Anda di halaman 1dari 1

TAWAS$LFL

bin Ol e h : Mo h d Mu s tafidur r ohm an Mohd Syahr oni


yang (memohon dengan bagaimana ingkar dantiadalah suatu berkaitan itu); berhasil kesabaranmu melainkan dengan lsutawassul sebenarnya merupakan isuyang yang peftotongan) dan ditonjolkan kedegilan mereka, dan aspek akidah seperti cuba Allah; janganlah engkau berduka terhadap cita berdoa, bukan berkaitan dengan kaedah janganlah golongan. tipu lakukan" engkaubersempit dadadisebabkan dayayangmereka oleh sesetengah ( an - N a h l :1 2 7 ) yang mengatakan, masyarakat dengan awam, memberi kesamaran kepada Ada cuba yang untuk kita seseorang hidup lslam hanya bermakna, meminta tawassul dalam 2. Tawassul nama AllahS.W.T. sifat-sifat-Nya dan dengan kita. kepada Allah S.W,T, untuk berdoa WAL.JAMA'AH MENURUT AHLUS-SUNNAH TAWASSUL yang Haliniberdasarkan Allah bermaksud: firman S.W.T. "DanAllah mempunyai yang baik (YangMulia)makaserulah(dan nama-nama nama-nama danpuIaukanlah itu, orangberdoalah) kepadanya dengan menyebut masamenggunakan nama-namaNya. orangyangberpaling kebenaran dari dalam kerjakan". Mereka mengenai yangmereka apa telah akanmendapatkan balasan (al-Araf: 180) 3. Tawassul dengan amalsoleh.

u #r d: .!"JnJ

.r.J*-t{it +.-rJ #} t{+J--#j #t + [!'.*ti ;.f-+3tt r31 fujtt "*13! 4.FJ+ #! +I. ,J.x4 1u.;li
'.L.-f

JFS+.5i1 #

'*'tnJ

yang Haliniberdasarkan yang disebutkandalam di al-Quran bermaksud: doa yang Tawassul sudutlughah/bahasa terdapat dari Demikian ialahpengertian "Wahai yang Tuhan kami!, sesungguhnya orang-orang berdoa dengan berkata: jugatertera iaitu Kitab Lughah kitab (laitu) dalam Tafsir Kalsir lbn danlbnAbbas dalam kami kamidanperiharalah kamitelahberiman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa Lisan-ul-Arab, dariazabneraka." '16) (ali-lmran: pulaialah: Istilah Pengertian Tawassul menurut YANG DIBENARKAN CONTOH BENTUK TAWASSUL Tahlil Kitab ad-Dunatus-Saniyah, at-Tawasssul Abu Nizam dalam Syarah Syeikh wal-Qubur menyatakan; wal-lstighothah yang menghasilkan rjl f+lli r tji.$$+!.lr iil! {:s if u,i+41 irt*&et t*.! El Ols 4je drt s3; .J"i.!, ! gs ;* kepada dengannya Wasilah adalah nenyampaikan Maksudnya: ilit.,,rr qril r+ d*Jll u5 u;t*i f+r rJc ,&t {,ls q* 4+ *,1*rl: wasilah adalah rasacinta pada mengatakan Sesefengah tujuanatau maksud. ibadat (yang dan daripadalbn AbbasR.A., wasilahadatah AtlahS.W.T., Maksudnya:
mpnrlck alkanl

;1

lJmarbin al-Khattab apabila (parasahabat) kemarau, Bahawa R.A. mereka ditimpa kepada Abbas memohan kepada diturunkan hujan dengan berwasilah Allahsupaya "Ya padaMu binAbdul-Muftalib mengucapkan: Allah, dan telahpun kamimohon padakami. hujan lantas En$kau dengan berwasilahkan kani S.A.W. Nabi turunkan kani, maka Dan sekarang mohoipadaMu kami be!,ii,/asilahkan saidara Nabi bapa pendapat sama.turunkanlah yang juga hujanatas kami.' ldris Rauf al-Marbawi dengan Demikian Syeikh Abdul :, fit-Tawassul binBahjatul-Nadhir dalam kitabnya Habib Hasan as-Saqaf as-Sayid (HadisRiwayat lmarn'B-ukhod) Nabiy at-Tohir menyatakan: #,+f .lrr# i=.1 ,J} ful*dr #s ,rjr.eLrI dLler:df t$i J-#j t/- + +FJt. {-till + i+-Jli 'r#s i}tt .r.i,;,J.{+ ,:.t if3;

Er*dtu *+ #iLr-.1+ ''Makna Makna dari fJll+ g*t$ ! d-r L diri ialah tawassul dari segibahasa menghampirkan (taqarrub). -g..! Atlah Azzawa Maksudnya: syafa'at kepada diri menghampirkan danmemohon segllsti/ahialah 1,,,' perantaraan Nabi seseorang atauWaliatau kedudukan darjat atau Jaltadengan mereka"YaTuhan. terhadap mensyafa'atkan doanya. Nabi atauWaliuntuk meminta dengan (cita-cita) pilihanMu kami, maksud demi kebesaran Rasul sampaikanlah adalah Ampunilah ia yangmeminta hajatnya dengan syarat agarAllah memenuhi/menunaikan MahaLuai tatu Yang sega/a dosa-dosa kamiyang tetah wahaiTuhan yangsangat ia Allah gemarkanNya." Pe dan cenderung kepada mukmin seorang murah Kurnia ampuan a.' Ke n Ny (al-Habib Sohibur-Rotib) Abdullah al-Haddad. WALJAMA'AH) (MENURUT AHLUS-SUNNAH DASAR HUKUM WASILAH
* .!tf pI:'|- dill 5}+d n .!1 p}- dtl Als.,Il yang Firman Allah bermaksud: S.W.T olt ,, r.,- Jri Jy,. +j. -rJt -& yang Atlahdan carilah kepada bortaqwalah ^Wahai orang-orang beriman!, ialan perintahNya (dengan dan ,i,i ! J$J +C " uir.r*t4.*$;;$l iJ.p*; grraJL; * Jil a."+ $Ly yang mematuhi (wasitah) boteh kepadanya nenyampaikan pada (untuk Atlah menegakkan dan meninggalkan laranganNya): berjuanglah jalan beroleh kejayaan." lslam) supaya kamu (Al-Ma'idah: 35) menyatakan: Tafsir al-Khazin

itlJlrlJ *

YANG

yangbermaksud: perbuatan telatah dan Muhammad terhadap

Anda mungkin juga menyukai