Anda di halaman 1dari 18

STILIT

011

tffi

SEKTORPENGTIRUSANAKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK MAILIS GURU BESARNEGERI PERAK DAN YAYASAN PERAK

UJIAN PENCAPAIAI\ SEKOLAH RENDAH 2OII (PERCUBAAN)


BAHASA MELAYTI - PEMAHAMAN Julai 50minit

011
Lima puluhminit

JAI\TGAI\iBT'KA KERTAS SOALAI\I INI SEHINGGA DIBERITAHU l. Kertas soalanini mengandungi soalan. 40 Jawabsemua soalan. Tiap-tiap soalandiifuti oleh empatpilihanjawapan, iaitu A,B, C danD. Bagi setiap jawapan sahaja. Ilitamkan jawapan kamupada kertasjawapan soalan, pilih sartu objeIt if y ang disediakan. Jiko ksmu hendakmenukrrjowapan, padamkantandoyang telah dibuat. Kemudian hitamknnT'aw apanyang baharu.

2. 3.

4.

Kertas soalanini mengandungi13 halamanbercetakdan 3 halamantidak bercetak.

pihat 011@ zott HakCiptaselcorPengunrsanAkademikJabatanPelajaranPerak

halaman sebelah SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas 1

ST'LIT

011

Soalan7 - 19 Isitempatkosongdenganinvapanyangpaling sesuai' 1 "Rombongan harinya""kata Farid dan akansampaipadakeesokan

Gunalan. Aidil kepada A B C D kita kami saya aku


selesai. kerja kamu sudah

Kamu boleh pulang A B C D walaupun sementara asalkan hingga

PakUda sedang A B C D melorek melarik mengubah menggaris

itu. olehpelancong gasingyang ditempah

Layang-layangitu tersangkut Adi Bke C D pada kepada

tiang telefon.

AmindanAleesyabermaindi tamanpada A B C D seluruh tiap-tiap sebahagian beberapa

petang.

Perak Pelajaran Jabatan Akadernik Pengunrsan 01L @ ZOff Hak CiptaSektor

SULIT

UPSR (SK) BM Kertas 1 Percubaan

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SI]LIT

0ll

GuruBesar
A B C D penasihat dinasihati menasihati dinasihatkan

gguh-sungguh. bersun bel mund-mundagar ajar dengan

gambq4jJryah. Soalan7 berdasarkan

Papanyangakandipotong itu diletakkandi atas A B C D tetupai kekisi sesiku kekuda

terlebihdahulu.

Tahapkebersihandi gerai-geraisedang A B C D hangat panas hebat giat

diperkatakan.

Safuan
banyakmasalapang. A B C D

menyiapkankerja rumahnya

dia mempunyai

belum...padahal masih...malahan sambil sedang... akan...lagi pihat halaman sebelah. STTLIT

Perak Pelajaran Jabatan Akademik Pengunrsan 011@ ZOtt Hak CiptaSektor

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

(SK) BM KertasI Percubaan LJPSR

ST]LIT Soalen l0 berdasarkangambar di battah.

011

l0 PuanSalinasedang A B C D mengelus mengurut memilin menyisir

tidakkusut. rambut anaknya supaya

padidi sawah Munawirpada Pak musimini I I Hasiltuaian panjang. kemarau A B C D pengurangan dikurangkan berkurang kurangan

kerana

sejam, kakinya selama t2 Setelatr dudukbersimpuh A B C D l3 A B C D lkki bukit bukit Cerun Lereng bukit bukit Puncak kaku kebas kasar lumpuh
padawaktu pagi dan senja. itu sentiasa diselimuti kabusterutamanya

Jabatar Peleiard Prak Akademik 011 @ ZOtt Hak CiptaSektorPengurusao

SULIT

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas I

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

ST]LIT

011

perbelanjaan yang diperolehEncik Haikal hanyacukup untuk menampung 14 Pendapatan

keluarganya.
A B C D Walau bagaimanapun Oleh yangdemikian Dengandemikian Seterusnya

anak-anaknya. dia tetap menabung demimasa depan

Hisyamudin akan 15 Sultan


jantungyangdihidapi

ke Amerika bagi menjalanirawatanpenyakit

A B C D

patik beradu... bersiram beta ... baginda berangkat... ... berputera permaisuri

Soalan 16 berdasmkangambar di bawah.

16 Di belakang

rebanayamterdapat

pokok buluh.

A B C D 17 'i

... sederet senras sekaki...sebatang sebiji... srumpun senrmpun sebuah...


perhatiansemua. Pertandingan berceritaakan dimulakan

lagi." sebentar A B C D Tolong Harap Minta Sila

Pelajaran Perak Pengunrsan Akadernik Jabatan t Sektor 011@ ZOt HakCipta

[Lihat

halaman sebelah . ST]LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas I

St]LIT l8 penjaiahidt Iambatanyang dibina padaz-aman A B C D nian betul benar sangat teguhsekali.

011

penduduk kamPung 19 Semua A B C D ambilhati hati besar kecilhati bulathati

itu. rancangan untukmeneruskan

diri yang membahayakan sendiri 20 Ktamesti menehindariperbuatan Pilih perkataan seerti bagi menghindari. A B C D menjauhi melawan menyukai menghalang

Soalan 2l berdasarkangambar di bawah.

2l

itu kanak-kanak ialah Perkataan berlawan bagi perbuatan A B C D membuang melempar mengutip melontar

Pemk Pelajuan Jabatan Akademik Pengunrsan Sehor t 0l I @ZOt HakCipta

SULTT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR (SK) BM Kertas I Percubaan

ST]LIT 22 Pilih iawapanyang sesuaibagi ayat tanya di bawah. Adakah kamu yang mencucidinding surauitu? A B C D yang mencucisurauitu. Sayadan kawan-kawan Bukan saya,Farid dan Ali yang mencucidinding surauitu. itu Dinding sunau dicuci oleh merekapadaawal pagi adi. Farid dan Ali yang menyuruhsayamencucidinding surauitu.

011

23 Pilih ryat tanyayang sesuaibagi ayat di bawah. banjir. kepadamangsa-mangsa Kutipan dermaitu adalahuntuk disumbangkan A B C D Apakahtujuan kutipan dermaitu dibuat? yang akanmenerimakutipan dermaitu? Siapakah banjir? kepadamangsa-mangsa Adakahkutipan dermaitu akandisumbangkan kepadamangsa-mangsa kutipan dermaitu akandiserahkan Bagaimanakah banjifl

Soalan24-25 Pilih ayatyang sama malsud dengansyat yang diberikan. keda ini, bolehlahkita minum kopi di warungPakMan,'ajak Saiful 24 "selepasselesai kepadakawan-kawannya. A minum kopi di warung Pak Man setelahmenyiapkan Saiful dan kawan-kawannya keda itu. B Pak Man minum kopi di Setelahkerja itu selesai,Saiful mengajakkawan-kawan warungnya. C minum kopi di warung Pak Man setelah Saiful mengajakkawan-kawannya kerja itu. menyiapkan D Setelahmenyiapkankerja itu, Pak Man mengajakSaiful dan kawan-kawannya minum kopi di warungnya.

0110

Zorr HakCiptaSektorPengurusanAkademikJabatanPelajranPerak [Lihat

halaman sebela[

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas I

011 borang ZS ,.Murid-murid yang ingin menyertailawatanke Melaka dikehendaki menghantar kepadaguru kelas," kata Cikgu Anis' penyertaan dengansegera A boranglawatanke menyerahkan Cikgu Anis berharapsupayamurid-murid segera Melaka kepadaguru kelas. B Cikgu Anis menyuruhmurid-murid yang ingin menyertailawabnke Melaka kepadanya. borangpenyertaandengansegera menghantar C lawatankeMelaka murid-muridyangingin menyertai Cikgu Anis mengingatkan borangpenyertaankepadaguru kelas. menghantar D murid-murid yang ingin menyertai lawatanke Melaka Cikgu Anis mengingatkan kepadaguru kelas' dengansegera borangpenyertaan menghantar

26-27 Soalan perkataan bergaris denganhetul. Pitih ayat-ayatysng menggunakan 26 I II m ry A B C D Sukaruntuk dia melupakankejadianyang ngeri itu. Sayatidak dapatmenjawabsoalankuiz yang sukaritu. Nenek mengalamimasalahsukartidur padawaktu malam. yang indah itu. pemandangan Dia sukarakangambar-gambar IdanII IIdanIII I, II danIII I,II, UI danIV

27

I il m ry A B C D

kayu. pencuri itu dengansebatang Dia membaham Seekorharimautelah membahamseoftulgpenorehgetah. nelayan. perahu-perahu itu Ombakyang mengganas telah membaham kaca. denganmembaham Penjualubat itu menunjukkankekuatannya I,IIdanIII I, [I dan [V I, IIIdantV II.IIIdanIV

Perak Pelajaran Jabdan Akademik Pengurusan 011 @ ZOtt IIak CiptaSektor

SULIT

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas I

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

ST'LIT Soalan 28 - 30 Pilih oyatyang betul. 28 A B C D Semuamurid-murid diingatkan supayabelajarbenungguh-sunggrrh. Di hujungminggu, kami selalubergotong-royong mengemas rumah. Perlalwnnke dusundatuk mengambilmasamtu reFngahjam. Banglo yangterletak di atasbukit itu tinggi nilainya.

011

29

I II m ry A B C D

Azman merupakan murid yang terpandaisekali dalamkelasnya. Kakak sedang makankeledekgorengdi dapur. Razakberlari sepantas kilat bila dikejar anjing liar. Wanita bertahilalat itu ialah ibu Z*iah. IdanII IdanIII IIdanIV IIIdanIV

30

I II m ry A B C D

Dia tersangat baik sekali sehinggasemuaorangsukapadanya. Indah nian pemandangan tepi pantaipadawaktu senja. di Syafiq tergopoh-gapah sekolatrsehingga ke terlupamemakaistoking. Beberapa helai kad manila digunakanuntuk menyiapkanprojek itu. IdanII IdanIV IIdanIII IIIdanIV

011@ 20ll llakCiptaSekorPengunrsanAkademikJabatanPelajranPerak [Lihat

halaman sebehh -

STTLIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) BM KertasI

t0
Soalan3f - 35 Bacapuisi di bwvah,kemudioniawabsoalan'soalanyang berikutwa.

WAWASAN 2O2O Aku melangkahsayumeninggalkandesakelahiranku 2020 Demi menyahutseruanWawasan berduri Biar onak Aku ingin menjadianakwatanberjasa Memajukannegaratercinta Aku terpegunseketika Bangunanmencakarlangit hujan selepas Kilang-kilang tumbuh bagai cendawan Anak-anakmudatidak lagi berkeliaran Malah cergasceria Terdengarlaunganpemimpin negata ke Pandanglah timur Contohi mereka Biar negaramaju, namunbudayatetapdijunjung Keranakita anakMalaysia Menuju ke arahWawasan2020 Teringat pesanbonda Usah dilupakanmerekayang tua Tanamkankasih, siramkansayang Yang bahagia,gembiradan ketawa Agar tidak dianggapanakyang derhaka.

3 l Tujuan penyajakmeninggalkandesakelahirannyaadalah
A B C D hatinyayang gundah. untuk menghiburdan menenangkan tinggr. di untuk Uetdr3a kilang-kilang dan di bangunan pencakarlangit. untuk melihat bangunan untuk menyahutseruanWawasan2020.

mudatidak lagi berkeliaran? 32 Mengapakahanak-anak A B C D Lebih banyakpeluangpekerjaandi kilang-kilang pusatmembelibelah dibandar Kekurangan Mereka asyik menontontelevisyendi rumah mengulangkaji pelajaran Mereka sedang

JabatmPelajarmPerak Akademik 011 @ zot t IIak cipta sekt6 Pengrnusan

SULIT

UPSR (SK) BM Kertas I Percubaan

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

STILIT

1l

0il

langit ialah 33 Maksud bangunanmerrcakar A B C D yangamattinggi. bangunan bangunanlimatingkat. bangunan atasbukit. di bangunan menghampirilangit.

34 Negaratimur d[jadikan contoholeh pemimpin negarakita kerananegaraitu A B C D indahdanmenarikpemandangannya. peradabannya. maju dan mengekalkan telah lamamencapai Wawasan 2020 memiliki banyakbangunan mencakarlangit

35 Wawasan2020 allclndapatdicapaidengancara-cara berikut, kecuali A B C D berusaha dengangigih untuk memajukannegara. yang telah maju. mencontohinegara-negara membinalebih banyakbangunan tinggi. perpaduan. sentiasa mengekalkan

pihat halaman sebelah 011@ zott HakCiptaSektorPengurusanAkadernikJabatanPelajaranPerak ST]LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas I

t2
Soalan36-40 Bacapetikan di bawoh,kemudian awab soolan-soalanberikutnya. i

0ll

Kota yang maju dan makmur Pada 24 Ogos 1511,Kota Melaka menjadihuru-hara. telahjatuh ke tanganPortugis.Harta pendudukdirampasmanakalakaum lelaki dibunuh atau ditangkap. Sultan Melaka telah berundur. Panglima Awang yang berbadansasadan tinggi Portugis. telah mengetuaisatupasukanpejuangbagi menentang ilmu persilatannya Pasukanbeliau telah menyerangpasukanBenggali Putih di pos kawalan di sebelatt timur. Mereka telah berjaya membunuh beberapaorang askar Benggali Putih. Walaupun gerakan Panglima Awang licik sekali, namun beliau telah berjaya ditawan oleh askar *Enrique" atau "Henry The peqiajah lalu dibawa ke Portugis untuk dijual. Beliau digelar Black". Semasapelayarannyamelalui India dan Afrika beliau telatr diperlakukan seperti hamba tetapi beliau amat tabah menerima nasib sedemikian.Tiba di Portugis, Panglima Awang dibeli oleh Kapen FerdinandMagellan dari Alonso. Beliau dibebaskanlalu menjadi padatahun pembantu Magellan. Beliau mengikut Magellan belayarke Maglnibi . Seterusnya ke Awang mengikutMagellanberpindah Sepanyol. 1513Panglima Raja Sepanyoltelatr menitahkanMagellan mencari dunia baru. Oleh itu, pada tahun pelayaran dengandiiringi oleh lima selesaimerekamemulalcan 1519,setelahsegalaperslapan buah kapal dengan280 orangkelasi. Beberapabulan kemudian,armadamerekatiba di Pulau denganRaja Hamabun,pemerintahpulau itu. Cebu, Filipina. Mereka bersahabat Dalam satu peperangandengan pemberontak di Pulau Mactano Magellan telah terbunuh,manakalaPanglimaAwang cederaparatr. Setelahitu Raja Hamabunmengizinkan berada PanglimaAwang pulang ke Melaka denganmenumpangkapal dagangSiam. Semasa di Kuala Sungai Brunei, Brunei , beliau telah bertemu denganPanglima Hitam yang telah membawaPanglima Awang pulang ke Melaka setelah l0 tahun di perantauan.Selepasitu beliau meneruskanperjalananke Sepanyolbagi membuktikan bumi ini bulat kepadaRaja Sepanyol.

dryi Dipetikfun diubalwuai buht teksTalwn6

Pe,rak JabatmPelqiarao Akademik 011 @ zOtt IIak cipta sktorPengunrsan

ST'LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

ST,LIT

l3

0ll

36 Apakahyangberlakupada?4Ogos 1511? A B C D Banyak rakyat Melaka telah dibunuh pejuang Sultanmengetuaipasukan PanglimaAwang telah ditangkap Melaka diserangoleh Portugis

37 Benggali Putih dalampetikanbermaksud A B C D oftrngSiam. orangFilipina. oftmg Portugis. orang Sepanyol.

FerdinandMagellan, PanglimaAwang pernahtinggal di negara bersama-sama 38 Semasa berikut kecuali A B C D Afrika. Brunei. Portugis. Sepanyol.

PanglimaAwang dibawa ke Portugis? 39 Mengapakah A B C D hamba Untuk dijual sebagai Untuk digelar "Henry The BlacK' Untuk belayarmengelilingi dunia Untuk menjadi pembantuFerdinandMagellan

yang benar tentangFerdinandMagellan 40 Pilih pernyataan A B C D Melaka. Beliau merupakankaptenkapal yang menyerang Beliau telah dibeli oleh PanglimaAwang daripadaAlfonso. di bertempurdenganpemberontak PulauMactan. Beliau mati semasa dunia baru. Beliau menrpakankaptenkapal Portugisyang belayarme'ncari

TAIUAT KERTAS SOALANT


I& 0l I @ 2011 Pelajaran Perak Pengunrsan A&adeoikJabatan cifra Seldor

SULM

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas 1

HalamanKosong
Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR(SK) BM KertasI Percubaan

Halaman Kosong
Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas I

Halaman Kosong
Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

PercubaanUPSR (SK) BM Kertas I

Ol{ JSU : PEPERIKSAAIIPERCUBAANUPSRBAHASATIELAYI.,

2011 JABATANPELAJARAN PERAK z zo


1Z

00

MAKLUMATSOALAN (JADUAL SPESTFTKAST lTEml

TABURAN JAWAPAN

}E
+(< s ,
-d< : 0
.iE UI @

z
I

:E
lJl

o f =

lr,l t,

tr o

t, Y t|j

.:r::

o=

o Y

'P.
I

31 I

Soalan ltem 31 /

I I I I I
,f;1i6::'.. r.ii'ifil

32 | 33 | 34 | 35 I 36 I
37 | 38 |

Soalan ltem32 / Soalan ltem33 / Soalan ltem34 / / Soalan ltem35 Soalan ltem36 /
Soalan/ ltem 37 Soalan/ftem 38 I

I I

I
I t ritti,,.','.jr,.t

ii:,.#

I I
I

I I I I I

39 | 40 I

/ Soalan ltem39 Soalan ltem40 /

JUTIiLAH SOALANPETIKAN JUMLAH SOALANTATABAHASA JUMLAH SOALAT{PEilIAHAilIAN PERATUSSOAI-AIIIPETIAHATAT{{%I

3
9

3
l3

2
10

sAy 50To 20Yo I

Nota: yangmengandungi (grafik) lapan hingga {. Soalan simulasi antara empat(4) soatan adalah (8) soalan. (A, tiga 2. Taburan dan Janrapan B, C, D) minimum, tujuh(7) soalan maksimum belas(13) soalan. yangtelahditetapkan: Mudah 3. Arassoalan 30% (12soalan) Sederhana 507o(20soalan) (O8soalan) Kompfeks 20o/o

SULIT

JSU BMOTI:PERCUPSR

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

UPSR (SK) Jawapan Percubaan

SULIT

JSU BMO1IPERCUPSR2O'I

JSU: PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSRBAHASAMELAYU011-JABATAN PELAJARAIT PERAK2OI' :, 611lg:.,;, :ISOAIAN',

MAKLUIIIAT SOALAN (JADUALSPESIFTKAST rTErrlr)

tr
E,

c,
o

z =o << qz
S(,l

TABURAN JAWAPAN

z o :)
G

SOALAN TATABAHASA

= =

tt,

ao. -tr ul E

t E ul
lrJ (t

Y UT G

o x

4,, .-.8', ..
1::;1::1 1::

..:: ::.:.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 l5 16

Kata GantiNama Diri KataHubuno KataKeria Kata SendiNama KataBilansan Katra Berimbuhan
KataGanda(Penqqunaan) lGtraAdiektif I I I

I
I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I

I I I
I

KataBantu KataKeria KataBerimbuhan KataAdiektif KataMaimuk


Penanda Wacana Bahasalstana Penjodoh Bilangan

I
I

I
I

17 t8 t9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KataPerintah
KataPenquat Simpulan Bahasa

I
I I

SinonimSama / Erti Antonim Lawan / Kata Menentukan Jawaoan


MembinaSoalan

I
I

AyatSamaMaksud AyatSamaMaksud Katra Banyak Makna KataBanrrak Makna Struktur Ayat/ Gramatis Struktur Ayat/ Gramatis

I
I I I I I I
5 7 I

I I I I I I 10

Struktur / Gramatis Avat

JUIIILAH SOALAN TATABAHASA

(%I PERATUS TATABAHASA SOALAN

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) Jawapan

Anda mungkin juga menyukai