Anda di halaman 1dari 13

ST'LIT NO. KAD PENGENALAN/ NO.

SIJILKELAHIRAN ANGKA GILIRAN

tffi
I Y4 jam

AKADEMIK PENGURUSAN SEKTOR PERAK PETAJARAN JABATAN PERAK BESAR NEGERI MAJTIS GURU PERAK DANYAYASAN

UJIAN PBNCAPAIANSEKOLAH RENDAII 2O1I (PERCUBAAN )


BAI{ASA IVTELAYU- PEIruLISAI\T Julai

012

Satujam lima belasminit

JANGAI\IBTJKAKERTAS SOALAN II\[I SEHINGGADIBERITAHU


l . Tulis nombor ktd pengenalan dou nombor sijil kelahirandan angka giliran kamu pada petak-petak yang disediakan Kertas soalot ini mengan&mgi tiga balngian: Bahagian A' BahagianB don Bahagian C. a UntukKegunaanPerneriks

Balugian
A

No. Soalan

Markah

3. I(amu lrcndaklah menjawab keti ga-tiga balwgian.


Bagi Bahrgirn B, kanubolehmemilih samaada me4jav,abSoalan I, Soalan 2 atauSorla;n3.

B
C

5. Jawapan kamu hendaHah dinlis pada rurmg yang disediakan dalam kertas soalan ini. . Sekirarrya Wng ysrg dise diakan tid& mercuhryi, sila dapatkan helaion tambahan daripada Wngawas peperiksaan Helaian tatnbahanfiika ada) lendaHah diikat dan dihmtar bersamnsamakertassoalan.

J{.'MLAH

60

Kertas soalanini mengandungil0 halamanbercetakdan 2 halamantidak bercetak.

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas2

SULIT

2 Bahagian A |0 markahl 15 dicadangkan: minit\ fMasa

012

suasanatemasya suknndi sebuahsekalah. Gambm di bawahmenunjukknn Tulis lima ayatyang lengkaptentangahiviti-aHiviti yang terdapatdalamgambar tersebfi.

PemkdottrtGB Pemh 012 azott no*cpunPAJPN

[Lihat halaman sebelah STJLIT

2 Percubaan UPSR(SK) BM Kertas

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

S[,LIT

3 A Bahagian

0r2

l0
tl2 Peruk rIvffiB azott n*cpu9PAJPN Pemktu

[Lihat halaman sebelah SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas 2

SULIT

4 Bahagian B narkahl 130 : lMasadicadangkan40 ninitl

0r2

yangparljangrya tidak Pilih sata daripadatqjuk-tqiukdi bawahdan tulis sebwh knrongan kurang daripada80 patahperkataan. I untukpulang ke masing-masing muridkeluardarikelas berbunyi. Semua sekolah Loceng Tiba-tiba sekolah. ... di ke bas rumah.Aku berjalan perhentian yangterletak hadapan Mulakanceritakanrudengan: Tiba-tiba... ATAU 2 belajar. yangbersih ceriamenfamin keselesaan untukmurid-murid dan Sekolatr kamubersihdanceria. menjadikan sekolah karangan tentang oara-oara Tulis sebuah

ATAU

Selaku tahunenam. bagi mengadakan majlisperpisahan murid-murid kamuakan Sekolah dalam majlistersebut. ucapan muri4 kamudimintauntukmenyampaikan ketua kamuselengkapnya. Tulis ucapan

JPN tur t 012 ozo t no* cpu sPA Pemk IvfrBPemk

pihat halamansebelalf ST'LIT

2 Percubaan UPSR(SK) BM Kertas

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

5 B Bahagian

012

NomborSoalan

Pemt 012 olott no*cpsPAnN PerukdnMGB

pihat halamansebelah' ST'LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas2

ST'LIT

0r2

JPN dn 012 ozott no* cW sPA Pem* tufrBPemk

[Lihat halaman scbelah ST]LIT

Percubaan 2 UPSR(SK) BM Kertas

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

0t2

30
JPN 012 ozott tto*cp, sPA Pqshib,lrrcB Pemk

pihat halaman sebelah STILIT

'

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan 2 UPSR(SK) BM Kertas

SULIT

I Bahagian C 120markahl lMasa dicadangkan: 20 minitl

012

Tulis lima nilai yang dapat kamuperoleh daripadapetiknn di bawah. jawapankmru hendaklohtidak lebih daripada 50 patah perkataan. Panjangnya Tulisj av,apankamudalam satuperenggan.

Salmi

sukantelalt Sejakakhir-akhir ini, kita dapatmelihat banyakkemudahan disediakanoleh kerajaan. Yatah. KiA digalakkanbersukankeranaaktiviti ini akanmenyihatkanbadan dan dapatmenghindaripenyakit. segalakemudahan memanfaatkan Benarkata awak,Aina. Kia sepatutnya supaya kemudatranyang disediakan itu tidak akan dengansebaik-baiknya dibazirkanbegitu sahqia.

Aina

Salmi

Alrara Selain ih+ mmyertai kegiatansukan dapt mengisimasalapang agu ktta aktiviti yang tidak berfaedah. tidak melah*an sebarang Salmi pertandingan sukanpulq kita mesti Sekiranyakita menyertaisatu-satu supayakita berjaya:' tinggi ketika bertanding bersemangat aktifdalam bidary sulCIn Di sampingitu, murid yangmelibatkandiri secara jaguh dan dilatih dengansecukupny4amatberpotensiuntuk menjadi seorang padamasahadapan. sukan sukan kemudahan-kemudahan kamu terbacaberita mengenai Aina pernahkah yang telatr dirosakkan? merekayang Ya memangpernah.Tidak patut sungguhperbuatan sukanyang telatt menjagasegalakemudahan Kita sepatutnya melalcukannya. disediakanoleh kerajaan.

Aina

Salmi

Aina

JPN tut 012 ozon no* cqn sPA Petuk t frB Pem*

pihat halamansebelah SULIT

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas2

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

ST]LIT

9 BahagianC

012

Pemh PemkdantvlGB 012 ozotlnorcipu sPAJPN

[Lihat halamansebelah' ST]LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

2 Percubaan UPSR(SK) BM Kertas

SI'LIT

10

012

20
KERTAS SOALAI\ITAMAT
0l2azoluo*cprspArpNpe,'hb,trftBpemk pihat hflrfm1n sebelAh'

ST]LIT

2 Percubaan UPSR(SK) BM Kertas

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Halaman Kosong
Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

2 Percubaan UPSR(SK) BM Kertas

ilalaman Kosong
Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) BM Kertas 2

SIGMA JAWAPAT{ BII O12 . UJIAIT PERCI'BAAN I'PSIR 2011 BAHAGIAN A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. menyampai/menerima hadiah/mengalungkan pingat menatang dulang hadiah berlari/berlumba lbersaing mengambil masa/memegang jam/melihat catatan masa memegang tali/riben bersorak/bertepuk tangan menaikkan bendera B

BAHAGIAil

pasti 1. Pendatruluan - kejadian yang berlaku/dikenal idea yang sesuai boleh diterima Idea-idea utama : Sebarang daripada kejadian. Penutup - pulang/perasaan/pengajaran 2. Pendahuluan - Pernyataan umum tentang keceriaanlkebersihan Idea-idea : - gotong-royong membersihlcan sekolah - menanampokokbunga - mengecat pasu/dinding/kelas - melukis mural - menghias bilik dadah - pertandingan keceriaan kelas - Kesan/impak sekolah yang bersih dan ceria. Penutup 3. Format : Ucapan Pendatruluan - terima kasih kerana diberi peluang berucap - Tujuan berucap/tujuan m4jlis Idea-idea: - menghargai jasa guru - mengucapkan terima kasih memohon maaf berjanji - harapan - mengucapkan terima kasih Penutup sekolah.

CATATAT{ : Idea-idea lain yang berkaitan dengan tugasan boleh diterima. BAIIAGIAN C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. penyakit. Menjaga kesihatan - bersukan dapat menyihatkan badan/menghindari - memanfaatkan segala kemudahan Menghargai pemberian Menghargai masa- mengisi masa l,apang Berdisiplin - tidak melakukan sebarang alctiviti yang tidak berfaedah. Keyakinan/yakin diri - bersemangat tinggt ketika bertandine - menjaga segala kemudahan yang telah disediakan Bertanggungiawab/bersyukUr - bersemangat tinggi dalam pertandingan. Gigih / semangat kesukanan

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) Jawapan