Anda di halaman 1dari 8

SULIT

015/2

NAMA KELAS SK SERI ALAM 2 PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (2) 2011 015/2 - MATEMATIK Kertas 2 Empat puluh minit 1 Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2 Jawab semua soalan pada ruang yang disediakan 3 Semua kerja mengira mesti ditunjukkan. Kamu mungkin kehilangan markah jika langka-langkah tidak ditunjukkan

1 State the digit value of 8 in 34 804 Nyatakan nilai digit bagi digit 8 dalam 34 804 1

[1 mark] [1 markah]

2 Round off 94 795 to the nearest thousand. Bundarkan 94 795 kepada ribu yang terdekat

[1 mark] [1 markah]

Convert Tukarkan

to the decimal kepada nombor perpuluhan [1 markah]

1 4 Diagram 1 shows the time on a clock face in a morning Rajah 1menunjukkan masa di muka jam pada satu pagi

Diagram 1 State the time shown on the clock face Nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam

[1 mark] [1 markah]

5 1

2 356 + 14 049 =

[1 mark] [1 markah]

SULIT

015/2

6 2

8 - 3.57 = [2 marks] [2 markah]

3 245 - 127 + 488 = [2 marks] [2 markah]

[2 marks] [2 markah]

RM 3.50 + 65 sen =

2 10 Find the product of 2.34 and 14 Carikan hasil darab 2.34 dan 14

[2 marks] [2 markah]

[2 marks] [2 markah]

11

hour =

minutes

[2 marks] [2 markah]

12

Write a fraction in its simplest form to represent the shaded region Tuliskan pecahan dalam bentuk termudah yang mewakili kawasan berlorek

[2 marks] [2 markah]

SULIT

015/2

13 = What is the suitable answer in the box? Apakah jawapan yang sesuai di dalam kotak ? [2 marks] [2 markah] 14 0.42 7 =

[2 marks] [2 markah]

15

2 hour 15 minutes =

minutes

2 16 Table 1 shows Hamzah's pocket money Jadual 1 menunjukkan wang saku Hamzah Money Wang Quantity Kuantiti 3 RM1 50 sen 20 sen 3 2 3

[2 marks] [2 markah]

Jadual 1 Hamzah uses his pocket money to buy a pen which cost RM 2.80. How much money does he have left? Hamzah menggunakan wang sakunya untuk membeli sebatang pen berharga RM 2.80 Berapakah baki wangnya [3 marks] [3 markah]

17

63 months - 35 months = 63 bulan - 35 bulan =

years tahun

months bulan [3 marks] [3 markah]

SULIT

015/2

18

Table 2 shows the height of three girls Jadual 2 menunjukkan ketinggian tiga orang budak perempuan Height Ketinggian 127 cm 12 cm less than Farah Hasnah 12cm kurang daripada Farah Syuhada 130 cm Table 2 Calculate the total height of the three girls Hitung jumlah ketinggian ketiga-tiga budak perempuan itu? Name Nama Farah

3 19 Table 3 shows the mass of two pupils Jadual 3 menunjukkan jisim dua orang murid Mass Jisim 32.4 kg 2.35 kg heavier than Saud Bryan 2.35 kg lebih berat daripada Saud Table 3 Find their total mass, in kg Cari jumlah jisim mereka,dalam kg Pupil Murid Saud

[3 marks] [3 markah]

[3 marks] [3 markah]

20

Diagram 2 shows the price of a book and a pen Rajah 2 menunjukkan harga sebuah buku dan sebatang pen

RM5.50 RM2.30 What is the total price of a book and 3 pens? Berapakah jumlah harga bagi sebuah buku dan 3 batang pen?

[3 marks] [3 markah]

SOALAN TAMAT Disediakan Oleh: Disahkan oleh:

(MUSIMARTIN BIN SIMON)

Ketua Panitia, Matematik

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

ga RM 2.80

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

arkah]

matik

Anda mungkin juga menyukai