Anda di halaman 1dari 16

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/1

Pelajar dapat memahami sistem pengelasan tanah bersekutu .

Di akhir unit ini, pelajar akan dapat : 1. menggunakan jadual sistem Pengelasan Tanah Bersekutu. 2. menggunakan carta keplastikan untuk membuat pengelasan tanah.

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/2

6.0

Pengenalan

Pengelasan tanah bertujuan untuk menyusun jenis tanah yang tak seragam kepada beberapa kumpulan hanya berdasarkan ciri bahan supaya menghasilkan satu sistem pengelasan tanah ringkas dan mudah difahami oleh juruterajurutera. Di Amerika Syarikat, Casagrande telah memperkenalkan satu sistem pengelasan tanah yang memilih ciri keplastikan sebagai asas untuk pengelasan tanah di samping penggredan kerana keplastikan merupakan sifat utama bagi tanah liat. Sekarang ini, terdapat beberapa kaedah pengelasan tanah, antaranya adalah seperti berikut :Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu Sistem Pengelasan Tanah British Sistem Pengelasan Aashto Dalam modul geoteknik 1 (C 3008) ini hanya sistem Pengelasan Tanah Bersekutu sahaja yang akan dibincangan.

5.1 Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu (Unified Soil Classification Systems) Sistem pengelasan tanah bersekutu ini telah dicadangkan oleh Casagrande pada tahun1947 dan diterima pakai oleh U.S. Corps of Engineers untuk pembinaan landasan lapangan terbang. digunakan seperti jadual 6.1. Dalam sistem pengelasan ini, beberapa simbol

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/3

Jenis Tanah Kerikil Pasir Kelodak Tanah liat Tanah organik Tanah gambut

Suffix G S M C O Pt

Sub-Kumpulan Gred baik Gred tak baik Bertanah kelodak (silty) Bertanah liat (clayey) Had cecair (LL) < 50% Had Cecair (LL) > 50%

Prefix W P M C L H

Jadual 6.1 : SimbolSimbol Dalam Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu

Untuk melakukan pengelasan tanah, jadual Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu seperti dalam jadual 6.2 dan juga carta keplastikan seperti dalam rajah 6.1. perlu dirujuk

Rajah 6.1 : Carta Keplastikan

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/4

Perihalan (Ayak No. 200 > 50 % tertahan)Tanah berbutiran kasar (Ayak No. 4 > 50% tertahan)Kerikil Kerikil bersih

Simbol Kump.

Nama Tipikal Kerikil gred baik, campuran kerikilpasir, sedikit atau tiada yang halus. Kerikil gred tak baik, campuran kerikilpasir, sedikit atau tiada yang halus. Kerikil bertanah kolodak, campuran kelodak kerikil-pasir.

Kritiria Pengelasan Tanah Berbutiran Kasar Cu = D60 / D10 > 4 1 < Cc = D230 / (D10D60) < 3 Tidak memenuhi keperluan GW

GW

GP Pasir bersih material halus.Kerikeril dengan

GM

Had Atterberg di bawah garisan A atau PI < 4 Had Atterberg di atas garisan A atau PI > 7

GC

Kerikil bertanah liat, campuran tanah liat kerikil-pasir.

Di atas garisan A dengan 4<PI<7 adalah kes sempadan, perlu menggunakan kedua-dua simbol.

(Ayak No. 4 > 50% telusPasir

SW SP

Pasir gred baik, pasir berkerikil, sedikit atau tiada yang halus. Pasir gred tak baik, pasir berkerikil, sedikit atau tiada yang halus. Pasir bertanah kolodak, campuran pasirkelodak. Pasir bertanah liat, campuran pasir- tanah liat.

Cu = D60 / D10 > 6 1 < Cc = D230 / (D10D60) < 3 Tidak memenuhi keperluan SW Had Atterberg di bawah garisan A atau PI < 4 Had Atterberg di atas garisan A atau PI > 7 Had plotan dalam zon rapat dengan 4<PI<7 adalah kes sempadan, perlu menggunakan kedua-dua simbol.

material halus.Pasir dengan

SM

SC

(Ayak No. 200 > 50% telus)Tanah berbutiran halus

(LL < 50%) Kelodak dan tanah liat

ML

Kelodak tanpa organik dan pasir yang amat halus, habuk batuan, pasir halus bertanah kelodak atau bertanah liat atau kelodak bertanah liat dengan sedikit keplastikan. Tanah liat tanpa organik mempunyai keplastikan rendah atau sederhana, tanah liat berkerikil, tanah liat berpasir, tanah liat sahaja

1.

Tentukan peratus pasir dan kerikil dari graf lengkung saiz butiran. Bergantu ng kepada peratus butiran halus (lebih kecil dari ayak No. 200), tanah berbutiran kasar dikelaskan seperti berikut:< 5% : GW, GP, SW, SP > 12% : GM, GC, SM, SC 5 12 % : kes sempadan, perlu menggunakan kedua-dua simbol.

2.

CL

OL

Kelodak organik dan tanah liat organik bertanah kelodak mempunyai keplastikan randah. Kelodak tanpa organik, miseous atau diatomaseous halus berpasir atau tanah berkelodak, kelodak elastik. Tanah liat tanpa organik mempunyai keplastikan tinggi, tanah liat subur. Tanah liat organik mempunyai keplastikan sederhana hingga tinggi, kelodak organik.

(LL > 50%)Kelodak dan tanah liat

MH CH OH

Nota GW GP GM GC SW SP SM SC ML CL OL MH CH OH Pt -

Well grade graval Poorly graded gravel Silty gravel Clayey gravel Well grade sand Poorly graded sand Silty sand Clayey sand Silt with low plasticity Clay with low plasticity Organic with low plasticity Silt with high plasticity Clay with high plasticity Organic with high plasticity Peat

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/5

Tanah organik tinggi

Pt

Tanah gambut dan lain-lain tanah dengan organik tinggi.

Jadual 6.2 : Jadual Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu

5.2.

Prosedur Pengelasan Tanah

Terdapat empat langkah yang perlu dilakukan untuk memudahkan pengelasan tanah dilakukan dengan kaedah pengelasan tanah bersekutu. tersebut adalah seperti ditunjukkan dalam jadual 6.3 :Langkah 1 Lihat % telus pada ayak no. 200 : Jika < 50%, maka tanah tersebut adalah S dan G. Jika > 50%, maka tanah tersebut adalah M,C, O dan Pt Langkah 2 Sekiranya =>S dan G : Sekiranya => M, C, O dan Pt: Lihat peratus telus ayak no. 4 : Jika < 50% - GW, GP,GM dan GC. Jika > 50%, - SW. SP, SM dan SC. Langkah 3 : Sekiranya => GW, GP,GM dan GC: Lihat peratus telus ayak no. 200: Jika < 5%, - GW dan GP Jika > 12%, - GM dan GC. Jika 5% - 12%, - Kes sempadan, perlu kedua-dua simbol di atas. Sekiranya => SW, SP,SM dan SC: Lihat peratus telus ayak no. 200: Jika < 5%, - SW dan SP Jika > 12%, - SM dan SC. Sekiranya => MH, CH dan OH: Lihat carta keplastikan : Untuk menentukan salah satu jenis tanah sama ada MH atau CH atau OH (Selesai) Lihat nilai LL : Jika < 50% - ML, CL dan OL. Jika > 50% - MH, CH, OH. Langkah-langkah

Sekiranya => ML, CL dan OL: Lihat carta keplastikan : Untuk menentukan salah satu jenis tanah sama ada ML atau CL atau OL.

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/6

Jika 5% - 12%, - Kes sempadan, perlu kedua-dua simbol di atas. Langkah 4 Sekiranya => GW dan GP : Lihat lengkung agihan saiz zarah, Tentukan Cu dan Cc GW : Cu > 4, 1 < Cc < 3 GP : Tidak masuk julat di atas (Selesai) Sekiranya => GM dan GC. Lihat carta keplastikan : tanah sama ada GM atau GC. (Selesai)

Sekiranya => SW dan SP : Lihat lengkung agihan saiz zarah, Tentukan Cu dan Cc SW : Cu > 6, 1 < Cc < 3 SP : Tidak masuk julat di atas (Selesai) Sekiranya => SM dan SC. Lihat carta keplastikan : tanah sama ada SM atau SC. (Selesai)

Untuk menentukan salah satu jenis Untuk menentukan salah satu jenis

Jadual 6.3 : Prosedur Pengelasan Tanah

Saya harap kamu dapat mengingati langkah-langkah untuk membuat pengelasan tanah diatas... Ok, cuba selesaikan contohcontoh dibawah

Contoh 6.1 Satu sampel tanah tanpa organik diambil untuk analisis agihan saiz zarah. Keputusannya adalah seperti berikut. Buat pengelasan tanah tersebut mengikut Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu.

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/7

No. Ayak # 4 (4.75 mm) # 10 (2.00 mm) # 20 (0.85 mm) # 40 (0.425 mm) # 60 (0.25 mm) # 100 (0.15 mm ) # 200 (0.075 mm) LL PL

% Telus Tanah A 68.5 54.9 36.1 22.5 18.1 34.8 17.5 Tanah B 91 79.5 69.0 61.0 54.3 54.5 30.7

Penyelesaian Merujuk kepada jadual 6.2 : Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu dan rajah 6.1 : Carta Keplastikan. Untuk Tanah A : Peratus melepasi ayak # 200 = 18.1 < 50% Tanah berbutiran kasar iaitu G dan S

Peratus Pasir = % melepasi ayak # 4 - % melepasi ayak # 200 = 100 % - 18.1 %

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/8

81.9 % > 50 %

Tanah jenis pasir S

Peratus melepasi ayak # 200 = 18.1 % > 12 % Diberi, Tanah jenis SM atau SC LL = 34.8 % , PL = 17.5 % PI = LL - PL = 34.8 % - 17.5 % = 17.3 % Daripada carta keplastikan, Tanah jenis CL

Oleh itu, sampel tanah A adalah pasir bertanah liat yang mempunyai keplastikan rendah.

Untuk Tanah B : Peratus melepasi ayak # 200 = 54.3 % > 50 % Tanah jenis M, C, O atau Pt.

LL = 54.4 % > 50 % Diberi, MH, CH dan OH LL = 54.5 % , PL = 30.7 % PI = LL - PL = 54.5 % - 30.7 % = 23.8 %

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/9

Daripada carta keplastikan, Tanah jenis MH

Peratus pasir = % melepasi # 4 - % mepelasi # 200 = 91.0 % - 54.3 % = 36.7 % Peratus kerikil = % melepasi # 100 - % mepelasi # 4 = 100 % - 91 % = 9% Oleh itu, tanah B adalah jenis tanah kelodak berpasir yang mempunyai keplastikan tinggi.

Kamu akan lebih faham tentang unit ini, dengan mengikuti aktiviti 6 . Selamat beraktivitiii

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/10

Soalan 1 Satu keputusan analisis saiz zarah bagi tanah tanpa organik adalah seperti ditunjukkan di bawah. Kelaskan tanah tersebut menurut sistem pengelasan tanah bersekutu. Saiz Ayakan (mm) 63 20 4.76 (# 4) 2.0 0.600 0.212 0.75 (#200) Cu Cc % Telus 100 64 38 24 12 5 1 34 1.6

Soalan 2 Kputusan analisis saiz zarah bagi satu jenis tanah tanpa organik adalah seperti ditunjukkan di bawah. Kelaskan tanah tersebut menurut Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu.

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/11

No. Ayak #4 # 10 # 20 # 40 # 60 # 100 # 200 0.1 mm 0.002 mm LL PI

% Telus 100 100 98 93 88 83 77 65 60 63 25

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/12

Jawapan 1 Merujuk kepada jadual 6.2 : Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu dan rajah 6.1 : Carta Keplastikan. Peratus telus ayak no. 200 = 1 < 50% Tanah jenis S dan G.

Peratus telus ayak no. 4 = 38 % < 50 % Tanah jenis GW, GP, GM dan GC

Peratus telus ayak no. 200 = 1 < 5% Tanah jenis GW dan GP

Diberi nilai Cu = 34 dan Cc = 1.6, maka Cu >4 dan 1 < Cu < 3 Tanah jenis GW

Oleh itu tanah ini adalah kerikil bergred baik.

Jawapan 2

Merujuk kepada jadual 6.2 : Sistem Pengelasan Tanah Bersekutu dan rajah 6.1 : Carta Keplastikan.

Peratus telus ayak no. 200 = 77 % > 50% Tanah jenis M dan C (kerana tanah tanpa organik)

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/13

LL = 63% > 50 % Tanah jenis MH dan CH

Daripada carta keplastikan, Tanah jenis MH

Peratus Pasir = % telus ayak # 4 - % telus ayak # 200 = 100 - 77 = 23 %

Oleh itu tanah ini adalah tanah kelodak berpasir yang mempunyai keplastikan tinggi.

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/14

Ujikan kefahaman anda berkenaan dengan pelajaran dalam unit ini dengan menjawab soalan-soalan berikut. Soalan 1 Data-data berikut diperolehi daripada satu ujian pengayakan. Buat pengelasan tanah tersebut mengikut sistem pengelasan tanah bersekutu.

Saiz Ayakan (mm) 4.75 (# 4) 2.35 1.18 0.600 0.300 0.212 0.15 0.075 (#200) Panci

% Telus 99.3 94.7 89.9 64.7 31.1 11.6 4.9 1.2 0

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/15

Soalan 2 Data-data berikut diperolehi daripada satu ujian pengayakan. Buat pengelasan tanah tersebut mengikut sistem pengelasan tanah bersekutu.

No. Ayak #4 # 10 # 20 # 40 # 60 # 100 # 200 0.2 mm 0.002 mm LL PI

% Telus Tanah A 94 63 21 10 7 5 3 Tanah B 100 100 100 94 82 66 45 26 21 36 22

Bandingkan jawapan yang anda perolehi dengan pensyarah anda

CIRI ASAS TANAH

C3008/6/16

Jawapan 1 Tanah jenis SP

Jawapan 2 Tanah A adalah jenis SP Tanah B adalah jenis tanah pasir bertanah liat dengan keplastikan rendah.

Anda mungkin juga menyukai