Anda di halaman 1dari 34

NOTARIS

ANITA ANGGAWI DJAJA, S.H.


Jl. Genteng Kali 77 A SURABAYA
Phone i (031)5311816, 5612791 , 5311812
Fax. (031)s320061, 5673604
Email i nita id 2ooo@yahoo.com

Iang9.l,

SALINAN
setas!, t.nqqal 31-03-2021
s:ru) pDkul 15

lrimabelas reblh

. saya, NllA NG@WIDJUA, sarj a

dihadiri oteh 5dris i saksi ya.s saya,


Nctaris r.lah seb:k!n lada akhir

aoqqaran dasar

ieLah dis€suiken

I ai t. tu-y.i"-
rertanqqar 0{-07-2003 (empar \ru}i -
.rua.ibu derapanl
(ErY.soi:arjana

.ki dc, Iio\ r-o-


3: - r 0-2003 (Liq:D!lrh saL!-----
br rl4tapail io..
01.0:.rahun ?00,t,
Biasa Peneganq

23-06-2009 (duapuruh LIga Juni dlaribu---

m, uasister Kenota.iatan, notaris di

I6 0e 200e l€naml,eras septenrber duaribu serrrilan)

2012 lduapuluh 3.lu lruni du.ribu -----


duabelas) nonor
Druerro, sarjana Hukun, Maqist€r Hukm, .otaris di

(duapuluh satu .ru1i dua!1tu duaberas) ---


anq dibuat dihadapan
riana Hukun, Maqisrer rlukum, notaris dj--

Akta mana lelah direrina da. di.atar


25-02 /0 ! 'oLdp.t.F
riqab- ds, nomor : ru-Ad,0 o 0!468---
AkEa Ee.. " a.dr d
rua. Biasa PT,

erranqgar 006-20 I 'dudpr.tun


tiqabelas) nomor 51/ yanq dibuat oleh NNG HERU--

Dr@IIo? salJana ruku(, Masister Hukun, .otaris di -

Keputusa. Rapar unun peneqang sahah


ruar Biasa Pr.
t€rtanqga1 20 09-2013 (duapuluh septedrer duaribu --
tiqabelas) nonof, sI, yanq dibuat dihadapan BA]4BANG -
sarjana rukun, Masister rukum, notaris

dite.ina dan dicat.r daram sisten --


adninistrasi Bada. Huhum (enenteria.
ocpLo i{ noonec o . dLranqs.
13-12-20r3 ltiqabelas DesenJrer duaribu !iqabetas)---
nono. : AUU 4.01.10-5424? dan aHU-AH.0r.10-54246r -
Papat ui u Pao.9a-s

24 06 2014 (duapulurr €mpat Ju.i dualibu--


rohor 3s yang dibuat oleh BAITBNG HERU--

rja.a Hukun, M:qlsler 8!kum, notaris di--

diterina da. dtcalat daran sisten


Huklh trei -nr P. idn

L-
lseber:s Juli dua.ibL emp.rbelas) nomor :

06 2015 ltiqalurrh,Juni duaribu


lihlberas) nonor r75, ,anq dibuat
DJUaIro, sariana

h diterima da. dicaLat daran sisten

Repubri]r Indon€sia tertanqqal


apuruh enpa. J!Ii d!.rib! linabelas).-

Akta Beri!. a.ara Rapar unum Pen€qanq sahan IRUPS)

06 20r6 (duapuruh senbilan runi


r.s), .onor 129, yan9 dlbua! oleh-----
JUtrrro, sariara

Akia Berita Acala Rapar onum Peneganq

jj o 'br -- ----------

LUj oD".a . no.o,


suB,ANro/ sarjana Hukun, noraris

alr diterima da.


rl 0r 201? (tigaberas Juli d!aribl rujuhbeias) .onor

Rap.l unlm penegarg


Tbk te!!aoqqal

derapanheras)

sarjaoa Hrlun,
r.rdb.). i

Akra nana relah cirerina dar iri.arat d:]an dafta, --

07 20ra lduapuluh

Akta Berita Aca.,


05 201e lduapuruh tujuh Jrni duaribu
setrrtliranbelas),

ansgaEn daslr PerseLujuan dari


MEn--rr r \r. .1", .dk \'a.. tjc .5 o"pub-

2 4 -07-20r 9 lduapul!h enp:t Juli


dua.irrD ser!iranbelas) nomor
AHo 00{0930.AH.01.02.TH 2019,

sahan rahunan

25 03-2020 lduapuruh lina A9usrus dusrrbu .r!apur!h) -


nonor i3 ya.i dibuat oleh
dad di.aLat dalan dafrar --
Ilukln DePartenen Huhln dan
tertancoat 25 09_2020 1.1!:PrIuh
duc.l L u dDiPUlrh) om..

(€puLUsa. Rapar
I
Peneqarq s.han

diterima dan rricatar dalai daitzr

tsak kasi uanusia L0 2c20 ldnapullh

dua ox!obe. r!a,ibu

Rapat unln Peneqa.q


L

saru) nohor 109,

Fave Hrie1, Lanrai r, Jalan

Aqar nedrbuat
yang akar dit,i.araLan dan drputuskan

tarqqal, jan dan .enPat

,EDtr j trr.r'D]J Dd an
seD-. r !i rE.ser,ir driri..
ya.g diarur dalan PoJK Nonor

t5/PoJK-04/2420 dan Penyerenggaraan Rapar


Terbuka dan PoJIr Nonor --
t6 / PorK. a4 / 2a2a tentanq Pelaksanaan

Telah hadi. dard rapat dan rrar€na.y3 berhadapan


.otaxls denqan dthadili orer saksl saksi ---

1960 tenpat lei seribu semlilanrarus


enanpuluh), (arrawan Neqara rndonesia,
bertenpat tin99aI di surabaya, ,raran Kencanasaii Tinu!-
'0'J lo. oere9c

a. Kori3a.is ULtua Pe!3eroan i


b. penilik atau peneqanq 544,300 (enauatus enpatpuluh
I eaocr iut" deldoon'"Lu5l ."h". ,e'5e o" ' ---.

suabaya, pada 1959 (tiqapulnh satu


Des€mlrer seribu senbiranratus limpuluh senbiran),
cufu, na.ga Neqara

suiabaya, Jaran

- menurur keterangannya dale har ini b€rriDdak ----


-

2!-09-1951 (.luapuruh enpar septenbcr s€rib!


linalu1nh satu),
Indonesia, b€rteFpat

peneqanq 9.055.000 (senbilan jura-----


l: "o ., ' r:."

L. Dir€ktur utana
& sur:Iara .rari dan denikian

tm.MArDorMsAM.

dis€suaikan denqan
40 r.hun 2007

04-08-2003 (enpaL delapan), non.r-


vooo d o.dr o

mendapar perse.uiuan dari ue.reri-


MAixus, -aoi- di Ju!aoa,a, pad" " qq"

2r. 0o. 05 (d .op ,

limapuluh raLu) irasrasca, werqa Neqara

InLrone\ia, b.r re ip.l ri.gqdl

.lal3mhalinibeIti.d:k

Peheqa.g 9.055.00o lsedilan juta


iFaF.. h rro
Direkru.
t. r,rana

bertindari untuk dan -


,.1.1\",,"1

disesuaikan.lenqa. undaig perseroan


sebasainana dinuaL

04-03-2003 lenpat AqDsius dDaribl derapad), nomor-

m€ndapa! periet ui !an

Bukun dan Ilak

dua.ibu der apzn), nono.


I2-02-2009 (duebelas Februari
draribn seililan), n.mor r9, !a.q dibuat dihadapan
sarjana Hukum, no!!ris di su!abaya,
me.dapat persetujua.
Hukun da. Ilak

kepuilsannra o{ 2oo9 (tiq.puluh


sei'brlanr/ i.mo: :

201r lLiqaberas
jbL tuilhbelas)/ n.mor 3, yanq dtbuat

sarjana ------

rliL€rina dan dicatat daran sist€n

a"p.b L -ndoo.. ro

Luj uhb€ras) nomo!:.HU aH.01 0l-020)340,


€1aku penirtk dan peneqanq -,------
jura enparrarus --------
ribu enparratus Luiuhpuluh enan) -----

b€rkedudukan di
Suxabaya dari dan denikian
yang perubah.n serurDh anssa.an d!ea

disesuaikan dengan
40 ta1., .00 ..od96iio,c din.).

01 2013 tduapuruh __-


delapan ranuar! duaribu riqaberas), nohor tt1.
\oro oiok I ad..po1

arta nana telah ne.dapat pers€rujuan dari Me.Leri


Asasi r,,anusia berd:sarkan surar --
tertanqqal 03 05 201! (detapan uei -.
dDaribu €npacbelas), nonor :

! , -ti3 B.pi .0i.0. a. i i 0 4

19 09 20 13 --
lsenbil:nberas seprenber duaribD delapanberss), --
dibuar dihadapan
suGrwro. sarjana

dlterina dan dicatat datafr sisrem


adni.isrra3i lukum dln Hak

27-09 2013 (dunpuluh iujuh seFL€nrher duaribu ---


delapad,eias) nonor:
.i.L . .a. d
"ro

t.
aras nana Direksi, denikian .ah

- yanq perubahan selur!h anggeran


disesuaiLan de.san k€Larrua. rJndanq undanq perse!oan _-
Lerbatas oono! 4o t.hun 200? sebaqainan. dinu.. _- _

Akta penegasan Lerrangq.I rt os 2009 (sebelas


a'ruslus duiribu senbiran) nonor 32,
,ans d1bLa.
dihadapa. srTAFEsMr puspADE!'1 suBrANTOi s3!lana
Hukum, noiarr3 dr suLabaya,
anqqara. dasar nan! relah ne.dapat p€rsetujuan da

ol,o9 2012 (iiq3 sepLember duaLrbu


duabelas) non.r : Asu-466{1,ap.or.02.T;hD. 2012.

rNvEsrrNDo tertanqsal 27 o?_2016 tduapuruh rujuh


JDli duaribL enambelas) Nonor s, yanq dibua. orex
sa rjana Hukuh,

re13h diterina dan dicaLat darsm sisren __

idninisLrasi
dua!ibu enambet.5) nomo.:
03-006r3?4 dan

sahan FT Airs lNvEsTlNoo terranqgar 12 09 201a


(duabelas sepLenrher duaribu del.paobelasl non.r 9,

ona Hukum, Maqisie!

- * 86 d'rc oa'd oe ibedno


| "--" '

1as septembcr d!d.lbu senbilrnberas), nono.


di buai drhaddran
Ekondt, sariana

mendapar perseruiuan daii


asasi Manu.ia Pepubli I
20 09 2019 ldrapdluh
duaribu sembi r anrreras) nonor
tanqqar 27 01-1961 (duaputuh tujuh Januari sertbu
enanpulun saru), !drqa Neqara rndo.esia,
bert€npat !inqqar
Teqalsari nonor 63, Feneqanq fiartu renda pendudnk ----
namor: J57305170r6r000.2 ;
- nenurlt kereranqannea dalan hal ini berri.d3r
5e1aku Drrektur perseroan ;

, sarjda Ekond, !taEi3E, ____

rraaj@n, lahir Fada ra.qqal 22 at \s6s__


lduapuruh dua seht ilanratus enanpuruh __

d-\dp"1), r"-Ja"", leqo d 1o.nes:.,


bertempat tinqqar di surabaya,
peneqang Kartu randa Fenduduk nomor j 157a032201630001

bertindak selaku:
(uasa berdasarkan Merghadiri ---

INDUSIRY Tbk yanq dibuat dibaHah ranqan be4arelai


cukup rertanggar 30 03-2021 (riqaputuh aqustus
dua b. ducp'luh ."5 --", ti:
I Pr c1)nR rMsrrDo,
yanq enqqaran dasa.nya relah disesuaika. denecr______
ketentuan un&nq-undanq nomo! 40 rahu.

Keputusan Rapar Pr GoNA --


INvES?rNdo Lertarqqal 29 l)?,2Ooa (dnapuluh

' lolo -4 \.rq

t.
dibuar dihadapan sarja.a flukun,
d s,"."r"----
akra hana !eLah mendapai persetujuai dari Menteri
Asasi Madusia berdasarkan surat
keputusannya terta.sqal 22-09 2003 lduapuluh dua-

lu
I

rigabelas), nonor !, yanq dibuat-

drrertna dan di.araL dalam sislen


B:da. Hukun (enenterian Hukum dan

Repubrik indonesia Lerianq9al--


03-0s 2014 ldelapan Seplene€r dDaribn enpatbelas)

14-12-2017 (enpaLL,ela3
Deserirer duaribu tuiuhhelas), nonor 9, yanq_

dibuar dihadapan
sarjana Ekononi, sarja.a rukm, Maqisre! -

dl.aLat dalam sistem

rak Asasi Ma usia ReFlblik 1.donesr3 ie.ranqqal


o. soo j __. _

rNvEsrrNDo ter!anqqer o9 0s-2019


(sanbilan AqusLus duaribu senbilanbelas)
nonor u I
yan9 dibuat dihadaPan

1016 " di."o


akra m:na L€rah nendapar p€rseLDjua!
flukuft.ran Hak asasi Maausia
rerLanqqal r6_0a_20r9 lenairlre r a s _-
aqDsLus .tuarirru s€nbi1a.belas), non.. :

- yanq di,akirinya setaku pemirik dan peneqars _ _-


39.200.000 l.iqapuruh senbiran juta duaraLus
rlrlu) __

Rapat Unun peneganq

yans dibuar dibauah Langan be.nate.al

30-os _2021 ltiqaputuh Aqusrus


d,".io. or".ut.r d. "i ,",a. Ir:

yans angqaran dasarnya telah disesueir<an


d€nqan _
rndang nonor 40 tahun 20or renterq

a\_" PF y" do,

duaribu seberas), hoDor 4, yans dibuar dihad."",


akta mna tetah nendapat persetujua. dart Menteri
Hu*u dan Hak asasi

tertanqgal 21 03-2011 (duapuluh satu


:..t duaribu seberas), nomo! :

AHr-I{rt6 a'.01.02.-"1 ' .?0rI '-_--


oe.r - l' ad denqd'
a\c. P. lyaEaan

INvEsrAlrA Eeta.qgal o? r2-20r7 (tujuh Deserb' __

nono' !, vc'o dlbuc


'li- .bu !uj.'oeIc"i,
J.uI A suc- Nro, s- Jana
Eto.oni, sarjana flukm, uaqister Kenotariatan, --
no'dris d G esit-
Akta nana telab diterima dan dicaLat datan sisten
administlasi Badan Hukun Kene.terian flulw d:n --
Hak Asasi Manusia RepubLik r.donesia tertanggal
, -r2-20.? (duap.luF dudriou - '--
tnjubbelas) nomor: ldu AH 01.03-0203311,

- ,arq ditak inya seraku peniliL dan peneganq


36.463.704 (tiqapuluh enan juta empatratus enampuluh
enod' i sct r tr per s' oan I

c- (uasa beldasarkan surat (uasa unEuk Menqnadiri --

INDUSTRI Tbk vanq dibuat dibarah Lanqan be]mterai-


cukqp teltanssal 30 03-2021 (tigapuluh AquBtus
du" o.dudpl u. eat'r, d'u\ial
yanq perubahan setuinh anqqaraD dasarnya telah
olsesiai<an oenqan kerenEJal r'da q r"dd'q

sebaqaimaf,a damuat daram,

03 2010 (duapuluh tisa Aqus!us--


,,, ,o' o, l' yonq d o,d,
dihadaFan RAsMoNo sLlDAPJo, sarjana Hukm,
nol.!re dr s 'r"b"r- |

nana telah nen&pat pe,qesaha.

P.p o '
1oo. ". 0 0.0 -----
ooc' o'.!'b. ,eo. rut :
'o10,

te.tanqqal 29-05-2Org (du.puluh senbilan Juni-


o d,:.1 de cpd' o- y"ng dibu"L -.
c rAPro. s"-1"' "
E}.noni, saijana Hukun, Maqjster (e.otaliatan,

AiLa na,a d'eri"" dc, d.d " dd "r


'e155
tt,^um
'{eienr
erian --
Hulrun dan sal Asasi Manusia Republtk rndonesra
r 0? 2013 (tisa Juti duarjbu _ _-
) nono.: AHrJ-AH. Or. 1]:t-021r732; _
ya.q diu.kil inya selar! penitik
33.433,704 (Ligapuruh.lelapan
lura empatiatus LrgapDluh
delapan ribu rujuhratus enpat)

uenghadjri _

ya.q dibuar diba,ah


cu*up Lertanqqal 3o 03-2021 lriqaluluh
Aqusrus _-
.r .ar. o-ai1" "\ '-,"\i,i
Go, I:haI di

dD.puluh enpart,

rrian aaraL 5,
10.o : .s0so9 - 4000 ..
- yanq diuakirirya
s50.000 llimaratDs €nahFUruh ribu)

t"
ra.qqal 16-0t 1979 lenanbelas renua.i se!ibu __ __
senbila.rarus Lu juhpulDh senbiran),
be!Lenpat tinqqat di surabaya, ,rata.

P-.dro'. o-.. s.4.-0-o3000 ; ._ -


- nenurut keteranqan.ya datan hat jii berLindak
".o." bF dds".. G1

SAhAM !T INDAI,
yanq dibuae .liba,ah rangan berr!rerai
30 03-2021 itiqapuruh duapuruh slru)/

y:n9 anqqaran dasarnya relah disesuaik!n denqan ------,


kelentuan undanq-Undanq

03-2 009 (sebela3 ------


agustus duaribu senr,ila.), nonor
dihadapan srrAREsMr sarjana ----

nei.lapar persetujuan

!errangqal 26 r0-2009
seh!iran), nonor :

a1 t2-24t1 |

duarrbu rDjuhbetas),
sucrsaRro, sarjana Ekononi, sarj.na--
(enota!iatan, noraris di cresir-----
diLerima dan dicaLar daram sisten --
adninistasi

lhrd'.Dd.-r.,
rujuhrrelasl nonor:
i
p. ' ,< oai p ,"o",9
360 lLujlhbelas jure linaraLus riqaDUluh err(

Masyarakat, seraku penilik d:n peneqang 49-136-2a4-,-


t, (enp:tpuluh senb!lan juta !ujuhratus rioaput!h enan -

Para penqhadap drkeial 01€h

sebaqai (onisa!is
dalan pasal 13 ayaL 1 ---
pelseroan, nenqeLuai
ini dibuka denqa. resmi pada hari sera3a, 3r os 2021
(tiqapDruh satu dLapulNh satu) pada pukul
r5.rs ffIB lrinabelas

.laftar
bahua bu}.u sahan r€1ah diperlihatkan keFada
saya, Notaris nenlanin bah,a keadaanrya
adarah sebaqaamana

Bax.d ,.. Jo i

perseroan relah dilakuka. :

sebagaimana dlnuat dalan :

,uu,idr..r.id rertanqqal 2l o7 202r


yairu {s!,.a1uninco.con 23 O? 202r lduapuruh tiga

. ", 09. o 0r.20.I o. ipi


06.o , 60.90

sahan rLar 3iasa


lRUPSLB) 1"Rapar") yanq diren.a.aka. akan di adakan pa.la

[u!anq ddlam lanan srLus

sirtrs Pr r(usrodia.
yanq berhak hadix atau .liNakili dar an

dalam Dafrar Pemeqa.ir saham

Efek L.nqqar 06. o3,2021.

Rapar s€.ara flsj rr dan


.plikasi eAsy.(sEr denqa. i.fonasi
pelals:.aan Rapa. yanq akan dijelasl.an,-
yanq nenenuhi
6100 ukd s
'
mta acara RapaL. usulan beserta penjelasan halus --
disanpaikan melalui repada Dewan Direksi
Ferseroan parinq rarirat ? (tujuh) hari sebelm tanqqat --
Pema' oo d q"pc- pddd jdm (a .o!
META' INDUS?RY TbKI PT

Ir. Panqgilan kepada pala pemeganq sahan pels€roan pada


tanqqat 09-03 2021 (seDbilan Agusrus dualibu duapulux
-a u) dd'". :

sirus kebsiLe penyedaa E PUPs, yriLu I

situs ,ebsire rMusrRr 15k,,


r/a: u nHL."Iin'noo. yi.eoaqar -

(iPerse.oan") ne.qu.danq seturuh


me.qhadiri Rapat
T"ru1d don _r.
disere.qqa!akan pada
selasa, 31 Aquslus 202l-----
pk. 14.30 ffIB s/d selesai
l"
-aporan Dlrek5!

Dexan Konisaris untnl tahun


buku 2020, dan penqesahan Lalolan Tahunan dan

Perserujuan penqqunaai ,,aba Bersih Perse!oan-

r-ner.D*on )inloh honorr' -'

dalan haI rent"r!nkan ha!t" kek"y"an ----.-


r"1 p.rt-i "n
d", /"t" . e"'b-

i mlan oa. rakLunva ---


5e\-099" d"I"n5dl i.r.po\a'
Ar.t!.si, r,an-"\si BenEo!an repe)!ilqan -----

<epaoa Di!er 3i

dcI"n h"I - dqp"rkan d"n/. er ienb-' , di


ainjanan dari dan/atau Lepada

p.nr'qra a' -r-\ I, ds od' . -,.' d o\d.


'.
dan. rnt!i .epFrluad oper.slooal. Traneaksi --
be.5i(or b.Ium d"p"_ drr"n-'kon JL"c' d"'
L"r .. h]" :ehinqqc dalc- h"l ne', pay"'

lGDentinqan dan/atau rransaksi Materiar,

1. Pers€rujusn
I n'." r", "r," -.
I
,

!!ao p.,.,9aa,an
IP",,","^".-...
Penielasatr Acara Rapat hnn P€meqanq san rahunan:

ke-6 adaI.l ---


age.da yang rutin diadakan dalan
re.se!oa. denqan nenpelhatikan serta menqikuti

, ,9o 0I /,0 0

Ad"p n I o,Ltr qdpd l- 3dpd'


dengan xe-6adarah dari r/2 lsaru
o-' d ") bogi"i da, r runt"h s. .l ,"\"- -----
,r
de40a hak sra!a 5ad-r d!au ojuarrl i. D"' ---
Rapat Ie l sampai denqa. ke 6

adllah salr ilka diselujui oleh lebih dari 1/2


1sa!! Pe! dua) sahan de.ga.

Penieljsa'! !.31e Bnpa!

' (t-- 1.14,9 Pdr.'odn y n9 --


'e .a.a.^an l Ic' --

- "r' i o" j- d.d , yonq L.b h .anq\ap

" i 10 pdd.

.tdt '/) t d i pe, .lu, boq,ol --


dari junrah seluruh

t5/PorR.o4/2a2a

iika RUFS dihadiri


(satu per du3) bdqian da,i juhtah
yanq sah yanq

r0 lsepDluh) hari dao paliog


puruh saLu) hari seteLah RlPs
adalah sah jika dtsetujul oreh rebih dari 1/2 -
lsatu per dua) basian dari jmlah seluruh sahan

dengan hak suara yang sah yang diniliki oleh --


Peneqanq Sahan Independen.

rangkah -----
acara Rapat ke l Sebinqqa

hanya akan dilaksanakan ----


PapcL L. r.ldr a.r06.o 6h
peLeerrtuan da!1 Peheqcnq sahatr r'd-pe'd-1.

sesuai Persturan otoritas Ja3a xeuangan Norci -


t5 PO,!{-04/2420,
perubahan --

kehadiran Acara Rapat ke-2 adalah sebesar lebih


d.!i 2 Ldua per .i9d oa9r.' dc' i 'ual-l
,eIr h \ahd rlenq"n hck sua(c
diuakiri. Dan Rapat he-2 adalah
sah jil<a dis€tujui oleh rebih dali 2/3 (dua pe.

odr o. i , s.ra, dFngc. trd\


suara ranq hadir

Monon aga, lil.n lni oapa. olanggap sebaqoi --


u ldanqa- I' q".
Yanq bernan haoir arau dluakrti d" "m Pap".
eqang sah& atau (uasanya yanq sah -

tat dala( Daftar


(Dps) pada ta.qqar 6 Agustus 2021 --
0 rIB, baik untut sahan sahah ------
.oh ao\td
/oIAl Pl ',s
'p
t.
dininta untuk neny€ranLa. fotocoFy I(altu Tanda

ataL canoa o-10. a 1.i,rlc ---


darl Penegana sdrdn tu' pu4

5Fb6 un renasL^i !uangan


PLrqs. Ddn bcql Pereqalo s"hdm y",9 b.!b.n-ur
bdd.r n.,1tr. ooa. re ,y.rahr..
olqod,d i daea, d"1 p-.ubcnan
a\La p-1oa d*at.r
berke,ajiban nenjaianka! plorokol
Le.Pharon s.Ddq.

me099 .' .Ldn nd s \- .---------.

batas !o6a1
b"oi vBld sed.19 od "- \ond.si f.3.. (rran9
diperborehkan

d 5ed'-<". Pe!,eroan
nenqikuti kelJijakan p!5ysj.al disra,cinq ya.q--
d e-apkar P", s-
rerBeroan juqa menqhinrhau }epada
l4
sabah untuk sekira.ya dapat nenlertkan kuasa -
!-.a.. c -r,or.I re-Proiyi "a]d,
arilit* r_e.Lro1 t c615'd) .j...in9 sys -a
!s- -Adr rs-]i
sebaqai nekanishe penberia. kuasa dalan proses
DFng'i prosadur sebaqai

Pada faslritas
Acuan I{epenirikan seknritas ItsEI larces (sEI)i
yanq ieqistrasinya dapat dtlaxukan pada situ.-

lan9.e-an !e'od d' dol"a

6 5\ oo.\ {e-oroxv,
i' baoi osadod i9
I 'F.-60ia
1"\ L'', a h.d"

danlatau menqqanti Pen€.ina


1'nsubc _u"
"u "

ranggal Penanqqilan RoPS sanpai tanqgal 30 -


19.',_u. ',o.'
PUDS)

ls

delqan ket€ntuan Para anggors-

Por3e!oan dipe, <-1d.\d ' ,' r\ be' 'd:\ '-----


sa Penesanq Sahan

dikeluarkan s€1aI!

rat *ua3a dapat dipeioleh


I

Pers€roan lahun buku 2020-


re oh .r"-o d oi rebsiEe

uohon Para pemeganq sahan atau (uasanya lelah-


t,
II "o, =* -
--------sioo"L Jo.
----Direr<si pr Arnnindo Liqhr Metal rndustlv Tbk ---
(etua tupat nenyatarran
sahan r,uar Biasa Perseroa. adalab.ebasai

1. Pe!seLuj!an

2. Persetuiuan
bahua berdasa!kan

tuasa para peneqanq sahan, serta ter:h neneriksa --------


keabsahan dari yang diberikan, bah{a --
jurah hadir atau diwakili datan Rapar ini
sahan yanq

adarah 513.627.100 (linalatus tisabelas juta eianlatus --


duapuruh tujuh ribu se!atus) sahah

derapa. p€rsen) yans

I' den dihadiii atau


.600 (licratus satu --
enpat ribu enanratus)
x lsen'bilanpuluh enan--
persen) dari total -------
derapaobelas juta
l inaratus iLjuhpuru5 saLu

sahan Ncn Iddependen-

l.depeodon drhadiri
sej umrrh l2 :52 500 {duabeles lura duaratus
tin:rarus) s.han ata! neiaki li

empatra.us dlapur!h delapa. ribD


sahan vanq dimiliki oleh semeqanq

sehinqq: denqan denikia. Rapar

s03 (rinapLluh per3en)

nensanbir kelutusan nenqikal dalar rapat,


sehlnqga untuk rapar sec.ra ko.disionar
kan dilanqsu.qkan apabira nata a.ara perlana terah
reh persetriDen iru nata acara -
"pr l.q"d'
jutnya (€iua Rapat nenyanpaikan bahua sehuburqar

9',.'a.,d B.dsa h bE.i dato_


'd5
kuorun kehadi!ad ridak relpenuhi naka Perseroan-
nakao unrlk nelakuka. Rapat unun Peneqaoq sahan --
asa ke-dua pada 2021 llinabelas ---_
ar dueribu duapuluh satul denqa.
Fers€.oa. menyerahkan

Daf!ar Femeqanq

sahan vanq nenbe(ikan


-- , o^rki - ----- -- -..
Rekapitulasi dan kuorum keputusa.-
d!Ieka',ar p.oa

16/park.o!/2a2o, jauab unluk ------


nenyimpan senua data pelaksanaan

penlaha.an atas a.ara rapaL ini dan

l5.33 rrB llimaberas lebih riqapuruh

di surabaya, pada hari, Langqal

dar iam sepeiti de.qan rlihadtri oleh : --


"h.r di s.roba,a. pdod an99d

03-03-r 990 lderapan

Indonesia, pega{ai
di suiabaya, Jara.

2r .r0 1992 (dLapu1,,h Ltqa


be*erpar Liosqal di su.abaya, jaran iaya uasrrip---
1r3j
serraqai saksi saksi
oreh saya, nota!!s dibac!kan keFada--
sarrsi saksi rersebuL,
tersebur dan saya, notaris, sedans para
panqhadap tidak n€nanda!!nqaninya sesuai dengad letentuad
Pasal a9 ayat (l) POJ(, Nomor : 15/poJK.04/2020 rentanq
Rencana dan P€nyelenqqar Peneqanq sabafr--,-

da. Pasal 12 ayat 11) poJ(, ---------


Nonor : 16lPOJ(.04/2020 tenrang Pelaksanaan Rapat unun
secara El ekrronik, ----
Drranqsu.qkan

J-
(NIIA A@'IDJAJA, S. g, )

Anda mungkin juga menyukai