Anda di halaman 1dari 13

SULIT NAMAMURID : KELAS :

w
Kertas2 JULAI 40minit

AKADEMIK SEKTOR PENGTIRUSAN JABATAN PELAJARAN PERAK


MAJLIS GURU BESAR NEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2OI1 ( PERCUBAAN ) MATHEMATICS

01512

EmpatPuluhMinit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU


Nama Guru; Digitalized by Azman Jaeh Markah Soalan Penuh SK ACS Ipoh 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

l. Kamu dihehendaki menulis nama penuh


dan kelas pada ruangan yang disediakan.

Markah Diperoleh

I
I I

3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului


soalanyang sepadandalam bahasaMelayu Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

3 4
f,

I
I

8 9 10 l1

12
13

t4
15 16

2 2 2 2 2 2 2 2
a J a J a J a J a J

t7
18

t9 20
Jumlah

40

Kertas soalanini mengandungi halamanbercetak 12


01512 @201I Hak Cipta SektorPengurusan Akademik JabatanPelal'aran PeTaHMGB NegeriPerak Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

[Lihat halamansebelah SULIT

2 Percubaan UPSR(SK) MT Kertas

For Examiner's Use

SULIT

2 [40 marks] markahl 140 Answerall questions. soalan. Jawabsemua thousand twelve' in numerals. Write otwenty-one and 'duapuluh saturibu duabelas' Tulisangkabagi

015t2

ll markl fi markahl

t-=l I tl
Diagram1 shows mass thee cabbages. the of jisim tiga biji kubis. Rajah I menunjukkan

ll marlcl II markah]

Digitalized by Azman Jaeh SK Diagram1 ACS Ipoh


Rajah 1 in Whatis the mass, kg, of the cabbages? 2 jisim, dalamkg,kubis-kubis itu? Berapakah

[E
2.01to amixednumber. Convert nomb bercampur. or 2.01kepada Tukarkan

$ markl ll markahl

a J I ---{

I lll
01512 AkademikJabatanPelaiaranPerak//MGBNegeriPerak @201I Hak Cipta SektorPengurusan

SULIT

Percubaan UPSR (SK) MT Kertas2

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

St]LIT
4 Diagram showsAdi's breakfast 2 time. Rajah 2 menunj ukkanwahu sarapan Adi.

0r512
For Examiner's Use

Diagram2 Rajah2 Writethetime in the l2-hour system. Tulislranwaktu dalamsistem12jam. ll marlcl ll markahl 4

I lll

f=

Digitalized by Azman Jaeh Tulrnrlran i kepada 2 pecahantak wajar. lI markahl SK ACS Ipoh
Express 2l inan improperfraction.
J

I markl

Fl

J
I r------{

I lll 6 42602-r 465:


lI mark) I markah)

r-_l
[Lihat halaman sebelah
01512 @201I Hak Cipta SektorPengurusan Akademik JabatanPelajaranPerak/MGBNegeriPerak Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

I lrl

SULIT

2 Percubaan UPSR (SK ) MT Kertas

For Examiner's Use

SULIT 7

Ols12

+!-f
55

12marksl [2 markah]

T-:l I lzl
32.1-8+9.025: [2 marlcs] 12marknh)

T:

I l2l

Digitalized by Azman Jaeh 28%of 350. Calculate Hitung 28YoSK ACS Ipoh daripada3 50.

[2 marlcs] 12marlmhl

E
10 Calculate: ofRM150.
J

12marlal 12markahl

Hituns !

RM150. daripada

r.ll r l I
I t-t

10

01512

AkademikJabannPelajaranPeraH/MGBNegeriPerak @ 2011Hak Cipta SektorPengurusan Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

UPSR (SK) MT Kertas2 Percubaan

SULIT 1 1 3 0 0 6- 4 8 x 1 2 =

Orst2
12marksl f2 markahl
For Examiner's Use

11

tE
12 Diagram3 shows volumeof waterin a beaker. the Rajah3 menunjukkan padu air dalamsebuah isi bikar.

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh


Diaeram3

niiant
Statethe volume, in ( of the water. Nyatakan isi padu, dalam (, air itu.

[2 marlcsl [2 markah]

t2
[=

I l2l
13 Calculate4m5cm+3. Give the answer,in cm. Hitung4m5cm+3. Beri jawapan, dalam cm.

[2 marks] [2 markah]

13
[Lihat halaman sebelah
USn @201I Hak Cipta SektorPengurusan NegeriPerak Akademik JabatanPelajaranPeTaHMGB Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) SULIT

LE

Percubaan UPSR fSK) MT Kertas2

For Examiner's Use

SULIT

Olst2

14 TableI shows quantities notesandcoin. the of Jadual I menunjukkan bilanganwang kprtasdonduit syiling. Money ll/ans R Ml O RM5 RM1 20 sen Table1 Jadual I Calculate valueof themoney. the jumlah nilai wangitu. Hitungkan [2 marks] [2 markah] Quantity Kuantiti
I

3
a J

[E
15

l4

Digitalized by Azman Jaeh jisim sekampittepung. Rajah 4 menunjukkan SK ACS Ipoh


Diagram 4 showsthe massof a bag of flour.

Diagram4 Rajah4

Salmi takes a bowl of flour froni the bag to make cakes. The readingon the scalebecomes2.4kg. 't What is the mass, g, of the bowl of flour? Salmi mengeluarkan semangkuktepung daripada knmpit itu untuk membuatkek. Bacaanpada penimbang menjadi 2.4 kg.

13marksl

I t3l

t-=

15

Berapaknhjisim, dalam g semanglatktepung itu?

[3 markah]

01512

@ 201 Hak Cipta SektorPengurusan I Aledemik JabatanPelajaranPeraly'MGB NegeriPerak

SULIT

Percubaan UPSR (SK) MT Kertas 2

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT 16 Table2 shows volumeof waterin threecontainers, U andV. the T, isi T,U danY. Jadual2 menunjukknn padu air dalamtiga buahbekas,

015t2
For Examiner's Use

Container Behas T

Volume of water Isi padu air

( 2-s

1 ofr
U 2

)
V

n iraaa^r
750mA

Table2 Jadual 2 Whatis thetotal volume,in ( of waterin all containers? jumlah isipadu, dalaml, air dalamsemua Berapalrah bekas itu? 13marksl 13markahl

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh

E
[Lihat halaman sebelah
0$n @ 201 Hak Cipta SektorPengtrusanAlcademik I JabatanPelajaranPerale/MGB NegeriPerak Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) SULIT

t6

PercubaanUPSR (SK) MT Kertas 2

For Examiner's Use

SULIT t7

8 STUL. shape atriangleKLM anda square of Diagram5 showsa composite gabungan segitiga KLM dan sebuah Rajah5 menunjukkan bentuk segiempat samaSTUL. sebuah

usn

8cm Diagram 5 Rajah5 KSL is a straightline andKS : SL. the in Calculate perimeter, cm, of the wholediagram.

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh


KSL ialahgaris lurusdanKS: SL. dalam cm,seluruhrajah itu. Hitungperimeter,

marksl 13 markahl 13

[E
01512 NegeriPerak JabatanPelajaranPeTaHMGB Akademik @201I Hak Cipta SektorPengurusan Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) SULIT

l7

UPSR (SK) MT Kertas 2 Percubaan

SULIT

0r512
For Examiner's Use

18 Diagram shows time PuanJayastarts 6 the driving from herhouse themorning. in Raiah6 menunjukkan waktuPuanJaya bertolakdari rumahpada waktupagi.

Diagram6 Rajah6 PuanJayatakes0.5 hourto reachSeriPutri School. Whenwill shereachSeriPutri School? [3 mart<sl

PuanJayamengambil masa0.5jam untuksampaikeSekolah Putri. Seri Bilalmh dio sampaidi SekolahSeri Putri?

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh

[3 markah]

[Lihat halaman sebelah


01512 @ 201t Hak Cipta SektorPengurusan Aleademik JabatanPelajaranPeTaHMGB NegeriPerak SULIT

[E

t8

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) MT Kertas2

For Examiner's Use

SULIT

10

u5n

of 19 Diagram7 showsa cuboidformedby a few cubes equalsize. dibina daripada latboidyang sebuah RajahT menunjukkan yang samasaiz. kubus beberapa

Diagram7 RajahT

Zcm

the Calculate volume,in cm3,of thecuboid. hrboid tersebut. Hitung isipadu, dalam cm3,

13marksl 13marlmhl

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh

t9

E
01512 NegeriPerak AlademikJabatanPelajaranPeTaAMGB @2011 Hak Cipta SektorPengurusan

SIJLIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) MT Kertas2

SULIT

11

Ors12
For Examiner's Use

the 20 Diagram8 shows volumeof waterin threecontainers. isi Rajah8 menunjukkan padu air dalamtiga buahbekas.

200m(

(, 1.25 Diagram8 RajahS

( 2.6

Calculatethe averagevolume of water, in l, for eachcontainer' Hitungpurata isi padu air, dalam e, setiap bekasitu.

marksl 13 [3 marknh]

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh

END OF'QUESTIONPAPER KERTASSOAL/IN TAMAT

r-=l I l3

20

01512

NegeriPerak PelajaranPeTaAMGB @2011Hak Cipta SektorPengtrusanAkademikJabatan

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR (SK) MT Kertas 2 Percubaan

SULIT

01512

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT ANTUK CALON 1. of This questionpaperconsists 20 questions. Kertas soalan ini mengandungi20 soalan. Answer all questions. Jawab semua soalan. provided in the questionpaper. Write your answersclearly in the spaces Tulis jawapan kamu denganjelas dalam ruang yang disediaknn dalam kertas soalan. Show your working. It may help you to get marks. Tunjukkanlangkah-langkahpenting. Ini boleh membantukamu untuk mendapatknn markah. If you wish to changeyour answer,erasethe answerthat you have done. Then write down the new answer. Sekiranyakomu hendakmenukarjawapan, padamknnjawapon yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru. The diagramsin the questionsprovided are not drawn to scaleunlessstated. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikutslmla lcecualidinyataknn. The marks allocatedfor eachquestion are shown in brackets. Markahyang diperuntukkanbagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Hand in this questionpaperto the invigilator at the end of the examination. di Serahkankprtas soalan ini kepadapengawaspeperilcsaan akhir peperiksaan.

2.

3.

4.

5.

6.

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh

7.

8.

0l1t2

NegeriPerak Akademik JabatanPelajaranPeTaHMGB @201t Hak Cipta SektorPengurusan Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

Percubaan UPSR (SK) MT Kertas2


1-

12 SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 2 UJIAN PENCAPAIANSEKOLAH RENDAH2011( PERCUBAAN ) NEGERI PERAK
KERTAS 2
Soulan Jawapan

Murkah
l

Jumlah Marksh
I
I
I

2 l 012 2.

3.5
^l

3.
A T.

I I
I

I
I

100

7:20a.m.lpagi Terima 7.20a.m.lpasi

5. 6.
1

AI +l

TJI

, 6 _ , 4 ( A .. 6 - 4 ( A 2 t _ 9 J-l-vL-v5<5{

I I
I I

)
5

2
2

8. 9.

+ 24.1 9'025 @4t't2s-8 33.125


28 x 350 100 98 + R 2 x R M 1 5 o @M 3 0 0 3 @ 2 x R M 5 0
J

I I I 1 I

2 2 2

10.
tl

t2.

Digitalized by Azman Jaeh SK ACS Ipoh 2


RMIOO 3006 576 2430 0.26 260 (l markah) 405+3@setara 135 RMl0 + RMl5 + RM3+ 40 sen ( RM28.40Terima 28.40 )
l I

2
) 2

14. 15.

3200@setara/2400 -2400@ setara 3200 800


l'25 @ 0' 75@setara 2 . 5 + 1 . 2 5+ 0 ' 7 5 @ s e t a r a 4.5 5 5+5+5+5+8+6@setara
Jq

16.

t7. 18.
19.

20.

6:55 30minit @ + 6:55 30minit (d. 7:25 setara 4@6@8 4x6x8@24x8@4x48 192 0.2@ | 2s0@2 600 + 0.2+ 1.25 2.6 @ 4.05 atau setara J 3
1.35

I I I I I I I 1 I 1 I I I I I I I
I

I
I I

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

r/

D^.-^.,laoo-

T II)QD

/aTT./-\

To,,,o,..n