CONTOH PERSEDIAAN MINIT MESYUARAT Minit Mesyuarat AJK Taman Kali Pertama Tahun 2000 1 2 3 Hari / Tarikh Masa

Tempat

Kehadiran :

Bill

Nama

Jawatan

Tidak Hadir :

Bil

Nama

Jawatan

Butir ± butir Minit Mesyuarat Didalam Agenda :

Bil 1 Perkara Keterangan Tindakan Ucapan alu-aluan Pengerusi 2 Membincang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Pencadang Penyokong / TT Pengerusi Perkara Berbangkit (jika ada) 3 4 Membentangkan Lapuran Kewangan Jika ada 5 Lapuran Aktiviti 6 Hal ± hal lain 7 Penangguhan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful