Anda di halaman 1dari 19

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

MATLAMAT KURIKULUM
1

Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat

OBJEKTIF KURIKULUM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul, dan bertajwid Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah SAW sebagai asas perkembangan tamadun manusia Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

BAND
1

PERNYATAAN STANDARD
Mengetahui asas membaca al-Quran, Hadis terpilih, menghafaz surah tertentu, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi Memahami asas bacaan al Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah tertentu, memahami asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi Mempamerkan kebolehan asas membaca al Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, melakukan asas ibadah, adab, memahami asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta boleh membaca dan menulis asas jawi Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik Mahir membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan sempurna, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi

2 3

BAND 1

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Tahu

B1 Mengetahui asas membaca Al- B1D1 Quran, Hadis terpilih, menghafaz Boleh mengenal huruf-huruf hijaiyah surah tertentu, mengetahui asas tunggal berbaris satu di atas. akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi. B1D2 Boleh mengenal dan menghafaz Surah-surah hafazan tertentu

B1D1E1 Mengenalpasti huruf hijaiyah yang berbaris satu di atas dan bunyi huruf yang hampir sama. B1D2E1 Mengenalpasti surah-surah hafazan iaitu Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. B1D2E2 Menghafaz sebahagian surah hafazan.

B1D3 Mengetahui pengertian Rukun Iman dan Beriman kepada Allah.

B1D3E1 Menyebut mengiakan / menggeleng kepala (body language) seperti mengangguk, memberi isyarat mengenai pengertian Rukun Iman. B1D3E2 Beriman kepada Allah

B1D4 Boleh menyebut pengertian Rukun Islam dan mengucap dua kalimah syahadah.

B1D4E1 Menyebut mengiakan / menggeleng kepala (body language) seperti mengangguk, memberi isyarat mengenai pengertian Rukun Islam. B1D4E2 Mengucap dua kalimah syahadah.

B1D5 Boleh menyebut dan menyatakan mengenai konsep bersuci (berwuduk) dan beristinjak

B1D5E1 Menunjukkan pergerakan badan (body language) seperti mengangguk dan memberi isyarat mengenai konsep bersuci (berwuduk) dan beristinjak B1D6E1 Menunjukkan pergerakan badan (body language) seperti mengangguk / menggeleng kepala mengenai nama solat, bilangan rakaat dan waktunya. B1D7E1 Menunjukkan pergerakan badan (body language) seperti mengangguk atau menggeleng kepala serta menyebut nama ibu, bapa dan datuk nabi Muhammad SAW. B1D8E1 Menyebut peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW. B1D9E1 Menyebut nama ibu susu nabi Muhammad SAW.

B1D6 Boleh menyebut perkara-perkara berkaitan solat.

B1D7 Boleh menyatakan salasilah keturunan nabi Muhammad SAW.

B1D8 Boleh menyatakan peristiwa kelahiran nabi Muhammad SAW B1D9 Boleh menyatakan kisah penyusuan nabi Muhammad SAW.

B1D10 Boleh menyatakan adab makan, minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru.

B1D10E1 Menyebut atau menunjukkan pergerakan badan (body language) seperti mengangguk / menggeleng kepala mengenai adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru. B1D11E1 Menyebut atau menunjukkan pergerakan badan (body language) seperti mengangguk / menggeleng kepala mengenai huruf jawi tunggal. B1D11E2 Menyebut, menulis dan membezakan huruf yang hampir sama bentuk dan bunyi

B1D11 Boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.

BAND 2 Tahu dan Faham

PERNYATAAN STANDARD B2 Memahami asas bacaan Al Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah tertentu, memahami asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2D1 Boleh membunyikan huruf hijaiyah yang bersambung. B2D2 Boleh menyebut kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan mad. B2D3 Boleh menghafaz ayat-ayat lazim serta menamakan surah. B2D4 Boleh menyatakan Rukun Iman

B2D1E1 Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad. B2D2E1 Membaca kalimah yang mengandungi tanda dan bacaan mad.

B2D3E1 Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas B2D4E1 Menyenaraikan Rukun Iman secara rawak dan tidak mengikut urutan. B2D5E1 Menyenaraikan Rukun Islam secara rawak dan tidak mengikut urutan. B2D5E2 Menyebut lafaz dua kalimah syahadah dan ertinya dengan betul.

B2D5 Boleh menyatakan Rukun Islam dan boleh mengucap dua kalimah syahadah

B2D6 Boleh menyebut dan menyatakan mengenai konsep bersuci (berwuduk) dan beristinjak. B2D7 Boleh menyebut perkara-perkara berkaitan solat.

B2D6E1 Menyatakan cara bersuci (berwuduk) dan beristinjak.

B2D7E1 Menerangkan nama solat fardu, bilangan rakaat dan waktu.

B2D8 Boleh menyatakan salasilah keturunan nabi Muhammad SAW

B2D8E1 Menyebut salasilah keturunan nabi Muhammad SAW sebelah ibu dan bapa.

B2D9 Boleh menyatakan peristiwa kelahiran nabi Muhammad SAW

B2D9E1 Menyebut peristiwa semasa dan selepas Nabi Muhammad SAW dilahirkan.

B2D10 Boleh menyatakan kisah penyusuan nabi Muhammad SAW

B2D10E1 Menyebut nama ibu dan ibu susuan nabi serta tempoh penjagaannya.

B2D11 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibubapa, rakan dan guru. B2D12 Boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung.

B2D11E1 Menyebut adab-adab sebelum, semasa dan selepas makan serta adab bersama ibubapa, rakan dan guru. B2D12E1 Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung serta membezakannya.

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

PERNYATAAN STANDARD B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca Al Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, melakukan asas ibadah, adab, memahami asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta boleh membaca dan menulis asas jawi.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B3D1 Boleh membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek dengan betul.

B3D1E1 Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek, tanwin, Nun dan Mim sakinah, qalqalah dan huruf-huruf sakinah. B3D2E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam al-Quran dengan betul B3D3E1 Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas dengan betul dan fasih. B3D4E1 Menyenaraikan Rukun Iman dengan betul dan mengikut urutan. B3D5E1 Menyenaraikan Rukun Islam dengan betul dan mengikut urutan.

B3D2 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat di dalam alQuran. B3D3 Boleh menghafaz ayat-ayat lazim mengikut makhraj yang betul dan fasih. B3D4 Boleh menyebut Rukun Iman dengan betul mengikut urutan. B3D5 Boleh menyebut Rukun Islam dengan betul mengikut urutan

10

B3D6 Boleh menyatakan cara bersuci dan beristinjak. B3D7 Boleh melakukan wuduk dengan betul.

B3D6E1 Menyatakan cara bersuci dan beristinjak dengan betul B3D7E1 Melakukan wuduk dengan betul

B3D8E1 B3D8 Menghafaz lafaz dan niat solat. Boleh menyebut lafaz dan niat solat. B3D9 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru. B3D10 Boleh mengenal, membaca, menulis dan membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup. B3D9E1 Melakukan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru

B3D10E1 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata terbuka. B3D10E2 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata tertutup. B3D10E3 Membina perkataan daripada suku kata terbuka + tertutup dan tertutup + terbuka. B3D11E1 Membaca, membina dan menulis rangkai kata

B3D11 Boleh membaca, membina dan

11

menulis rangkai kata.

12

BAND 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

PERNYATAAN STANDARD B4 Mempamerkan kemahiran membaca Al-Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi

DESKRIPTOR

EVIDENS

B4D1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan makhraj yang betul dan fasih.

B4D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan, waqaf, tanda bacaan panjang, nun dan mim syaddah, alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid. B4D2E1 Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid. B4D3E1 Menyatakan alat-alat yang boleh / tidak boleh dibuat bersuci dan beristinjak dengan cara yang betul. B4D4E1 Melakukan wuduk dengan betul dan sempurna (rukun dan sunat) B4D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan betul.

B4D2 Boleh menghafaz semua ayat-ayat lazim mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid. B4D3 Boleh menyatakan cara bersuci dan beristinjak dengan betul. B4D4 Boleh melakukan wuduk dengan betul dan sempurna. B4D5 Boleh menyatakan lafaz niat dan melakukan perlakuan solat dengan betul.

13

B4D6 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru dengan betul.

B4D6E1 Melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan dengan betul. B4D6E2 Melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru dengan betul.

B4D7 Boleh mengenal, membaca, menulis dan membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

B4D7E1 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata terbuka dengan betul. B4D7E2 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata tertutup dengan betul. B4D7E3 Membina perkataan daripada suku kata terbuka + tertutup dan tertutup + terbuka dengan betul.

B4D8 Boleh membaca, membina dan menulis rangkai kata dengan betul.

B4D8E1 Membaca, membina dan menulis rangkai kata dengan betul.

14

BAND 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

PERNYATAAN STANDARD B5 Mengaplikasi kemahiran membaca Al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5D1 Boleh / Mampu membaca potongan ayat dan ayat-ayat pendek dengan betul, fasih dan bertajwid.

B5D1E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi Mim dan Nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu, bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah ( ), tanda-tanda waqaf dan wakaf pada kalimah tertentu (Huruf muqattaah) dengan betul, fasih dan bertajwid . B5D2E1 Menghafaz surah Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, fasih dan bertadwir.

B5D2 Boleh menghafaz semua ayat-ayat lazim di bawah mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid dan bertadwir.

B5D3 Boleh menyatakan beristinjak dengan betul dan sempurna.

B5D3E1 Menyatakan cara beristinjak berserta adab qada hajat dengan betul dan sempurna.

B5D4 Boleh melakukan wuduk dengan betul, sempurna dan beradab.

B5D4E1 Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi perkara-perkara makruh serta membatalkan wuduk dengan betul, sempurna dan beradab.

15

B5D5 Boleh menyatakan lafaz niat dan melakukan perlakuan solat dengan sempurna.

B5D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna.

B5D6 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru dengan betul dan istiqamah.

B5D6E1 Beristiqamah melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan. B5D6E2 Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru.

B5D7 Boleh membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul.

B5D7E1 Membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul dan berterusan.

16

BAND 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

PERNYATAAN STANDARD B6 Mahir membaca Al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surahsurah hafazan dengan sempurna, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B6D1 Membaca potongan ayat dan ayatayat pendek mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid serta menjaga adab membaca al Quran dan layak menjadi naqib.

B6D1E1 Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid, menjaga adab-adab membaca al Quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan.

B6D2 Boleh menghafaz dengan fasih ayatayat lazim mengikut makhraj yang betul, bertajwid, bertadwir dan boleh menjadi naqib.

B6D2E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, bertajwid, bertadwir dan boleh dicontohi.

B6D3 Boleh menyatakan beristinjak dengan betul, sempurna dan dicontohi. B6D4 Boleh melakukan wuduk dengan betul, sempurna, beradab dan dicontohi.

B6D3E1 Menyatakan beristinjak berserta adab qada hajat dan dicontohi.

B6D4E1 Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi perkara-perkara makruh serta membatalkan wuduk serta boleh dicontohi.

17

B6D5 Menyatakan lafaz niat dan melakukan perlakuan solat dengan sempurna beristiqamah dan boleh diteladani. B6D6 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru, dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

B6D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna dan boleh dicontohi.

B6D6E1 Beristiqamah melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan dan boleh dicontohi. B6D6E2 Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru serta boleh dicontohi

B6D7 Membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul dan boleh diteladani.

B6D7E1 Membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul dan berterusan serta mengaplikasikan dalam penulisan jawi serta boleh dicontohi.

18

19