Anda di halaman 1dari 50

KEGIATAN BELAJAR 1 : PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN ISLAM PADA MA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN & POKOK MATERI

Sub Capaian Pembelajaran


1. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar Ash-
Shiddiq.
2. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Umar bin Khattab.
3. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan.
4. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib.

Pokok-Pokok Materi
1. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq.
2. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Umar bin Khattab.
3. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan.
4. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib.

1
URAIAN MATERI
A. Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq
1. Biografi Singkat Abu Bakar Ash-Shiddiq
Abu Bakar Ash-Shiddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin
Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Tayim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu’ai bin
Ghalib bin Fihr bin Malik al-Qurasy al-Taimy. Abu Bakar as-Shiddiq dilahirkan di
Makkah pada tahun 573 M. Ibu Abu Bakar Ash-Shiddiq bernama Salma binti Sakhar

bin Amir bin Ka`ab bin Sa`ad bin Tayim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu al-
Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman Abu Quhafa (panggilan Abu Quhafa) yang
masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah (Penaklukan kota Makkah). Beliau
termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang
dikenal dengan sebutan al-sabiqun al-awwalun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu
Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi.
Dia adalah satu di antara empat khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau
khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar menjadi Khalifah selama 2 tahun, 2 bulan,
dan 14 hari.
Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Saw. Nama yang
sebenarnya adalah Abdul Ka'bah (hamba Ka’bah), yang kemudian diubah oleh Nabi
menjadi Abdullah (hamba Allah). Nabi memberinya gelar yaitu Ash-Shiddiq (yang
berkata benar) setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan
Nabi Muhammad Saw. kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan
nama "Abu Bakar ash-Shiddiq". Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti
anak Arab pada zaman itu di antara suku Badui yang menyebut diri mereka dengan

nama Ahli-Ba'eer atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali
bermain dengan dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah
yang memberinya nama "Abu Bakar" yang berarti, bapaknya unta.
Sejak zaman Jahiliyyah, Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Pada suatu hari,
dia hendak menemui Rasulullah, ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata,

"Wahai Abul Qosim (panggilan nabi), ada apa denganmu sehingga engkau tidak

2
terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata
buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi?" Rasulullah bersabda,
"Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah."
Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat
keislamannya itu, dia gembira sekali, tidak ada seorangpun yang ada di antara
kedua gunung di Makkah yang merasa gembira melebihi kegembiraan dia.
Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair
bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu,
mereka pun masuk Islam. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada
Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas
dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Abu Bakar termasuk orang yang
pertama masuk Islam di kalangan laki-laki dewasa yang bukan budak, sedangkan
wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Zaid bin Haritsah adalah
budak pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama
yang masuk Islam. Pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq
wafat. Abu Bakar wafat pada usia ke-63 tahun.
Sebagaimana yang juga dialami oleh para pemeluk Islam pada masa awal. Ia
juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Makkah yang mayoritas
masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah
dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk
non budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka, para
budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan
para budak tersebut dengan membeli dari tuannya kemudian memberinya
kemerdekaan. Salah seorang budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan
adalah Bilal bin Rabah. Ketika peristiwa Hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke
Madinah (622 M), Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu
Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Anak
perempuannya, Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah
Hijrah.
Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu
Bakar Ash-Shiddiq ditunjuk untuk menjadi imam shalat untuk menggantikan

3
Rasulullah, banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar Ash-
Shiddiq akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Rasulullah telah meninggal
dunia, Abu Bakar Ash-Shiddiq dianggap sebagai sahabat Rasulullah yang paling
tabah menghadapi meninggalnya Rasulullah. Segera setelah kematiannya,
dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshar dan Muhajirin di
Saqifah Bani Saidah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan
penunjukan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin baru umat Islam atau
khalifah Islam pada tahun 632 M.

2. Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq


Selama kurang lebih dua tahun, yaitu dari 11-13H/ 632-634M Abu bakar
Ash- Shiddiq memimpin menggantikan Nabi Muhammad Saw setelah wafat. Beliau
mulai menyebarkan agama sebagaimana tugas Nabi Muhammad Saw semasa
hidupnya. Selama menjadi Khalifah, Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sangat singkat
tersebut lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri,
terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang tidak mau tunduk
lagi kepada pemerintahan di Madinah sepeninggal Nabi Saw. Mereka beranggapan
bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Saw, dengan sendirinya telah
habis dan batal (berakhir sendirinya) setelah Nabi meninggal dunia. Karenanya,
mereka menentang Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka itulah yang dikenal dengan
orang-orang murtad karena mereka tetap keras kepala, tidak mau tunduk, bahkan
penentangan mereka dipandang dapat membahayakan agama dan pemerintahan,
maka Abu Bakar Ash-Shiddiq menyelesaikan masalah tersebut dengan perang yang

disebut dengan perang riddah (perang melawan kemurtadan). Masalah


pemegang pucuk
kekhalifahan menjadi pemicu munculnya fanatisme kesukuan. Tampilnya di antara
suku-suku bangsa Arab yang mengaku dirinya sebagai Nabi, merupakan salah satu
bentuk ketidakpuasan suku bangsa terhadap kehidupan sosial-politik yang selama
ini mereka pendam.
Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki keberhasilan
dalam kepemimpinannya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sifat
4
kepribadian

5
Abu Bakar Ash-Shiddiq yang meliputi lemah lembut, tegas, berani, dermawan, dan
jujur. Dalam sejarah sifat ketegasan Abu Bakar Ash-Shiddiq salah satu contohnya
yakni ketika Fuja’ah telah mengkhianati amanah, menipu Abu Bakar Ash-Shiddiq
dan kaum muslimin serta membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jarang
orang marah seperti marahnya orang yang tertipu lebih-lebih penipuan yang
mengakibatkan pengkhianatan dan penumpahan darah. Fuja’ah datang kepada Abu
Bakar Ash-Shiddiq meminta sejumlah senjata untuk memerangi kaum murtad.
Dengan senjata itu ia menyerang kaum muslimin yang tidak bersalah dan mengacau
di sepanjang jalan dengan merampok, merampas dan menumpahkan darah. Ketika
ia tertawan, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq menetapkan hukuman yang setimpal
baginya, yaitu melemparkannya ke dalam api. Dengan demikian kita dapat
mengetahui ketegasan Abu Bakar al-Shiddiq.
Sebagai bukti keadilan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah kebijakan
meningkatkan kesejahteraan umum dan perekonomian. Abu Bakar Ash-Shiddiq
membentuk lembaga “Baitul Mal”, semacam kas negara atau lembaga keuangan.
Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi Muhammad Saw

yang digelari “amin al-ummah” (kepercayaan umat). Abu Bakar Ash-Shiddiq


menerapkan prinsip kesamarataan yaitu kebijakan dalam membagi sama rata hasil

rampasan perang (ghanimah). Dalam hal ini ia berbeda pendapat dengan Umar bin
Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap
sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah semua
perjuangan yang dilakukan atas nama Islam adalah akan mendapat balasan pahala
dari Allah SWT di akhirat. Karena itulah biarlah mereka mendapat bagian yang
sama yakni, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak
membeda-
bedakan antara sahabat, antara budak dan orang merdeka, bahkan antara pria dan
wanita. Sehingga harta baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu
yang lama karena langsung didistribusikan.
Mengenai praktik kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq di bidang pranata
ekonomi dan sosial adalah berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Untuk kemaslahatan rakyat ini, beliau mengelola zakat, infaq, dan sedekah yang

6
berasal dari kaum muslimin, harta rampasan perang (ghanimah) dan jizyah dari warga
negara non-muslim, sebagai sumber pendapatan baitul mal. Beliau juga
mempelopori sistem penggajian aparat negara, misalnya untuk khalifah digaji amat
sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap hari hanya dari baitul mal.
Salah satu gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq yang bersifat
sentralistik adalah ketika mengirim Usamah bin Zaid yang masih muda sebagai
panglima perang menghadapi Romawi di Syam, walaupun saat itu di negeri sendiri
timbul pemberontakan kaum murtad dan munafik. Tindakan demikian secara
politis dapat dipahami bahwa ingin menunjukkan kepada musuh bahwa kekuatan
Islam cukup tangguh, membuat pemberontak cukup gentar, dan dapat mengalihkan
perhatian umat Islam dari perselisihan yang bersifat intern ketika terjadi peristiwa
di Saqifah Bani Saidah.

3. Metode Dakwah pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq


a. Metode Dakwah Bil-Lisan
Abu Bakar Ash-Shiddiq begitu taat dan menginginkan kehidupan yang baik
untuk siapapun. Hatinya yang cerdas berisi keinginan meluap untuk memberikan
kebaikan kepada umat manusia, kebaikan yang mereka perlukan, bukan kekayaan
yang ia miliki. Ketika memiliki harta dan wibawa, keduanya ia infakkan tanpa
perhitungan. Meskipun manusia tidak hanya memikirkan harta saja, juga tidak
memerlukan wibawa semata. Sebelum semua itu, mereka lebih memerlukan petunjuk
cahaya.
Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq dibai’at di Saqifah, pada keesokan harinya
beliau duduk di mimbar sedang Umar berdiri di sampingnya memulai pembicaraan.
Umar mulai mengucapkan pujian terhadap Allah SWT sebagai pemilik segala pujian.

Kemudian Umar berkata, “Wahai saudara-saudara sekalian, aku telah katakan kepada kalian
kemarin perkataan yang tidak kudapati dalam kitabullah, dan tidak pula pernah diberikan
Rasulullah padaku. Aku berpikiran bahwa pastilah Rasulullah Saw aku hidup dan terus
mengatur urusan kita maksudnya bahwa Rasulullah Saw akan wafat belakangan setelah para
sahabat wafat dan sesungguhnya Allah SWT telah meninggalkan untuk kita kitabnya yang

7
membimbing Rasulullah Saw, maka jika kalian berpegang teguh dengannya, Allah SWT
pasti akan membimbing kalian sebagaimana Allah SWT telah membimbing Nabinya. Dan
sesungguhnya Allah telah mengumpulkan seluruh urusan kita di bawah pimpinan orang
yang terbaik dari kalian. Ia adalah sahabat Rasulullah Saw yang kedua ketika ia dan
Rasulullah Saw bersembunyi di dalam gua. Maka berdirilah kalian dan berikanlah bai’at
kalian kepadanya. Maka orang-orang segera membaiat Abu Bakar secara umum setelah
sebelumnya dibaiat di Saqifah.”
Selepas dibai’at, Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai berpidato dan setelah memuji
Allah Pemilik segala pujian, beliau berkata: “Amma ba’du, hai sekalian manusia
sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian dan aku bukanlah yang terbaik,
maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah
aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang
lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya
kepadanya insya Allah. Sebaliknya siapa yang kuat di antara kalian, maka dialah yang lemah
di sisiku hingga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya.
Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali aku timpakan kepada mereka
kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali azab Allah akan
ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan
Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tiada kewajiban taat atas kalian
terhadapku. Sekarang berdirilah kalian melaksanakan shalat, semoga Allah merahmati
kalian.’’
b. Metode Dakwah Bil-Tadwin
Pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-
Shiddiq merupakan strategi dakwah. Dalam perang Yamamah dalam misi
menumpas nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, banyak sahabat penghafal Al-
Qur’an yang gugur dalam peperangan tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan
kekhawatiran di kalangan umat Islam akan habisnya para penghafal Al-Qur’an
karena gugur di medan peperangan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab
mengusulkan kepada khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an
yang tertulis di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang onta, dan lain-lain
yang disimpan oleh para sahabat. Pada awalnya Abu Bakar Ash-Shiddiq agak berat

8
melaksanakan tugas tersebut, karena belum pernah dilaksanakan pada masa Nabi
Muhammad Saw.

9
Namun, karena alasan Umar bin Khattab yang rasional, yaitu banyaknya sahabat
penghafal Al-Qur’an yang gugur di medan pertempuran dan khawatir akan habis
seluruhnya, akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq menyetujuinya. Abu Bakar Ash-
Shiddiq menugaskan kepada Zaid bin Tsabit, penulis wahyu pada masa Nabi
Muhammad Saw, untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu.
Dari sekian prestasi yang terukir pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-
Shiddiq, maka jasa terbesar Abu Bakar yang dapat dinikmati oleh peradaban
manusia sekarang adalah usaha pengumpulan Al-Qur’an. Upaya pengumpulan Al-
Qur’an ini kelak melahirkan mushaf Usmani dan selanjutnya menjadi acuan dasar
dalam penyalinan ayat-ayat suci Al-Qur’an hingga menjadi kitab Al-Qur’an yang
menjadi pedoman utama kehidupan umat Islam bahkan bagi seluruh umat yang ada
di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, metode dakwah melalui pengumpulan Al-
Qur’an yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq melahirkan metode
dakwah baru yaitu dakwah melalui tulisan seperti menerbitkan kitab-kitab, buku,
majalah, surat kabar, internet, dan tulisan-tulisan lain yang mengandung pesan
dakwah. Pesan dakwah yang tersimpan dalam bentuk tulisan memiliki rentang
waktu yang relatif panjang karena tidak lekang oleh zaman dan dapat dinikmati
oleh generasi-generasi berikutnya.
c. Metode Dakwah Bil-Yad
Kata tangan disini bukan kata tangan sebagai tekstual tapi secara kontekstual
yang dapat diartikan sebagai kekuatan kekuasaan. Metode ini efektif bila dilakukan
oleh penguasa yang berjiwa dakwah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menggunakan
kekuatan kekuasaan sebagai metode dakwah kepada orang-orang yang
membangkang.
Abu Bakar Ash-Shiddiq mengadakan rapat dengan para sahabat untuk
meminta saran dalam memerangi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Umar
bin Khattab dan beberapa orang sahabat berpendapat untuk tidak memerangi umat
yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih baik meminta bantuan
mereka dalam menghadapi musuh bersama. Barangkali sebagian besar yang hadir
berpendapat demikian, sedang yang menghendaki jalan kekerasan hanya sebagian

1
kecil. Tampaknya perdebatan mereka dalam hal ini cukup sengit dan saling
berlawanan yang berkepanjangan. Abu Bakar Ash-Shiddiq betapa kerasnya ia
membela pendiriannya itu, tampak dari kata-katanya ini : “Demi Allah, orang yang
keberatan menunaikan zakat kepadaku, padahal dulu mereka lakukan kepada
Rasulullah Saw, akan aku perangi”. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga menegaskan
tekadnya untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat seraya berkata :
“Demi Allah aku akan memerangi siapapun yang memisahkan shalat dengan zakat.
Zakat dengan harta kecuali dengan alasan”. Abu Bakar juga menggunakan kekuatan
kekuasaan untuk menumpas nabi palsu, kaum murtad dari agama Islam, dan
dakwah ke wilayah Irak dan Syria.
d. Metode Dakwah Bil-Hal
Abu Bakar ash-Shiddiq ingin merealisasikan politik dan kebijakan negara
yang telah digariskan dan menunjuk sejumlah sahabat sebagai para pembantu
dalam melaksanakan hal tersebut. Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjuk Abu Ubaidah
al-Jarah sebagai bendahara umat (menteri keuangan) yang diserahkan kepercayaan

untuk mengelola urusan-urusan Baitul Mal. Sementara Umar bin Khattab memegang
jabatan peradilan (Kementerian atau Departeman Kehakiman) yang juga dijalankan
langsung oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sendiri. Sedangkan Zaid bin Tsabit menjadi
sekretaris terkadang tugas ini juga dilakukan oleh sahabat yang ada seperti Ali bin
Abi Thalib
atau Utsman bin Affan.
Di samping baitul mal dan lembaga peradilan, khalifah Abu Bakar Ash-
Shiddiq juga membentuk lembaga pertahanan dan keamanan yang bertugas
mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi
keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas
di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid,
Musanna bin Harisah, Amr bin Ash, dan Zaid bin Sufyan.
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di bidang eksekutif Abu Bakar
Ash-Shiddiq mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun di
daerah kepada sahabat lain. Misalnya, untuk pemerintahan pusat ia menunjuk Ali
bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu

1
Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam,
dibentuklah provinsi-provinsi dan untuk setiap provinsi ditunjuk seorang amir.
e. Metode Uswatun Hasanah
Dalam Bahasa Arab “keteladanan” diungkapkan dengan kata uswah dan
qudwah. “Keteladanan” adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Memberi
teladan yang baik kepada umat Islam merupakan metode dakwah yang efektif. Abu
Bakar Ash-Shiddiq menerapkan metode ini dalam dakwah Islamnya baik sebelum
maupun sesudah menjadi khalifah.
Selain sopan dan santun, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga terkenal tawadhu dan
rendah hati. Ia seorang pekerja keras sejak dahulu. Sebagai pengusaha sukses sejak
sebelum Islam datang hingga akhirnya, ia hijrah bersama Nabi Muhammad Saw dan
meninggalkan usahanya demi perjuangan. Sepeninggal Nabi Muhammad Saw, Abu
Bakar Ash-Shiddiq diangkat menjadi khalifah, tidak tampak sedikitpun bekas-bekas
orang kaya pada dirinya. Tidak dijumpai pada diri Abu Bakar Ash-Shiddiq rasa
gengsi, ingin dihormati sebagai pemimpin, serta rasa ingin didengar dan dipuji.
Selama berada di Madinah bersama Nabi Muhammad Saw, Abu Bakar Ash-Shiddiq
menerima jasa sebagai pemerah susu atau pemasak gandum bagi orang-orang
miskin dan janda yang tidak mampu.
Inilah bentuk ketawadhuan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia tawadhu bukan hanya
dalam kondisi miskin dan lemah, tetapi juga dalam keadaan berkedudukan tinggi.
Abu Bakar Ash-Shiddiq pada mulanya adalah orang kaya. Ia menafkahkan semua
hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad Saw dan Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq
merasa bahagia menafkahkan hartanya itu sehingga lupa bahwa ia sudah miskin. Ia
juga masih melakukan pekerjaan-pekerjaan orang kecil seperti memerah susu,
meskipun ia adalah pemimpin umat Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang rendah hati
bukan karena ia tidak punya apa-apa, tetapi justru ia memiliki segalanya.

4. Perkembangan Pendidikan pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq


Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, ilmu tidak berkembang maju karena
disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum

1
murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Sekalipun
demikian, banyak pula kemajuan yang dicapai pada masa ini yaitu ; memperbaiki

sosial ekonomi, pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an dan memperluas wilayah Islam


sampai ke Irak, Persia dan Suriah.
Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq lembaga pendidikan kuttab mencapai tingkat
kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga kuttab ini terjadi ketika masyarakat
Muslim telah menaklukan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-

bangsa yang telah maju. Ketika peserta didik selesai mengikuti pendidikan di kuttab
mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni di masjid. Di
masjid ini ada dua tingkat, yakni tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang
membedakan di antara pendidikan itu adalah kualitas gurunya. Pada tingkat
menengah gurunya belum mencapai status Ulama Besar, sedangkan pada tingkat
tinggi para pengajarnya adalah Ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam
dan integritas kesalehan serta kealiman yang diakui masyarakat.
Materi-materi pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari : Al-Qur’an dan
tafsirnya, Hadits dan mengumpulkannya, dan Fiqih. Adapun materi pendidikan
yang diajarkan pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk lembaga

pendidikan kuttab adalah belajar membaca dan menulis, membaca Al-Qur’an dan
menghafalnya, dan belajar pokok-pokok agama seperti, seperti cara wudhu, shalat,
puasa dan sebagainya.

5. Kontribusi Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Peradaban Islam


a. Memberangkatkan Pasukan Usamah bin Zaid ke Kawasan Syam
Nabi Muhammad Saw telah berencana untuk mengirim pasukan ke wilayah
utara khususnya ke kawasan Syam, rencana tersebut dibuat sebelum beliau wafat
bahkan saat masih sehat. Tujuan beliau untuk berjaga-jaga bila sewaktu waktu
kabilah-kabilah sekutu Romawi menyerang kaum muslim. Hal tersebut demi
menjaga keutuhan wilayah Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan pesan dan
mengingatkan etika perang dalam Islam sebelum pasukan itu berangkat, pesan beliau
yaitu tidak boleh berkhianat, sebelum harta rampasan perang di bagikan tidak

1
boleh

1
menyembunyikannya, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh memutilasi tubuh
musuh, tidak boleh membunuh anak kecil, orang tua, dan wanita, tidak boleh
mengganggu orang yang sedang berada di tempat ibadah. Pasukan tersebut
berangkat dengan memegang teguh amanat Abu Bakar Ash-Shiddiq dan pulang
membawa keberhasilan menggertak pasukan Romawi selama dua bulan melakukan
ekspedisi.
b. Mengembalikan Kaum Muslimin pada Ajaran Islam yang Benar dan
Memberantas Para Nabi Palsu
Banyak kabilah-kabilah Arab di Madinah yang tidak mau membayar zakat
semenjak diangkatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad
Saw, Hal itu didasarkan karena anggapan mereka mengenai pembayaran itu sebagai
upeti yang sudah tidak berlaku semenjak kepergian Rasulullah. Untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut Abu Bakar Ash-Shiddiq melaksanakan
perintah untuk mengirimkan Usamah dikarenakan jumlah kaum Muslim yang
sedikit untuk mempertahankan Madinah.
Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian mengerahkan seluruh penduduk Madinah
untuk menyerbu orang-orang Arab yang murtad di sekitar Madinah, Peristiwa
tersebut terjadi tepat 11H di bulan Jumadil akhir. Tatkala pasukan Abu Bakar Ash-
Shiddiq bertemu dengan musuh yang berasal dari Bani Abs, Bani Murrah, Dzubyan
dan yang turut bersama mereka dari Bani Kinanah, datang bantuan dari Thulaihah
bersama keponakannya yang bernama Hibal.
Selain itu, Abu Bakar juga memerangi orang yang mengaku sebagai nabi.
Musailamah Al-Kadzdzab adalah orang yang mengaku sebagai nabi, ia berasal dari
Bani Hanifah di Yamamah. Ia mempunyai banyak pengikut yang meyakini ia sebagai
seorang nabi. Ia memiliki pasukan lebih dari empat puluh ribu serdadu. Untuk
menghadapi hal tersebut maka, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirimkan
pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Maka, terjadilah perang dahsyat
antara kaum muslimin dengan kaum murtad tersebut yang dikenal dengan Perang
Yamamah. Kaum muslimin berhasil mengalahkan musuhnya bahkan berhasil
membunuh nabi palsu tersebut sehingga berhasil memadamkan gerakan nabi palsu

1
dan kaum murtad. Namun, dalam perang tersebut banyak dari penghafal Al-Qur’an
yang gugur sebagai syuhada.
c. Mengumpulkan Al-Qur’an dalam Satu Mushaf
Di zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq baru dilakukannya penghimpunan
Al-Qur’an ke dalam satu mushaf atau lebih tepatnya setelah peperangan Yamamah.
Sekitar tujuh puluh orang syuhada yang hafal Al-Qur’an terbunuh. Zaid Bin Tsabit
memulai melakukan himpunan Al-Qur’an yang kemudian dipegang oleh Khalifah
Abu Bakar Ash-Shiddiq hingga akhir hayatnya. Ketika kekhalifahan dipegang Umar
bin Khattab, himpunan Al-Qur’an pun beralih ke tangan Umar bin Khattab. Ketika
Umar bin Khattab meninggal, dan kekhalifahan dijabat Utsman Bin Affan, untuk
sementara waktu himpunan Al-Qur’an tersebut dirawat oleh Hafsah binti Umar
karena dua alasan : pertama, Hafsah seorang hafizah dan kedua, dia juga salah
seorang istri nabi di samping sebagai anak seorang khalifah.
d. Mengirim Pasukan ke Irak dan Syam
Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirim pasukan ke wilayah luar Arab dengan
tujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam serta menjaga keutuhan wilayah
kaum muslimin. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid, beliau mengirim pasukan ke
Irak yang akhirnya pada tahun 637 M berhasil menguasai Hirah. Selain mengirim
pasukan ke Irak, beliau juga mengirim pasukan ke Syam. Pimpinan tersebut berada
di bawah pimpinan tiga jenderal yaitu, Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan dan
Syurahbil bin Hasanah.

B. Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa Umar bin Khattab


1. Biografi Singkat Umar bin Khattab
Umar bin Khattab lahir di Makkah dari Bani Adi yang masih satu rumpun
dari Suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza.
Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti
Hasyim. Lalu saudaranya yaitu, Zaid bin Khattab dan Fatimah binti Al-Khattab.
Istrinya bernama, Ummi Kultsum binti Ali dan Atikah binti Zaid. Memiliki anak
yaitu, Abdullah, Hafsah, Asim, Zaid, Ubaydullah, Az-Zubair bin Bakkar, Fatima,
Zainab,

1
Abdurrahman, Iyad, Ruqayyah, Abdul Rahman. Keluarga Umar tergolong keluarga
kelas menengah, ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan
sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang
kuat, bahkan ia menjadi juara gulat di Makkah. Umar bin Khattab tumbuh menjadi
pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang
keras hingga dijuluki sebagai “Singa Padang Pasir”. Beliau termasuk pemuda yang
amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih
menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Sebelum memeluk Islam
beliau dikenal sebagai peminum berat, namun setelah menjadi Muslim beliau tidak

lagi menyentuh alkohol (khamr) sama sekali, meskipun saat itu belum diturunkan
larangan meminum
khamr secara tegas.
Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di
Makkah, Umar bin Khattab bereaksi sangat antipati terhadap Rasulullah. Umar bin
Khattab juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan
kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad Saw. Pada puncak
kebenciannya terhadap Nabi Muhammad Saw, Umar bin Khattab memutuskan
untuk membunuh Rasulullah. Namun dalam perjalanannya, Umar bin Khattab
bertemu dengan salah seorang pengikut Rasulullah yang bernama Nu’aim bin
Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar bin Khattab
telah memeluk Islam. Karena kabar tersebut, Umar bin Khattab menjadi terkejut
dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam
riwayatnya, Umar bin Khattab menjumpai saudarinya yang kebetulan sedang
membaca Al-Qur’an surat Thoha ayat 1-8, Umar bin Khattab semakin marah dan
memukul saudarinya.
Namun, Umar bin Khattab merasa iba ketika melihat saudaranya berdarah
akibat pukulannya, beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut.
Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Qur’an, dan beberapa waktu setelah
kejadian itu Umar bin Khattab menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan
tersebut membuat hampir seisi Makkah terkejut karena seorang yang terkenal
memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad

1
Saw kemudian

1
memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya, Umar bin Khattab dikucilkan
dari pergaulan Makkah dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy.
Pada tahun 622, Umar bin Khattab ikut bersama Nabi Muhammad Saw serta
para pengikutnya berhijrah ke Yatsrib (Madinah). Umar bin Khattab juga terlibat
dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaibar serta penyerangan ke Syria.
Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang disegani oleh kaum muslimin pada
masa itu selain karena reputasinya pada masa lalu yang sudah terkenal sejak masa
memeluk Islam. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang terdepan yang selalu
membela Nabi Muhammad Saw dan ajaran Islam pada kesempatan yang ada.
Bahkan beliau tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-
sama ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad Saw.
Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi seorang khalifah, Umar bin
Khattab menjadi salah satu penasehatnya, setelah Abu Bakar bin Khattab
meninggal, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq
sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar
bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Islam mengambil alih
Mesopotamia dan Persia dari tangan Dinasti Sassanid, serta mengambil alih Mesir,
Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari ke Kaisaran Romawi (Byzantium).
Saat itu ada dua negara adi daya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah
ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Masa jabatannya
berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama

Abu Lu’lu’ah. Saat terluka parah, dari pembaringannya ia mengangkat syura (komisi
pemilih) yang akan memilih penerus pemerintahannya. Untuk menentukan
penggantinya, Umar bin Khattab tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar
Ash-Shiddiq. Tapi ia justru menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada
mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi khalifah. Enam orang
tersebut adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa`ad bin Abi Waqqash, dan
Abdurrahman bin `Auf. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan menunjuk
Utsman bin Affan sebagai khalifah.

1
2. Kepemimpinan Umar bin Khattab
Dalam menjalankan kepemimpinannya, Umar bin Khattab melakukan
beberapa hal yang menjadi ciri kepemimpinan beliau, di antaranya adalah:
a. Musyawarah
Dalam bermusyawarah Umar bin Khattab tidak pernah memposisikan
dirinya sebagai penguasa ia meletakkan dirinya sebagai manusia yang sama
kedudukannya dengan anggota musyawarah lain ketika ia meminta pendapat ia
tidak pernah menunjukkan bahwa ia adalah pemegang kekuasaan khalifah yang

diberi gelar dengan Amirul Mukminin, selalu menanamkan perasaan bahwa mereka
adalah guru yang akan menunjukkannya ke jalan kebaikan, menyelamatkannya dari
kesengsaraan
hisab di akhirat karena mereka membantunya dengan pendapat-pendapat mereka
untuk memperjelas kebaikannya.
b. Kekayaan untuk Rakyat
Pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, kekayaan negara seutuhnya
digunakan untuk melayani rakyat. Pada waktu itu sesuai dengan kebutuhan, Umar
membangun benteng dan tembok besar guna melindungi umat muslim. Kota-kota
juga dikembangkan untuk mensejahterakan rakyat. Umar bin Khattab sama sekali
tidak pernah berpikir mengambil keuntungan untuk kesenangan pribadi atau
keluarganya. Akan tetapi bisa dibilang kehidupan Umar bin Khattab cukup zuhud
dan tidak terlena dengan kenikmatan dan kemewahan.
c. Menjunjung Tinggi Kebebasan
Umar bin Khattab pernah berkata pada dirinya sendiri untuk tidak
memperbudak manusia karena pada hakikatnya manusia dilahirkan dalam kondisi
bebas merdeka. Menurut Umar bin Khattab setiap orang memiliki kebebasan. Umar
bin Khattab sama sekali tidak takut akan kebebasan bangsanya karena arti kebebasan
menurutnya cukup sederhana dan bersifat universal. Bagi umar bin Khattab
kebebasan yaitu kebebasan kebenaran yang berarti ada di atas semua peraturan.
Kebenaran yang dimaksud itu sendiri adalah Islam dan bukan kebebasan atas dasar
logika liberalis.

2
d. Siap Mendengar dan Menerima Kritik
Seorang pemimpin juga harus siap mendengar dan menerima kritik. Hal ini
pun termasuk dalam salah satu gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pernah
suatu saat Umar bin Khattab terlibat dalam percakapan dengan salah seorang
rakyatnya. Rakyat tersebut sangat bersikukuh atas pendapatnya pribadi sampai-
sampai orang tersebut berulang kali mengatakan “takutlah engkau kepada Allah”
yang ditujukan kepada Umar bin Khattab. Melihat hal tersebut salah satu sahabat
Umar bin Khattab membentak balik rakyat tadi. Melihat tindakan sahabatnya, Umar
bin Khattab malah berendah hati dan mengucapkan “Biarkan dia, sungguh tidak ada
kebaikan di dalam diri kalian apabila tidak mengatakannya, dan tidak ada kebaikan
di dalam diri kita apabila tidak mendengarkannya.”
e. Turun Langsung Mengatasi Masalah Rakyat
Umar bin Khattab sangat populer sebagai seorang pemimpin yang tidak
sungkan untuk terjun langsung mengatasi masalah rakyatnya. Di saat orang lain
tidur lelap, Umar bin Khattab melakukan patroli untuk memastikan kondisi
rakyatnya. Umar bin Khattab senantiasa khawatir apabila ada rakyatnya yang tidak
bisa tidur karena kelaparan. Benar saja. Suatu waktu pernah Umar bin Khattab
menemukan seorang ibu yang anak-anaknya menangis akibat kelaparan. Sementara
sang ibu tidak memiliki bahan makanan untuk dimasak. Maka Umar bin Khattab

pun menuju Baitul


Mal dan membawakan gandum untuk keluarga tersebut.

3. Metode Dakwah pada Masa Umar bin Khattab


Untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam khalifah Umar bin
Khattab menempuh metode dakwah sebagai berikut:
a. Pengembangan Wilayah Islam
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan Wilayah
Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam Perang Yarmuk pada masa Abu Bakar
Ash-Shiddiq, membuka jalan bagi Umar bin Khattab untuk menggiatkan lagi
usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 H/ 636 M, tentara Romawi
dapat dikalahkan. Selanjutnya beberapa kota di pesisir Syiria dan Pelestina,
2
seperti Jaffa,

2
Gizar, Ramla, Typus, Uka (Acre), Askalon dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun
18 H/ 638 M dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab.
Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan
wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar Ash-
Shiddiq. Pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan panglima
Saad bin Abi Waqas. Dalam perkembangan berikutnya, berturut-turut dapat
ditaklukan beberapa kota, seperti Kadisia tahun 16 H/ 636M, kota Jalula tahun 17
H/ 638 M. Madain tahun 18 H/ 639 M dan Nahawand tahun 21 H/ 642 M.
Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir.
Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Qibti (Qopti) sedang mengalami
penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-
orang Islam. Setelah berhasil menaklukkan Syiria dan Palestina, Khalifah Umar bin
Khattab memberangkatkan pasukannya yang berjumlah 4000 orang menuju Mesir
di bawah pimpinan Amr bin Ash. Sasaran pertama adalah menghancurkan pintu
gerbang al-Arisy, lalu berturut-turut al-Farma, Bilbis, Tendonitis (Ummu Dunain),
Ain Sams, dan juga berhasil merebut benteng Babil dan Iskandariyah.
b. Mengeluarkan Undang-undang
Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat
khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang.
Diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam
jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain-lain.
c. Membagi Wilayah Pemerintahan
Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah
pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah
bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang
oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah.

4. Perkembangan Pendidikan Masa Umar bin Khattab


Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan juga tidak jauh berbeda
dengan pendidikan sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami

2
perkembangan. Khalifah pada saat itu mengadakan penyuluhan (pendidikan) di
kota Madinah. Ia juga menerapkan pendidikan di masjid dan mengangkat guru dari
sahabat-sahabat untuk tiap-tiap daerah ditaklukan. Para sahabat tersebut bukan
hanya bertugas mengajarkan Al-Qur’an tetapi juga Fiqih dan lainnya, adapun tenaga
pengajar sebagian besar para sahabat yang senior antara lain Abdurarrahman bin
Ghanam di (Suriah). Hasan bin Abi Jabalah di (Mesir).
Adapun mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca dan menulis Al-
Qur’an dan menghafalkannya serta mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Namun
pendidikan pada masa Umar bin Khattab lebih maju dibandingkan dengan
pendidikan sebelumnya. Pada masa ini tuntunan untuk mulai belajar bahasa Arab
sudah mulai tampak. Sehingga orang-orang yang masuk Islam dari daerah yang
ditaklukan harus belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada
masa Khalifah Umar bin Khattab sudah terdapat pengajaran Bahasa Arab.
Berdasarkan hal di atas, pelaksanaan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju
sebab selama Umar bin Khattab memerintah Negara dalam keadaan stabil dan
aman ini disebabkan di samping diterapkan di mesjid sebagai pusat pendidikan,
juga telah terbentuknya pusat-pusat Islam di berbagai daerah dengan materi yang
dikembangkan baik ilmu bahasa menulis dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Pendidikan
dikelola di bawah pengaturan Gubernur yang berkuasa pada masa Khalifah Umar
bin Khattab serta kemajuan di berbagai bidang. Adapun sumber gaji para pendidik

pada waktu itu diambil dari baitul mal dan daerah yang ditaklukkan. Sehingga
dapat
dipahami bahwa pola pendidikan yang ada pada masa pemerintahan Umar bin
Khattab lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan pendidikan yang ada
pada masa pemerintahan Abu bakar Ash-Shiddiq.

5. Kontribusi Umar bin Khattab dalam Peradaban Islam


Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh khalifah
Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka Umar bin Khattab menganggap bahwa tugasnya yang
pertama adalah mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya. Di
zaman Umar bin Khattab, gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan)
2
pertama terjadi di ibu kota Syiria, Damaskus yang jatuh tahun 635 M. Setahun
kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah
Syiria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syiria sebagai basis,
ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amru bin `Ash dan ke Irak di
bawah pimpinan Sa`ad bin Abi Waqqash. Iskandaria, ibu kota Mesir ditaklukkan
tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-
Qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Irak juga ditaklukkan tahun 637 M. Dari sana
serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga.
Pada tahun 641 M, Mosul pun dapat dikuasai.
Perebutan atas kekuatan yang strategis tersebut berlangsung dengan cepat dan
memberi prestise di mata dunia. Suatu tenaga yang digerakkan oleh kekuatan gaib
telah meluluhlantakkan kerajaan Persia dan Romawi. Operasi-operasi yang
dilakukan di Irak, Syiria, dan Mesir termasuk yang paling gemilang dalam sejarah
ilmu siasat perang yang tidak kalah dibandingkan dengan Napoleon, Hannibal, atau
Iskandar Zulkarnain. Pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan
pesat. Oleh karena itu, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara
dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia.
Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan
Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan perang
bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah Khalifah
pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Ia
juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya
santunan disesuaikan lamanya memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin
Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri.
Umar bin Khattab telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu
pemerintahan yang handal untuk melayani masyarakat baru yang terus
berkembang. Tindakan yang dilakukan umar bin Khattab adalah menata

pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen (diwan), mengadopsi

model Persia. Tugas diwan adalah menyampaikan perintah dari pemerintah pusat ke
daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan
penguasa daerah kepada
2
khalifah. Untuk memperlancar hubungan antar daerah, wilayah negara dibagi
menjadi 8 provinsi meliputi : Syiria, Hijaz, Iran, Irak, Mesir, Palestina, Mesopotamia,
Syiria Utara. Masa inilah mulai diatur pembayaran gaji dan pajak tanah. Pada masa
Umar bin Khattab, lembaga yudikatif dipisahkan dengan didirikannya lembaga
pengadilan, bahkan hingga di daerah-daerah. Untuk menjaga keamanan dan
ketertiban, dibentuk jabatan kepolisian dan juga jabatan pekerjaan umum. Selain
itu, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah, yang ditetapkan mulai pada
saat Nabi Muhammad Saw Hijrah dari Makkah ke Madinah. Alasannya karena hijrah
merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode
dakwah Islam, yakni periode Makkah dan Madinah.
Khalifah meletakkan prinsip-prinsip dasar demokratis dalam
pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna,
dan menjamin kesamaan hak. Selain mahir dalam menciptakan pemerintahan baru,
ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakannya yang lalu untuk
kemaslahatan umat. Misalnya mengenai tanah yang diperoleh dari hasil
peperangan, Umar membiarkan tanah digarap oleh pemiliknya sendiri, sebagai

gantinya, terhadap tanah itu dikenakan pajak (al-kharaj).

C. Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa Utsman bin Affan


1. Biografi Singkat Utsman bin Affan
Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang

termasuk dari Assabiqunal Awwalun (orang yang pertama masuk Islam). Beliau masuk
Islam atas ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau berasal dari suku Quraisy. Nama
lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abu Al-‘Ash bin Umayyah bin Abdu Shams
bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada
Abdu
Manaf bin Qushay. Ibunya bernama Arwa binti Kuraiz bin Rabi’ah bin Habib bin
Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay. Utsman bin Affan merupakan cucu bibi dari
Rasulullah. Karena nenek Utsman bin Affan dari jalur ibunya, yaitu Ummu Hukaim
Al-Baidha’ binti Abdul Muthalib adalah saudara perempuan sekandung dari
Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah.

2
Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad Saw yang termasuk

Khulafaur Rasyidin yang ke-3. Beliau dijuluki dzun nurain, yang berarti memiliki
dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan
ketiga dari Rasulullah yaitu Ruqayah dan Ummu Kultsum. Beliau juga dikenal
sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang handal namun sangat dermawan.
Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah
Islam.
Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah
musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada enam orang kandidat
khalifah yang diusulkan yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdul Rahman
bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqas, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah.
Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqas, Zubair bin Awwam, dan
Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang
tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi
khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah
ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini
terjadi pada bulan Muharram 24 H. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah
Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur.
Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan masjid
al-Haram (Mekah) dan masjid Nabawi (Madinah) karena semakin ramai umat Islam
yang menjalankan haji. ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat
bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya
dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan Syiria, Afrika Utara,
Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rodhes, dan juga membentuk angkatan laut
yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk
mengumpulkan Al-Qur’an dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman
banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan
menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak
membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk
membunuh khalifah.

2
2. Kepemimpinan Utsman bin Affan
a. Bidang Politik dalam Negeri
Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi
menjadi beberapa bagian, yaitu:
1) Pembantu (Wazir/ Muawin). Wazir/ Muawwin adalah pembantu yang
diangkat oleh khalifah agar membantu tugas-tugas serta tanggung
jawab kekhalifahan. Tugas dari Wazir/ Muawin ini adalah membantu
khalifah dalam bidang pemerintahan (Muawin Tanfidz) dan
membantu khalifah dalam bidang administrasi (Muawin Tafwidz).
Wazir/ Muawin pada masa khalifah Utsman bin Affan adalah Marwan
bin Hakam.
Bukan hanya menjadi pembantu saja, Marwan bin Hakam juga
menjadi sekretaris negara.
2) Pemerintahan daerah/gubernur. Awal pemerintahan khalifah Utsman
bin Affan para pemimpin daerah yang telah diangkat oleh Umar bin
Khattab telah menyebar ke berbagai dan kota Islam. Utsman bin Affan
menetapkan kekuasaan para gubernur sebelumnya yang sudah
diangkat oleh Umar bin Khattab. Masa para gubernur ini untuk
memerintah lagi yaitu selama satu tahun penuh. Kebijakan ini adalah
kebijkan dari Umar bin Khattab yang menyuruh untuk menetapkan
pemimpin daerah masa Umar bin Khattab selama satu tahun (Syalabi,
2013: 336-338).
b. Hukum
Pentingnya masa khalifah Utsman bin Affan dalam bidang hukum terlihat
dalam dua hal yang mendasar, antara lain:
1) Menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum,
terikat dengan apa yang ada di dalam teks, mengikuti dan menaati
teks yang ada.
2) Meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat pondasi negara
Islam yang semakin luas dan menghadapi hal-hal yang baru yang
tambah beraneka ragam (Syalabi, 2013: 174-176).
2
3) Hakim-hakim pada masa khalifah Utsman bin Affan antara lain : Zaid
bin Tsabit yang bertugas di Madinah, Abu Ad-Darda bertugas di
Damaskus, Ka’ab bin Sur bertugas di Bashrah, Syuraih di Kufah, Ya’la
ibn Umayyah di Yaman, Tsumamah di Sana’a, dan Utsman bin Qais bin
Abil Ash di Mesir.
c. Baitul Mal (Keuangan)
Baitul Mal adalah tempat yang mengatur masalah keuangan. Bentuk
peran Baitul Mal ini mengurusi semua masalah keuangan negara. Tugas
Baitul Mal mulai dari membayar gaji para khalifah, gaji para pemimpin
daerah
(gubernur), gaji para tentara, dan gaji para pegawai yang bekerja di pusat
pemerintahan. Baitul Mal juga mengatur semua masalah pajak, dan
masalah-masalah sarana dan prasarana. Pemasukan yang diambil dari hasil
rampasan perang, pajak dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk dana
haji, dana perang semua yang mengurusnya dan mengaturnya adalah
Baitul Mal atas izin khalifah Utsman bin Affan.
d. Militer
Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin kekuatan
Islam seperti al-Walid, Abu Musa al-Asy’ari, dan Said bin al-Ash. Tokoh
militer tersebut sangat berjasa dalam menumpas pemberontakan yang
terjadi setelah pemerintahan Umar. Keseriusan Utsman bin Affan dalam
bidang militer menunjukkan bagaimana kekuatan Islam pada waktu itu.
Kemajuan pemerintahan Islam pada masa Utsman bin Affan selama 12
tahun juga dikarenakan mampu menjaga kedaulatan di daerah
kekuasaannya. Kemajuan militer pada waktu itu membawa pemerintahan
Islam di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan ke puncak kejayaan.
e. Majelis Syuro
Majelis Syuro adalah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam
menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah. Orang
non muslim juga diperbolehkan menjadi anggota majelis syuro untuk
menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau
2
penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Majelis syura dibagi
menjadi tiga, yaitu ; dewan penasehat, dewan penasehat umum, dan
dewan penasehat tinggi dan umum.
f. Bidang Politik Luar Negeri
Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan
daerah-daerah seperti; Azerbaijan, Ar-Ray, Alexandria, Tunisia,
Tabaristan, dan Cyprus adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber
daya alamnya, dan hasil bumi yang sangat melimpah. Wilayah yang
ditaklukkan Islam pada masa khalifah Utsman bin Affan bukan hanya ke
tujuh wilayah tersebut. Masih ada wilayah-wilayah yang menjadi
taklukkan Islam diantaranya : Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah, Fars,
dan Kerman. Pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan wilayah
taklukkan Islam semakin bertambah luas dan semakin bertambah
banyak.
g. Bidang Ekonomi
Pada masa khalifah Utsman bin Affan dalam bidang ekonomi terbukti
sangat berkembang dengan maju dan pesat. Utsman bin Affan
menggunakan prinsip-prinsip politik ekonomi yang dijalankan di
pemerintahannya, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:
1) Menerapkan politik ekonomi secara Islam.
2) Tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau
pajak.
3) Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan
kepada Baitul Mal.
4) Memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal.
5) Menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir dzimmi untuk
diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak mereka serta
tidak menzalimi mereka.
6) Para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji.
7) Mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang
dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum.
3
Eksistensi Utsman bin Affan untuk negara atau pemerintahan adanya
pemasukan dan pengeluaran dalam bidang ekonomi. Pemasukan dan
pengeluaran tersebut, antara lain:
1) Pemasukan keuangan, berupa: zakat, harta rampasan perang
(ghanimah), harta jizyah, harta kharaj (pajak bumi), dan usyur
(sepersepuluh dari barang dagangan).
2) Pengeluaran keuangan, berupa: gaji para walikota dari kas Baitul Mal,
gaji para tentara dari kas Baitul Mal, kas umum untuk haji dari Baitul
Mal, dana perluasan masjidil haram dari Baitul Mal, dana pembuatan
armada laut pertama kali, dana pengalihan pantai dari syuaibah ke
Jeddah, dana pengeboran sumur dari Baitul Mal, dana untuk para
muadzin dari Baitul Mal, dan dana untuk tujuan-tujuan mulia Islam.
h. Bidang Sosial
Pada masa khalifah Umar bin Khattab masyarakat tidak diberi kebebasan
untuk melakukan segala hal. Semua kaum muslimin tidak diperbolehkan
untuk keluar daerah kecuali harus dengan izin dan untuk waktu tertentu,
dan banyak permintaan izin demikian itu ditolak. Akan tetapi, pada masa
khalifah Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya
untuk keluar daerah. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba
mudah daripada saat masa Umar bin Khattab yang dirasakan terlalu keras
dan ketat dalam pemerintahannya (Amin, 2010: 105-107).
i. Bidang Agama
1) Mengerjakan shalat. Pada tahun 29 H/ 650 M Utsman bin Affan
mengerjakan shalat empat rakaat di Mina secara berjamaah. Shalat yang
dilaksanakan oleh Utsman bin Affan ini membawa kebingungan
terhadap para sahabatnya, ketika semua orang mengerjakan shalat
berjamaah sebanyak dua rakaat, maka Utsman bin Affan mengerjakan
shalat sebanyak empat rakaat. Kebijakan yang diambil khalifah
Utsman bin Affan dengan mengerjakan shalat empat rakaat penuh di
Mina dan Arafah merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap umat
Islam.

3
2) Ibadah Haji
Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang mengerti
tentang hukum-hukum ibadah haji. Utsman bin Affan juga melarang
umatnya untuk beribadah haji jika tidak sesuai hukum-hukum haji.
3) Pembangunan Masjid, seperti: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan
Masjid Quba.
4) Pembukuan Al-Qur’an
Penyusunan kitab suci Al-Qur’an adalah suatu hasil dari pemerintahan
khalifah Utsman bin Affan. Tujuan penyusunan kitab suci Al-Qur’an ini
untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-
Qur’an. Utsman bin Affan menginginkan saling bersatunya umat Islam
dalam satu bacaan.
5) Penyebaran Agama Islam
Penyebaran agama Islam pada masa khalifah Utsman bin Affan salah
satunya dilakukan dengan cara ekspedisi ke wilayah-wilayah.
Ekspedisi yang dilakukan bukan hanya untuk menaklukan daerah saja,
tetapi juga untuk menyebarkan agama Islam.

Metode Dakwah pada Masa Utsman bin Affan


Untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam khalifah Umar bin
Khattab menempuh jalan dan metode dakwah sebagai berikut :
a) Perluasan Wilayah. Pada masa khalifah Utsman bin Affan terdapat juga
beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam di antaranya adalah
melanjutkan usaha penaklukan Persia. Kemudian Tabaristan, Azerbaijan dan
Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi
setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut
ditaklukannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, pulau
Cyprus, Rhodes, Tunisia dan Nubia. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas
daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, khalifah Usman bin Affan telah
melakukan pengamanan terhadap para pemberontak di daerah Azerbaijan dan

3
Rai, karena mereka enggan membayar pajak, begitu juga di Iskandariyah dan
di Persia.
b) Standarisasi Al-Qur’an. Pada masa Utsman bin Affan, terjadi perselisihan di

tengah kaum muslimin perihal baca Al-Qur’an (qiraat). Perlu diketahui terlebih
dahulu bahwa Al-Qur’an diturunkan dengan beragam cara membaca. Karena
perselisihan ini, hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan
oleh Hudzaifah al-Yamani kepada Khalifah Utsman bin Affan. Menanggapi
laporan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk melakukan
penyeragaman cara baca Al-Qur’an. Cara baca inilah yang akhirnya secara
resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat
diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Dalam menyusun cara baca Al-
Qur’an resmi ini, Khalifah Utsman bin Affan melakukannya berdasarkan cara
baca yang dipakai dalam Al-Qur’an yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah
pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir,
Syam, Yaman, Kufah, Basrah dan Makkah. Satu mushaf disimpan di Madinah.
Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Usmani.
Khalifah Utsman bin Affan mengharuskan umat Islam menggunakan Al-
Qur’an hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mushaf Al-
Qur’an dengan cara baca yang lainnya dibakar.
c) Pembangunan Fisik. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masa
Utsman bin Affan tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman bin Affan
berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan
mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan,
jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas mesjid Nabi di Madinah.

3. Perkembangan Pendidikan pada Masa Utsman bin Affan


Pada masa khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan Pendidikan tidak
berbeda jauh dengan masa sebelumnya. Khalifah merasa sudah cukup dengan
pendidikan yang sudah berjalan. Pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan apa
yang telah ada. Hanya sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan
Islam dari

3
apa yang telah ada. Para sahabat besar Rasulullah Saw yang berpengaruh dan
dekat dengan Rasulullah Saw pada masa Khalifah Umar tidak diizinkan
meninggalkan Madinah, maka pada masa Khalifah Utsman bin Affan diberikan
sedikit kelonggaran untuk keluar Madinah dan menetap di daerah-daerah yang
mereka sukai. Di daerah-daerah yang baru tersebut mereka mengajarkan ilmu-
ilmu keislaman yang mereka miliki dan dapatkan langsung dari Rasulullah Saw.
Kebijakan ini besar sekali manfaatnya bagi pelaksanaan pendidikan Islam di daerah-
daerah yang baru.
Sebelumnya umat Islam di luar Madinah dan Makkah, khususnya dari luar
Semenanjung Arabia harus menempuh perjalanan yang jauh, melelahkan dan
memakan waktu yang lama untuk bisa menuntut ilmu-ilmu agama Islam di
Madinah. Tetapi dengan tersebarnya para sahabat Rasulullah Saw, yang langsung
mendapatkan pengajaran dari Rasulullah ke berbagai daerah meringankan umat
Islam di daerah-daerah yang baru untuk belajar ilmu-ilmu agama Islam kepada
para sahabat Nabi yang mempunyai pengetahuan yang banyak dalam ilmu-ilmu
agama Islam di daerah mereka sendiri atau di daerah yang terdekat.
Pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, ilmu pengetahuan
klasik Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu ‘ulum an-naqliyah, yang bersumber
pada Alquran atau dalil Naql (disebut juga `ulum al-syari`ah, dan `ulum al-`aqliyah
(`ulum al-`ajam). Dalam periode Khulafaurrasyidin masih didominasi oleh ilmu-
ilmu naqliyah. Lahirnya ilmu Qira’at erat kaitannya dengan membaca dan
mempelajari Alquran. Pada masa ini, muncul ilmu tafsir yang berguna untuk
memahami ayat-ayat Alquran. Ilmu Hadis belum dikenal pada masa ini, namun
pengetahuan tentang hadis sudah berkembang luas di kalangan umat Islam. Ilmu
Nahwu berkembang di Basrah dan Kufah, Ali bin Abi Thalib adalah pembina dan
penyusun pertama dasar-dasar ilmu nahwu. Khat Al-Qur’an berkaitan erat dengan
penulisan dan penyebaran Al- Qur’an. Pada masa ini Al-Qur’an ditulis dengan
tulisan Kufi, sedangkan untuk surat menyurat ditulis dengan tulisan naskhi.
Perkembangan ilmu Fikih tidak dapat dilepaskan dari Al-Qur’an dan hadis sebagai
sumbernya. Karena itu, tidak heran jika ahli Fikih pada umumnya ahli dalam Al-
Qur’an dan hadis.

3
4. Kontribusi Utsman bin Affan dalam Peradaban Islam
Pada tahun pertamanya, Utsman melanjutkan kebijakan-kebijakan Umar
terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah strategis yang
telah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dilindungi. Di masa pemerintahan
Utsman, wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari
Persia, Transoxania, serta Tabaristall berhasil direbut.
Namun begitu, satu usaha cemerlang telah terjadi dimasa ini, yang
berpengaruh luar biasa bagi pendidikan Islam. Melanjutkan usulan Umar kepada
Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Qur’an, Khalifah
Utsman bin Affan memerintahkan agar mushaf yang dikumpulkan di masa Abu
Bakar, disalin oleh Zaid bin Tsabit bersama Abdullah bin Zubair, Zaid bin ‘Ash, dan
Abdurrahman bin Harits. Penyalinan ini dilatarbelakangi oleh perselisihan dalam
bacaan Al-Qur’an. Menyaksikan perselisihan itu, Hudzaifah bin Yaman melapor
kepada Khalifah Usman dan meminta Khalifah untuk menyatukan bacaan Al-Qur’an.
Akhirnya, Khalifah memerintahkan penyalinan tersebut sekaligus menyatukan
bacaan Al-Qur’an dengan pedoman apabila terjadi perselisihan bacaan antara Zaid
bin Tsabit dengan tiga anggota tim penyusun, hendaknya ditulis sesuai lisan
Quraisy karena Al-Qur’an itu diturunkan dengan lisan Quraisy. Zaid bin Tsabit
bukan orang Quraisy, sedangkan ketiga orang anggotanya adalah orang Quraisy.
Setelah selesai menyalin mushaf itu, Utsman bin Affan memerintahkan para
penulis Al-Qur’an untuk menyalin kembali beberapa mushaf untuk dikirim ke
Mekah, Kuffah, Bashrah, dan Syam. Khalifah Utsman sendiri memegang satu mushaf
yang disebut mushaf al-Imam. Mushaf Abu Bakar dikembalikan lagi ke tempat
penyimpanan semula, yaitu di rumah Hafsah. Khalifah Utsman bin Affan meminta
agar umat Islam berpegang teguh pada apa yang tertulis di mushaf yang dikirimkan
kepada mereka. Sedangkan mushaf-mushaf yang sudah ada di tangan umat Islam
segera dikumpulkan dan dibakar untuk menghindari perselisihan bacaan Al-Qur’an
serta menjaga keasliannya. Fungsi Al-Qur’an sangat fundamental bagi sumber
agama dan ilmu-ilmu Islam. Oleh karena itu, menjaga keaslian Al-Qur’an dengan
menyalin

3
dan membukukannya merupakan suatu usaha demi perkembangan ilmu-ilmu Islam
di masa mendatang.
Mushaf Al-Qur’an yang ada di Madinah, Makah, Kuffah, Bashrah, dan Syam
memiliki jenis yang sama, yaitu mushaf Utsmani. Pada masa Khalifah Utsman bin
Affan muncullah Ilmu Qiraat, yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan
memahami Al-Qur’an. Ilmu ini muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan karena
adanya beberapa dialek bahasa dalam membaca dan memahaminya dan
dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya. Oleh karena
itu, diperlukan standarisasi bacaan dengan kaidah-kaidah tersendiri.
Hal lain yang dilakukannya adalah membangun sebuah bendungan yang
besar untuk melindungi Madinah dari bahaya banjir dan mengatur persediaan air
untuk kota itu. Ia juga membangun jalan, jembatan, rumah tamu di berbagai
wilayah dan memperluas masjid Nabawi.
Selain hal tersebut, kontribusi Utsman bin Affan pada bidang sastra juga
berpengaruh. Pada masa ini, pengamat sastra pada umumnya terbagi menjadi dua
pendapat besar :
a. Sastra mengalami stagnasi karena perhatian lebih pada Al-Qur’an,
sehingga syair kurang berkembang.
b. Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra, karena dalam
berdakwah diperlukan bahasa yang indah. Prosa yang tertuang dalam 2
bentuk, yaitu khithabah (bahasa pidato) dan khithabah (bahasa
korespondensi). Khithabah menjadi alat paling efektif, namun sastra
kurang berkembang pada masa ini.
Pada bidang arsitektur dimulai tumbuhnya dari Masjid. Beberapa masjid
yang dibangun pada masa ini:
a. Masjid al-Haram. Masjid ini dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan pada masa
Umar masjid ini diperluas dengan membeli rumah- rumah di sekitarnya.
Masjid dikelilingi dengan tembok batu bata setinggi 1,5 meter. Lalu pada
masa Usman, masjid ini diperluas lagi.

3
b. Masjid Madinah (Nabawi). Masjid ini didirikan oleh Rasulullah pada saat
pertama kali ke Madinah. Pada masa Umar bin Khattab masjid ini
diperluas, dan pada masa Utsman bin Affan diperluas lagi dan diperindah.
Dindingnya diganti dengan batu, dan dihiasi dengan ukiran-ukiran. Tiang-
tiangnya dibuat dari beton bertulang dan ditatah dengan ukiran,
plafonnya dari kayu pilihan, unsur estetis mulai diperhatikan.
c. Masjid al-`Atiq. Masjid inilah yang pertama kali didirikan di Mesir pada
masa Umar bin Khattab. Terletak di utara Babylon, tidak bermihrab,
mempunyai tiga pintu, dilengkapi dengan tempat berteduh para musafir.
d. Dibangun sebuah bendungan yang besar untuk melindungi Madinah dari
bahaya banjir, mengatur persediaan air untuk kota, membangun jalan,
jembatan, rumah tamu di berbagai wilayah dan memperluas masjid
Nabawi.

D. Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa Ali bin Abi Thalib


1. Biografi Singkat Ali bin Abi Thalib
Ali dilahirkan di Makkah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab.
Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun
599 Masehi atau 600. Muslim Syi'ah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah.
Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini, sebagian
riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30
tahun bahkan 32 tahun. Dia bernama asli Assad bin Abu Thalib, bapaknya Assad
adalah salah seorang paman dari Muhammad Saw. Assad yang berarti singa adalah
harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh
pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui
anaknya yang baru lahir diberi nama Assad, Ayahnya memanggil dengan Ali yang
berarti tinggi (derajat di sisi Allah).
Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad
merupakan anak dari Hasyim, sehingga menjadikan Ali, merupakan keturunan
Hasyim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi
hiburan

3
bagi Nabi Muhammad Saw karena beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan
fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad Saw
bersama istri dia Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat.
Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh nabi
sejak kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan
Muhammad Saw. Ketika Nabi Muhammad Saw menerima wahyu, riwayat-riwayat
lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai
wahyu tersebut atau orang ke-2 yang percaya setelah Khadijah istri nabi sendiri.
Pada saat itu Ali berusia sekitar 10 tahun.
Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari nabi
Muhammad Saw karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan nabi
hal ini berkelanjutan hingga dia menjadi menantu nabi. Hal inilah yang menjadi bukti
bagi sebagian kaum Sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah ruhani

(spirituality dalam Bahasa Inggris atau kaum Salaf lebih suka menyebut istilah Ihsan)
atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf yang diajarkan nabi khusus
kepada dia tetapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lainnya.
Karena bila ilmu Syari'ah atau hukum-hukum agama Islam baik yang mengatur
ibadah maupun kemasyarakatan semua yang diterima nabi harus disampaikan dan
diajarkan kepada umatnya, sementara masalah rohani hanya bisa diberikan kepada
orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Didikan langsung dari nabi

kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam baik aspek zhahir (syariah) dan bathin
(tasawuf) menjadikan Ali sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan
bijak.
Pada malam hari menjelang hijrah Nabi ke Madinah, Ali bersedia tidur di
kamar Rasulullah untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan
hijrah Rasululah. Dia tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur sehingga masuk
waktu menjelang pagi mereka mengetahui Ali yang tidur, sudah tertinggal satu
malam perjalanan oleh Nabi yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu
Bakar.

3
Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah az-
Zahra putri Nabi Muhammad. Ali tidak menikah dengan wanita lain ketika Fatimah
masih hidup. Tertulis dalam Tarikh Ibnu Atsir, setelah itu Ali menikah dengan
Ummu Banin binti Haram, Laila binti Mas'ud, Asma binti Umais, Sahba binti Rabia,
Umamah binti Abil Ash, Khaulah binti Ja'far, Ummu Said binti Urwah, dan Mahabba
binti Imru Al Qais.
Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah 'Utsman bin Affan mengakibatkan
kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke
Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang menguasai Madinah tidak mempunyai
pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, waktu itu Ali berusaha
menolak, tetapi Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa dia,
sehingga akhirnya Ali menerima bai'at mereka. Ali satu-satunya Khalifah yang
dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang
berbeda- beda.
Dalam pidatonya khalifah Ali menggambarkan dan memerintahkan agar
umat Islam: (a) Tetap berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah;
(b) Taat dan bertaqwa kepada Allah serta mengabdi kepada negara dan sesama
manusia; (c) Saling memelihara kehormatan di antara sesama Muslim dan umat
lain; (d) Terpanggil untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan umum; dan (e) Taat
dan patuh kepada pemerintah.
Tidak lama setelah dia di bai’at, Ali menghadapi pemberontakan Thalhah,

Zubair dan Aisyah. Yang dikenal dengan nama Perang Jamal (Unta). Dengan
demikian masa pemerintahan Ali melalui masa-masa paling kritis karena
pertentangan antar kelompok yang berpangkal dari pembunuhan Utsman bin Affan.
Namun Ali menyatakan ia berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi
dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang
memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan
dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor sahib-ushsurtah, serta
mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka.

3
Beberapa kebijakan Ali mengakibatkan timbulnya perlawanan dari para
gubernur. Di Damaskus, Mu'awiyah yang didukung oleh sejumlah mantan pejabat
tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Sehingga terjadilah
pertempuran yang dikenal dengan nama perang shiffin. Perang ini diakhiri dengan

tahkim (arbitrase), tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan


menyebabkan timbulnya golongan ketiga yang Khawarij.

2. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib


Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib wilayah kekuasaan
Islam telah sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Amu Dariyah, bahkan sampai ke Indus.
Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan
berasal dari kalangan bangsa Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca
teks Al- Qur'an atau Hadist sebagai sumber hukum Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib
menganggap bahwa kesalahan itu sangat fatal, terutama bagi orang-orang yang
mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Kemudian
Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad al-Duali untuk mengarang

pokok-pokok Ilmu Nahwu (Qawaid Nahwiyah). Dengan adanya Ilmu Nahwu yang
dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Qur'an, maka orang-
orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab mendapatkan kemudahan dalam
membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib
dikenal sebagai penggagas ilmu Nahwu yang pertama.
Setelah pasca terbunuhnya Utsman, masyarakat Islam memproklamirkan Ali
sebagai seorang khalifah. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai
pergolakan. Pemerintahannya nyaris tidak pernah berjalan dengan stabil. Mulailah
Ali mengambil sebuah kebijakan-kebijakan, diantaranya :
a. Memecat Para Gubernur yang Kurang Cakap
Ali bin Abi Thalib memecat sebagian besar gubernur yang diangkat oleh
Utsman bin Affan, kemudian menggantinya dengan tokoh-tokoh lain.
Menurut pengamatan khalifah Ali bin Abi Thalib, para gubernur inilah

4
yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan karena
keteledoran mereka.
Mereka melakukan itu dikarenakan khalifah Utsman bin Affan pada paruh
kedua masa kepemimpinannya tidak mampu lagi mengontrol para
penguasa yang berada di bawah pemerintahannya. Hal itu disebabkan
usianya yang sudah lanjut. Pemberontakan ini pada akhirnya membuat
sengsara banyak rakyat, sehingga rakyat pun tidak suka pada mereka.
Berdasarkan pengamatan inilah khalifah Ali bin Abi Thalib memecat
mereka. Adapun para gubernur yang diangkat khalifah Ali bin Abi Thalib
sebagai pengganti gubernur lama, diantaranya : Sahl bin Hanif sebagai
gubernur Syria, Umrah Ibnu Syihab sebagai gubernur Kufah, Qais bin
Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Ubaidah Ibnu Abbas sebagai gubernur
Yaman.
b. Menarik Kembali Tanah Milik Negara
Pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan, banyak para
kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang tanpa
prosedur yang sah. Oleh sebab itu, saat Ali bin Abi Thalib menjadi seorang
khalifah, beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk
menyelesaikannya. Beliau juga berusaha menarik kembali semua tanah
pemberian Utsman Bin Affan kepada keluarga dan kerabatnya, dengan
menyerahkan hasilnya kepada negara. Kemudian memakai kembali
sistem distribusi pajak tahunan Islam sebagaimana pernah diterapkan
pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab.
Saat Khalifah Ali bin Abi Thalib, Oposisi (penentang) terhadap Ali secara
terang-terangan dimulai dari Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Mereka
menuntut khalifah menghukum para pembunuh Utsman. Tuntutan yang
sama diajukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Muawiyah sendiri
terancam kedudukannya sebagai gubernur Syria. Bahkan ia menghasut dan
mengajak para mantan gubernur yang diberhentikan oleh khalifah Ali bin
Abi Thalib untuk bekerjasama menjatuhkan kekuasaan Ali bin Abi Thalib
dan menuduhnya sebagai orang yang mendalangi pembunuhan tersebut,

4
jika Ali tidak menemukan dan menghukum pembunuh yang
sesungguhnya. Kemudian terjadilah perang Jamal, perang Shiffin, dan
sebagainya.
Adapun tipe-tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib
a. Tipe Demokratis
Mulai berkembangnya paham demokrasi, paham demokrasi ini
merupakan paham yang dikembangkan dan dianut oleh kaum Khawarij.
Menurut mereka khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh umat
Islam secara demokratis. Ali Bin Abi Thalib menerima kekhalifahan dan
mau dibaiat, tetapi bai’at harus dilakukan di Masjid dan di depan
masyarakat banyak dan tidak tersembunyi, atas kerelaan kaum muslimin.
Bai’at berlangsung di Masjid Nabawi, termasuk kaum Muhajirin dan
Anshar dan tidak ada penolakan, termasuk para sahabat besar, kecuali
ada tujuh belas sampai dua puluh orang.
b. Tipe Karismatik
Sifat Ali di hari pertama kekuasaannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu
memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya. Berusaha meneliti
apa-apa yang mengganggu, menyakiti, dan menyulitkan hidup mereka.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Khalifah Ali bin Abi Thalib
membuat saluran air untuk mengairi lembah-lembah dan membuat
sejumlah tempat pemandian umum di jalan-jalan yang dilintasi kaum
muslim. Ia juga sering berjalan-jalan di pasar seraya memperingatkan
para pedagang agar tidak melakukan pekerjaan mereka tanpa
mengetahui fiqih muamalah. Ia berkata,”orang yang berdagang dan tidak
mengetahui fiqih maka ia jatuh dalam riba, kemudian melakukan riba,
dan melakukannya lagi.
c. Tipe Milliteristik
Dalam bidang pemerintahan, Ali bin Abi Thalib berusaha mengembalikan
kebijaksanaan khalifah Umar bin Khattab pada tiap kesempatan yang
memungkinkan. Ia melakukan beberapa hal, yaitu: 1) Membenahi dan

4
menyusun arsip negara dengan tujuan untuk mengamankan dan
menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah; 2) Membentuk kantor hajib
(perbendaharaan); 3) Mendirikan kantor shahib al-Shurta (pasukan
pengawal); 4) Mendirikan lembaga qadhi al-Mudhalim suatu unsur
pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari qadhi (memutuskan
hukum) atau muhtasib (mengawasi hukum). Lembaga ini bertugas untuk
menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadhi
atau penyelesaian perkara banding. Mengorganisir polisi sekaligus
menetapkan tugas-tugas mereka. Mengenai bidang kemiliteran, kaum
muslimin pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib telah berhasil meluaskan
wilayah kekuasaan Islam. Misalnya setelah pemberontakan di Kabul dan
Sistan ditumpas, orang Arab mengandalkan penyerangan laut atas
Konkan (pantai Bombay). Negarawan yang juga ahli perang ini
mendirikan pemukiman-pemukiman militer di perbatasan Syiria. Sambil
memperkuat daerah perbatasan negaranya, ia juga membangun benteng-
benteng yang tangguh di Utara perbatasan Parsi.

3. Metode Dakwah pada Masa Ali bin Abi Thalib


Metode dakwah yang dilakukan oleh setiap orang bisa berbeda-beda, begitu
juga Ali bin Abi Thalib. Saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah beliau berjalan hilir
mudik di beberapa pasar untuk melakukan pengawasan tanpa disertai pengawal. Di
situ beliau memberikan petunjuk-petunjuk, membantu yang lemah, berbincang-

bincang dengan para pedagang, serta memerintahkan kepada mereka agar tawadhu,
bergaul dengan baik yang disertai dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ali bin
Abi Thalib selalu berada di tengah-tengah orang banyak untuk mengetahui segala
kebutuhan mereka, beliau mengamati timbangan serta barang-barang yang tidak laku
di pasar.
Ali bin Abi Thalib secara ketat mengawasi para gubernurnya, pasukan dan
para pegawai serta memerintahkan kepada mereka agar bersikap lemah lembut

dan tawadhu dalam bergaul dengan orang banyak. Dalam melakukan dakwah, Ali
bin Abi
4
Thalib melakukan dakwah bil hikmah, dakwah mauizatul hasanah dan juga dakwah bi
al mujadalah.

4. Perkembangan Pendidikan pada Masa Ali bin Abi Thalib


Ilmu pengetahuan klasik Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu ‘Ulum an-
naqliyah, yang bersumber pada Al-Qur’an atau dalil Naql (disebut juga `Ulum al-
Syari`ah, dan `Ulû m al-`Aqliyah (`ulum al-`ajam). Dalam periode Khulafaurrasyidin
masih didominasi oleh ilmu-ilmu naqliyah. Lahirnya ilmu Qira’at erat kaitannya
dengan membaca dan mempelajari Al-Qur’an. Pada masa ini, muncul ilmu tafsir
yang berguna untuk memahami ayat-ayat Al-Qur’an. Ilmu Hadis belum dikenal pada
masa ini, namun pengetahuan tentang hadis sudah berkembang luas di kalangan
umat Islam. Ilmu Nahwu berkembang di Basrah dan Kufah, Ali bin Abi Thalib adalah
pembina dan penyusun pertama dasar-dasar ilmu nahwu.
Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf
hijaiyyah belum dilengkapi dengan tanda baca, seperti kasrah, fathah, dhammah,
tasydid dan lainnya. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-
Qur’an dan hadis. Untuk menghindari kesalahan yang fatal dalam bacaan Al-Qur’an
dan hadis, khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk
mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata
Bahasa Arab.
Nilai pendidikan Islam yang bisa kita ambil dari kepemimpinan khalifah Ali
bin Abi Thalib yaitu bertanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Kepemimpinan
khalifah Ali Bin Abi Thalib ini banyak pemberontakan dan tidak stabilnya
pemerintahannya. Akan tetapi khalifah Ali bin Abi Thalib tetap memberikan
pendidikan, dikarenakan pendidikan Agama Islam itu sangatlah penting.
Pendidikan Agama Islam pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib tidak jauh berbeda
dengan pada masa khalifah sebelumnya, yakni ; mempelajari Al-Qur’an dan

tafsirnya, Hadits dan pengumpulannya, Fiqh (tasyri’) dan selalu berupaya dalam
menerapkan pendidikan
tauhid, akhlak, dan ibadah, karena pendidikan tersebut merupakan dasar ataupun
pokok dari ajaran Agama Islam.

4
Perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan sama seperti Khalifah Umar bin
Khattab dikisahkan bahwa Umar berkata, “pelajarilah pengetahuan dan ajarkanlah
kepada manusia. Pelajarilah kemuliaan dan kehormatan diri. Bersikap rendah hatilah
kepada orang yang mengajari dan yang kau ajari. Jangan menjadi ulama yang
sewenang-wenang agar ilmumu tidak dikalahkan kebodohan”.

5. Kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam Peradaban Islam


Ada beberapa kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam peradaban Islam, di
antaranya adalah:
a. Perkembangan dalam Bidang Politik Militer
Pada masa muda, khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal dengan sikap dan
sifat keberaniannya, baik dalam keadaan damai maupun kritis. Usaha
perluasan wilayah Islam pun terhenti sepenuhnya ketika Ali bin Abi
Thalib memangku tampuk pemerintahan. Tidak ada tentara yang secara
teratur dikirimkan untuk melakukan perluasan wilayah sebagaimana
terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.
Melihat kenyataan bahwa terdapat banyak penentangan pada masa
pemerintahannya, menyebabkan Ali bin Abi Thalib akhirnya membentuk
pusat pusat militer di setiap sudut wilayah Islam.
b. Perkembangan di Bidang Pembangunan
Era pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat usaha positif yang
dilaksanakannya terutama masalah tata kota. Kufah merupakan salah
satu kota yang dibangun pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi
Thalib. Pembangunan kota Kufah awalnya bertujuan untuk dijadikan
basis atau markas kekuatan dari berbagai desakan para pembangkang.
Seiring berjalannya waktu kota Kuffah kemudian berkembang menjadi
sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi bahkan menjadi pusat
pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, seperti perkembangan
ilmu nahwu, tafsir, hadits, dan sebagainya.
c. Perkembangan di Bidang Fiqih Siyasah

4
Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang fiqih
siyasah diantaranya:
1) Siyasah Tasyri’iyyah (kebijakan tentang penetapan hukum),
2) Siyasah Dusturiyah (kebijakan tentang peraturan perundang-
undangan),
3) Siyasah Qadha’iyyah (kebijaksanaan peradilan),
4) Siyasah Maliyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter),
5) Siyasah Idariyyah (kebijaksanaan administrasi Negara),
6) Siyasah Dauliyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau
internasional),
7) Siyasah Tanfidziyah (politik pelaksanaan undang-undang),
8) Siyasah Harbiyyah (politik peperangan).
d. Perkembangan di Bidang Sosial-Ekonomi
Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib kondisi baitul mal
dikembalikan seperti posisi sebelum Ustman bin Affan. Khalifah Ali bin
Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan dalam masalah
pendistribusian harta baitul mal serta memberikan santunan yang sama
kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya
dalam Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga melakukan penyitaan harta
pejabat yang diperoleh secara tidak sah. Harta tersebut kemudian disimpan
di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam masalah zakat berbeda dengan harta yang lainnya, dari segi
perolehannya serta berapa kadar yang harus dikumpulkan atau
dibayarkan. Jizyah merupakan iuran wajib atas seseorang yang berstatus
dzimmi atau non muslim yang berada di wilayah muslim. Jizyah yang
harus dibayarkan disesuaikan dengan keuangan mereka. Selama
pemerintahannya Ali bin Abi Thalib juga menetapkan pajak terhadap
hasil hutan dan sayur-sayuran.

4
Contoh Soal HOTS
Dinamika keadaan sosial pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mengalami
perubahan dibanding dengan masa Nabi. Perubahan-perubahan ini sangat terlihat
pada masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukkan Islam. Mereka mengenal
adanya kelas sosial meskipun Islam tidak membenarkan hal itu. Tetapi kebijakan-
kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah
menciptakan jurang sosial, ditambah lagi bahwa sebelum datangnya Islam mereka
telah mengenal kelas sosial ini. Kebijakan pajak yang berlaku pada masa Umar bin
Khattab, telah membagi masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelompok wajib pajak
dan kelompok pemungut pajak. Pernyataan yang paling tepat berkaitan dampak
dari kebijakan tersebut yaitu .…
A. Rakyat mengecam pemerintahan Umar bin Khattab karena bertindak
semena- mena
B. Rakyat lebih senang menjadi pedagang karena tidak ditarik wajib pajak
C. Rakyat merasa tenang dengan kebijakan tersebut, karena sistem pajak lebih
jelas dan tertata dibanding sebelumnya
D. Daerah perkotaan semakin padat penduduk sementara keadaan di desa
menjadi sepi
E. Rakyat cenderung memilih profesi sebagai tentara dari pada pedagang, karena
tentara adalah kelompok pemungut pajak
Jawaban: E

4
Tindak Lanjut Belajar
Untuk meningkatkan kemampuan analisis, Saudara dapat melakukan
beberapa aktivitas tindak lanjut dari kegiatan belajar ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Simaklah sumber belajar dalam bentuk video/artikel pada LMS Program


PPG. Kemudian lakukan analisis berdasarkan konten!
2. Kaitkan konten video/artikel dengan nilai-nilai moderasi dalam proses
pembelajarannya di sekolah/madrasah!
3. Ikuti tes akhir modul dan cermati hasil tesnya. Bila hasil tes akhir modul di
bawah standar minimum ketuntasan (70), maka Saudara melakukan
pembelajaran remedial dengan memperhatikan petunjuk dalam LMS
program PPG.
4. Aktifitas tindak lanjut lebih detail, silahkan mengikuti tagihan tugas yang ada
di LMS.

4
Glosarium
Al-Sabiqun Al-Awwalun : Orang-orang yang pertama kali masuk/memeluk Islam.
Diwan : Sebuah lembaga pemerintahan di negara-negara Islam.
Dzun nurain : Julukan untuk Utsman bin Affan yang artinya pemilik dua
cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah, yakni
Ruqayyah dan Ummu Kultsum.
Ekspansi : Suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi
lebih besar, atau bisa juga menjadi lebih luas; perluasan
wilayah.
Fathu Makkah : Peristiwa yang terjadi pada tahun 630 tepatnya pada tanggal
10 Ramadan 8 H, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000
pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah, dan
kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan tanpa
pertumpahan darah sedikitpun, sekaligus menghancurkan
berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah.
Ghanimah : Harta yang diambil dari musuh dengan cara perang.
Bentuk-bentuk harta rampasan yang diambil tersebut bisa
berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan tawanan
perang.
Jizyah : Pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-
Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam.
Khulafaur Rasyidin : Pemimpin-pemimpin yang menggantikan Rasulullah Saw
yang memperoleh petunjuk dari Allah SWT.
Perang Riddah : Perang melawan kemurtadan adalah perang melawan
pemberontakan beberapa suku Arab. Perang ini dilancarkan
oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq selama tahun 632
dan 633 M.

4
Daftar Pustaka
Al-Akkad, A. M. (1978). Kecemerlangan Umar bin Khattab. Jakarta: Bulan Bintang.
Al-Azizi & Syukur, A. (2021). Utsman bin Affan. Yogyakarta: Diva Press.
Al-Naisabury, A.H. (1997). al-Mustadrak ala al-Shahihain. Cairo: Daru al-
Haramain. Al-Tanthawy, A. (1986). Abu Bakar al-Shiddiq. Jeddah: Daru al-
Manarah.
Al-Thabary, A. (1409 H). Tarikh al-Umam wa al-Muluk. Beirut: Daru al-Fikri.
Amin, Samsul Munir. (2010). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Amzah.
Ash-Shalabi, A. M. (2012). Biografi Ali Bin Abi Thalib. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Audah, Ali. (2013). Ali bin Abi Talib sampai kepada Hasan dan Husain. Jakarta: Tintamas.
Badri, Yatim. (2018). Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II. Depok: RajaGrafindo
Persada.
Hadi, N., Hidayah, N., & Istirakhah. (2016). Ayo Mengkaji Sejarah Kebudayaan Islam.
Jakarta: Erlangga.
Katsir, Ibnu. (2002). Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin. Jakarta: Darul
Haq.
Mas'ud, Sulthon. (2014). Sejarah Peradaban Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
Nasution, Harun. (2010). Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press.
Nizar, S. (2008). Sejarah Peradaban Islam. Depok: RajaGrafindo Persada.
Nu’man, Syibli. (1981). Umar yang Agung. Bandung: Pustaka.
PT. Borobudur Kerta Rajasa. (2019). Gaya Kepemimpinan Umar bin Khattab. borobudur-
training.com.
Syaefuddin, M. (2013). Peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Syalabi, A. (1993). Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Al-Husna Zikra.
Syalabi, Ahmad. (1979). Mausu’ah al-Tarikh al-Islami wa al-Hadharah al-Islamiyah, jilid 4.
Kairo: Maktabah al-Mishriyah.
Zainudin. (2017). Sistem Pemerintahan Islam Pada Era Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam
Perspektif Fiqih Siyasah. Lampung.

Anda mungkin juga menyukai