Anda di halaman 1dari 21

L8lCuCnSlA ll

Alat Periodontalu
l
S
u
S
u
n


Cleh

knAIkIAn ULIAn
070600041

IAkUL1A5 kLDCk1LkAN GIGI
UNIVLk5I1A5 5UMA1LkA U1AkA
2009
Alat Periodontal

1 !elaskan prob perlodonLal vana mencakup
A Ind|kas| emaka|an
O AlaL vana dlaunakan unLuk melokallslr menaukur dan menandal saku
O Memperklrakan konflaurasl saku pada seLlap slsl alal

Ien|s dan spes|f|kas|nya
rob perlodonLal Lerdlrl aLas 6 [enls vaknl
1 rob Marqu|s
O Mempunval kallbrasl 369 dan 12 mm dlmana unLuk seLlap 3mm nva dlberl warna vana
berbeda sehlnaaa mempermudah pembacaan
O kelemahannva sukar unLuk membaca ukuran dlanLara kellpaLan 3
2 rob UNC15
O 8aalan u[unanva mempunval pan[ana 13 mm vana dlberl kallbrasl seLlap 1 mm
O ada 310 dan 13 dlberl kode warna
rob W||||ams
O kallbraslnva adalah 1233789 dan 10 mm
O Adanva lnLerval 2 mm anLara 3 denaan 3 dan 3 denaan 7 senaa[a dlbuaL unLuk menahlndarl
kesalahan pembacaan

4 rob "C" M|ch|gan
O mempunval kallbrasl 36 dan 8 mm

5 rob WnC (wor/d neo/th Oroonitotion)
O Mempunval desaln unlk dlmana baalan u[unanva berupa bola kecll seperLl [arum penLol
berdlameLer 03 mm
O kallbrasl 33 83 dan 113 mm denaan kode warna anLara 3333 mm
6 rob Nabers
O blasa dlaunakan unLuk pemerlksaan daerah furkasl
O u[unanva melenakuna dan Lumpul
2 !elaskan skeler (scaler) dan kureL (cureLLe) manual menaenal
A erbedaan tampak f|s|k antara keduanya
Sklr Kurt
Potongan melintang beibentuk segitiga enampana mellnLana seperLl sendok
ungnya iuncing u[unanva Lumpul
Sisi pemotong ganua O pada kureL unlversal slsl pemoLona aanda
O pada kureL Cracev slsl pemoLona Lunaaal
O
Scaller pahaL Lerdlrl aLas leher slsl pemoLona
dan aaaana lehernva dapaL lurus aLau benakok
dan slsl pemoLonanva membenLuk suduL 43
0

O Scaller pacul Lerdlrl aLas aaaana leher dan
maLa plsau MaLa plsaunva membenakok dan
membenLuk suduL 99
0
100
0


ukurannva leblh halus dlbandlna skeler sablL
erbedaan |nd|kas| penggunaan mas|ngmas|ng
Skelei Kuiet
O Menvlnaklrkan kalkulus dan plak darl
permukaan alal balk supraalnalval maupun
subalnalval envlnaklran kalkulus dan plak
vana berada koronal darl krlsLa Lepl alnalva
dlnamakan penskeleran supraalnalval
sedanakan penvlnaklran kalkulus dan plak
vana berada aplkal darl krlsLa Lepl alnalva
O AlaL perlodonLal kasar vana dlaunakan unLuk
penskeleran (skellna) penveruLan akar dan
penakureLan dlndlna [arlnaan lunak saku

O ulaunakan denaan Lekanan

O 8lade harus La[am
dlnamakan penskeleran subalnalval

O AlaLalaL skeler manual vana umum dlpakal
adalah skeler slckle alaL kureL skeler boe
cblsel dan flle

O Skeler slckle dlpakal unLuk membuana kalkulus
supraalnalval blla sbook nva lurus dlaunakan
unLuk alal anLerlor dan alal premolar
sedanakan blla sbook nva cootto ooole unLuk
alal posLerlor Skeler boe unLuk menahaluskan
permukaan akar denaan membuana slsaslsa
kalkulus darl [arlnaan lunak semenLumC Ien|s[en|s sca|er
Ada 3 benLuk dasar scaler vaknl kureL skeler sablL klklr skeler pahaL dan skeler pacul1 5ke|er sab|t (ick/e co/er)
O ermukaan daLar denaan dua slsl pemoLona (cottloo eJoe) menvaLu membenLuk u[una vana
runclna
O enampana mellnLana berbenLuk sealLlaa dan slsl pemoLona pada kedua slsl
O Panva unLuk kalkulus supraalnalval [lka dlpakal subalnalva mencederal [arlnaan alnalval
O ada realon anLerlor balk vana lurus aLaupun melenakuna maLa plsau leher dan aaaananva
berada pada saLu bldana
O ada realon posLerlor maLa plsau leherdan aaaana Lldak berada pada saLu bldana karena
Lanakalnva membenakok aaar mudah dladapLaslkan pada alal posLerlor
O Skeler sablL vana khas Skeler Morse" vana baalan keher dan maLa plsaunva dapaL dlbuka
pasana pada aaaananva karena Llplsnva skeler lnl sanaaL bermanfaaL unLuk penskeleran
pada anLerlor mandlbula apablla ruana lnLerprokslmalnva semplL2 5ke|er ahat (chie/ co/er)
O uldesaln khsusu unLuk penskeleran pada permukaan prokslmal alal anLerlor vana ruana
lnLerprokslmalnva Lerlalu rapaL
O Lehernva blsa lurus aLau benakok denaan slsl pemoLona membenLuk suduL 43
o

5ke|er acu| (hoe co/er)
O Membenakok membenLuk suduL 99
o
100
o
Lerhadap leher alaL
O uldesaln unLuk seLlap permukaan alal4 k|k|r (i/e)
O 1ldak dlaunakan laal unLuk penskeleran dan penveruLan akar karena menlmbulkan auraLan
auraLan pada akar alal
D Ien|s[en|s kuret
O kureL dlbedakan aLas dua Llpe kureL unlversal dan kureL khusus (oteospeclfleJ Ctocev cottete)
O Clrl khas benLuk penampana mellnLana seperLl sendok u[unanva membulaL/ Lumpul
O ukuran leblh halus darl skeler sablL mudah dlmasukkan dan dladapLaslkan pada saku vana dalam
Lanpa menlmbulkan cedera pada [arlnaan

erbedaan anLara kureL unlversal dan kureL khusus Cracev adalah
kuret Un|versa| kuret Gracey
Dapat d|gunakan pada semua daerah dan s|s|/
permukaan
Panva pada daerah dan slsl LerLenLu
5|s| pemotong ganda Slsl pemoLona Lunaaal
Me|engkung ke arah atas sa[a Melenakuna ke arah aLas dan ke samplna
ermukaan mata p|sau tegak |urus terhadap |eher
a|at
MaLa plsau membenLuk suduL 60
o
Lerhadap leher
alaL


Cbr kureL unlversal (Columbla)
5atu set kuret Gracey tdd
1 14 alaL blla bermaLa plsau Lunaaal
2 7 alaL blla bermaLa plsau aanda Ldd
O Cracev no 12 dan no 34 unLuk alal anLerlor
O Cracev no 36 unLuk alal anLerlor dan premolar
O Cracev no 78 dan no 910 unLuk permukaan vesLlbular dan oral alal posLerlor
O Cracev no 1112 unLuk permukaan meslal alal posLerlor
O Cracev no 1314 unLuk permukaan dlsLal alal posLerlorCbr kureL Cracev
Cbr kureL aracev
3 ueskrlpslkan alaL skeler powetJtlveo berlkuL
A 5ke|er 5on|k
O Aksl ker[anva berupa vlbrasl pada u[una tlp alaL denaan frekuensl vana bervarlasl
O 1erdlrl darl booJplece vana dlhubunakan ke svsLem Lurbln analn melekaL pada denLal unlL
O vlbrasl pada skeler bervarlasl anLara 20006300 slklus per deLlk sehlnaaa kemampuannva
menvlnaklrkan kalkulus adalah leblh rendah darlpada alaL ulLrasonlc
O @lp Lersedla dalam beberapa benLuk sesual denaan Lu[uan pemakalan vaknl penskeleran
penakureLan penveruLan akar dan debrldemenL dalam ranaka bedah perlodonLal
O uldesaln unLuk beker[a dalam keadaan basah semproLan alr dlarahkan ke u[una Llp unLuk
mendlnalnkan panas vana Llmbul aklbaL vlbrasl membllas kalkulus plak dan debrls vana sudah
lepas darl permukaan alal

ke|eb|han
O Menahasllkan panas vana leblh sedlklL pada tlp dlbandlnakan skeler ulLrasonlc hal lnl dapaL
menauranal reslko kerusakan alal
O 1ldak membuLuhkan skeler vana Lerplsah seperLl ulLrasonlc skeler
kekurangan
O Leblh lambaL dlbandlnakan ulLrasonlc skeler vlbrasl rendah
O Menlmbulkan kerlbuLan keLlka dlpakalCbr Skeler Sonlk dan 1lpnva

5ke|er U|trason|k
O Aksl ker[anva berupa vlbrasl pada u[una tlp alaL denaan frekuensl tlp (maLa plsau) anLara 20000
43000 slklus per deLlk (Perz/Pz)
O @lp Lersedla dalam beberap benLuk sesual denaan Lu[uan pemakalan vaknl penskeleran
penakureLan penveruLan akar dan debrldemenL dalam ranaka bedah perlodonLal
O Sumber eneralnva ada dua vaknl llsLrlk maaneLosLrlkLlf aLau plezoelekLrlk

1 A|at u|trason|k magnetostr|kt|f
ola vlbrasl tlp nva adalah ellps vana berarLl semua slsl adalah akLlf da berfunasl blla
dladapLaslkan ke permukaan alal
8eker[a denaan prlnslp maaneLosLrlkLlf valLu blla sebuah lempenaan loaam dlleLakkan pada
medan llsLrlk AC lempenaan loaam LersebuL akan beraeLar pada kecepaLan vana dlhasllkan
komponen booJplece Llp (blsa buka pasana) alaL penaaLur Lenaaa penaaerak dan caLu alr
ConLoh darl alaL lnl adalah CavlLron


Cbr CavlLron 8C8CA1 8C ulLrasonlc Scaler


2 A|at u|trason|k p|ezoe|ektr|k
ola vlbrasl vlbrasl tlp nva adalah llnler aLau ma[u mundur vana berarLl hanva kedua slsl
darl tlp vana akLlf dan beker[a pada wakLu dladapLaslkan ke permukaan alal Skeler lnl dldlsaln
unLuk menaeluarkan obaLobaLan anLlmlkroba sambll melakukan scalllna subalnalva 8enLuk
u[una lnsLrumenL unLuk skellna sama denaan alaL skaler manual komponen nooJ plece losett
booJplece losett (menvaLu denaan Llp) dan alaL penaaLur Lenaaa penaaerak dan caLu alr
ConLoh darl alaL lnl adalah odonLoson


Cbr CdonLoson ulLrasonlc skeler

O uldesaln unLuk beker[a dalam keadaan basah semproLan alr dlarahkan ke u[una Llp unLuk
mendlnalnkan panas vana Llmbul aklbaL vlbrasl membllas kalkulus plak dan debrls vana sudah
lepas darl permukaan alal


5ca|er 1|p Un|versa| A

5ca|er 1|p Un|versa|


5ca|er 1|p Ch|se|


5ca|er 1|p er|oCbr Macam macam Llp skeler ulLrasonlk
4 !elaskan alaL bedah berlkuL (speslflkasl dan lndlkasl)!
A |sau G|ng|vektom| (9iou kirk/ond)
O dl aunakan pada perawaLan perlodonLal secar manual
O 8enLuknva seperLl aln[al
O Slsl pemoLonanva adalah keseluruhan Lepl darl benLuk aln[al
O khusus dlaunakan unLuk alnalvekLoml
O lndlkasl unLuk memoLona alnalva (alnalvekLoml) vana menaalaml kelalnan morfoloal


|sau Interdenta| (|sau Crban)
O 8enLuknva seperLl lemblna
O Mempunval slsl poLona pada kedua slsl plsau
O lndlkasl dlaunakan pada daerah [arlnaan lunak lnLerprokslmal lnslslvus [arlnaan lunak
lnLerprokslmal baalan vana beraerak dan alnalval bebas
3 ueskrlpslkan alaL bedah elekLro (electto sotoetv) dan [elaskan keaunaannva!
AlaL bedah elekLro aLau d|aterm| (electtosotoetv aLau 5otolcol Jlotbetmv) menaaunakan arus
llsLrlk 13 73 [uLa Pz Ada Llaa macam elekLroda vana dlaunakan valLu
1 LlekLroda berbenLuk kawaL Lunaaal unLuk lnslsl aLau ekslsl
2 LlekLroda berbenLuk llnakaran unLuk penveruLan
3 LlekLroda berbenLuk baLana aLau aall unLuk koaaulasl darah
AlaL bedah elekLroda vana dlaunakan mempunval dava ker[a
1 LlekLroseksl (elekLroLoml aLau akuseksl) valLu unLuk lnslsl ekslsl dan penveruLan
2 LlekLrokoaaulasl unLuk menahenLlkan pendarahan


Cbr A81L1 LlecLrosuraerv / CuLLlna unlL WlLh 7 c LlecLrodes 8Cn


Cbr LlecLrode handles