Anda di halaman 1dari 8

Perancangan Strategik 2018 - 2020

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT : KURIKULUM/PANITIA PRASEKOLAH 2018 - 2020

KEKUATAN KELEMAHAN

S1. Guru Prasekolah yang terlatih dan mempunyai kepakaran di bidangnya. W1. Motivasi kanak-kanak yang rendah di awal persekolahan.

S2. Bilangan guru yang mencukupi. W2. Kanak-kanak belum mahir 3M.

S3. Suasana sekolah yang kondusif. W3. Masih terdapat kanak-kanak yang kurang fokus belajar.

S4. Aktiviti kemenjadian murid dilaksanakan sepanjang tahun. W4. Kehadiran murid yang kurang memuaskan.

PELUANG ANCAMAN

O1. Semua barisan pentadbir dan guru damping yang komited memberi T1. Ibu bapa yang kurang memantau proses belajar murid di rumah
motivasi.
T2. Ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya masing-masing
O2. Sokongan dari pihak pentadbir, PPD dan JPNJ.
T3. Pengaruh rakan sebaya.
O3. Sokongan daripada agensi luar dan ibu bapa permuafakatan prasekolah.
T4. Ibubapa kurang menekankan kehadiran kanak-kanak ke prasekolah
O4. Sahsiah kanak-kanak yang lebih baik
T5. Ibu bapa yang tidak mengambil endah tentang kepentingan belajar anak-anak.
O5. Kurang masalah malas belajar di kalangan murid-murid

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020


Perancangan Strategik 2018 - 2020

PERANCANGAN STRATEGIK
SK SERI SINARAN TAMPOK TAHUN 2018-2020

Bidang/ Unit Kurikulum/ Panitia Prasekolah

Petunjuk Prestasi Sasaran


Isu-isu strategik Matlamat Strategik Objektif Strategi
Utama/KPI TOV 2018 2019 2020
Murid kurang mahir Murid berkeupayaan dalam Meningkatkan keupayaan Meningkatkan keupayaan Keupayaan murid
menguasai 3M menguasai 3M murid untuk menguasai 3M murid dalam penguasaan 3M menguasai 3M
dalam prgram rutin “Sayang
Anakku Sayang”
Prestasi pencapaian Peratus kanak-kanak Meningkatkan % Meningkatkan penglibatan 1. Peratusan
kanak-kanak bagi adab mengetahui peraturan, pencapaian murid dalam murid dalam aktiviti Panitia, keupayaan murid
dan sahsiah kurang peradaban dan ketrampilan adab, sahsiah dan bilik darjah, Program dalam melaksanakan
memuaskan. diri, dengan lebh keterampilan diri dengan Kecemerlangan Prasekolah peningkatan adab,
sempurna, dapat mencapai lebi sempurn menepati di peringkat Zon, Daerah dan sahsiah dan
95% instrument IPPK Negeri. ketrampilan secara
Prasekolah. lebih sempurna.
2. Peratus
pencapaian murid
dalam IPPK
Prasekolah
Kurang kemahiran Membina program intensif Meningkatkan Memaksimumkan kemahiran Peratus keupayaan
menulis “Saya Pandai Tulis” kemahiran menulis di menulis di kalangan kanak- menulis di kalangan
dengan pemantauan kalangan kanak-kanak kanak prasekolah. kanak-kanak
ibubapa. prasekolah. meningkat

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020


Perancangan Strategik 2018 - 2020

PELAN TAKTIKAL
SK SERI SINARAN TAMPOK TAHUN 2018-2020

Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Prasekolah


Strategi Meningkatkan kemahiran 3M melalui program “ Sayang Anakku Sayang ” di kalangan murid Prasekolah Gemilang.

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1 Program “ Sayang Meningkatkan 1.Guru Mac- Okt RM150/ Peratus murid berupaya 80 % Semua murid
Anakku Sayang” keupayaan murid Prasekolah Sekolah. membaca dan menulis Prasekolah
untuk membaca dan meningkat. Gemilang
mengira. 2. PPM

3. Ibubapa
Permuafakatan
Prasekolah

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020


Perancangan Strategik 2018 - 2020

PELAN TAKTIKAL
SK SERI SINARAN TAMPOK TAHUN 2018-2020

Bidang /Unit Kurikulum/ Panitia Prasekolah


Strategi Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti /Program “ Program Kecemerlangan Prasekolah” Prasekolah.

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


2 Program “ Program Meningkatkan % 1. Ketua Panitia Mei - Oktober RM 250/PCG 1. Peratusan keupayaan 75% 90%
Kecemerlangan Prasekolah” pencapaian 2. PPD Panitia dan penyertaan murid
bagi meningkatkan prestasi kanak-kanak 3. Guru-guru ( Melalui dalam program ini
pencapaian kanak-kanak bagi adab, dalam damping. PPD ). meningkat.
sahsiah dan ketrampilan. pembentukan 4. Ibubapa
adab, sahsiah 2. Peratus pencapaian
dan murid dalam pertuturan
ketrampilan dan peradaban meningkat
diri.

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020


Perancangan Strategik 2018 - 2020

PELAN TAKTIKAL
SK SERI SINARAN TAMPOK TAHUN 2018-2020

Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Prasekolah


Strategi Meningkatkan kemahiran menulis di kalangan kanak-kanak prasekolah.

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


3 Program Intensif “Saya Meningkatkan 1. Ketua Panitia Julai- November RM100/Sekolah Peratus keupayaan menulis 75 % Semua kanak-
Pandai Tulis” kemahiran menulis kanak-kanak meningkat kanak
di kalangan murid 2. Ibubapa prasekolah
prasekolah Permuafakatan
Prasekolah

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020


Perancangan Strategik 2018 - 2020

PELAN OPERASI
SK SERI SINARAN TAMPOK TAHUN 2018-2020

Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Prasekolah


Matlamat Strategik Murid berkeupayaan dalam membaca melalui Program “ Sayang Anakku Sayang”
Isu Strategik Murid kurang mahir dalam penguasaan 3M
Nama Program/Projek Program “ Sayang Anakku Sayang”
Objektif Program/Projek Meningkatkan keupayaan murid untuk membaca , menulis dan mengira
Tanggungjawab 1. Ketua Panitia 2. Ibubapa Permuafakatan
Tarikh/Tempoh Mac- Okt
Kumpulan Sasaran Semua kanak-kanak prasekolah
Kos/Anggaran Perbelanjaan RM150
Sumber PCG Prasekolah
Jawatankuasa Guru Besar, GPK Pentadbiran, Guru Prasekolah

Proses Kerja 1. Taklimat program


1.1 Penerangan tentang matlamat/tujuan program diadakan
1.2 Pelantikan Jawatankuasa kerja
1.3 Mengenalpasti sasaran

2. Pelaksanaan Program
2.1 Perbincangan pelaksanaan
2.2 Modul “ Sayang Anakku Sayang ”

Pelaporan dan Penilaian 1. Pelaporan dan penilaian disediakan oleh jawatankuasa panitia Prasekolah selepas sesi perbincangan.
2. Laporan penilaian impak program

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020


Perancangan Strategik 2018 - 2020

PELAN OPERASI
SK SERI SINARAN TAMPOK TAHUN 2018-2020

Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Prasekolah


Matlamat Strategik Peratus murid dengan prestasi pencapaian kanak-kanak bagi adab, sahsiah dan ketrampilan, dapat mencapai 95%
Program “ Program Kecemerlangan Prasekolah” bagi meningkatkan prestasi pencapaian kanak-kanak bagi adab, sahsiah dan
ketrampilan.

Isu Strategik Prestasi pencapaian kanak-kanak bagi adab, sahsiah dan ketrampilan kurang memuaskan
Nama Program/Projek “ Program Kecemerlangan Prasekolah”
Objektif Program/Projek Meningkatkan % pencapaian kanak-kanak bagi adab, sahsiah dan ketrampilan dengan lebih sempurna.
Tanggungjawab 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru Damping
Tarikh/Tempoh Mei dan Oktober
Kumpulan Sasaran Semua murid
Kos/Anggaran Perbelanjaan RM250
Sumber PCG Prasekolah
Jawatankuasa Guru Besar, GPK Pentadbiran, Guru Prasekolah dan guru damping

Proses Kerja 1. Taklimat program


1.1 Penerangan tentang matlamat/tujuan program diadakan
1.2 Pelantikan Jawatankuasa kerja
1.3 Mengenalpasti sasaran

2. Pelaksanaan Program
2.1 Perbincangan pelaksanaan
2.2 Pengisian Program

Pelaporan dan Penilaian 1. Pelaporan dan penilaian disediakan oleh jawatankuasa panitia Prasekolah selepas sesi perbincangan
2. Laporan penilaian impak program

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020


Perancangan Strategik 2018 - 2020

PELAN OPERASI
SK SERI SINARAN TAMPOK TAHUN 2018-2020

Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Prasekolah


Matlamat Strategik Melahirkan kanak-kanak prasekolah yang boleh menulis dengan cantik dan kemas.
Isu Strategik Kurang kemahiran menulis dengan kemas.
Nama Program/Projek Program Intensif “Saya Pandai Tulis”
Objektif Program/Projek Meningkatkan kemahiran menulis dengan kemas di kalangan kanak-kanak prasekolah
Tanggungjawab 1. Ketua Panitia 2. Guru damping
Tarikh/Tempoh Julai- November
Kumpulan Sasaran Semua kanak-kanak prasekolah
Kos/Anggaran Perbelanjaan RM100
Sumber Sekolah
Jawatankuasa Guru Besar, GPK Pentadbiran, Guru Prasekolah

Proses Kerja 1. Taklimat program


1.1 Penerangan tentang matlamat/tujuan program diadakan
1.2 Pelantikan Jawatankuasa kerja
1.3 Mengenalpasti sasaran

2. Pelaksanaan Program
2.1 Perbincangan pelaksanaan
2.2 Kaedah menulis yang berkesan dengan pemantauan ibubapa.

Pelaporan dan Penilaian 1. Pelaporan dan penilaian disediakan oleh jawatankuasa panitia Prasekolah selepas sesi perbincangan
2. Laporan penilaian impak program

|Perancangan Strategik SK Seri Sinaran Tampok 2018 - 2020

Anda mungkin juga menyukai