Anda di halaman 1dari 7

2.0 2.

ANALISIS ITEM Pilih DUA item dan hitungkan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi bagi setiap item berkenaan.

I.

INDEKS KESUKARAN ITEM Indeks kesukaran item adalah satu indeks pengukuran tentang kesukaran item bagi kumpulan yang diuji dan secara konvensionalnya ditulis sebagai nilai p. Pengukuran ini digunakan untuk menghuraikan kesukaran item bagi sesuatu ujian. Indeks ini boleh digunakan untuk meneliti dan menilai atau menentukan kualiti item menggunakan criteria dan piawai. Indeks kesukaran juga boleh disebut sebagai perkadaran pelajar dalam kumpulan yang diuji dapat menjawab sesuatu item dengan betul. Indeks kesukaran dinyatakan sebagai perkadaran dan julatnya adalah antara 0.00 hingga ke 1.00. Sekiranya nilai p lebih tinggi, maka lebih mudahlah sesuatu item berkenaan kepada kumpulan yang diprauji kerana lebih ramai pelajar dapat menjawab item berkenaan dengan betul. Tujuan bagi mentaksir aras kesukaran item ini membolehkan pembina ujian mematuhi cara tertentu dalam menyusun item. Meletakkan item yang mudah di awal ujian supaya dapat mengurangkan anxiety pelajar yang mengambil ujian. Selain itu ia juga dapat membantu pembina ujian memilih item yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam ujian bentuk akhir. Dalam tugasan ini, kesemua soalan dikira terlebih dahulu indeks kesukarannya bagi menentukan item yang susah dan mudah dijawab oleh pelajar.

PENGIRAAN INDEKS KESUKARAN

Rumus, p =

Bilangan jawapan yang betul Bilangan pelajar

Berdasarkan jadual pencapaian pelajar, dua item yang dipilih adalah seperti berikut:

Item 1: Soalan nombor 9 Daripada 30 orang pelajar, sebanyak 29 orang pelajar dapat menjawab soalan ini dengan betul. Maka indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah:

19 30

0.63

Item 2: Soalan nombor 30 Daripada 30 orang pelajar, hanya 1 orang pelajar dapat menjawab soalan ini dengan betul. Maka indeks kesukaran item bagi soalan ini adalah:

6 30

0.20

Nombor Soalan

Bilangan Pelajar Menjawab Dengan Betul 19 6

Jumlah Semua Pelajar

Indeks Kesukaran (P)

9 30

30 30

0.63 0.20

Jadual 2.1 : Indeks kesukaran bagi dua item soalan

II.

INDEKS DISKRIMINASI ITEM Indeks diskriminasi merupakan satu cirri yang yang menjelaskan kebolehan sesuatu item untuk mengujur kepekaan perbezaan individu. Ianya akan dianggap diskriminasi sekiranya item tersebut dapat dijawab oleh ramai pelajar dari kumpulan tinggi berbanding dengan kumpulan rendah.

10

Indeks diskriminasi item adalah pembezaan di antara kumpulan tinggi (kebiasaannya 27%) yang dapat menjawab sesuatu item itu dengan betul dengan kumpulan rendah (kebiasaannya 27%) yang dapat menjawab item yang sama itu dengan betul. Indeks ini mempunyai julat 1.00 ke + 1.00.

Ebel (1965) telah menyediakn satu rule of thumb untuk mentafsirkan indeks diskriminasi sesuatu item. Indeks ini sesuai digunakan untuk menghuraikan peranan item dalam kebolehpercayaan item. Jadual 2.2 dibawah memaparkan tafsiran bagi indeks diskriminasi.

INDEKS DISKRIMINASI lebih dari 0.4 0.30 ke 0.39 0.20 ke 0.29 0.10 ke 0.19 kurang dari 0.10

MAKSUD Item amat diskriminasi Item yang berdiskriminasi Diskriminasi yang sederhana Kurang diskriminasi, perlu semakan semula Item kurang diskriminasi, item dibuang

Jadual 2.2 : Tafsiran bagi setiap aras indeks diskriminasi

Dalam tugasan indeks diskriminasi ini, pemilihan 2 item soalan dan ukuran indeks diskriminasi diukur daripada 30 orang pelajar, iaitu 15 orang pelajar mendapat skor tertinggi yang dijadikan kumpulan atas. Manakala 15 orang pelajar mendapar skor terendah dijadikan kumpulan rendah. Sila rujuk Jadual 2 bagi melihat kedudukan pelajar bagi kumpulan atas dan bawah. PENGIRAAN INDEKS DISKRIMINASI

11

Rumus, D

Tb Rb N/2

Di mana, D: Indeks diskriminasi Tb : Perkadaran yang jawab betul bagi kumpulan Tinggi Rb : Perkadaran yang jawab betul bagi kumpulan Rendah

Item 1 : Solan nombor 9

D, bagi item 9

13 6 30/2

0.46

Item 2 : Soalan nombor 30

D, bagi item 30

42 30/2

0.13

Sila rujuk jadual 2.3 dibawah untuk rumusan bagi indeks diskriminasi bagi item 9 dan 30.

Nombor Soalan
12

30

Bilangan Jawapan Betul Bagi Kumpulan Tinggi Bilangan Jawapan Betul Bagi Kumpulan Bawah Indeks Diskriminasi Maksud

13 6 0.46 Item amat diskriminasi

4 2 0.13 Kurang diskriminasi, perlu semakan semula

Jadual 2.3 : Indeks diskriminasi bagi dua item soalan II.2Bagi setiap item pada (2.1), berikan komen anda yang ringkas tentang indeks-indeks berkenaan dan implikasinya.

Melalui analisis indeks kesukaran dan indeks diskriminasi terdapat 2 soalan yang diuji iaitu soalan nombor 9 dan 30. dapat menjawab dengan betul. Daripada analisis indeks kesukaran didapati soalan Ini adalah kerana soalan tersebut mendapat indeks nombor 30 paling sukar dijawab kerana hanya seorang pelajar daripada 30 orang yang kesukaran 0.20. Manakala bagi soalan nombor 9 pula adalah soalan paling senang kerana indeks kesukarannya adalah 0.63. Selain itu, sebanyak 29 orang pelajar dapat menjawab soalan ini dengan betul.

Analisis indeks diskriminasi pula mendapati soalan nombor 9 adalah item diskriminasi kerana indeks diskriminasinya adalah 0.46. dan perlu dilakukan semakan semula. Bagi soalan nombor 30 pula, indeks diskriminasinya adalah 0.13. hal ini menunjukkan bahawa soalan itu kurang diskriminasi

13

14

Anda mungkin juga menyukai