Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK PGRI ...
Ijin Operasional : ……………………………………………………………
NPWP : ………………………………………..
NPSN : ………………………..
Alamat : …………………………………………………………………………….

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TAMAN KANAK-KANAK PGRI ...
Nomor : ……………………………………………………………………..

Tentang
KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
( PPDB ) di Taman Kanak-Kanak PGRI ..., maka dengan ini perlu menetapkan
kepanitiaan.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Kepanitiaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )
Tahun Pelajaran 2019-2020 seperti tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian tugas Guru dalam Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )
Tahun Pelajaran 2019-2020 seperti tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada


Kepala Sekolah.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada
anggaran yang sesuai.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana
mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : …………………..
Pada Tanggal : …………………..

Mengetahui, Kepala TK PGRI ...


Pengawas TK

…………………………………….. …………………………………
NIP. ………………………….

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA TK TK PGRI ... KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK


BARU (PPDB)
Nomor : ……………………………………………………..
Tanggal : ……………………………………………….

SUSUNAN KEPANITIAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )
TK PGRI ...
TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022

1. PEMBINA : PENGAWAS TK

……………………………………………

2. KETUA : ……………………………………………

3. SEKRETARIS : ……………………………………………

4. BENDAHARA : ……………………………………………

Mengetahui, Kepala TK PGRI ...


Pengawas TK

…………………………………….. …………………………………………
NIP. ………………………………….

Anda mungkin juga menyukai