Anda di halaman 1dari 24

SULIT

w
SCIBNCE Julai
1%jam

SEKTOR PENGURUSANAKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN)

018
Satujam lima belasminit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU L Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa 2. Soalan dalam bahasaInggeris mendahului soalanyang sepgdandalam bahasa Melayu 3. Kertas soalan ini mengandungidua bahagian:Bahagian A dan Bahagian 4. Kamu dikehendaki menjmua&semua soalan dalam kedua-duabahagian. 5. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini 6. Kamu dikehendaki membacamaklumat di halamanbelakans kertas soalanini.

Kertassoalanini mengandungi 24halaman di A bercetak Bahagian Dan l l halaman bercetak Bahaeian di B


018 OZoff HakCiptaSPAJPNPerak MGBPerak dan

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) SN

SULIT

2
BahagianA [30 marks] [30 markah] Answerall questions. Jawabsemuasoalan.

018

t . Diagram 1 showsthe distance between two pottedplants.


Rajah I menunjukkanjarakantara 2 pasu tumbuhan.

Diagram 1 Rajah I What is the conectword to representP? Apakahperkataanyangbetul bagi mewakiliP? A. Place Tempat B Length Panjang C Time Masa D Weight Berat

018 ozot I aotcipta SPA JPN perukdanMGB perak

SULIT

Percubaan UPSR(SK) SN

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT
2. Diagram2 showstwo typesof microorganisms. dua Rajah2 menunjukkan jenis milvoorganisma.

018

Diagram 2 Rajah 2 are Which of following statements true aboutthesemicroorganisms? mikroorganisma? Yangmanadi antarapernyataanberikutbenar mengenai They areliving things Ia adalah bendahidup il They canbreathe Ia boleh bernafas with nakedeyes They canbe seen matakasar Ia bolehdilihat menggunakan I and II only I dan II sahaja I and III only I dan III sahaja II and III only II dan III sahaja

NI

I, II andIII I,II dan III

018 azo t t not cipta sPA JPN PemkdanMGB Perok

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) SN

SULIT

018

3. The information belowshows ingredients the usedto makedough. Maklumatdibawahmenuniukkan bahan-bahan yang digunakan untukmembuat doh.
I cup offlour I cawantepung 7i cup of warm water % cawanair suam I teaspoon ofdried yeast 7 sudu teh yis kering 1 teaspoon sugar of 7 suduteh gula

Whichof the followingmaterials causes doughto rise? the Yangmanakah antara bahanberikutyang menyebabkan mengembang? doh A Flour Tepung Warm water Air suam Yeast Yis Sugar Gula

4. Which'ofthe followinganimals correctly is classified based theireating on habits? Antara haiwan berilafi, manakah yang dikelaskandenganbetul tabiat makanyang betul? A Frog Katak Rat Tikus Lion Singa Horss Horse herbivore herbivor Omnivore Omnivor herbivore herbivor camivore karnivor

018 Azot t not CiptaSpA JpN perakdanMGB perak

SULIT

Percubaan UPSR (SK) SN

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

018

5. The informationbelow showsa food chatn. satu rantai makanan, Maklumat di bawah ini menunjukknn .+ -+

Leaves Daun

caterpillar--> ulat beluncas-->

Frog-+ katak

Snake > ular

increases the food chain? in if Whatwill happen the numberof snakes Apakah yang akan berlakujika bilangan ular bertambahdi dalam rantai makanan tersebut?

G H -

increases The numberof leaves Bil angan daun ber tambah The numberof frogsdecreases Bil angannkatak ber kurang increases The numberof caterpillars bertambah Bilangan ulat beluncas The numberof butterfliesdecrease B il angan r ama-r ama berkurangan

J -

GandH Q danH HandI H danl GandJ G danJ IandJ I andJ

B C

018 azot t no*cipto sPA JPNPerakdan MGB Perak

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR (SK) SN Percubaan

SULIT

018

of 6 . What arethe advantages animalsliving in groups? haiwanyanghidupdalamkumpulan? Apakahlretebihanbagi from their enemies. They candefendthemselves Haiwan ini dapat melindungidiri daripada musuh.

They canhunt for food together. Haiwan ini akan dapatmencarimakanbersama-sama food. They do not needto share makanan. tidakperlu berkongsi Haiwan ini with their enemies. They canavoid competition musuh. persaingandengan Haiwan ini dapat mengelakkan

u
IV

I andII only I dan II sahaja I andIII only I dan III sahaja II andIV only II dan IV sahaja

III andIV only III dan IV sahaia

the 7. Which of the following plantsshouldbe grownawayfrom eachotherto reduce effectsof competition? yangperlu ditanamlebihiauh antarasatudengan berikut,manakah Antarapertumbuhan persaingan? kesan yang lain untuk mengurangkan A trees Banana Polakpisang Maize pant Pokokiagung Cabbage Kobis Duriantrees Pokokdurian

018 azot t aok cipta sPA JPNPerakdanMGB Perak

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR (SK) SN Percubaan

SULIT

018

8. Diagram3 showstwo groupsof animals. dua haiwan. Rajah3 menunjukkan kumpulan

BurungDodo Aquagga Aquagga X

Dugong Malayantiger Harimau Malaya Y

Diagram3 Rajah 3

Which of the following canbe groupedin X andY? yang dapat dikelaskandalamX dan.Y? Antara yang berikut, manakah

A B C D

Orang- utan Orans utan Dinosaur Dinosaur Wolf Serisala Mammoth Gaiah berbulu

Y
Banteng Banteng Crocodile Buava Frog Katak Hornbill Burung enggang

018 qzo t t norciDta sPA JPNPerakdonMGB Perok

sebelah [Lihat halaman SULIT.

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) SN Percubaan

SULIT

018

9. Diagram4 showsdeviceQ which is fixed to the tyre of a bicycle. Rajah 4 menunjukkan alat Q yang dipasang pada tayar basikal.

Diagram 4 Rajah 4 The functionofthe deviceQ is to light up thebicyclelamp. Themoreof rotation the of deviceQ the morebrighterof the bicycleheadlight. Basedon the statement, state reason. the Fungsi alat Q adalah untuk menyalakanlampu basikal.Semakinbertambah putaran alat Q semakinbertambahterang nyalaan lampu basikal.Berdasrkan perrryataantersebutnyatakan alasan.

The bicycledynamogenerate electricityto light up the bicycleheadlight. the Dinamo basikal menghasilkan tenagaelectrik untuk menyalakan lompu basikat. The bicycledynamo change speed thebicycle the of Dinamobasikalmengubah kelajuanbasikal Kinetic energytransformed electricalenergy to Tenagakinetik berubahmenjadi turtaga elektrik The bicycle dynamoreducefriction between tyre andthe road the Dinamo basikal menguranggeseranantara tayar danjalanraya.

018

azot t not cipra SPA JpN perakdanMGB perate

ST]LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) SN

SULIT

018

10.Diagram shows electriccircuitwith 3 bulbsbulbBl, 82 and83. 5 an Rajah5 menunjukkan satu litar elehrik dengan3 mentolBl, 82 dan 83..

Diagram 5 Rajah 5 Whichofthe followingwill happen bulb82 blows? if Yangmanalrahantara berikut akan berlaku apabila mentol82 terbakar? A Bulb B1 and83 will still light up. Mentol BI and 83 akan terus menyala. Bulb Bl will light up, bulb83 will not light up. Mentol BI akan merryala,mentol83 tidak akanmenyala. Bulb 83 will light up Bulb Bl will not light up. Mentol 83 akan menyalaBl tidak akan menyala Bulb Bl and83 will not light up. Mentol Bl dan 83 tidak akan menyala.

11.Which of the following is the correct sequence the ability of a materialto absorb for waterstartingwith the bestabsorber ? Yang manakah antara berikut merupakan urutan yang betul bagi kebolehanbahan menyerapair bermula dari bahanmenyerap yang terbaikT air A Book paper _+ Kertas bulat ----> Tissuepaper ---1' Kertas tisu _4 issuepaper kertastisu book paper kertas buku newspaper _+ surat khabar newspaper -> surat lcltabar + cardboard

---| :>

cardboard kadmanila tissuepaper kertastisu cardboard kad manila

C D

Cardboard kndmanila --+ paper Tissue Kertastisu --1'

surcitkhabal -4 suratkhabat --+,

kprtas buht kertas buku

-) -4 --+

018

azot t not ciDtaSPAJpN perdkdanMGB perak

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) SN

SULIT

10

018

6? K of are 12.Whichof thefollowing theproperties theobject in Diagram Rajah6? K sifat antaraberikutmerupalwn bagiobjek dalam manakah Yang

Diagram6 Rajah 6

weight Cansupport beban Bolehmenyokong

u
n
ry

Elastic Kenyal Absorbwater air Menyerap Floaton water Terapungdi atas air

I andII only I dan II sahaia II andIV only II dan IV sahaja II andIII only II dan III sahaja LII'ilIandIV I, il, III dan IV

Peral 018 azot t not cipta SPAJPNPemkdanMGB

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) SN Percubaan

SULIT

11

018

the of 13.A pupil put threeplates rice at differentplaces. observed condition the rice of She afterthreedays.The resultsare shownin Tablebelow. Seorangmurid meletaklwntiga pinggan nasi di tempatyang berbeza.Dia memerhatikan keadaannasi itu selepastiga hari. Keputusanditunjukkandi daamjadual di bawah.

Placerice is kept Tempatnasi dilletak On a table Di atas meja

Condition rice of Keadaannasi Mouldy and smelly Berhtlat dan berbaubusuk

In cupboard Di dalam almari

Mouldy andsmelly Berkulatdan berbaubusuk

In refrigerator Di dalampeti ais

Still freshandnot spoilt Masih segar dan tidak basi

This showthatriceget spoitdueto... Ini menunjukkan basi kerana... nasi A for to the pesence suitabletemperature microorganisms grow in. of membiak keadaan suhuyang sesuaiuntukmilvoorganisma the presence waterdropletsin the air of kehadiran titisan air di udara the presence mouldjn the air of kehadiran kulat di udara the presence light in the room of kehadiran cahayadalam bilik

018 gzot t aot CipraSPA JPNPerakdanMGB Perak

sebelah [Lihat halaman SULIT .

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) SN Percubaan

SULIT

L2

018

14.Diagram7 showsan activity that involvesa force. satu aktiviti yang melibatknnsatu daya' Rajah 7 menunjukkan

Diagram 7 Raiah 7

Statethe following activitiesinvolve the sameforce? yang melibatkanaWivitiyang sama? Antara aktiviti yang berikut, manakah I kicking a ball. bola. Menendang Puttingon a stocking. Menyarungstoking. Raisinga flag. Menaikknnbendera. Throwing a spear. Melontar lernbing. I andII only I dan II sahaia I andIV onlY I dan IV sahaia II andIII onlY II dan III sahaia III andIV onlY III dan IV sahaja

II

IV

018 Azot t nor cipta SPAJPNPerakdanMGB Perok

St]LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) SN Percubaan

SULIT

13

018

of the to 15.The tablebelow showsthe observations indicate properties liquidsX, Y andZ paper. usingthe litmus sifat cecair X, Y dan Z pemerhatian untuk mengenalpasti Jadual di bawah menunjukkan kertaslitmus. denganmenggunakan

Liquid Cecair

X Y Z

Observation Pemerhatian blue the Changes colourof red litmuspaper Mensubahwarnakertaslitmusmerahke biru on No change the blue andred litmuspaper perubahanpada kertaslitmus biru dan merah Tiada the Changes colour of blue litmuspaperred Mensubahwarnakertaslitmusbiru ke merah

for What is the conclusion this test? dari uiian ini? Apaknh lresimpulan

x
A B
Neutral Neutral Acid Asid Alkali Alkali Neutral Natural

Y
Alkali Alkali Neutral Neutral Neutral Natural Acid Asid

Z
Acid Asid Alkali Alkali Acid Asid Alkali Alkali

c
D

018 ozo t t not CiptaSPAJPN PerakdanMGB Perak

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) SN Percubaan

SULIT

14

018

16.

Diagram8 showsthat two typesof spoons usedto stir hot coffee.It is observed are that theplasticspoon doesnot feelshot. Raiah 8 menunjukkan jenis suduyang digunakanuntuk mengacau kopi panas. dua air Di dapati suduplastik tidak berasapanqs tetapi sudulogam berasapanas.

plastic spoon
suduplastik

metal spoon
sudulogam

Diagram 8 Rajah I Which of the following showsthe properties plasticandmetal? of Antara yang berilafi, manakah yang benar tentangsifatplastik dan logam?

B C D

Plastic Plastik Conductor Konduktor Opaque Lesap Insulator Penebat Conductor Konduktor

Metal Lopam Insulator Penebat Insulator Penebat Conductor Konduktor Opaque Lesap

018 ozo t t nor CiptaSPA JPNPerakdanMGB Perak

STJLIT

Percubaan UPSR (SK) SN

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

15

018

of two groups fruits. lT.Diagram9 shows kumpulanbuah. dua Rajah 9 menunjukkan

GroupP KumpuanP

GroupQ KumpulanQ

Diagram 9 Rajah 9 of How doesthe seeds the differentgroupsof fruit dispersed? yang berbeza disebarknn? ini biji Bagaimanakah benihbagi kumpulan

Group P Kumpulan P mechanism Explosive letupan Mekanisme Animals Haiwan

Group Q Kumpulan Q Animals Haiwan Explosivemechanism letupan Mekanisme Animals Haiwan Water Air

C D

Water Air Animals Haiwan

018 ozot t aorcip.a SPA JPNPerukdonMGB Perak

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) SN Percubaan

SULIT

16

018

18.

Basedon the informationin the Table 1 below,which cartravelledthe fastest? Berdasarkan maklumat dalam Jadual I di batyah, kereta manaknh bergerak paltng pantas? Car Kereta Distance(km) Jarak (km) Time taken(hour) Masu (iam)

200 200 200 200


Table 1 Jadual I

5
4
J

w
Y Z

AX BW CY DZ

19.

just finishedmoppingthe floor. What can shedo to dry the floor faster? Sham Sham baru selesai mengelap lantai. Apakah yang boleh dilakukan olehnya untuk lantai denganlebih cepat? mengeringknn A Switch on the fan to maximunspeed. Pasongkipasdengankelajuanmaksimq. Switchon the radio andtelevision. radio dantelevisYen. Pasang Switchon the air condition. Pasangpendingin hawa. Closeall the windows. TutupsemuatingkaP.

018 ozot t not cip, sPA JPNPerakdanMcB Perak

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) SN Percubaan

SULIT

t7

018

20.

A group of pupils gathered informationabout three differenttype of seeds and average distance dispersal. Tablebelow showsthe resultof the investigation. Sekumpulanmurid telah mengumpulkanmaklumat tentang tiga jenis biji benih dan puratajarak pencarannya.Jadual di botyahmenunjukkan penyiasatanini. keputusan

Typeofseeds Jenisbiii benih Rubberseed Biii setah Ocra seed Biii Kacans bendi Balsamseed Biii keembuns

Averagedistancedispersal from the parentplant. Purata iarak nencarandarioada nokok induk

150 100 50

From the observation, they noticed that rubber seedcan dispersed furthest amongthe otherseeds. Choose the suitableinference based the observation on above. Daripada pemerhatian, di dapati biji getah dipencarkan paing jauh berbandingdari biji paling sesuaidari pemerhatianyang benihyanglain. Pilih inferenyang dibuat. A. The sizeof rubberseedis bigger Sizebiji getah lebih besar B. The heightof the rubbertreeis higher Ketinggianpokok getah lebih tinggi C. The periodof rubberseed ripe is shorter to Tempoh matangbiji getahlebih singkat D. The thickness shell of rubberseedis thicker Ketebalankulit biji getahlebih tebal

018 azot t nof CipraSPA JPNPerakdonMGB Pera*

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) SN

SULIT

18

018

disposal waste of materials. 21. Diagram10 showsimproper baik, bahanbuanganyang tidak diurusdengan Rajah 10 menunjukknn

Diagram 10 Rajah 10

for if Which of the following will happen the aboveis left unaffended a week? perkara ini dibiarkan Antara berilafi yang manakah mungkinakan berlakusekirarrya selamaseminggu?

Breedinggroundfor bacteria pembiakan baheria Menjadi tempat il Disturbingthe comfortof living hi keselesaan dup Mengganggu

ru Deshoyingthe beautyof the surroundings


persekitaranydng cantik Memusnahkan I only I sahaja II andIII only II dan III sahaja I andIII only I dan III sahaja I, II and III I, II dan III

018

azot t aorcipto sPA JPN PemkdanMGBPerak

ST]LIT

Percubaan UPSR(SK) SN

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

t9

018

22.Whatcause eclipse? the Apaknhyang menyebabknn berlakunyagerhanaT I Light travelsin a straight line. Cahayabergerakdalamsatu garisan lurus. The positionof the moon,the Earthandthe Sunis in a straightline. KedudukanBulan, Bumi dan Matahari adalah dalamsatugarisan lurus. The Earthrevolvesaroundthe Sun. Bumi beredarmengelilingi Matahari. Sunlightis not reaching Earth surface night. the at Cahayamataharitidaksampaikepermukaan bumipadawaktumalam. I and II only I dan II sahaja I and III only I and III sahaja II and III only II dan III sahaja II and IV only II dan IV sahaja

il

ru

ry

23. The informationbelow is aboutX. Maklumatdi bawahialah mengenai X. o X represent chunks rocksmixedwith metal. a of X merupakankepinganbatu-batanyang bercampurdenganlogam. . X lie between Mars andJupiter. X terletak antaraMarikhdanMusvtari. di

What is X based the aboveinformation? on ApakahX berdasarkanmaklumatdi atas? A The Earth Bumi The Comets Komet The Asteroids Asteroid The Meteors Meteor sebelah [Lihat halaman SULIT

D
018

AZO| Uot CiptaSPAJPNPerakdanMGB Perak t

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) SN

SULIT

20

018

24.Diagram I I showsthe revolvesof the Sun,the Earthandthe Moon. Rajah I I menunjukkan arahperedaranMatahari, Bumi dan Buran.

Diagramll Rajah tI Which of the following is true about the time taken by the Earth and the Moon to complete rotationin circle Gregorian calender? Antara berikut, yang manakahbenar tentang mosayang diambil oleh Bumi dan Bulan untuk melengkapkan peredaran lengkapmengikuttahuim Masehi ? satu

Earth Bumi

Moon Bulan

24 hours 24jam 24hours 24jam


365 % days 365%hari I year I tahun

28days 28 hari
27 days 27 hari 27 days 27 hari l month I bulan

B
C

0I8

Azot t aot CiproSpA JpN perakdanMGB perak

SULIT

Percubaan UPSR(SK) SN

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT
25. Diagram12 showsa constellation. Rajah 12 menunjukAmn ntatu buruj.

2l

018

KL
*** *

Diagram 12 Rajah 12 Which of the following starsindicatethe directionto thenorth? Antara bintang berikut,yang manakahboleh menunjukke arah utara?
A

B C D

K L M N

26.Diagram13 shows position city X at 6.00a.m. the of Rajah I 3 menunjukkan kedudukan bandarX padapulntl 6.00pagi.

ts+-{-Sunlight Cahaya matohari

Diagram 13 Rajah 13 Whereis the positionof city X at 12.00 noon? Di manakah keduduknn bandarX padapukul 12.00tengahhariT AP

Ba
CR DS
018 azot t not CipraSpA JpN pemkdanMGB perak

sebelah [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) SN

SULIT

22

018

to of 27.lVhatare the disadvantages technology mankind? Apakah keburukanteknologi terhadapmanusiq? I of Destruction naturalhabitats rnhan habit at semulaiadi Kemus of Exhaustion naturalmaterials aj Kehabisan bahansemul adi Earthquake Gempabumi Global warming global Pemanasan

II

IV

I and III only I dan III sahaia I, II andIII only I, II dan III sahaia I,II andIV only I, II dan IV sahaja I,IL III andIV I il, III dan IV

018 gzo t t n"t cipta SPA JPNPerqkdanMGB Perah

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR (SK) SN Percubaan

SULIT

23

018

28. Diagram14 shows boy triedto movea big stone a usingsimplemesin. Raiah I4 menunjukkan seorangbudakingin menggeraiseketulbatuyang besardengan me gunakanme in r ingkas. ng s

Diagram14 Rajah14 which ofthe following deviceusethe samesimplemachine principleasabove. Antara yang berikut apakahaatqn menggunakan prinstp meiin ringkasyang sama seperti di atas.

29.what energychange takesplacewhenan electricalalarmbell is higgered? Apakahperubahan tenagayang berlaku apabila locengpenggerailektrik dihidupkan

sound energy Tenaga bunyi


electricalenergy Tenagaelektrik

--) --+
-* -->

electricalenergy tenagaelektrik

----*

kinetic energy tenagakinetik

kinetic ehergy tenagokinetik

_-) ---*

soundenergy tenagabunyi

electricalenergy ---> -; Tenagaelektrik ->

heatenergy tenagahaba

-> --+

soundenergy tenagabunyi

kinetic energy Tenagakinetik

electricalenergy __* tenagaelektrik / - >

soundenergy tenagabunyi sebelah [Lihat halaman SULIT

018 Azot t uorcipta SpAJpN perak MGBperuk dan

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) SN

SULIT

24

018

30.Diagram15 below showsAmy wanted investigate to how the drop sizeof waterwould affectthe depthofthe dentcaused soft clay. in Rajah 15 di ban,ah menunjukknnAmy ingin menyiasat bagaimana saiz titisan air mempengaruhi kedalamanlekuk dalam tanah liat lembut.

Diagram15 Rajah 15 The resultobtained recorded Tablebelow. are in Keputusanyangdiperoehi direkodkandalamJadual di bawah. Drop sizeof water Saiztitisan air Small Kecil Medium Sederhana Large Besar Depthof dent Kedalamanlekukan

2
6

'10

between drop sizeof waterandthe depthof the dent?the What is the relationship lefuk? Apakahhubungan antarasaiz titisan air dengankedalaman A the As a drop sizeincreases, depthof dentincreases lekuk bertambah. Apabila saiz titisan air bertambah,kedalaman As the drop sizeof waterincreases, depthof dentdecreases. the lelatk berkurang. Apabila saiz titisan air bertambah, kedalaman constant. As the drop sizeof waterincreases,'the depthof dentremains tidak berubah Apabila saiz titisan air bertambah, kedalamanlekuk the As the drop sizeof waterdecreases, depthof dentincreases air berkurang,kedalamanlekuk bertambah Apabila saiz titisan

A ENDOF SECTION BAHAGIAN A TAMAT


018 azot t notcipta SPAJPNPerukdanMGB Perak

SIILIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) SN