. kepada penanaman

b. Pemilihan biji benih

Aras 1 Memilih biji benih pokok bunga semusim Menyedia medium semaian Menyemai biji benih pokok bunga semusim

Mempamerkan beberapa contoh pokok bunga semusim. Mempamerkan beberapa contoh biji benih pokok bunga semusim seperti balung ayam, marigold, keembong, bunga butang dan zinnia. Medium semaian daripada campuran tanah, bahan organik den pasir dengan nisbah 2:1 :1 Tunjuk cara menyemai biji benih bunga semusim.

Aras 2 Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti

Membincangkan sifat-sifat biji benih yang berkualiti seperti cukup matang, bernas, bebas daripada serangga perosak dan penyakit.

c. Penanaman

Aras 1 Mengenal dan memilih bekas tanaman Menyediakan bekas penanaman Menyediakan medium penanaman Mengubah anak pokok ke dalam bekas

Menunjukkan contoh bekas tanaman seperti pasu, beg politena dan bekas lain (bahan guna semula). Tunjuk cara membersih, menutup lubang saliran dan memasukkan medium penanaman. Tunjuk cara menyediakan medium penanaman 'John Innes Potting Mixture' dengan nisbah 3: 2 : 1

16

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

Aras 2 Menyediakan batas penanaman tanaman hiasan

Tunjuk cara menanam anak pokok bunga semusim dalam bekas. Murid menanam anak pokok tanaman hiasan di dalam bekas secara kumpulan. Tunjuk cara penyediaan batas.

Menanam anak pokok tanaman hiasan

Murid melakukan kerja penyediaan batas di dalam kumpulan seperti membersih kawasan dan menggembur tanah membina batas dan pembajaan asas Tunjuk cara menanam anak pokok Murid menanam anak pokok di batas secara kumpulan.

d. Penjagaan

Aras 1 Menjaga tanaman hiasan dalam bekas Aras 2 Menjaga tanaman hiasan di batas

Tunjuk cara penjagaan pokok bunga hiasan. Murid menjaga tanaman hiasan secara kumpulan sepertl menyiram, merumput, menggembur tanah, membaja dan memangkas. Tunjuk cara penggunaan alat perkebunan seperti cangkul, tajak, dan pencakar. Murid menjaga tanaman hiasan di batas secara berkumpulan.

Bidang Pembelajaran: 2. Perniagaan dan Keusahawanan 2.1 Barang Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Kumpulan sasaran

Aras 1 Mengumpul maklumat barang keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli oleh murid dan guru Mengkelas barang mengikut keperluan, kesukaan dan yang mampu dibeli murid dan guru

Kumpulan sasaran terbahagi kepada murid dan guru. Kajian melalui pemerhatian, temu bual murid dan guru. Maklumat seperti pendapatan, jantina dan umur digunakan dalam kajian. Borang soal selidik disediakan oleh guru.

b. Jenis barang yang sesuai dijual

Aras 1 Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru Aras 2 Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru

Membuat senarai jenis barang yang boleh dijual kepada murid dan guru berdasarkan analisis kajian.

c. Sumber bekalan

Aras 1 Mengumpul maklumat cara mendapatkan bekalan Memilih pembekal

Senarai barang dibuat dengan menggunakan Lembaran pengurusan grafik.

Mengumpul maklumat dan memilih pembekal berdasarkan: - Harga - Kualiti barang

OUM

17

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

- Syarat jualan. - Pengangkutan dan jarak - Boleh dipercayai (reputasi) 2.2 Merancang dan menyediakan jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Membuat rancangan jualan Aras 1 Mengenal pasti cara mendapatkan modal Menyediakan maklumat barang jualan Membuat rancangan jualan Menyediakan jadual kerja b. Menyediakan barang jualan Aras 1 Menyediakan barang jualan Aras 2 Menentukan tujuan membungkus dan melabel Maklumat dalam rancangan jualan: - Modal - Barang - Kuantiti - Pembekal - Cara jualan - Lokasi Memberi latihan menetapkan harga jualan
Harga jualan = harga belian + untung

Pecah pukal barang untuk jualan iaitu menyukat dan menimbang barang dalam unit kecil. Tujuan membungkus: - daya tarikan - keselamtan - membeza dengan barangan lain - melabel maklumat barang

2.3 Mempromosi Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Promosl melalui pembungkusan Aras 1 Menyatakan maksud dan tujuan promosi Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi

Promosi bermaksud usaha penjual memperkenalkan sesuatu barangan Tujuan promosi: - menyebarkan maklumat barangan - menimbulkan minat terhadap barangan Ciri bungkusan yang menarik dari segi: - bentuk - rupa - warna - sesuai dengan jenis barang - tahan lama - mudah dibawa. - mengingatkan pelanggan - meluaskan pasaran barangan

Membungkus barang untuk tujuan promosi Aras 2 Membanding beza bungkusan yang menarik dan kurang menarik Aras 3 Menilai pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan promosi

Menunjukkan pelbagai contoh pembungkusan. Hubungkaitkan aktiviti pecah pukal dengan pembungkusan Murid membawa pelbagai jenis pembungkusan

Mengadakan pertandingan membuat pembungkusan dan murid menilai hasilnya.

18

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

2.4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Melayan pelanggan Aras 1 Menunjukkan cara layanan yang baik dan cekap Mengira dengan cepat dan tepat Aras 2 Membuat inferens etika jualan Aktiviti simulasi melayan pelanggan Mengira jumlah harga barang dan wang baki Layanan baik terhadap pelanggan : - mengambil hati pembeli - jujur - peramah - menghormati - menghargai pelanggan Etika penjual - jujur - adil - menepati masa dan janji - projek jualan sebenar 2.5 Merekod Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Merekod barang Mengira baki barang jualan b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan Aras 1 Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan jualan Aras 1 Mengira untung atau rugi Latihan mengisi kad inventori Merekod pendapatan dan perbelanjaan jualan dalam borang yang disediakan Aras 1 Merekod barang jualan Merekod barang jualan dalam kad inventori

c. Mengira untung atau rugi

Latihan mengira untung atau rugi


Untung atau rugi = jualan - belian

OUM

19

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 5


Bidang/Unit/Topik Pembelajaran
Bidang Pembelajaran: 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.2 Kreativltl dan Reka Cipta ( Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) b. Kajlan reka bentuk dan kefungsian produk ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) Aras 2 Menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model Aras 3 Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar Mengkaji reka bentuk kit model Contoh kit model ialah robot berkaki 6, kereta kawalan jauh Kajian reka bentuk dari aspek bahan, warna, binaan dan keupayaan.

Hasil Pembelajaran
Aras 1 Mengenal pasti alatan tangan Membuka dan mengenal pasti komponen Menyatakan fungsi komponen Memasang semula kit model

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Alatan tangan yang digunakan seperti gandin plastik, tukul kecil dan set pemutar skru kecil. Membaca dan memahami manual. Menyimpan kit model seeara tersusun dan selamat. Contoh kit model ialah kit model robot, jentolak, kereta, motosikal, dan kereta kabel

iv. Membuka dan memasang kit model

C Penyelesalan masalah ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) i. Pencetusan dan penjanaan Idea kreatif melalui projek eksperimental ii. Menterjemah idea kepada bentuk 3D Aras 1 Mengenal pasti masalah Menjana idea kreatif bagi menyelesaikan masalah Membuat catatan dan lakaran Aras 1 Memilih lakaran akhir projek eksperimental Merancang pembinaan projek Aras 1 Membina projek eksperimental Aras 1 Membuat persembahan hasil binaan secara lisan

Contoh projek eksperimenal ialah: - Menarik batu dengan tisu - Membuat jambatan menggunakan straw minuman yang boleh menampung beban - Menjatuhkan telur tanpa pecah pada ketinggian tertentu Projek eksperimental boleh juga merujuk kepada pengalaman murid belajar seperti menaikkan layang-Iayang. Projek ekperimental menggunakan bahan yang mudah diperolehi Murid mencatat idea-idea baru daripada persembahan. Menyimpan maklumat dalam buku idea

iii. Membina dan mempersembahkan projek eksperimental iv. Membina dan mempersembahkan projek d. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu)

Aras 1 Menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea Mengumpul dan merekod maklumat Membuat buku idea

20

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula

Aras 1 Menentukan projek berpandukan kad kerja Membaca lukisan projek Mengenal pasti alatan tangan Menentukan jenis bahan dan kuantiti Mengukur, menanda dan memotong bahan projek Membuat kemasan

Lukisan projek dan langkah kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan Contoh bahan kitar semula logam tin aluminium, zink dan wayar Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan Tunjuk cara memaku dan memasang skru Cadangan bahan kemasan seperti cat sembur dan pelekat bergambar Contoh projek: Bekas serbaguna Penyangkut serbaguna Perbincangan atau sumbangsaran tentang cara perlupusan sisa yang betul

Aras 2 Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat

Penerangan penggunaan bahan kitar semula adalah bertujuan untuk mengelakkan pembaziran, mengurangkan kos, mesra alam dan mengekalkan sumber alam. Perbincangan tentang faktor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan dan membina projek

1.4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. Penghasilan projek elektronik

Aras 1 Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen elektrik Membaca dan memahami litar skematik Membuat penyambungan litar Aras 2 Membaca dan menterjemah litar projek Memilih alatan, bahan dan komponen Bahan tambahan yang digunakan ialah bongkah penyambung Catatan: LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan motor arus terus Komponen yang digunakan adalah seperti LED, perintang tetap, perintang boleh laras dan motor arus terus.

OUM

21

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek Menguji litar projek dan membuat pembaikan

Memerhati kecerahan LED atau kelajuan pusingan motor yang dihubungkaitkan dengan perintang boleh laras. Penggunaan alatan tangan yang betul dan selamat perlu diberi penekanan

1.5 Baik pulih dan Penyelenggaraan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) Aras 1 a. Penyenggaraan bahagian bangunan Mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara Memilih bahan pembersih Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap Contoh bahagian yang perlu disenggara ialah seperti engsel pintu dan kerangka tingkap Bahan pembersih yang terlibat seperti kertas las, bulu keluli, berus dawai dan minyak. Cara menyimpan baki bahan pembersih perlu diberi penekanan.

1.6 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Membaiki pakaian Aras 1 Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan Menyata kegunaan alatan jahitan Menyatakan kegunaan jahitan asas Mengenal pasti mata jahitan asas Menyatakan kegunaan kancing Mengenal pasti jenis kancing Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing Menjahit butang, cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian Guru mengenalkan alat dan bahan jahitan seperti jarum tangan (no. 7 9), gunting fabrik (saiz 20 cm), benang (no 40/50), penetas jahitan, jarum peniti dan pita ukur. Bahan dan alatan jahitan disediakan oleh guru. Guru menerangkan kegunaan alatan jahitan. Mata jahitan asas ini boleh digunakan untuk membaiki pakaian Mata jahitan asas seperti jelujur halus, jahit kia, jahit sembat dan jahit lilit. Tunjuk cara menjahit mata jahitan asas. Murid menjahit contoh mata jahitan asas pada perca fabrik. Guru boleh menggunakan carta jahitan asas sebagai panduan.

22

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

Aras 2 Menyatakan maksud kelim Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Kancing digunakan untuk merapatkan belah pada pakaian dan dijahit pada dua lapisan fabrik Guru mengenalkan jenis kancing seperti butang, cangkuk dan palang Mata jahitan untuk menjahit kancing seperti jahit lilit kemas dan jahit lubang butang. Mempamerkan contoh mata jahitan untuk menjahit kancing Tunjuk cara menjahit butang, cangkuk dan palang yang tertanggal Murid menjahit butang, cangkuk dan palang pada fabrik Kelim adalah cantuman dua atau lebih kepingan fabrik yang dijahit dengan jahitan tangan atau mesin Kelim biasanya terdapat di bahagian rusuk, bahu dan tepi seluar atau kain sarung Murid mengenal pasti bahagian pakaian yang merentas Murid memilih mata jahitan asas yang sesuai untuk membaiki kelim yang meretas

1.7 Ikan Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Pengenalan

b.

Penyediaan bekas

c.

Pengurusan

OUM

23

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

2.0 Perniagaan dan Keusahawanan 2.1 Merancang dan Menyediakan Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Membuat Rancangan Jualan

b.

Menyediakan Barang Jualan

2.2 Mempromosi Jualan (Cadangan peruntukan masa 2 minggu) a. Promosi melalui poster

2.3 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa 2 minggu) a. Mendapatkan Pesanan

2.4 Mengurus Perbelanjaan Diri (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan Merancang perbelanjaan

b.

24

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 6


Bidang/Unit/Topik Pembelajaran
Bidang Pembelajaran: 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu) d. Penghasilan Projek Reka Cipta

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 1 Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat Menyelesaikan masalah melalui lakaran Memilih lakaran yang paling sesuai Merancang dan menyediakan lukisan projek Menyediakan alatan dan bahan Membina projek Membuat kemasan Menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan Sesi persembahan dan kritik diadakan Penggunaan bahan kitar semula digalakkan Pemilihan alatan dan bahan yang bersesuaian. Perbincangan mengenai tujuan membina projek Menjalankan pemerhatian, temu bual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat Lakaran ialah lukisan kasar tentang objek yang dilukis Lukisan projek ialah lukisan yang mempunyai dimensi tinggi, lebar dan panjang

e. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan ialah 1 minggu)

Aras 1 Mengumpul dan merekod maklumat Mengumpul dan menyimpan maklumat dari aspek pernyataan masalah, lakaran idea, pemilihan lakaran, penjelasan ciptaan dan anggaran kos Perbincangan kekuatan dan kelemahan projek

Membuat Buku Idea

1.4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) b. Penghasilan projek elektronik

Aras 1 Membaca dan menterjemah litar projek Memilih alatan, bahan dan komponen

Contoh projek ialah penguji keterusan litar

OUM

25

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memasang komponen mengikut litar projek Menguji litar projek dan membuat pembaikan Komponen yang digunakan ialah LED, perintang tetap dan bateri Bahan digunakan ialah bongkah penyambung, pemegang bateri dan klip buaya. PERINGATAN: Jangan membuat pengujian pada sumber bekalan arus ulang alik 240V Aras 2 Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat

Menyediakan beberapa contoh pengalir dan penebat . Contoh bahan pengalir ialah aluminium, kuprum dan air. Contoh bahan penebat ialah kayu, plastik, kaca dan asbestos. Membuat projek menggunakan set pengelip

Aras 3 Membuat projek elektrik dan elektronik 1.5 Baik pulih dan penyenggaraan (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) b. Penyenggaran dan membaiki kerosakan pada mesin mudah

Aras 1 Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak Memeriksa, menguji dan melaras Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal Alatan tangan tangan yang diperlukan seperti playar gabung boleh laras, pemutar skru rata, pemutar skru philips, tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar Bahan yang diperlukan seperti gris, minyak pelincir, kertas las, glu sentuh dan kain reja Penekanan tentang penyimpanan alatan tangan dan bahan selepas kerja amali perlu diutamakan Memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai Meneggangkan rantai basikal secara individu atau berkumpulan Aras 3 Menampal tiub basikal Mengganti tiub basikal Penampal tiub siap guna boleh digunakan

Aras 2 Memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal

26

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot

Aras 1 Mengenal pasti bahagian yang rosak Memilih alatan tangan dan bahan Membaiki atau mengganti bahagian yang rosak

Contoh perabot ialah kerusi dan meja murid. Alatan tangan yang diperlukan seperti tukul kuku kambing, gergaji, sesiku L, pita pengukur dan kekunci Allen Bahan yang diperlukan ialah paku, skru, glu, kertas las, kayu dan papan lapis

1.6 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) Aras 1 Mengenal pasti bahan terpakai untuk dikitar semula Menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai Aras 2 Mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan Menghias artikel

Bahan terpakai yang boleh dijadikan artikel jahitan ialah seperti pakaian, langsir tingkap dan kusyen lama Tunjuk cara menjahit artikel mudah seperti bekas pensel, bekas duit syiling, beg serba guna, pengikat rambut, cekak rambut, alas pinggan, alas dulang dan alas gelas. Murid menjahit artikel mudah Mata jahitan asas yang dpelajari di Tahun 5 boleh digunakan sebagai jahitan hiasan pada artikel Contoh jahitan yang lain seperti jahitan silang pangkah, insang pari dan jahitan rantai Bahan hiasan adalah labuci, renda dan benang sulam Murid menghias artikel yang telah disiapkan di aras satu Hasil kerja dipemer dan dinilai

b. Penghasilan artikel

1.9 Tanaman sayuran (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Penyedian tapak

Aras 1
Menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayur-sayuran. Membersihkan tapak Menggembur tanah Membina batas Membubuh baja asas Meletakkan sungkupan

Mempamerkan peralatan pekebunan yang biasa digunakan seperti; cangkul, sudip tangan dan pencakar tangan. Di antara bahan yang boleh dijadikan sungkupan adalah seperti rumput kering, jerami padi, pelepah kelapa atau penutup plastik hitam bersalut aluminium. Jika sekolah tidak mempunyai kawasan/tanah yang sesuai, aktiviti menanam sayur-sayuran boleh dilakukan di dalam bekas.

OUM

27

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

Aras 2 Menanam sayur-sayuran secara hidroponik Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik Menyenarai dan memasang peralatan sistem hidroponik Menyemai biji benih Menyediakan larutan nutrien
b. Penanaman dan penjagaan Aras 1 Mengenal pasti jenis sayursayuran yang hendak ditanam Menyemai biji benih Menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas Menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai Membuat penjarangan dan menyulam Merumput dan membaja Mengawal perosak dan penyakit Aras 2 Memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas Menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas Menjaga sayuran dalam pasu/bekas

Sistem yang dipilih ialah Hidroponik Kultur Air Takung (KAT). medium - span, benang/kapas, batu bekas - palung/bekas plastik larutan baja dan air penutup - polistrin

Menyediakan larutan nutrien mengikut kadar yang disyorkan


Murid menanam sayur-sayuran di kawasan sekolah secara kumpulan. Jenis sayur-sayuran : Daun, buah, ubi atau akar dan kekacang Biji benih halus disemai dikotak atau tapak semaian sementara biji benih besar disemai terus ke batas

Menunjuk cara kerja penjagaan seperti penyiraman, membuat penjarangan, merumput dan membaja, kerja pengawalan perosak dan penyakit Kerja-kerja pengawalan perosak dan penyakit yang menggunakan racun kimia hendaklah dilakukan oleh guru Nota: Sekolah yang mempunyai kawasan terhad aktiviti menanam sayur-sayuran hendaklah dilakukan dalam bekas seperti pasu atau penanaman secara hidroponik

c. Pemungutan hasil

Aras 1 Mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil

Perkara yang perlu diberi perhatian dalam penjagaan sayuran dalam pasu atau bekas ialah ruang, cahaya, penyiraman dan pembajaan. Murid memungut hasil tanaman sayursayuran dan membuat kendalian lepas tuai seperti menggred, membersih dan membungkus/mengikat.

28

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

Mengendalikan hasil lepas tuai

Nota: Guru boleh dapatkan nasihat teknikal teknologi menanam sayur-sayuran daripada agensi pertanian yang berhampiran seperti MARDI atau Jabatan Pertanian Panduan menanam sayur-sayuran boleh juga didapati di dalam majalah atau Risalah Bingkisan Pertanian keluaran Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia.

2. Perniagaan dan Keusahawanan 2.2 Merancang dan Menyediakan Barang Jualan (Cadangan Peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Membuat rancangan jualan Aras 1 Menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen Menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen Membuat rancangan jualan Membuat jadual kerja Aras 2 Menghuraikan faedah menjual barang secara komisen Faedah menjual secara komisen: - Modal tidak diperlukan untuk mendapatkan bekalan - Risiko rendah - Kos promosi ditanggung oleh pembekal Maksud komisen: Bayaran yang diterima kerana menjual atau menguruskan penjualan barang orang lain Sumbangsaran menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen

b. Menyediakan barang jualan

Aras 1 Mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen

Latihan mengira peratus komisen boleh dijalankan Sumbangsaran pengendalian jualan secara komisen

2.3 Mempromosi Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) c. Promosi melalui katalog

Aras 1 Menyenarai kandungan yang perlu dalam katalog Mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual Mempromosi dan menjual barang menggunakan katalog Gunakan katalog yang sedia ada sebagai panduan murid Simulasi mempromosi barang menggunakan katalog

OUM

29

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

Aras 2 Menilai cara mempromosi barang menggunakan katalog

Main Peranan: Beri tumpuan kepada kecekapan bertutur dan penyampaian maklumat oleh murid semasa jualan bersemuka Murid menilai rakan sekelas menjalankan promosi barang menggunakan katalog

2.4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan masa ialah I minggu) c. Menyusun atur barang

Aras 1 Menerangkan cara yang sesuai untuk susun atur barang yang hendak dijual Menyusun atur barang untuk persediaan jualan Aras 2 Menilai susun atur barang yang menarik dan kurang menarik

Latihan menyusun atur barang. Beri tumpuan kepada kebersihan tempat, rak atau meja, keselamatan dan kekemasan

Projek jualan sebenar

2.5 Risiko Dalam Perniagaan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) a. Risiko dan cara mengurangkannya

Maksud risiko ialah kemungkinan atau bahaya kerugian dalam perniagaan Risiko dalam perniagaan: Kecurian, kebakaran, pecah amanah, bencana alam, kemalangan, penipuan dan kegawatan ekonomi Punca risiko : Kecuaian, pengurusan tidak cekap, kurang pengawasan, sistem penyimpanan rekod yang lemah Cara mengurangkan risiko : Membuat perancangan dengan teliti Mengenal pasti beberapa pilihan penyelesaian Mengambil insurans Sumbangsaran cara mengurangkan risiko

Aras 1 Menyatakan maksud risiko Menyenaraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual Mengenal pasti punca risiko Mencadangkan cara mengurangkan risiko

2.6 Sikap pengguna yang bijak (cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Mendapatkan maklumat barang Aras 1 Mengenal pasti ciri barang yang masih baik

Keadaan fizikal barang : Rupa, warna, bau, rasa dan tekstur Membuat buku skrap label barang dan menandakan maklumat penting. Membuat inferens melalui pemerhatian barang yang masih baik dan barang yang rosak Contoh : Beras, susu, keropok, roti

Aras 2 Membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak

30

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

b. Etika perniagaan dan hak pengguna Aras 1 Menerangkan etika perniagaan Mengenal pasti hak pengguna Aras 2 Menghuraikan tanggungjawab pengguna

Kaitkan etika perniagaan dengan aktiviti mempromosi dan mengurus jualan dalam Tahun 4 dan Tahun 5 Perbincangan hak pengguna: Hak mendapat maklumat Hak mendapat gantirugi Hak untuk memilih Perbincangan mengenai murid sebagai pengguna yang bertanggungjawab menjaga kemudahan sekolah dan kemudahan awam Keratan akhbar digunakan Sudut pengguna diwujudkan

KAEDAH PROSES PENGAJARAN PEMBELAJARAN A. SUMBANGSARAN Tujuan kaedah ini ialah untuk merangsang murid mengambil bahagian dalam perbincangan. Kaedah ini biasa dijalankan pada permulaan kelas amali dan dalam kelas teori Pelajar memberi maklumat kepada guru Tiada jawapan yang betul atau salah

Contoh Sumbangsaran: (Pelajaran tahun 6 ) Bidang Unit Topik Hasil Pembelajaran : : : : Reka Bentuk dan Teknologi Kreativiti dan Reka Cipta Penghasilan Projek Reka Cipta 1. Menegenal pasti masalah 2. Mengumpul maklumat

Langkah 1

: Guru menunjukkan satu contoh projek / alat Guru mendapatkan maklumat dari pelajar mengenai: - Nama alat - Tujuan alat dicipta - Cara menggunakan alat : Guru menerangkan satu masalah Pelajar memberi sumbangsaran mengenai cara mengatasi masalah melalui langkah berikut: - mengumpul maklumat - berdasarkan maklumat, menghasilkan satu alat reka cipta : Murid menjalankan aktiviti mencari maklumat.

Langkah 2

Langkah 3

OUM

31

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

B.

AMALI Kaedah ini bertujuan supaya murid menjalankan aktiviti sebenar Murid dapat pengalaman sebenar menjalankan aktiviti. Memerlukan peruntukan masa yang panjang Memerlukan persediaan yang rapi supaya amali dapat dijalankan dengan berkesan. Memerlukan peralatan dan bahan yang mencukupi.

Contoh Amali: Pelajaran tahun 6 Bidang Unit Topik Hasil Pembelajaran : : Elektrik dan Elektronik : Penghasilan Projek : 1. Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen

Langkah 1

: 1.

Guru menerangkan konsep komponen elektronik dengan bantuan grafik. 2. Guru menunjukkan komponen yang sebenar 3. Guru menerangkan setiap komponen mengikut - nama komponen - fungsi - simbol - pasif/aktif

Langkah 2

1. Murid membanding beza komponen aktif dan pasif dan sebab pasif/aktif itu. 2. Murid melukis semula simbol dan menamakan simbol tersebut.

C.

TUNJUK CARA Tunjuk cara biasanya dilakukan oleh guru sendiri, tetapi guru juga boleh mendapatkan bantuan dari orang yang pakar atau pelajar sendiri yang berkebolehan dalam aktiviti yang dijalankan. Persediaan rapi perlu diberi perhatian sebelum menjalankan tunjuk cara. Tunjuk cara dijalankan dalam kumpulan yang kecil. Murid dipanggil rapat dengaan guru untuk memerhatikan tunjuk cara yang dijalankan. Pelajar perlu menjalankan aktiviti yang sama selepas tunjuk cara untuk melihat keberkesanan tunjuk cara.

32

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

Contoh Tunjukcara: Pelajaran Tahun 5 Bidaang Unit Topik : Reka Bentuk dan Teknologi : Jahitan : Membaiki pakaian

Hasil Pembelajaran : - Pelajar dapat membaiki pakaian dengan menggunakan mata jahitan asas. - Menyatakan kegunaan alatan jahitan - Menyatakan kegunaan jahitan asas Langkah 1 : Langkah 2 : Langkah 3 : Guru menunjukkan cara menjahit jahitan asas dilakukan (Guru boleh pecahkan kelas kepada kumpulan kecil untuk mendapatkan keberkesanan tunjuk cara) Murid menjalankan aktiviti di tempat sendiri dan guru memantau. Guru membantu pelajar yang tidak menjalankan aktiviti dengan betul. Guru menunjukkan cara menggunakan alat dan bahan secara simulasi Guru memperkenalkan alat-alat jahitan dengan cara menunjukkan gambar dan alatan sebenar

Langkah 4 :

D.

KAJIAN Kaedah ini dijalankan di luar bilik darjah Guru perlu menyediakan panduan atau senarai semak sebelum murid menjalankan kajian. Murid menggunakan senarai semak untuk mendapatkan jawapan atau maklumat.

OUM

33

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

Contoh Kajian: Pelajaran tahun 5 Bidang Unit Topik : Perniagaan dan Keusahawanan : Mempromosi Jualan : Promosi Melalui Jualan

Hasil Pembelajaran : 1. Menyatakan maksud dan tujuan promosi 2. Menerangkan ciri bungkusan yang sesuai untuk promosi Langkah 1 : Persiapan Awal 1. Guru mengenal pasti lokasi dan item yang hendak di buat kajian. Contoh lokasi ialah kedai runcit, pasar mini, kedai koperasi, pasaraya. Contoh item ialah coklat, minuman tin, biskut, makanan ringan. 2. Guru menyediakan borang - Senarai Semak Kajian yang mengandungi perkara yang membantu kajian. - kebenaran melawat lokasi iaitu surat kepada personel di lokasi untuk mendapat kebenaran kajian. : Dalam Kelas 1. Guru menunjukkan kepada pelajar beberapa contoh bungkusan. Teorinya: maksud promosi tujuan promosi : Guru membahagikan kelas kepada kumpulan 2-3 orang untuk mendapatkan maklumat dalam borang Senarai Semak Kajian.

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4 : Selepas lawatan Guru membuat rumusan bersama pelajar di dalam kelas

34

OUM

TOPIK 1

KAJIAN KURIKULUM KHSR

SENARAI SEMAK 1. Nama lokasi kajian dibuat 2. Nama barang yang dibuat kajian 3. Cara pembungkusan 4. Label yang ada pada pembungkusan 5. Perkara yang menarik pada bungkusan Tambah lagi senarai semak yang difikirkan perlu

E.

UJI KAJI Kaedah ini dijalankan di dalam makmal atau bengkel. Guru perlu menyediakan arahan yang jelas dan terperinci untuk mendapatkan jawapan / maklumat. Guru perlu memantau pelajar semasa aktiviti dijalankan untuk mendapat ketepatan maklumat

F.

PENEMUAN

Latihan 1.1
1. Anda sudahpun memahami sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Sekarang cuba dapatkan sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah. Kaji kandungannya. Berpandukan kedua-dua sukatan itu, senaraikan topik yang ada kesinambungan dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Kaji setiap topik di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenal pasti topik-topik yang sesuai diajar secara amali atau secara teori. Sediakan satu Rancangan Mengajar untuk satu tahun. Anda boleh pilih untuk menyediakan rancangan tahun 4 atau 5 atau 6. Langkah menyediakan rancangan mengajar itu ialah seperti berikut: (a) (b) Kira bilangan minggu belajar dalam tahun ini. Dengan mengambil kira minggu peperiksaan dan hari aktiviti kokurikulum, rancangkan agihan topik untuk diajar sepanjang tahun. Anda perlu memastikan bilangan jam interaksi yang dicadangkan di dalam kandungan sukatan pelajaran dapat dipatuhi.

2. 3.

(c)

OUM

35

KAJIAN KURIKULUM KHSR

TOPIK 1

RUMUSAN
Anda telahpun mempelajari perkara-perkara berikut: 1. Sukatan pelajaran: Matlamat mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Objektif mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Organisasi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Topik yang terkandung dalam sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Huraian sukatan mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 2. Strategi pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.

36

OUM

Anda mungkin juga menyukai