Anda di halaman 1dari 4

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

Oleh : MOHD ALI BIN JEMALI


Institut Perguruan Temenggong Ibrahim

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup


Kelas : 5 Cergas

Tarikh : 9 September 2008

Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Bilangan pelajar : 30/33

Tajuk : Ikan Hiasan

Sub Tajuk : Penyediaan Bekas/ Akuarium

Kemahiran : Pelajar dapat memilih akuarium/bekas dan aksesori yang sesuai


serta menyedia dan menghias akuarium. Selain itu kemahiran
reka letak dan menyusun atur aksesori untuk mendapatkan
pemandangan yang cantik.
Pengetahuan : Pelajar telah mengetahui jenis-jenis ikan hiasan dan tujuan
Sedia Ada memelihara ikan hiasan.
Hasil : Di akhir pengajaran, pelajar dapat:
Pembelajaran
1. Menyebut 7 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul.
2. Menyatakan 7 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan
menghias bekas akuarium dengan betul.
3. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukan ikan
hiasan ke dalam bekas/kolam dengan bantuan kad bertulis.
4. Melakukan amali penyediaan bekas ikan hiasan dengan
aksesori yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80%
pencapaian lengkap dengan betul.
Nilai-nilai Murni : Kerjasama, Bersih, Bertanggungjawab, Jimatkan Air, Menyayangi
haiwan peliharaan, dan Estetika
Kemahiran : Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental,
Berfikir mengingat kembali, menyusun mengikut keutamaan dan membuat
rumusan.
Bahan Bantu : Video, kamera, muzik, power point, bekas akuarium, pam, penapis,
Mengajar batu, pasir, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster, model, lampu
akuarium, ikan hiasan, kad nama, papan tulis, marker pen, gula-
gula, pensil, pemadam dan nota edaran.
Pendidikan Alam : Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku
Sekitar mengakibatkan hidupan dalam air mati.
Kajian Masa : Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan
Depan sampingan.
Langka Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
h/ Masa
Set Pengenalan kepada 1. Murid melihat rakaman video mengenai BBM:
induksi tajuk penyediaan situasi dalam sebuah akuarium yang
Video kamera,
bekas/ akuarium dipenuhi dengan batu karang dan ikan
(5minit) muzik
hiasan yang berwarna-warni.
Kemahiran
2. Rakaman diiringi dengan muzik lembut
Berfikir:
dan dialog percakapan dari dua ekor
Membuat
ikan yang ada di dalam akuarium
inferens,
melalui rakaman suara.
menjana idea
3. Ikan-ikan tersebut menceritakan
Nilai-nilai
tentang terselamatnya mereka dari
Murni:
situasi air laut yang tercemar oleh
tumpahan minyak. Menyayangi
haiwan
4. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran peliharaan,
hari ini
PAS:
“Penyediaan bekas/akuarium”
Tumpahan
minyak dan
pencemaran
yang sering
berlaku
mengakibatkan
hidupan air mati

Langkah 1 Memilih aksesori 1. Murid diedarkan nota rujukan BBM:


bekas/ akuarium
(10 minit) 2. Murid melihat tayangan power point Power point,
1. Aksesori akuarium asas: sambil mendengar penerangan guru Nota edaran,
i) pam mengenai langkah penyediaan bekas/ tayangan video,
ii) penapis akuarium ikan hiasan. pam, penapis,
3. Murid melihat tayangan video batu, pasir,
2. Aksesori tambahan : tumbuhan
iii) batu mengenai penyediaan bekas/ akuarium
yang lengkap dengan aksesori akuatik, kayu
iv) pasir
v) tumbuhan akuatik tambahan berserta dengan muzik dan buruk, poster,
vi) kayu buruk suara latar. model, lampu
vii) poster akuarium
viii) model Kemahiran
ix) lampu akuarium Berfikir:
Membuat
gambaran
mental,
mengingat
kembali
Langka Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
h/ Masa
Langkah 2 Langkah-langkah 1. Wakil kumpulan akan mengambil segala BBM:
menyedia dan peralatan dan aksesori akuarium yang
(15 minit) Ikan hiasan, kad
menghias bekas akan dipasang di meja kerja kumpulan nama, bekas
akuarium mereka. akuarium,
i) letakkan akuarium di 2. Murid mengikuti langkah penyediaan tumbuhan
lokasi pilihan, bekas akuarium secara amali di dalam akuatik
pastikan ada kumpulan setelah diterangkan oleh Kemahiran
pendawaian elektrik guru. Berfikir:
dan bekalan air.
3. Murid diingatkan tentang keselamatan Menyusun
ii) membersih dan bilas
bahan hiasan seperti dan kerjasama berkumpulan mengikut
kayu, pasir dan batu. keutamaan,
membuat
iii) letakkan arang
gambaran
diaktifkan dan
mental
gegelang bio di dasar
akuarium. Nilai-nilai
iv) masukkan batu, pasir murni:
dan kayu buruk
v) tanamkan tumbuhan Kerjasama,
kuatik/tiruan jimatkan air,
estetika, bersih,
vi) masukkan penapis
bertanggungjaw
dalaman dan lekatkan
ab
pada dinding tangki
akuarium.
vii) masukkan air yang
telah dinyah klorin ke
dalam akuarium
viii) hidupkan penapisan
dalaman dan
nyalakan lampu
ix) masukkan ikan

Pemilihan aksesori
bergantung kepada spesis
ikan yang hendak
dipelihara.

Langkah 3 Teknik memasukan ikan 1. Murid melihat tayangan video dan


hiasan ke dalam melaksanakan kerja amali selepas
(15minit)
bekas/kolam tayangan berkenaan.
i) letakkan beg ikan
3. Murid memasukkan ikan ke dalam
hiasan ke dalam
akuarium dan melabelkannya dengan
akuarium/kolam
kad kumpulan.
selama 20 hingga 30
minit
ii) masukkan sedikit air
akuarium/kolam ke
dalam beg plastik
iii) biarkan ikan keluar
bersama air daripada
beg plastik
Langka Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
h/ Masa
Penilaian Kuiz Berkumpulan 1. Setiap kumpulan diberikan papantulis, Nilai-nilai
marker pen dan pemadam. murni:
(10 minit)
2. Murid diberi taklimat mengenai syarat Kerjasama
pertandingan, masa menjawab ialah 15
BBM:
saat.
Papan tulis,
3. Murid dikehendaki menjawab secara
pemadam,
bertulis dengan memaparkan jawapan
marker pen,
pada papan tulis.
power point,
4. Murid diberikan gula-gula apabila gula-gula dan
jawapan betul. pensil.
5. Kumpulan yang menang akan
menerima hadiah pensil daripada guru.
Penutup Rumusan: 1. Murid dibimbing untuk membuat Kemahiran
rumusan. Berfikir:
(5 minit) 1. Penyediaan bekas/
akuarium 2. Murid melihat tayangan video ikan membuat
hiasan sambil bersoal-jawab dengan rumusan
a. Memilih aksesori guru.
yang sesuai Kajian Masa
untuk bekas/ Depan:
akuarium Tugasan susulan: Komersialkan
b. Langkah-langkah pemeliharaan
Murid dikehendaki melakar akuarium yang
penyediaan ikan hiasan
canggih untuk tahun 2020.
bekas akuarium sebagai punca
pendapatan
c. Teknik sampingan
memasukkan
ikan hiasan ke
dalam
bekas/kolam