Anda di halaman 1dari 36

Program Transisi 2020

TEMA :

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA

KANDUNGAN
1. Pengenalan

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3. Visi dan Misi Program

4. Tujuan Program Transisi

5. Objektif Program Transisi

6. Minda Cerdas Mata Bercahaya

7. Ikrar Murid Tahun 1

8. Lagu Tema Transisi

9. Jawatankuasa Induk

10. Peranan Jawatankuasa

11. Pelan Tindakan Sekolah

12. Carta Gantt

13. Pelan Sekolah

14. Pelan Bilik Darjah

15. Senarai Nama Guru yang mengajar Tahun 1 bagi Tahun 2019

16. Senarai Nama Murid Tahun 1

17. Rancangan Aktiviti Minggu Orientasi

18. Rancangan Aktiviti Minggu ke-3

Pengenalan
Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan program pengisian untuk

tempoh kanak-kanak menyesuaikan diri dengan keadaan, persekitaran dan pembelajaran

yang berbeza daripada alam pendidikan di prasekolah / tadika ataupun di rumah. Dengan

itu program transisi adalah bertujuan untuk membantu kanak-kanak yang baru masuk

sekolah menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal samaada di rumah

ataupun di tadika / prasekolah kealam pendidikan yang lebih formal di Tahun Satu.

Program Orientasi dijalankan selama dua minggu. Ia bertujuan membina

hubungan mesra dalam kalangan murid serta memperkenalkan persekitaran dan budaya

sekolah. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti Dinamika Kumpulan, Pengukuhan

Sosialisasi Pergerakan Motor Halus, Motivasi Diri, Bermain Sambil Belajar, Belajar

Sambil Meneroka, Pemupukan Daya Kreativiti dan Pemupukan Sosial Emosi.

Program Transisi dilaksanakan pada minggu ketiga. Ia bertujuan agar murid-

murid dapat terus meningkatkan perkembangan potensi diri masing-masing. Aktiviti

pembelajaran dan pengajaran melalui pendekatan tematik, bersepadu dan bermain dalam

kumpulan membantu murid yang masih lemah untuk meningkatkan potensi diri dalam

mencapai matlamat aktiviti program transisi.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

VISI PROGRAM
Merealisasikan Program Orientasi dan Transisi ke
Tahap Paling Optima dan Berkesan.

MISI PROGRAM

Mengatur strategi dan langkah-langkah paling


berkesan berdasarkan keperluan serta kemampuan
sekolah bagi mencapai kecemerlangan seperti yang
diharapkan.

Tujuan Program Transisi

1. Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan


baru dalam masa yang singkat.
2. Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan
jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses P & P secara
formal di Tahun 1.

3. Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa banyak
masalah.

4. Melalui program transisi, murid dapat :-


i) Memperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri dalam
persekitaran pembelajaran yang formal.

ii) Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut Sukatan


Pelajaran Tahun 1.

iii) Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk


memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

Objektif Program Transisi

Selepas Minggu Pertama, murid dapat:


Menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan yang
baru dalam masa yang singkat.

Selepas Minggu Kedua, murid dapat:


1. Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid tahun 1.
2. Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetapkan dan
mencapai matlamat yang kolaboratif.
3. Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran.
4. Mengesan potensi murid melalui bidang yang ditekankan dalam
pendidikan prasekolah.

Selepas Program Transisi dijalankan, murid:


1. Meningkatkan perkembagan potensi diri dalam bidang kognitif dan
bahasa, psikomotor dan fizikal dan sosio-emosi secara beransur-ansur
dan bersistematik.
2. Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang
berterusan.
3. Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi
diri mereka.
4. Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif
dan hubungan yang sosial antara murid.
5. Memulakan pengajaran dan pembelajaran KSSR yang bersepadu
melalui pendekatan tematik.

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA

Minda Cerdas

Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir


secara aktif melalui aktiviti kumpulan dan saling bantu- membantu di antara satu dengan
lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktivit-aktiviti yang dirancang awal lagi
menunjukkan minda cerdas.

Dalam masa yang sama, murid-murid juga diharapkan dapat meningkatkan perasaan
ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap
umur dan pencapaian sedia ada.

Selain itu, melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat
meningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan
pemupukan nilai-nilai murni yang ada atau yang di bawah dari prasekolah.
Mata Bercahaya

Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar
bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.
Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktiviti-
aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru
mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui sinar
mata mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk meneruskan
proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

Kami murid-murid Tahun Satu


Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Bau
Berjanji dan bersetia
Agar kami serta sekolah kami
Terus gemilang dan cemerlang
Oleh itu,
Kami akan taat perintah Tuhan,
Taat perintah ibu bapa,
Taat perintah guru
Dan mematuhi peraturan sekolah.
Kami juga akan sentiasa berusaha
Untuk kejayaan kami
Dengan menanam sikap
Mementingkan ilmu
Dan seterusnya
Menjadi murid yang cemerlang
Dan insan kamil

Kami murid baru


Kami ingin maju
Kami sayangkan diri sendiri
Ayuh kawan-kawan
Kita tunjuk bukti
Rajin datang sekolah
Setiap hari
Jawatan Kuasa Induk Program Transisi 2020
SJK Chung Hua Bau

Pengerusi
Guru Besar
Encik Chai Chang Ching

Naib Pengerusi
Guru Penolong Kanan Akademik (Kurikulum)
Puan Kon Siew Choon

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (Bilik Darjah)


Cik Hee Fung Jin

Guru Penolong Kanan Kokurikulum


(Sambutan Orientasi Dinamik Kumpulan )
Encik Bong Sze Liang

Setiausaha
Guru Penyelaras Tahun Satu
Puan Liew Moy Foon & Puan Liew Joon Ling
Ahli-ahli

Semua Guru Panitia

Semua Guru Kelas

Semua Staf Sokongan

Peranan Jawatankuasa

Peranan Guru Besar


1. Memilih Guru Tahun Satu yang sesuai.
2. Menubuhkan Jawatankuasa Program Transisi.
3. Merancang aktiviti program.
4. Menyelia pelaksanaan program di peringakat sekolah.
5. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Program.
6. Memberi penjelasan kepada semua guru dan pihak ibubapa.
7. Mengadakan ‘Post Mortem’ dan tindakan susulan.

Peranan Penolong Kanan


1. Membantu Guru Besar menyelia dan memantau perjalanan
program.
2. Menyelaras pelaksanaan program.
3. Merangka program khas untuk murid Tahun Satu.

Peranan Guru Tahun Satu


1. Memahami serta menghayati kandungan program.
2. Memahami dan berupaya menangani tingkah laku murid.
3. Menyediakan persekitaran yang sesuai dan menarik.
4. Meneruskan amalan budaya dan nilai murni.
5. mengetahui latar belakang pencapaian dan perkembangan murid.
6. Melaksanakan Program Transisi.
7. Merujuk kepada Guru Hal Ehwal Murid sekiranya menghadapi
murid yang mempunyai masalah tingkah laku.
Peranan Guru Mata Pelajaran
1. Memahami serta menghayati Program Transisi.
2. Membantu Guru Kelas menyediakan Bahan Bantu Mengajar.
3. Membantu guru kelas mewujudkan suasana bilik darjah yang
menarik.

Pelan Tindakan Sekolah

Bil Aktiviti / Program Tarikh Catatan


1 Mesyuarat Rancangan Pelaksanaan November 2019 GB, Semua PK,
Program Transisi 2020 Semua guru

2 Penubuhan AJK program Transisi dan November 2019 GB, Semua PK,
Pemilihan Guru Tahun 1 Semua guru

3 Taklimat kepada Guru-guru mengenai November 2019 Guru Besar


program Transisi

4 Perbincangan perancangan aktiviti November 2019 Semua guru tahun


yang hendak diadakan dalam program 1
transisi

5 Perbincangan penyediaan Bilik Darjah November 2019 Semua guru tahun


1
6 Pelaksanaan Pengurusan Bilik Darjah Disember 2019 Semua guru tahun
1
7 Majlis Sambutan dan Pendaftaran Disember 2019 GB, Semua PK ,
murid-murid tahun 1, 2019 Semua guru

8 Taklimat Kepada ibubapa mengenai Disember 2019 Guru Besar


Program Transisi

9 Minggu Orientasi Pertama Januari 2020 Semua guru tahun


1
10 Minggu Orientasi Kedua Januari 2020 Semua guru tahun
1
11 Minggu Tematik Januari 2020 Semua guru tahun
“ Benda Maujud dalam bilik darjah” 1

Carta Gantt
Bulan November 2019

Perkara Minggu Minggu Minggu 3 Minggu


1 2 4
1. Mesyuarat Rancangan
Pelaksanaan Program Transisi 2019 √

2. Penubuhan AJK program Transisi


dan Pemilihan Guru Tahun 1 √

3. Taklimat kepada Guru-guru


mengenai program Transisi √

4. Perbincangan perancangan aktiviti


yang hendak diadakan dalam program √
transisi
5. Perbincangan penyediaan Bilik
Darjah √

Bulan Disember 2019

Perkara Minggu Minggu Minggu Minggu


1 2 3 4
1. Pelaksanaan Pengurusan Bilik

Darjah
2. Majlis Sambutan dan Pendaftaran
murid-murid tahun 1, 2019 √

3. Taklimat Kepada ibubapa mengenaiProgram Transisi

Bulan Januari 2020

Perkara Minggu Minggu Minggu


1 2 3
1. Minggu Orientasi Pertama

2. Minggu Orientasi Kedua √

3 Minggu Tematik

“ Benda Maujud Dalam Bilik Darjah”
Pelan Sekolah

Kantin

Tempat Letak
Bilik Pusat Sumber Klinik
Kereta
Pergigian
Sumber
Perempu

Pra Sekolah Dewan Stor


Tandas

Tandas
Lelaki

Sukan
Serbaguna
an

Bilik
BOS
Peremp
Tandas
Perempu
Perempu

S
uan

Makmal
B&K
Bilik

Sains
an
an
T.
T.

Bilik
Reh
at
Darjah Bilik
Guru
Bilik
Komputer
Bilik Darjah

Bilik Darjah

Makmal
Dewan

Dewan
Pejaba
Bili
1K

t Am
Serbaguna
k
Bilik

Mesyuarat
1M

Bili
k
I-

Bilik

Kedudukan
Peremp

Peremp
Agama

Tandas

Tandas
Tandas

Tandas
Lelaki

Bilik
Lelaki

uan

uan
Bilik

Darjah
Tahun 1

Pondok
Penga
wal

Jalan Lee Khoi Choon


Pelan Bilik Darjah

Sudut Papan Putih


Rak Komputer

Meja Guru

Ruang Aktiviti

Meja Murid Meja Murid

Meja Murid Meja Murid

Meja Murid

Almari
Ruang Bacaan
Papan Notis
Senarai Nama Guru yang Mengajar
Kelas Tahun 1
Pada Tahun 2020

Kelas 1 Merah

Bil Nama Guru Mata Pelajaran Yang Diajar


1 Puan Liew Joon Ling Bahasa Cina, Pendidikan Moral
2 Puan Lee Nyuk Lian Bahasa Malaysia
3 Puan Koh Ee Kim Bahasa Inggeris
4 Puan Phang Choon Moi Matematik
5 Puan Bong Ching Ching Sains, Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
6 Puan Bong Siew Bui Pendidikan Kesenian

Kelas 1 Kuning

Bil Nama Guru Mata Pelajaran Yang Diajar


1 Puan Liew Moy Foon Bahasa Cina
2 Puan Chai Lee Hua Bahasa Malaysia
3 Puan Ng Chang Kiang Bahasa Inggeris, Pendidikan
Moral
4 Puan Lee Teck Choo Matematik
5 Cik Ong Siaw Wen Sains
6 Nur S’uaidah Pendidikan Islam
7 Puan Kon Siew Choon Pendidikan Kesenian
8 Encik Bong Sze Liang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Aktiviti Program Transisi Minggu 1 & Minggu 2

Bil Aktiviti Hasil Catatan


1.1 Melawat kawasan sekolah
Mengenal
1.2 Menamakan tempat-tempat di sekitar sekolah
Kawasan &
1 1.3 Peraturan Sekolah
Persekitaran
1.4 Peraturan Kantin Sekolah
Sekolah
1.5 Peraturan Perpustakaan
2.1 Memilih kumpulan ikut warna kertas yang dicabut.
2.2 Membentuk kumpulan
Dinamika 2.3 Berkenalan dalam kumpulan
2
Kumpulan 2.4 Bercerita tentang gambar
2.5 Menamakan gambar
2.6 Mengajuk bunyi haiwan
3.1 Murid mencipta bentuk melalui kaedah lipatan dan
guntingan.
3.2 Mewarnakan hasil keratin tersebut
Estatika & Daya 3.3 Murid mereka bentuk haiwan
3
Kreatif 3.4 Murid mempamerkan hasil lukisan mereka
3.5 Murid melekap duit syling di atas mengikut jumlah yang
dinyatakan
3.6 Mewarnakan gambar (disediakan)
4 Aktiviti Bahasa 4.1 Lisan dan Tulisan
4.1.1 Menyusun huruf abjad
4.1.2 Menyebut huruf
4.1.3 Menyambung titik bentuk huruf
4.1.4 Cara memegang pensel dan cara duduk
4.2 Bacaan
4.2.1 Menyebut berdasarkan gambar
4.2.2 Menyebut berdasarkan nombor
4.2.3 Menyebut berdasarkan huruf
4.2.4 Menyebut berdasarkan tulisan
4.3 Lisan
4.3.1 Cerita tentang diri dan keluarga
4.3.2 Sekolah
4.3.3 Haiwan Kesayangan
4.3.4 Lukisan saya
4.3.5 Kawan Saya
4.3.6 Cikgu Saya
5.1 Menyanyi & menari sambil menggerakkan anggota badan
Aktiviti Fizikal 5.2 Bersoal jawab tentang anggota badan
5 ( luar / dalam 5.3 Senaman pagi
kelas ) 5.4 Permainan kecil di padang (gunakan bola)
5.5 Permainan bawa bola ping pong
6.1 Menyanyikan lagu “NegaraKu” dan “Ibu bapa”
6.2 Pamerkan gambar Bunga Kebangsaan dan Jalur Gemilang
Aktiviti
6 (Soal jawab)
ketatanegaraan
6.3 Mewarnakan gambar bunga dan bendera
6.4 Bercerita bangsa dan budaya masing-masing
7.1 Mengenal 1-10
7.2 Menghasil bongkah mengikut warna (Dalam Kumpulan)
Aktiviti kognitif
7.3 Menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun
7 ( Asas
7.4 Mengira kuantiti banyak dan sedikit
Matematik )
7.5 Menyatakan bentuk (bulat, segiempat dll)
7.6 Menyambung titik bentuk nombor
8.1 Mengenal bahagian tubuh badan
Aktiviti Kognitif 8.2 Mengenal jenis makanan
8
( Asas Sains ) 8.3 Mengenal jenis haiwan
8.4 Mengenal jenis bunga
9.1 Cara menghormati ibubapa
Aktiviti
9.2 Mengenal peraturan jalan raya
Pendidikan
9 9.3 Ucapan bertatasusila
Moral /
9.4 Kebersihan diri
keagamaan
9.5 Kebersihan gigi
Aktiviti 10.1 Asas Paint
10 Teknologi & 10.2 Asas Microsoft Word
Maklumat 10.3 Asas Power Point
2020 年 度石隆门中华公学 一 年 级 学 生 迎 新 周
Minggu Orientasi Program Transisi Tahun 1 SJK CHUNG HUA BAU

日期 时间 活动 Aktiviti

第一天 7.00-8.00am 简报 Taklimat ibubapa


Hari (60 分钟)
Pertama 8.00-9.00am 适应环境 Tatacacara Masuk Kelas
(60 分钟) -排队进课室 -Beratur masuk kelas
02.01.20 -向老师请安 -Ucapan selamat
Khamis -老师自我介绍 -Guru / murid memperkenalkan diri
-自我介绍
-认识朋友
9.00-10.00am 课室规矩及参观校园 Melawat Kawasan Sekolah
(60 分钟) -讲解课室规矩 -peraturan kelas
-参观校园 -lawatan sekolah
-到礼堂
10.00-10.30am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.30-11.00am -认识电脑 -Mengenali Komponen komputer.
(30 分钟) -认识电脑硬件: 键盘 -Menamakan komponen komputer
Contoh: papan kekunci
11.00-12.00 -唱国歌 ˎ 州歌 ˎ 校歌和爱国 Tatacara Masuk Kelas
(60 分钟) 歌曲 -Negaraku/ Bangsa Johor/ lagu
-宣誓国家原则 sekolah
-指导爱的鼓励 -Lafaz Ikrar
-Tepukan bersatu

12.00-12.30pm 冰山融解 Sesi Ice Breaking


(30 分钟) -吹气球 -meniup belon
-认识朋友 -mengenal rakan baru
-说出朋友的姓名 ˎ 爱好等 -menyebut butiran rakan
12.30-1.00pm 走出课室和回家规矩 Tatacara Keluar Kelas Untuk Balik
(30 分钟) -把课室整理干净 -membersihkan bilik darjah
-整理书包 -mengemas peralatan
-起立 ˎ 致谢 -mengucap terima kasih
-排队 -beratur
-向老师道
日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti

第二天 7.00-8.00am -排队 Aktiviti Guru Penyayang


Hari (60 分钟) -向老师请安 Pengurusan Bilik Darjah
Ke-2 -老师自我介绍 -beratur
-唱国歌 ˎ 州歌 ˎ 校歌和爱国歌 -mengucap selamat
03.01.20 曲 -nyanyian
Jumaat -宣誓国家原则 -lafaz ikrar
8.00-9.00am -讲解校规 Peraturan kelas
(60 分钟)
9.00-10.00am -认识小画家 -Mengenali Asas MS paint
(60 分钟) -绘制形状 -Melukis pelbagai bentuk dalam
-填上颜色 paint.
-Mewarnakan bentuk dalam paint.
10.00-10.30am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.30-1100am 家庭成员 Ahli Keluarga
(30 分钟) -学生说出家庭状况 -Murid meyatakan keadaan
keluarga mereka

1100-11.30am 礼貌用语 Aktiviti Guru Penyayang


(30 分钟) -引导学生说出礼貌用语 Pengucapan Tatasusila
-表演 -Pengucapan bertatasusila
-Lakonan
11.30-12.30pm 认识国旗 Jalur Cemerlang
(60 分钟) -介绍国旗 -Mengenali Jalur Gemilang
-唱国歌 -Nyanyi Lagu Negaraku
-将国旗填上正确的颜色 -Mewarna Jalur Gemilang
1230-1.00pm 走出课室和回家规矩 Tatacara Keluar Kelas Untuk Balik
(30 分钟) -把课室整理干净 -membersihkan bilik darjah
-整理书包 -mengemas peralatan
-起立 ˎ 致谢 -mengucap terima kasih
-排队 -beratur
-向老师道别

日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti

第三天 7.00-8.00am -排队到操场 Aktiviti Fizikal


Hari (60 分钟) -进行热身 -beratur ke padang
Ke-3 - 游戏 -memanaskan badan
i. 藤圈 -sukaneka
06.01.20 ii. 豆袋
Isnin 8.00-9.00am -认识小画家 -Melukis pelbagai bentuk dalam MS
(60 分钟) -绘制形状 Paint.
-填上颜色 -Mewarnakan bentuk dalam paint
9.00-10.00am 师生交流 Perbualan Guru-Murid
(60 分钟) -保持个人整洁 -menjaga kebersihan diri

10.00-10.30am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.30-11.00am 交通规则 Mengenali Simbol Jalan Raya
(30 分钟) -学生认识常见的交通标 -mempamer carta symbol jalan raya
志 -menyata peraturan jalan raya
-讲述普通交通规则
11.00-12.00pm 表情歌 Nyanyian
(60 分钟) -浪花一朵朵 -Lagu yang sesuai
- 学生表演 -Lakonan
12.00-12.30pm 动物 Haiwan
(60 分钟) -将出动物的名称 -menamakan haiwan
-模仿动物叫声及动作 -Membunyikan bunyian yang dibuat
-讲述动物的故事 haiwan
-Membuat aksi haiwan
-Cerita berunsur haiwan
12.30-1.00pm 走出课室和回家规矩 Tatacara Keluar Kelas Untuk Balik
(30 分钟) -把课室整理干净 -membersihkan bilik darjah
-整理书包 -mengemas peralatan
-起立 ˎ 致谢 -mengucap terima kasih
-排队 -beratur
-向老师道别
日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti

第四天 7.00-8.00am 儿童歌曲 Nyanyian


Hari (60 分钟) -学生演唱儿童歌曲 -nyanyian
Ke-4 -表演 -persembahan murid

07.01.20 8.00-8.30am 课室管理 Pengurusan Bilik Darjah


Selasa (30 分钟) -学生负责打扫课室 -Murid melakukan rutin harian
8.30-9.00am -结合形式产生的画作 -Mengabungkan bentuk untuk
(30 分钟) menghasilkan lukisan dalam paint
9.00-9.30am SPBT SPBT
(30 分钟) - 讲解 SPBT -Taklimat SPBT
-如何保护课本 - Cara menjaga Buku Pinjaman
SPBT

9.30-10.00am 休息 Rehat
(30 分钟)

10.00-10.30am 梦想的学校 Sekolah Impian


(30 分钟) -引导学生说出梦想的学校 -menyebut sekolah impian
-如何实现梦想 masing-masing
-bagaimana impian tercapai

10.30-11.30am 基本笔画 Cara Menulis dengan betul


(60 分钟) -认识基本笔画和名称 -Mengenali penulisan asas
-写字的正确姿势
11.30-1.00pm 走出课室和回家规矩 Tatacara Keluar Kelas Untuk
(90 分钟) -把课室整理干净 Balik
-整理书包 -mengemas peralatan
-起立 ˎ 致谢 -membersihkan bilik darjah
-排队 -mengucap terima kasih
-向老师道别 -beratur

日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti

第五天 7.00-8.00am -排队 Pengurusan Bilik Darjah


Hari (60 分钟) -向老师请安 -beratur
Ke-5 -老师自我介绍 -mengucap selamat
-唱国歌 ˎ 州歌 ˎ 校歌和爱国 -nyanyian
08.01.20 歌曲 -lafaz ikrar
Rabu -宣誓国家原则
8.00-8.30am 课室管理 Pengurusan Bilik Darjah
(60 分钟) -学生负责打扫课室 -Murid melakukan rutin harian
8.30-9.30am 认识老师 Mengenali Guru
(60 分钟) -级任老师和科任老师 -guru kelas dan mata pelajaran

9.30-10.00am 师生交流 Perbualan Guru Murid


(30 分钟) -讲解均衡饮食的重要性 -Pemakanan seimbang

10.00-10.30am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.30-11.00am 实践价值观 Amalan Murni
(30 分钟) -个人整洁 -Kebersihan diri
-衣着 -pemakaian
11.00-12.30pm 讲故事 Bercerita
(90 分钟) -新龟兔赛跑 -Kura-kura dengan arnab
-填色(乌龟和兔子的面 -warna
具) -pameran hasil kerja
-展示作品
12.30-1.00pm 走出课室和回家规矩 Tatacara Keluar Kelas Untuk
(30 分钟) -把课室整理干净 Balik
-整理书包 -mengemas peralatan
-起立 ˎ 致谢 -membersihkan bilik darjah
-排队 -mengucap terima kasih
-向老师道别 -beratur

日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti
第六天 7.00-8.00am -排队 Aktiviti Guru Penyayang
Hari (60 分钟) -向老师请安 Pengurusan Bilik Darjah
Ke-6 -唱国歌 ˎ 州歌 ˎ 校歌和爱国歌 -beratur
曲 -mengucap selamat
09.01.2020 -宣誓国家原则 -nyanyian
Khamis -lafaz ikrar
8.00-9.00am -认识到 Microsoft Word -Mengenali Microsoft Word
(60 分钟) -启动 Microsoft Word -Melancarkan perisian MS
-Mengenali kedudukan huruf
9.00-9.30am 我爱我校 Mengenali Sekolah Kita
(30 分钟) -唱校歌 -nyanyian lagu sekolah
-如何表现爱校精神 -semangat mencintai sekolah
9.30-10.00am 课室管理 Pengurusan Bilik Darjah
(30 分钟) -学生负责打扫课室 -Murid melakukan rutin harian

10.00-10.30am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.30-11.00am 实践价值观 Amalan Murni
(30 分钟) -个人整洁, 衣着 -Kebersihan diri
-pemakaian
11.00-12.00pm 形状 Bentuk
(60 分钟) -认识基本形状 -mengenali bentuk asas
-填色 -mewarna
-剪下形状 -mengunting dan menampal
-用剪下的形状设计图案 untuk menghasil objek
12.00-12.30pm -认识 phonics -Mengenali “phonics”
(30 分钟) -唱 phonics 歌 -Menyanyi lagu phonics
12.30-1.00pm 走出课室和回家规矩 Tatacara Keluar Kelas Untuk
(30 分钟) -把课室整理干净 Balik
-整理书包 -mengemas peralatan
-起立 ˎ 致谢 -membersihkan bilik darjah
-排队 -mengucap terima kasih
-向老师道别 -beratur

日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti

第七天 7.00-8.00am 基本卫生:牙齿的清洁 Kebersihan Diri


Hari (60 分钟) -保持牙齿清洁的重要性 -Demontrasi mengosok gigi
Ke-7 -示范正确的刷牙方法 -kepentingan menjaga
kebersihan gigi
10.01.20 8.00-8.30am 课室管理 Pengurusan Bilik Darjah
Jumaat (30 分钟) -学生负责打扫课室 -Murid melakukan rutin harian
8.30-9.30am English 歌曲 Kids Rhymes
(60 分钟) -教师示范 -murid menyanyi lagu
-学生学习,表演
9.30-10.00am Bahasa Malaysia 歌曲 Saya suka menyanyi
(30 分钟) -Guru mendemotrasi menyanyi
lagu
i. bangun pagi
ii. rasa sayang
iii. lengang kangkung
-Nyanyian berkumpulan
10.00-10.30am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.30-11.30am Greeting Memberi ucapan
(60 分钟) -Thank you, Goodbye, Hello, -terima kasih, selamat tinggal,
Sorry helo, minta maaf
11.30-12.30pm 认识字母 Mengenali Huruf
(60 分钟) -唱“字母歌” -Nyanyian
-填色 -mewarna
12.30-1.00pm 走出课室和回家规矩 Tatacara Keluar Kelas Untuk
(30 分钟) -把课室整理干净 Balik
-整理书包 -mengemas peralatan
-起立 ˎ 致谢 -membersihkan bilik darjah
-排队 -mengucap terima kasih
-向老师道别 -beratur

日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti

第八天 7.00-8.00am -排队到操场 Aktiviti Fizikal


Hari Ke-8 (60 分钟) -进行热身 -beratur ke padang
- 晨跑 -memanaskan badan
13.01.20 -larian pagi
Isnin 8.00-8.30am -认识 Microsoft Word -Mengenali MS word
(30 分钟) -打字 -Menaip dalam perisian MS
word
8.30-9.30am 认识数字 Permainan Nombor
(60 分钟) -数字歌 -Nyanyian
-认识 0-10 的数字和文字 -mengenali simbol nombor
-寻找隐藏的数字 dengan perkataan nombor
-mencari nombor yang
tersembunyi
9.30-10.00am 形状 Bentuk
(30 分钟) -认识基本形状 -mengenali bentuk asas
-填色 -mewarna
-剪下形状 -mengunting dan menampal
-设计图案 untuk menghasil objek
10.00-10.30am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.30-11.30am -唱小苹 -Menyanyi 小苹果
(60 分钟)
11.30-12.30pm 师生交流 Perbualan Guru Murid
(60 分钟) -讲故事 -Bercerita
-问答 -soal jawab
-表演 -berlakon
12.30-1.00pm 走出课室和回家规矩 Aktiviti Guru Penyayang
(30 分钟) -把课室整理干净 Tatacara Keluar Kelas Untuk
-整理书包 Balik
-起立 ˎ 致谢 -mengemas peralatan
-排队 -membersihkan bilik darjah
-向老师道别 -mengucap terima kasih
-beratur

日期 时间 活动
TARIKH MASA Aktiviti

第九天 7.00-8.00am -小游戏 -Permainan & sukaneka


Hari (60 分钟)
Ke-9 8.00-8.30am 交通规则 Mengenali Simbol Jalan Raya
(30 分钟) -学生认识常见的交通标志 -mempamer carta symbol jalan
14.01.20 -讲述普通交通规则 raya
Selasa -menyata peraturan jalan raya

8.30-9.00am 环保 Kitar Semula


(30 分钟) -引导学生说出环保的重要性 -kepentingan kitar semula
-日常生活中可以实践的环保 -aplikasi dalam hidupan harian
活动
9.00-9.30am 喜爱的人物 Orang Yang Digemari
(30 分钟) -学生说出他们喜欢的人物和 -menyatakan orang yang
原因 digemari dan sebab
-学生画出喜爱的人物 -Melukis
9.30-10.00am 休息 Rehat
(30 分钟)
10.00-11.00am 师生交流 Aktiviti Guru Penyayang
(60 分钟) -讲述尊师重道的重要性 Perbualan Guru Murid
-学生说出迎新周的感想 -Kepentingan menghormati guru
-perasaan terhadap minggu
orientasi

11.00-1.00pm 迎新周闭幕礼 Majlis Perasmian Penutup


(120 分钟) Minggu Orientasi
-ucapan
-mengingat kembali aktiviti
yang telah dijalankan
-berkemas pulang dengan
amalan yang telah dipelajari

Minggu Bertema “ Benda Maujud dalam Bilik Darjah”

Mata Pelajaran Tajuk Objektif Kemahiran Aktiviti


Bahasa Cina 课室里 学生能够: 1.说出在课室里 1.教师指名学生说
1.说出在课室里的 的东西。 一说课室里的东
东西。 西。
2.写出桌子、椅
2.写出五种在课室 子、黑板、书本、 2.教师板书并范
里的东西。 铅笔等字词。 读。

3.学生朗读。
Bahasa Kelas Saya Murud dapat 1. menamakan dan 1. mengenal dan
Malaysia 1. menamakan benda mengelaskan menamakan benda
maujud di dalam bilik benda-benda maujud di dalam
darjah. maujud. kelas.

2. membaca 2. mengeja dan 2. mengeja dan


perkataan dengan membunyikan membunyikan
sebutan dan intonasi perkataan. perkataan
yang betul. berdasarkan kad
3. membaca perkataan.
3. menwarnakan perkataaan.
benda maujud yang 3. mewarnakan
terdapat di dalam benda maujud yang
bilik darjah dengan terdapat di dalam
betul. bilik darjah.

Bahasa Inggeris Year 1 Pupils could : 1. Say the sounds. 1. Say the sounds.
Phonics 1. Say the sounds. 2. Segmenting & 2. Read the words.
blending 3. Write

Matematik Peralatan Murid dapat 1. mengenal pasti 1. mengira dan


dalam bilik 1. mengelaskan benda maujud menulis bilangan
darjah mengikut bilangan dalam bilik darjah. benda maujud dalam
“banyak” dan bilik darjah.
“sedikit”.
2. mengelaskan
2. mengira dan benda maujud
menulis nombor mengikut bilangan.
bulat.
Sains Things in the Pupils could : 1. Recall and name 1. Find out the things
classroom 1. Name the things the things in the in the classroom.
in the classroom. classroom. 2. Draw and rename
it.

Pendidikan Menjaga harta Murid dapat: 1. menamakan 1. Membersihkan


Moral benda dan 1. menyatakan cara- benda-benda dalam kelas.
kebersihan cara menjaga kelas.
dalam kelas kebersihan dan harta 2. Bercerita.
benda di dalam kelas. 2. menceritakan
cara-cara menjaga 3. Mewarna.
2. menamakan benda kebersihan dan
wujud di dalam kelas. harta benda dalam 4. Membaca.
kelas.
3. menanam sikap 5. Memadan.
rajin,
bertanggungjawab
dan menjaga
kebersihan.
Pendidikan Keselamatan Murid dapat 1. menyatakan 1. menyatakan cara-
Jasmani & di bilik darjah 1. menyatakan benda- benda-benda yang cara menjaga
Pendidikan benda yang wujud berbahaya di dalam keselamatan di bilik
Kesihatan berbahaya di dalam bilik darjah. darjah.
bilik darjah.
2. menyatakan cara-
2. menyatakan cara- cara menjaga
cara menjaga keselamatan di bilik
keselamatan di bilik darjah.
darjah.

Pendidikan This is A 使学生领会到歌曲 歌曲重拍的认识 1. 教唱:以正确姿势


Kesenian pencil 的重拍。 唱歌。

2. 敲击:用手拍歌曲
的重拍。

3. 做动作以表现出
歌曲的重拍。
MURID TAHUN 1 MERAH
Tadika/ Nama
Tarik No. No. Kad
Bi Ja Pra Ibubap
Nama h Sijil Bangsa Pengenal Alamat
l n Sekolah/ a/Penj
Lahir Lahir an
Tiada aga
ADDA
M
LINEKE
DHAP
1310 R
PYNES 27.1
27- BIDAY LEARNING LAMER 860725- KPG SKIAT
1 S AK L 0.20
13- UH TREE AK 13-5181 BARU, BAU
LINEK 13
0295 DISHO
ER
NG
LAME
R
ALDO
RA 1301 NO 48, KPG
03.0 BRUDD
JOYCE 03- BIDAY TADIKA 930615- JAGOI
2 P 1.20 Y AK
AK 13- UH INTELEK 13-5173 DUYOH, JLN
13 BEKING
BRUD 0250 SERIKIN
DY
ALESS
ANDR
NO 581,
A 1311
18.1 PETRA JOMIN KPG SKIO,
DEAN 18- RUNG 730609-
3 P 1.20 METHODI BIN JLN
DRA 13- US 12-5343
13 ST BAJIL JAMBUSAN,
ZEO 0784
94000 BAU
JOMI
N
ALYCI
1301
A 04.0 PRASEKOL BONG NO 57, KPG
04- 840518-
4 BONG P 1.20 CINA AH SJK CH SZE TASIK BIRU,
13- 13-5279
TZE 13 BAU KANG BAU
0850
LING
AMA
1305 NGU
NDA 23.0 NO 11,
23- LEARNING YIING 760415-
5 NGU P 5.20 CINA PEKAN BAU,
13- TREE CHION 13-5161
BING 13 94000 BAU
1372 G
XUAN
AMBE 24.0 1302 KHEK CABIN NO 394.
TADIKA 880826-
6 R P 2.20 24- (HAKK JONG BAU LAMA,
PRA 1 52-5195
JONG 13 13- A) CHEN 94000 BAU
YUE
0636 SZE
XUAN
AMBE 1303 KPG
06.0 GRAND
RMG 06- BIDAY LEARNING 620915- SUDOH,SIN
7 P 3.20 A AK
GRAN 13- UH TREE 13-5315 GAI, 94000
13 AING
DA 0090 BAU
ANDR
1301 NO 365,
E 24.0 PETRA
24- GLENN 891223- KPG
8 SHIVO L 1.20 CINA METHODI
13- LIM 13-6119 RUMIH,940
NT 13 ST
0225 00 BAU
LIM
ASHYL
EY 1301 1640,
23.0 CREATIVE ALEXZE
JUDE 23- BIDAY 781129- LORONG 3,
9 P 1.20 KINDERGA N ANAK
AK 10- UH 13-5307 KPG SKIAT
13 RDEN LESEN
ALEXZ 0024 BARU, BAU
EN
1303
BONG 06.0 BONG LOT 38,
1 06- LEARNING 720914-
KUET L 3.20 CINA SIAK SAM CHIEN,
0 13- TREE 13-5717
LYI 13 BOO BAU
0525
CHERL
ENE
RESSI 1312
08.1 PRASEKOL NO 567,LRG
1 E 08- BIDAY CARLOS 880811-
P 2.20 AH SJK CH 4B,TAMAN
1 EMBE 13- UH LANCY 13-5493
13 BAU MUTIARA
R AK 0892
CARL
OS
CIARA
CHEN
TYAR 1305 358,
30.0 TADIKA YUONG
1 A AK 30- 870812- KAMPUNG
P 5.20 CINA POHON AK
2 CHEN 13- 52-6075 STENGGAN
13 ILMU SIEW
YUON 0036 G, BAU
TAN
G
GOLD
EN 1307 LARRY
16.0 TADIKA NO 91, BDC
1 BROO 16- AK 820503-
L 7.20 IBAN POHON SHOPHOUS
3 KLYN 13- RENAN 13-5155
13 ILMU E,BAU
AK 0309 G
LARRY
1 IVAN L 16.0 1309 IBAN TADIKA WILLIA 841223- NO.911,
4 N 9.20 16- TROPIKAN M 13-5495 LORONG
ELEAZ 13 13- A MANJA SULAU SIN SAN TU
AR 0821 ANAK A3E TAMAN
ANAK BLAUN GENESIS 7,
WILLI 93250
AM
SULA KUCHING
U
JAEDE
1302 NO 93, JLN
N 06.0 PRASEKOL VOON
1 06- 810115- BAU
VOON L 2.20 CINA AH SJK CH TZE
5 13- 13-5365 LAMA,9400
TECK 13 BAU JOON
0245 0 BAU
SHEN
NO 25, JLN
1401 KUAN
01.0 KRISTA KUNG PHIN,
1 KUAN 01- YEE 860201-
L 1.20 CINA KONG LORONG 3,
6 YU JIE 13- CHIAN 13-5105
14 PING 93250
0117 G
KUCHING
NO.92,LRG
1306 7, TAMAN
LIEW 11.0 PRASEKOL LIEW
1 11- 920427- MUTIARA,
JIA L 6.20 CINA AH SJK CH CHUNG
7 13- 13-6647 JLN
LEK 13 BAU HIN
0935 JAMBUSAN,
BAU
1301
LIEW 14.0 CREATIVE LIEW LOT 170, NO
1 14- 780627-
XUAN L 1.20 CINA KINDERGA ANN 248, JLN
8 13- 13-5321
CI 13 RDEN SHYR BUNGALOW
0731
LOT 363,
1304 JALAN
LIONG 23.0 LIONG
1 23- 800415- JAMBUSAN
JING L 4.20 CINA KIAN
9 13- 13-5413 LAMA, BAU
HAO 13 MIN
0743

NO 556,
LORONG 4B,
1303
27.0 PRASEKOL TAMAN
2 LO YI 27- TEOCH LO YU 670915-
P 3.20 AH SJK CH MUTIARA,
0 MEI 01- EW FATT 13-5409
13 BAU RPR FASA 2,
0418
JLN
JAMBUSAN
LUKE NO 632,
WINST
ELKA 1309 LORONG 19,
22.0 ON
2 NAH 22- LEARNING 761009- JALAN
L 9.20 IBAN JANG
1 WINS 13- TREE 13-5339 CHAWAN,
13 AK
TON 0801 93300
LAGAT
JANG KUCHING
2 MARV P 05.1 1311 CINA PETRA MOSES 931029- NO 20,
2 INA 1.20 05- METHODI LIEW 13-5159 PASAR BAU,
MCQ 13 13- ST KUET 94000 BAU
UEEN 0400 CHUNG
LIEW
XIN YE
QUEA 1308
08.0 PETRA KAMPUNG
2 RENSI 08- INDRAL 841208-
L 8.20 CINA METHODI SINGAI
3 US 13- LIEW 13-5091
13 ST ATAS, BAU
LIEW 0787
STEPH
1302 SUBLOT 45,
ANIE 04.0 PRASEKOL CHIN
2 04- 771125- TAMAN
CHIN P 2.20 CINA AH SJK CH SIEW
4 13- 13-5415 MAWAR,JLN
YI 13 BAU FUN
0938 JAMBUSAN
XUAN
TUAN
DANIE
L 1309
25.0 PRASEKOL JUDAH NO 70 KPG
2 ENCH 25- 620215-
P 9.20 IBAN AH SJK CH AK SIBULUH,
5 ANAN 13- 13-5461
13 BAU ANOM 94000 BAU
G 0145
JUDA
H

MURID TAHUN 1 KUNING

Bil Nama J Tarikh Lahir No. Sijil Lahir Bangsa Tadika/Pra Nama No. Kad Alamat
Sekolah/ Ibubap Pengenalan
Tiada a/Penja
ga
DONN L 467, 13 JLN
TADIKA
AIDEN BIN 120423-13- Y BIN 781018-13- JAMBUSAN,G
1 L 23.04.2012 MELAYU POHON
DONNY 0189 BUJAN 5507 OLDEN VILLA,
ILMU
G BAU
2 AIMAN L 07.03.2012 120307-13- MELAYU PRASEKO JUNAI 781130-13- FLAT 5, NO.4,
DANISH HOSPITAL
LAH SJK DI BIN
BIN 0309 5785 BAU, 94000
CH BAU TAR
JUNAIDI BAU
NO.481, LRG
KREATIF LEE
ALVIN LEE 120307-13- 750325-13- 17, TMN
3 L 07.03.2012 CINA KINDERG YUH
BOON YU 0931 5361 MUTIARA, JLN
ARDEN JIANN
JAMBUSAN
ASFA ABDUL SUBLOT 42,
IKRAM SALLA GOLDHILL
120125-13- LEARNIN 770319-12-
4 HAFI BIN L 25.01.2012 BRUNEI M BIN ESTATE, JLN
0607 G3 5587
ABDUL ABDUL TAITON-BIDI,
SALLAM FATAH 94000 BAU
AHMA
BRYAN
D
UMSLAY PRASEKO NO 122, JLN
120319-01- BIDAYU BAYU 791210-13-
5 BIN L 19.03.2012 LAH SJK BUKIT KRIAN,
1665 H BIN 5485
AHMAD CH BAU 94000 BAU
ABDUL
BAYU
LAH
NO 345, CHOP
BONG
BUN BOO 120227-13- TADIKA 751024-13- HUEN CHONG
6 L 27.02.2012 CINA JOON
KIET 1467 INTELEK 5362 PASAR
CHIN
SINIAWAN
LOT 1846,
NG SUBLOT 13, 6
CELINE NG 120229-13- TADIKA 781206-13-
7 P 29.02.2012 CINA KUEH TMN
DING YIN 0628 INTELEK 5651
SIN MUTIARA, JLN
JAMBUSAN
NO.59, LOT
PRASEKO CHIN 590, LORONG
CHIN SUK 120701-13- 760205-13-
8 P 01.07.2012 CINA LAH SJK CHEN 5,TMN
FUNG 0710 5235
CH BAU TZE MUTIARA,
BAU
CLARA SOGA
121031-13- BIDAYU LEARNIN 760920-13- KPG SERIKIN,
9 OLIVIA AK P 31.10.2012 AK
0918 H G3 6077 94000 BAU
SOGA JIHAM
DAPHNE MARK NO.333, KPG
PRASEKO
RAI A/P 120730-13- JENEVE 760708-13- SUBA
10 P 30.07.2012 INDIA LAH SJK
MARK 0066 N A/L 5659 BANDAR,
CH BAU
JENEVEN GOPAL 94000 BAU
DZIRFAN
PRASEKO
AIDIL BIN YAP LOT 168, JLN
120309-13- LAH SJK 731026-13-
11 MOHD L 09.03.2012 CINA HON EMAS, 94000
1305 CHUNG 5501
AMIN HON MIN BAU
HUA BAU
MIN
12 ETHAN SIA L 14.07.2012 120714-13- CINA KRISTA SIA KIE 760711-13- LOT 6178,
REN JIE 0461 KONG DING 5983 KUNG PHIN
PING PARK, JLN
BAYAN,
KUCHING
NO.1056, KPG
ENNOC
EVAN AK 120807-13- BIDAYU JAYA 760624-13- JUGAN, JLN
13 L 07.08.2012 KEY AK
ENNOCKEY 0655 H MODERN 5651 BAU-
DISEY
LUNDU,BAU
NO 691, TMN
GWENDELY GEARO
120830-13- TADIKA 870416-52- MUTIARA, JLN
14 N YEUNICE P 30.08.2012 IBAN L AK
0506 KREATIF 7105 JMBUSAN,
AK GEAROL AGAS
BAU
PETRA
HANNAH TADIKA NGIAN
120711-13- 790815-13- METHODIST
15 NGIAN P 11.07.2012 CINA METHODI SENG
0976 5707 CHURCH, JLN
YING XIN ST CHUE
SERINGGOK
NO.53 TAMAN
PRASEKO HON
HON QIAO 120913-13- 850727-13- MAWAR, JLN
16 P 13.09.2012 CINA LAH SJK KHAR
HUI 1192 5119 JAMBUSAN,
CH BAU CHENG
94000 BAU
NO. 20,
IRIS TADIKA TCHON TAMAN MEI
120111-13- 640509-13-
17 TCHONG P 11.01.2012 CINA POHON G POH CHING, JLN
0606 5801
HUI XUAN ILMU HIUNG JAMBUSAN,
BAU
SUBLOT 15,
LOT 704, BAU
JOVIN PETRA WONG
120719-13- 851005-13- TOWN
18 CHIANG P 19.07.2012 CINA METHODI ENG
1156 6018 DISTRICT, JLN
SIAW JUN ST LEONG
SERINGGOK,B
AU
PRASEKO LOT 578, TMN
LAI LIANG 120325-13- LAI KIN 750402-13-
19 L 25.03.2012 CINA LAH SJK LIMBANG,
JING 0687 FUI 5681
CH BAU 94000 BAU
NO.61, JLN
LEONG
LEONG WEI 120825-13- LEARNIN 690516-08- TEMENGGON
20 L 25.08.2012 CINA KAR
JIAN 1221 G3 5553 G SALAU,
SEONG
94000 BAU
TADIKA LIEW 1388, LOT 14,
LIEW SHAN 121112-13- 830328-13-
21 L 12.11.2012 CINA METHODI YU JLN TAI JAK,
YU 0733 6351
ST PENG 94000 BAU
LIEW
LVEE LIEW 120620-13- LEARNIN 740103-13- NO 44 PASAR
22 P 20.06.2012 CINA LOONG
SONG YEE 0970 G3 5367 BAU
CHEN
MUHAMM NORAI NO.402, KPG
AD PRASEKO MIZA MELAYU BAU.
121230-12- 930903-13-
23 FIRDAUS L 30.12.2012 MELAYU LAH SJK BT JLN JOHARI
1125 5020
BIN CH BAU WAHA SUNCHAR,
ABDULLAH P BAU
STEVE
733,
SAPPHIRA N
120607-13- BIDAYU LEARNIN PASS:5657336 KAMPUNG
24 KODY P 07.06.2012 JOSEP
1100 H G3 78 SOGOH, 94000
QUINT H
BAU
QUINT
THRYSA PRASEKO JONG NO. 1463, JLN
120407-13- 851105-13-
25 LIM THIAN P 07.04.2012 CINA LAH SJK CHIA BAU LAMA,
0680 5178
XIN CH BAU FUI 94000 BAU
NO 96,
LORONG 6,
TORRESKY CHIN
120615-13- 761116-13- TAMAN
26 CHIN L 15.06.2012 CINA - KIAN
0853 5393 MUTIARA, JLN
GUANG YU LOONG
JAMBUSAN,
BAU
TSONG NO.12, TMN
TSONG 121216-13- LEARNIN CHOW 801212-13- MALIHAH,
27 L 16.12.2012 CINA
FATT REN 1319 G3 CHOO 5071 ALAMANDA,
N MATANG
KPG SOGO,
PRASEKO HO
VINCE HO 120924-13- 740516-13- JLN
28 L 24.09.2012 CINA LAH SJK HUA
HONG WEI 0355 5533 JAMBUSAN,BA
CH BAU TIONG
U
KPG SOGO,
VINCENT PRASEKO HO
120924-13- 740516-13- JLN
29 HO HONG L 24.09.2012 CINA LAH SJK HUA
0347 5533 JAMBUSAN,BA
SHENG CH BAU TIONG
U

Anda mungkin juga menyukai