Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP
KETAPANG
Jl. PTPN 7 Bunga Mayang No.03 Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan
' 085273436055 e-mail : pkmketapang.ss@gmail.com Kode pos 34554

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG


NOMOR : 445/ … /P.70201/ADM/15-LU/2022

TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM

KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosa penyakit dan


meningkatkan pelayanan klinis di Puskesmas Rawat inap
ketapang, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan
klinis yaitu melalui permintaan, pemeriksaan, dan pelayanan
laboratorium puskesmas;
b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan laboratorium dan
menjamin mutu pemeriksaan laboratorium di Puskesmas
Rawat inap ketapang maka perlu reagen esensial yang harus
tersedia, penetapan rentang nilai rujukan hasil pemeriksaan
laboratorium, waktu penyampaian hasil pemeriksaan
laboratorium, penandaan hasil laboratorium yang kritis dan
kasus kegawatdaruratan, agar memberi kejelasan kepada unit
pelayanan klinis untuk segera menindaklanjuti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Rawat inap
ketapang tentang pelayanan laboratorium;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri kesehatan No.
657/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman
Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan
Informasinya;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.
1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu
yang dapat menimbulkan wabah dan Upaya
Penanggulangannya;
4. Peraturanan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 364/MENKES/SK/III/2003
Tentang Laboratorium Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 37 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG


TENTANG PELAYANAN LABORATORIUM
Kesatu : Keputusan Kepala Puskesmas Rawat inap ketapang Tentang
Penilaian Ketepatan Waktu.
Kedua : Petugas laboratorium harus melaksanakan jenis- jenis
pelayanan laboratorium yang tersedia Di Puskesmas Rawat inap
ketapang;
Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka SK Nomor :
P.70201/301/VIII.C/SK/14-LU/2017, dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
pada tanggal :

KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT


INAP KETAPANG,

Hi. Ardi Mahardian, S.Kep. Ns.


NIP. 19830701 200604 1 002

Anda mungkin juga menyukai