Anda di halaman 1dari 43

201 1

CESTE

CESTE
SKRIPTA
MATERIJALI ZA PRIPREMANJE ISPITA

Predmet: C E S T E
HOTI KENAN

HOTI KENAN GRAEVINSKI FAKULTET SARAJEVO Page 1 14. juni 2011 godine

CESTE
MATERIJAL (I) prvi dio 1.)ISTRAIVANJE SAOBRAAJA Istraivanje saobraaja ima za cilj utvrivanje sadanjeg intenziteta saobraaja, kako na pojedinim dionicama cestovne mree tako i na ukupnoj mrei. Do tih podataka ae dolazi brojanjem vozila i anketiranjem. Vrste brojanja: a.) Viednevno runo brojanje b.) Jednodnevno runo brojanje c.) Automatsko brojanje saobraaja Viednevno runo brojanje izvodi se 20 puta u godini, ima strukturu brojanih vozila. Jednodnevno runo brojanje izvodi se tokom 12 ili 24 asa, to zavisi od vanosti lokaliteta. Automatsko brojanje vri se putem GSM modema.

2.)SAOBRAAJNA ISTRAIVANJA ANKETIRANJEM Istraivanje saobraaja se vri u mjerodavnim mjesecima (april, maj, septembar i oktobar), anketiranje se vri dopisnim putem ili direktnim intervjuom na licu mjesta. Uobiajene ankete kod ispitivanja saobraaja su: a.) Anketa vozaa na razmatranom koridoru b.) Anketa vozaa u razmatranom regionu c.) Anketa vlasnika putnikih automobila d.) Anketa vlasnika teretnih automobila e.) Anketa vozaa na spoljnom koridoru Obrada anketa Od snimljenih osam tipova vozila, pri obradi ankete vozila su grupisana u tri (3) tipa i to: PA, BUS i TV.

3.)POKAZATELJI SAOBRAAJA

HOTI KENAN

Page 2

CESTE
U pokazatelje saobraaja spadaju: a.) Intenzitet saobraaja b.) Teina saobraaja c.) Gustina saobraaja d.) Faktor vrnog asa Intenzitet saobraaja izraava se brojem vozila na dan ili as koji proe presjekom ceste ili trake. PGDS Prosjeni godinji dnevni saobraaj je ukupan broj vozila koji proe kroz presjek ceste u godini dana, podjeljen sa brojem dana u godini, a rauna se:

Ng broj vozila presjekom u godini g broj dana u godini

PDS Prosjeni dnevni saobraaj je ukupan broj vozila koji proe presjekom ceste u razdoblju brojanja koje je manje od godinu dana, podjeljen sa brojem dana brojanja

Np broj vozila u vremenu snimanja P broj dana snimanja

VS Volumen saobraaja je broj vozila koji je proao kroz presjek ceste ili saobraajne trake u vremenu od jednog asa

PGTS Teina saobraaja je bruto teina svih vrsta vozila koje u odgovarajuem intenzitetu prou presjekom puta

GS Gustoa saobraaja izraena je brojem vozila na jedinicu duine (kilometru) u bilo kom asu

HOTI KENAN

Page 3

CESTE
SVS Saobraajni vrni as najvei broj vozila koji pree presjekom ceste ili trake u jednom asu nazivamo vrnim asom. Imamo izvedeni vrni as (IVS) i maksimalni izvedeni vrni as (MIVS)

Faktor vrnog asa predstavlja odnos vrnog asa i maksimalnog izvedenog vrnog asa

Mjerodavno saobraajno optereenje zadaje se projektnim zadatkom ili se odreuje preko faktora n-tog asa i PGDS-a

4.)CESTOVNA MREA Se sastoji od vorova i dionica ceste koje spajaju ti vorovi. Cestovnu mreu moemo podjeliti na izvan gradsku i unutar gradsku cestovnu mreu Podjela javnih cesta se vri prema drutvenom i privrednom znaaju, prema vrsti saobraaja, prema saobraajnoj funkciji, prema prostornoj fukciji, prema tehnikoj podjeli, prema nainu funkcionisanja cesta, prema saobraajnom optereenju, te se prema drutvenom i privrednom znaaju, a prema zakonu o bezbjednosti saobraaja na putevima u BiH, dijele na: Magistralne ceste, Regionalne ceste, Lokalne ceste, Ulice u naseljima. Podjela cesta prema vrsti saobraaja: Ceste za saobraaj motornih vozila, Ceste za mjeoviti saobraaj. Cestovna mrea gradskih saobraajnica dijeli se na: Primarna mrea, Lokalna mrea. Primarnu mreu formiraju: gradska autocesta, gradske magistrale, gradske saobraajnice i sabirne ulice, dok sekundarna mrea obuhvata: sabirne ulice, pristupne ulice i parkiralita. Page 4

HOTI KENAN

CESTE

Odreivanje kategorije terena teren se dijeli u etiri (IV) kategorije:

I.) Ravniarski II.) Breuljkasti III.) IV.) Brdovit Planinski

5.)PSIHO FIZIKI FAKTORI VOZAA a.) Vidno polje b.) Brzina reakcije vozaa c.) Podnoljivosti promjene ubrzanja, usporenja i bonog udara Vidno polje predstavlja podruije koje voza obuhvata jednim pogledom. Vrijeme reakcije iznosi izmeu 0,7 i 2,5 sekunde. Bono ubrzanje uslovljava udobnost vonje, imamo udobnu vonju, prihvatljivu i graninu. Boni udar - se uzima u granicama 0,30X0,95. Poduno ubrzanje - uslovljava takoe udobnost vonje, pa imamo udobnu, neudobnu i posebne uslove vonje. Poduni udar predstavlja promjenu ubrzanja.

6.)OTPORI Otpori koji djeluju na vozilo u pokretu su: a.) Otpor vonje b.) Otpor vazduha c.) Otpor tromosti d.) Otpor krivine e.) Otpor nagiba

Otpor vonje (osnovni otpor) sastoji se od trenja kotrljanja izmeu toka i kolovoza, trenja izmeu toka i osovine, sila potrebnih za Page 5

HOTI KENAN

CESTE
savladavanje neravnosti i deformacija kolovozne povrine i sila koje prouzrokuju deformacije pojedinih dijelova vozila. Otpor vazduha kod malih brzina je bez uticaja a kod veih brzina znatno utie. Otpor tromosti javlja se kod vozila koje prelazi iz stanja mirovanja u stanje kretanja i kod promjene brzine sa V1 na V2, zbog ubrzanja masa ili usporenja sa V2 na V1. Otpor krivine nasataje usljed zaokretanja tokova oko vertikalne osovine koja je okomita na povrinu kolovoza. Otpor nagiba pri vonji uz uspon djeluje komponenta sile tee u smjeru nagiba puta i to kao otpor uspona, a pri padu dodatna sila ubrzanja, te se pri tom javlja otpor nagiba.

Ponaanje vozila pri vonji na konkretnoj cesti, vozilo prolazi trajektorijom kretanja gdje moe naii na:

I.) II.) III.) IV.)

Vonju na pravcu Vonju na usponu Vonju kroz krivinu i, Vonju pri zaustavljanju

Vonja vozila na pravcu vozei vozilo po pravcu, zapazie se da vozilo odstupa lijevo desno i tu pojavu nazivamo vijuganjem vozila a ono ovisi od stanja i ravnosti kolovoza, vozila injegove starosti, vozaa i njegove psihofizike kondicije i vijetra. Duina pravaca izmeu krivina duina pravaca izmeu dvije suprotno smjerne krivine iznosi 2Vr, a izmeu isto smjernih krivina 4Vr, ako se nemoe ispuniti uslov onda se veu krivina jedna na drugu. Vonja vozila na usponu potrebno je projektovati dodatnu kolovoznu traku za spora vozila, za kretanje uzbrdo ili nizbrdo. Vonja vozila kroz krivinu pri kretanju vozila kroz horizontalnu krivinu djeluje centrifugalna sila, a pri kretanju kroz vertikalnu djeluje sila potiska (smanjuje se ili poveava sila gravitacije). Ponaanje vozila pri zaustavljanju imamo forsirano koenje, forsirano zaustavljanje, slobodno zaustavljanje i zaustavljanje vozila pri nailasku na prepreku. Page 6

HOTI KENAN

CESTE

7.)OSNOVE ZA ODREIVANJE ELEMENATA CESTE Brzina je vozno dinamika veliina od koje zavise udobnost vonje i bezbjednost saobraaja Imamo slijedee vrste brzina: a.) Stvarnu brzinu kretanja vozila (Vv) b.) Dozvoljenu brzinu vonje na cesti (Vdoz) c.) Prosjenu brzinu vonje na cesti (Vput) d.) Planiranu brzinu putovanja (planirana prosjena brzina) (Vpl) e.) Predviena brzina za pojedine kategorije ceste (Vpred) f.) Projektna brzina u slobodnom toku (Vpro) g.) Brzina vozila u bonom smijeru (radijalna) (Vrad) h.) Raunska brzina koja se koristi za proraun tehnikih elemenata ceste (Vr)

Otpornost na klizanje izraava se koeficijentom trenja klizanja (KTK ili g) izmeu kolovoza i guma na istom i mokrom kolovozu.

8.)ELEMENTI CESTE Dimenzije elemenata ceste se odreuju na osnovu: a.) Tehnike grupe ceste b.) Predviene brzine (Vpred) c.) Definisanog nivoa usluge ceste na kraju planskog perioda

Uticaj rezultujueg nagiba kolovoza rezultujui nagib kolovoza je vektor podunog i poprenog nagiba.

9.)ELEMENTI SITUACIONOG PLANA Situacioni plan prikazuje tok trase koji je definisan u horizontalnoj ravni koordinatama X i Y. Geometrijski oblik situacionog plana sastavljen je kombinacijom pravaca, prelaznih i krunih krivina. Page 7

HOTI KENAN

CESTE
Pravci se projektuju samo u posebnim uslovima i na dionicama gdje je potrebno omoguiti duinu za bezbjedno preticanje, vremenom vonje po pravcu od 5 sekundi, ili ako nema zahtjeva pri projektovanju ceste pravci se projektuju bez ogranienja. Nedostaci teko se uklapaju u teren, oteana procjena brzine vozila iz suprotnog smijera, dugi pravci zamaraju vozaa, nedovoljna preglednost. Uslov projektovanja dugih pravaca prikljuni horizontalni radijus, vertikalni tok trase ko istosmjernih krivina 4VpredLp2Vpred i kod suprotno smjernih 2VpredLp20Vpred. Krune krivine izvode se radi prilagoavanja trase terenu, najprostiji oblik krivine je kruni luk ija je zakrivljenost konstantna. Radijuse treba odrediti tako da se omogui predviena brzina (Vpred). Minimalni radijus horizontalne krivine odreuje se iz vozno dinamikih uslova, a maksimalni radijus nema ogranienja. Krune krivine trebaju biti priblino usklaene tj . Duina luka zavisi od: trajanja vonje, estetskog izgleda trase, vozno dinamikih uslova i uslova u prostoru. Popreni nagib u krivini iznosi: Rminqmax=R1q1. Prelazne krivine da bi se ublaio uticaj centrifugalne sile, projektuju se prelazne krivine, koje moraju zadovoljiti slijedee uslove: a.) Prelaz iz pravca do poetka prelazne krivine mora se izvesti kontinuirano b.) U krajnjoj taki prelazne krivine mora biti zajednika tangenta sa krunim lukom c.) Promjena zakrivljenosti prelazne krivine mora imati odreeni zakon ravnomjernosti (l:Dk:lk1:1:1).

Duina tangente: Tg=(R+R)tg Duina bisektrise: Bs=(R+R)(sec Duina disektrise: Dkl=

Vertikalna krivina:

s=s1s2 Tg=R HOTI KENAN Page 8

CESTE
D=2Tg Apscisa: Xp=Xt-Tg Xk=Xt+Tg Ordinata: Yp=YtTgs1 Yk=YtTgs2

Predmet: C E S T E MATERIJAL (II) drugi dio

KAPACITET I NIVO USLUGE CESTE


Za utvrivanje kapaciteta i nivoa usluga ceste, neophodno je poznavati: veliinu saobraajnog toka, strukturu saobraaja, raspodjelu saobraajnog toka po smjerovima vonje i faktor vrnog asa. Norman u HCM u 1965, definie operatvne uslove na est nivoa usluge: A;B;C;D;E i Fkoji su proizvod zdruenih faktora: brzine, vremena putovanja, slobode manevrisanja i udobnosti vonje. Nivo usluge A predstavlja uslove slobodnog toka sa malom gustinom saobraaja, velikim brzinama i velikom slobodom manevrisanja. Ovi saobraajni uslovi se pogoravaju za nie nivoe usluga, te za nivo usluge F imamo, usiljen tok, gdje su male brzine i esta zaustavljanja.

OSNOVNI PARAMETRI SAOBRAAJNOG TOKA Su: 1.) Veliina saobraajnog toka q (voz/h) 2.) Prosjena brzina toka, odnosno srednja prostorna brzina Vs (km/h) 3.) Gustoa g (voz/km) RAVNOTENO STANJE TOKA q = Vs g iji grafiki prikaz predstavlja osnovni dijagram saobraajnog toka. Veliina saobraajnog toka jednaka je nuli, kad: 1.) Nema vozila na cesti HOTI KENAN Page 9

CESTE
2.) Je gustoa toliko velika, da sva vozila moraju stati (gustoa zaguenja gmax) Kapacitet saobraajnog toka (max) je kada produkt gustoe i brzine daje maksimalnu veliinu toka.

ANALIZA PROPUSNE MOI Sastoji se iz dva koraka i to: 1.) Odreivanje kapaciteta dionice kao kvantitativne mjere, odnosno stepena zasienja (x = q/c) 2.) Nivoa usluge NU Ciljevi metodologije Metodologija podrazumjeva analizu propusne moi za dva tipa segmenata, dvotranih, dvosmjernih cesta.

BAZNI USLOVA Predstavljaju najbolje mogue uslove ceste.

NIVO USLUGE NU Je definisan za N minutno vrno optereenje, na segmentu dvotrane ceste, odreene duine. Razlikuje se est (6) nivoa usluge od A do F: 1.) A najbolji nivo usluge 2.) B saobraajni tok sa brzinom 80 km/h 3.) C saobraajni tok sa brzinom 70 km/h 4.) D nestabilni uslovi saobraajnog toka 5.) E saobraajni tok sa brzinom 40 km/h 6.) F uslovi zaguenja PROCJENA NIVOA USLUGE Vri se na osnovu odreivanja brzine slobodnog toka (FFS) FFS brzina slobodnog toka (km/h) odreuje se na dva naina: 1.) Mjerenje na terenu 2.) Procjena na temelju preporuka Mjerenje na terenu sastoji se od minimalno 100 vozila i rauna se formulom: Page 10

HOTI KENAN

CESTE
FFS = + 0,0125

- srednja brzina mjerena na terenu (km/h) izmjerena veliina toka za period mjerenja brzina korekcioni faktor tekih vozila Procjena na temelju preporuka FFS = BFFS -

BFFS bazna brzina saobraajnog toka (km/h) - korekcioni faktor irine traka i bonih smetnji - korekcioni faktor gustoe

ODREIVANJE VELIINE TOKA Oznaava se sa Vp, a rauna se po formuli: Vp =

KOREKCIONI FAKTOR TEKIH VOZILA Oznaava se sa = , a rauna se po formuli:

PROSJENA BRZINA PUTOVANJA Oznaava se sa ATS, a rauna se po formuli: ATS = FFS 0,0125 -

POSTOTAK IZGUBLJENOG VREMENA U KOLONI Oznaava se sa PTSF, a rauna se po formuli: PTSF = BPTSF + BPTSF bazni postotak izgubljenog vrementa u koloni za oba smijera

AUTOCESTA
Definie se kao cesta sa dva odvojena kolovoza od kojih svaki kolovoz ima dvije ili vie traka, te po jednu zaustavnu traku u oba pravca.

KAPACITET SEMAFORISANIH RASKRSNICA


HOTI KENAN Page 11

CESTE
Odreuje se po grupama traka, proraun kapaciteta za pojedine vrste traka rauna se po formuli: Ci = Si (gi/C) (voz/h) Ci kapacitet grupe traka Si veliina zasienog toka za grupu traka gi/C odnos efektivnog vremena i ciklusa za grupu traka

NIVO USLUGE SEMAFORISANE RASKRSNICE Definisan je vremenskim gubicima na raskrsnici zbog zaustavljanja vozila (oko 15min).

PRELAZNE RAMPE
Predsatavljaju povrinu na kojoj se vri vitoperenje.

VITOPERENJE
Predstavlja prelaz i poprenog nagiba u pravcu, u popreni nagib u krivini. (Vri se postepeno). Vitoperenje se vri na duini prelazne krivine i to na na cestama: 1.) Sa dvije (2) saobraajne trake, vitoperenje kolovozne povrine oko osovine ili ivica kolovoza. 2.) Sa etiri (4) i vie saobraajnih traka, razdjelom traka oko ose ili ivica razdjeljenih traka. NAINI VITOPERENJA Zavise od vozno dinamikih uslova, raspoloive duine vitoperenja, dozvoljenog nagiba rampe i oblika poprenog profila.

PROIRENJE KOLOVOZA U HORIZONTALNIM KRIVINAMA


Pri kretanju vozila kroz krivinu, prednji tokovi opisuju vei radijus od zadnjih, ova razlika u radijusima, znaajna je kod malih radijusa krivina, pa se radi bezbjednosti saobraaja, kolovoz proiruje u zavisnosti od veliine radijusa. Proirenje se mora izvoditi za sve radijuse krivine manje od 200m. Tipovi proirenja mogu biti: sa unutranje strane krivine, sa vanjske strane krivine, i sa obadvije strane.

Proraun proirenja P Opti sluaj proirenja Kod veih radijusa P= + =(R+P (m)

/2R (m) Page 12

HOTI KENAN

CESTE
Kod manjih radijusa (R<20m) =2( ) (m)

Ukupno proirenje za n saobraajnih traka je P=

PREGLEDNOST
Mora zadovoljiti dva uslova: 1.) Zaustavnu preglednost (Pz=lz+7m) 2.) Preticajnu preglednost (Pp>25%, za tehniku grupu A; Pp>15%, za tehniku grupu BiC.

SERPENTINE
Postavljaju se za savladavanje velikih visinskih razlika i zbog ogranienog najveeg uzdunog nagiba. To su zapravo krivine malog radijusa i velikog skretnog ugla 180. Za tehnike grupe puta A i B i van naselja sa Vpred>70km/h ne postavljaju se serpentine. Rmin = 11,5 m uz uslov 2Rs<Rp<4Rs. Duina prelaznice kod serpentina treba biti jednaka, duini rampe vitoperenja kolovoza. Duina prelaznih krivina uslovljena je vremenom da se okrene volan za potreban ugao. Vrijednost A klotoide je RA1,2R. Proirenje kolovoza kod serpentina se vri za svaku saobraajnu traku kod radijusa R>30m, a za radijus R<20m prema geometriji puta. Proirenje kolovoza kod serpentina, moe se raditi u glavnom krunom luku sa spoljne strane i prikljunim krunim lukovima sa unutranje strane to je izuzetan sluaj.

ELEMENTI PODUNOG PROFILA


Su: niveleta i vertikalna krivina. Niveleta prostorna linija koja definie visinske odnose ceste, nalazi se du osovine ceste ili paralelno sa njom, sastoji se od pravaca i krunih lukova. Linija terena je izlomljena linija koja je sastavljena od pravaca povezanih u takama na karakteristinim lomovima terena.

MAKSIMALNI DOZVOLJENI NAGIB NIVELETE Zavisi od predviene brzine (Vpred) i tehnike grupe ceste.

MINIMALNI NAGIB NIVELETE HOTI KENAN Page 13

CESTE
Uslovljen je efikasnom odvodnjom du kolovoza, pa imamo: 1.) Za cement betonski kolovoz 0,2% 2.) Za asfaltni kolovoz 0,3% 3.) Za obloeni travom kolovoz 0,5% Kod dionica ceste u podruiju vertikalne krivine, nagib se rauna: Li<imin = 0,01 Smin Rv.

OTRINA PRELOMA Je ugao izmeu pravaca niveleta. Veliina otrine preloma zavisi od nagiba nivelete i meusobnog odnosa smjerova nagiba nivelete.

VERTIKALNE KRIVINE
Svi prelomi nivelete zaobljavaju se istim krunim krivinama to veeg poluprenika u nastojanju da se ostvare povoljni vizuelni uslovi. Tipovi vertikalnih krivina imamo: konveksne i konkavne. Minimalni poluprenik konveksne krivine rauna se iz kriterija preglednosti, a veliina radijusa rauna se u odnosu na duinu zaustavne preglednosti. Minimalni poluprenik konkavne krivine min = 0,25

Minimalni radijusi ovih krivina zavise od uslova vonje nou, tj zavise od duine osvjetljenja dijela kolovoza.

OSNOVNI ELEMENTI VERTIKALNE KRIVINE Tg = R tg =R (m)

D = 2Tg = R S (m) Xp = Xt Tg (m) Xk = Xt + Tg (m) Yp = Yt Tg S1 Yk = Yt Tg S2

ELEMENTI POPRENOG PROFILA


Popreni profil ceste je trup ceste sastavljen u poprenom presjeku, sa svim prateim objektima. Saobraajni profil treba da osigura neometano odvijanje saobraaja, tj nesmiju zadirati nikakvi objekti, oprema ceste, kronje drvea, itd. Page 14

HOTI KENAN

CESTE
Saobraajni profil se sastoji od: profila mjerodavnog vozila, proirenja u krivini i sigurnosnog prostora izmeu vozila. Visina saobraajnog profila iznosi 4m. Slobodan profil sastoji se od saobraajnog profila, uvean za sigurnosnu irinu i visinu. Popreni profil se sastoji od kolovoznih traka, dodatnih traka, ivinih traka, prateih povrina kolovoza.

KOLOVOZNE TRAKE
Se sastoje od traka po kojima se odvija saobraaj, ivinih traka i zatitnog prostora izmeu vozila. Tipovi saobraajnih traka: vozne trake, trake za preticanje, dodatne trake za spora i teka vozila i dodatne trake za izlivanje, ulivanje i prestrojavanje. Saobraajne trake na irinu utjee mjerodavno vozilo i brzina vonje. Zaustavne trake su sve trake koje se koriste za prinudno zaustavljanje, stajalita i odmorita. Ivine trake koriste se da vizuelno istaknu kraj protonih saobraajnih traka (0,2;0,1m).

BANKINA
Je zemljana ili stabilizovana traka koja se nalazi izmeu ivice kolovoza i kosine nasipa. Funkcija joj je da stvori boni otpor deformacije kolovoza i omogui ugraivanje saobraajne opreme. Minimum 1,0m. Nagiba 4% i vie.

BERMA
Je granina traka uz kosinu usjeka a slui za smjetaj rigola iza koga ostaje dio berme. Slui i za zaustavljanje materijala da ne doe na kolovoz i za postavljanje saobraajne opreme. Nagibi su joj 6%.

NASIP
Je graevinski objekat donjeg stroja izraen od zemljanih materijala, pravilno oblikovan. Nagib nasipa zavisi od geomehanikih osobina materijala ugraenih u nasip, ranga i znaaja ceste, visine nasipa i klimatskih uslova. Za nasipe vee od 4m obavezna je ugradnja elastinih odbojnih ograda.

ODVODNJA CESTE

HOTI KENAN

Page 15

CESTE
Efikasno odvodnjavanje je od velikog znaaja za trajnost donjeg i gornjeg stroja ceste. Voda se moe pojaviti kao povrinska oborinska, procjedna i podzemna voda. Svrha odvodnje je: 1.) Da se brzo i efikasno odvede voda sa povrine kolovoza 2.) Ako se voda pojavi na nivou posteljice, ta voda treba da se odvede i sprijei raskvanjavanje materijala 3.) Da se nivo podzemnih voda dri dovoljno nisko kako nebi imao negativan uticaj na posteljicu.

ODVODNJAVANJE ATMOSFERSKIH VODA


Zavisi od ravnosti povrine, poprenog nagiba, podunog nagiba i materijala zavrnog sloja. Odvodnja se vri jarkovima, a po funkciji jarkovi mogu biti: odvodni i zatitni jarkovi. Odvodni jarkovi slue za poduno odvodnjavanje povrinske vode, mogu biti trapezasti, trokutasti ili segmentnog oblika. Kosina nagiba jarka zavisi od vrste tla u kom se jarak izvodi (1:1,5). Jarkovi prihvataju vodu sa padine, zastora i kosina nasipa, a njihov poloaj u profilu ceste je uz posteljicu ili noicu nasipa. Jarkovi uz posteljicu dijele se na plitke i duboke Jarkovi uz noicu nasipa izvode se kao segmentni kod niih nasipa i kao trapezasti kod veih kosina. Zatitni jarkovi izvode se u trapezastom obliku a njihova funkcija je da sprijee slijevanje oborinskih voda sa padine niz kosinu usjeka i postavljaju se na mjestima gdje oekujemo veliku vodu.

RIGOLI
Slue za poduno odvodnjavanje kolovozne povrine u usjeku. Izvode se u dvije standardne irine 50cm i 75cm sa bermom irine 0,5m, izvode se od betona MB 16 minimalne debljine 15 cm i mogu se praviti na licu mjesta ili kao predfabrikovani. U tednoj izvedbi rigoli mogu biti kao kaldrma. Rigol se koristi za odvodnju vode do glavnog slivnika u duini max 200m a ukoliko je vea duina koriste se cijevi prenika o,4 0,5 m. Page 16

HOTI KENAN

CESTE
DRENAE
Su trouglasti ili trapezasti rovovi ija je funkcija da prihvate podzemne vode iz padine ili sa posteljice. Da bi funkcionisale postavljaju se ispod dubine zamrzavanja (80cm) i nivoa posteljice. Na dnu rova postavlja se glineni ili betonski ep (tajaa) i perforirana drenana cijev koja se zasipa drenanim filterom.

PROPUSTI
Funkcija propusta je da proputa povrinsku vodu kroz trup ceste iz rigola jarka i potoia. Smjeta se u najnioj taki sa uzbrdne strane, to izaziva najdui propust i potekoe pri zbijanju.

Svijetla visina propusta treba da omogui njegovo odravanje i ienje, tj kod cjevastog propusta prenik je minimalno 100cm do duine propusta od 15m. MATERIJAL (III) trei dio

RASKRSNICE
Mjesta povezivanja dva ili vie cestovnih pravaca ine vorita cestovne mree (prikljuci i raskrsnice). Njihova funkcija je da omogue raspodjelu saobraaja u eljenim pravcima, uz strogo zahtjevani manevarski rad. Zavisno od ranga i znaaja cestovnih pravaca koji se ukrtaju, graevinska rjeenja raskrsnica mogu biti: u nivou, izvedena u jednoj ravni, raskrsnice izvedene u dva ili vie nivoa, i raskrsnice van nivoa. Rjeenje raskrsnice zavisi od saobraajno tehnike i ekonomske opravdanosti.

1.)

Klasifikacija nivoa obrade vorita i raskrsnica

Kod projektovanja vorita, moraju se istovremeno prmjeniti konstruktivne mjere i mjere regulisanja saobraaja. Postoje regulativne i konstruktivne mjere. a.) Regulativne mjere na voritima i raskrsnicama definiu glavni i sporedni pravac, a oznaene su horizontalnom i vertikalnom saobraajnom signalizacijom. b.) Konstruktivne mjere obuhvataju graevinska rjeenja u koja spadaju preglednost, trake za odlivanje, ulivanje i rjeenja vorita i raskrsnica van nivoa.

HOTI KENAN

Page 17

CESTE

Nivo obrade raskrsnica zavisi od perspektivnog saobraajnog optereenja, glavnog i sporednog pravca. Klasifikacija je izvrena u etiri nivoa (skica gore).

Nivoi obrade raskrsnica mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe, i to: a.) Denivelisane raskrsnice b.) Raskrsnice u nivou (povrinske)

2.)

Raskrsnice u nivou

ine najbrojniju grupu vorita cestovne mree. vorita u nivou mogu da zadovolje saobrajno optereenje od 800 (voz/as), oba smjera.

2.1.) Tipovi prikljuaka

HOTI KENAN

Page 18

CESTE
TIP I Na glavnoj cesti nije potrebno kanalisanje, dok se kod sporedne saobrajne ceste, zahtjeva da cesta bude sa dvije saobraajne trake u najmanjoj duini od 25m od prikljunog kraka.

TIP II Na glavnom cestovnom pravcu potrebna je posebna traka za skretanje lijevo, dok je kod sporedne ceste potrebno izvesti usmjeravajue ostrvo u obliku kapljice, a lijevo od prikljuka sporedne ceste, saobraajno ostrvo u obliku trougla.

HOTI KENAN

Page 19

CESTE

TIP III Ovaj prikljuni tip na glavnom cestovnom pravcu mora imati posebne trake za skretanje.

2.2.) Tipovi raskrsnica

TIP I Na glavnom cestovnom pravcu nije potrebna traka za skretanje lijevo ni elementi kanalisanja. Izuzetak predstavljaju ostrva koja imaju oblik kapljice, a koja se nalaze u osi sporednih cesta. Ova ostrva je mogue izostaviti ako je maksimalni asovni saobraaj manji od 20 voz/as i irina sporedne ceste manja od 4,5m.

HOTI KENAN

Page 20

CESTE

TIP II Ovu raskrsnicu primjenjujemo u sluaju kada je na glavnom cestovnom pravcu potrebna traka za skretanje lijevo. Tada je na sporednoj cesti potrebno izvesti usmjeravajue ostrvo u obliku kapljice a lijevo od sporednog puta, saobraajno ostrvo u obliku trougla.

TIP III U sluaju da se kolovoz glavnog cestovnog pravca sastoji od etiri ili vie saobraajnih traka, ovaj tip raskrsnica mora biti u skladu sa Page 21

HOTI KENAN

CESTE
vremenskom raspodjelom saobraajnih tokova. Raskrsnica mora biti opremljena svijetlosnim signalnim ureajima.

TIP IV Ako se ceste koje se ukrtaju nalaze na razliitim nivoima i ukoliko je obim saobraaja velik, koristi se ovaj tip, tj ako konfiguracija terena ne dozvoljava projektovanje raskrsnice u nivou i ako je bezbjednost saobraaja ugroena.

3.)

Konstruktivni elementi

3.1.) Zona preglednosti u raskrsnici

U zoni preglednosti nesmiju postojati objekti sem stubova za rasvjetu i saobraajne signalizacije. Trougao preglednosti konstruie se duinom preglednosti, a zavisi od brzine vonje, podunog nagiba i koeficijenta trenja.

3.2.) Minimalni radijusi na raskrsnicama

HOTI KENAN

Page 22

CESTE
Radijusi skretanja na raskrsnicama u nivou, projektuju se kao koarasta krivina, a njihove veliine su u meusobnom odnosu: R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3. Minimalni radijus zavisi od vrste vozila.

3.3.) Oblikovanje ivica kolovoza

Desno skretanje Kod oblikovanja ivica kolovoza, nastoji se da one odgovaraju tragovima vozila pri skretanju u raskrsnici. Kod saobraaja najvieg reda primjenjuju se korpaste krivine, dok se kod nieg reda moe primjeniti i prosta kruna krivina bez prelaznice. Autobuska stajalita Nie, u gradovima se uglavnom projektuju iza raskrsnice, jer u tom sluaju ne smanjuju kapacitet raskrsnice. Saobraajna ostrva Koriste se na velikim povrinama raskrsnica da bi se kanalisao saobraaj. Izvode se kao denivelisane povrine ili kao povrine koje su oznaene samo horizontalnom signalizacijom. Njihova namjena je da razdvoje tokove saobraaja od pjeakih tokova.

4.)

Elementi poprenog profila ceste u raskrsnici

Elementi poprenog profila cesta koje se ukrtaju u podruiju raskrsnica i prikljunih taaka u nivou, jednaki su elementima ceste izvan raskrsnice.

4.1.) Saobraajne trake

Usmjeravajue saobraajne trake irina trake za usmjeravanje odreuje se kao irina traka na dionicama otvorenih cesta.

HOTI KENAN

Page 23

CESTE

irina ulaznih, izlaznih i krunih traka zavise od radijusa koji se primjenjuje na raskrsnici.

Trake za skretanje lijevo su usmjeravajue saobraajne trake koje su namjenjene vozilima koja skreu lijevo. U sluaju da u podruiju raskrsnice nema dovoljno prostora za izvoenje odvojenih traka za skretanje lijevo i desno, prednost e imati izvoenje trake za skretanje lijevo. Traka za skretanje lijevo sastoji se iz: duine dionice za akumulaciju vozila; duine dionice za koenje; duine dionice za promjenu saobraajnih traka; duine izmjetanja; duine dionice na kojoj se izvodi proirenje. Trake za skretanje desno Prilikom projektovanja traka za desno skretanje u poprenom presjeku ceste na raskrsnici se javljaju razdjelna ostrva i pjeaka ostrva na sredini kolovoza. Ova traka se sastoji od: duine za promjenu saobraajnih traka; duine za koenje i duine za skretanje.

5.)

Elementi vertikalnog toka

Za odreivanje vertikalnog toka glavnog cestovnog pravca, mjerodavan je popreni nagib kolovoza. U podruiju neposrednog ukrtanja ne bi trebalo da prelazi 2,5%, ukoliko je tok glavnog cestovnog pravca ravan. Vertikalne krivine Radijusi niveleta na raskrsnicama izvode se kao i na dionicama otvorenih cesta.

HOTI KENAN

Page 24

CESTE

6.)

Denivelisane raskrsnice

Primjena ove raskrsnice opravdana je kod ukupnog saobraaja, glavnog i sporednog cestovnog pravca, koji prelazi 12 000 voz/dan. Ovaj uslov je uglavnom ispunjen kod autocesta i cesta za brzi saobraaj. Kod primjene denivelisanih raskrsnica za ostale kategorije cesta, pored kriterija saobraajnog optereenja moraju biti opravdani i ekonomski efekti.

6.1.) Rampe

Ukrtanje cestovnih pravaca i njihovo povezivanje rampama formira petlju. Prema nainu povezivanja spoljnih taaka, rampe se mogu podjeliti na: direktne; poludirektne i indirektne. Razlikujemo slijedee dvije grupe rampi: a.) Rampe koje povezuju dvije autoceste b.) Rampe koje povezuju autoceste i ceste nieg ranga.

6.2.) Prikljuci i vorita u vie nivoa

vorita se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: trokraka i etverokraka.

HOTI KENAN

Page 25

CESTE

7.)
HOTI KENAN

Krune raskrsnice
Page 26

CESTE

Kruna raskrsnica je kanalisana raskrsnica sa zatvorenim, djelimino prolaznim ili prolaznim sredinjim saobraajnim ostrvom. Kruni kolovoz vee tri ili vie krakova gdje se saobraaj odvija obrnuto od smjera kazaljke na satu. Razliitost krunih od klasinih raskrsnica u nivou je: a.) Da je kombinovan prekinuti i neprekinuti tok, b.) Vozila u krunom toku imaju pravo prvenstva nad vozilima koja ulaze u krunu raskrsnicu, c.) Zabranjena je vonja unazad, itd.

Prednosti krunih raskrsnica u odnosu na klasine raskrsnice u nivou su: a.) Velika sigurnost saobraaja, b.) Zbog neprekidanog saobraaja manja je buka i emisije gasova, c.) Dobro rjeenje viekrakih krunih raskrsnica, pet i vie, d.) Manji trokovi odravanja, itd

Nedotaci krunih raskrsnica su slijedei: a.) to je vie traka u krunoj raskrsnici to je manja bezbjednost saobraaja, b.) Saobraajem u krunim raskrsnicama ne moe upravljati saobraajna policija, c.) Loe rjeenje kod velikog toka vozila koja skreu ulijevo, itd.

Krune raskrsnice su uglavnom prikladne na slijedeim ukrtanjima: a.) Oblika X;Y;K (otri ugao ukrtanja), b.) Ukrtanja sa pet ili vie prilaza, c.) Ukrtanja na koja se ulazi u velikoj brzini, itd.

HOTI KENAN

Page 27

CESTE

Osnovni elementi krune raskrsnice prikazani su na slijedeoj skici:

Krune raskrsnice se mogu podjeliti prema: lokaciji, veliini prenika i priblinom kapacitetu. U sluaju kad su kraci krune raskrsnice postavljeni izvan nivoa, razlikujemo dva osnovna tipa krunih raskrsnica: a.) Jedna velika b.) Dvije male

8.)
HOTI KENAN

Okretnice
Page 28

CESTE

Kod saobraajnica sa slijepim zavretkom, potrebno je obezbjediti prostor za mjerodavno vozilo na kom je mogue manevrisanjem promjeniti smjer vonje. Geometrijski elementi okretnica direktno zavise od usvojenog mjerodavnog vozila, to jest od mjerodavnog spoljnjeg radijusa okretanja Rs. Postoje dvije vrste okretita, a to su: a.) Takozvana simetrina okretita b.) Takozvana nesimetrina okretita

Za duinu luka kod oba tipa okretita potrebno je uzeti u obzir irinu kolovoza.

PARKIRALITA
Potreba za mirovanjem vozila je neizbjean pratioc svih vidova saobraaja. injenica je da putniki automobil provede vie od 90% vremena u stanju mirovanja. Zato se obezbjeivanje uslova za mirovanje parkiranje vozila postavlja kao polazni uvjet za funkcioniranje saobraajnog sistema. - U velikim gradovima ukupne potrebe se kreu u granicama 1,3 do 1,8 parking mjesta po jednom vozilu, odnosno oko 25 40 m2/PA ureenih saobraajnih povrina. HOTI KENAN Page 29 -

CESTE
U pogledu planerskih i tehniko eksploatacionih karakteristika od uticaja na programske uvjete za projektovanje treba razlikovati tri osnovne grupe parkiralita: a.) Parkiralita uz mjesto stanovanja, b.)Parkiralita uz mjesta rada, c.) Parkiralita ope namjene. PROJEKTNI STANDARDI I ELEMENTI PARKIRALITA Mjerodavno vozilo i gabariti Velike razlike u dimenzijama vozila nameu potrebu da se kao mjerodavno projektno vozilo za parkiranje usvoji fiktivni tip koji svojim konturnim dimenzijama reprezentuje najmanje 85% sastava voznog parka. -

Navedene dimenzije prostornog gabarita predstavljaju polazni geometrijski standard u projektovanju parkiralita. Pri njihovom koritenju treba voditi rauna o slijedeem: a.) irina (Bp = 2,25 m) je minimalna mjera koja je proizala iz uvjeta manevrisanja vozila i potrebe za otvaranjem vrata. b.) duina (Lp = 5,00 m) je normalna mjera koja u svim uvjetima obezbjeuje dovoljan prostor za najvei broj europskih tipova putnikih vozila. c.) visina (Hp = 2,10 m) je odreena iz pjeakih razmjera to je znaajno kod garanih objekata. Ona predstavlja visinu slobodnog profila u kome se ne smije nalaziti nikakva fizika prepreka. Standardne projektne eme upravna ema ( = 90) je najracionalnije rjeenje za parkiralita koja se mogu formirati bez lokacijskih ogranienja. Posebno je pogodna za garane objekte sa ortogonalnim rasporedom noseih stubova. kose eme (45 90) primjenjuju se kod parkiralita koja se razvijaju u -

HOTI KENAN

Page 30

CESTE
ogranienim uvjetima lokacije ili u situaciji gdje se zahtijeva brz pristup. Standardni uglovi su 45, 60 i 75. Kose eme zahtjevaju iskljuivo jednosmjerne prilaze. paralelna ema ( = 0) je oblik organizovanog parkiranja koji zahtjeva najvie manevarskog rada. Primjenjuje se uglavnom, u profilima slabije optereenih pristupnih ulica ograniene regulacione irine. Vrste parkiralita Parkiralita namjenjena dugotrajnom parkiranju (parkiralita uz stanovanje, radna mjesta, sportske i rekreativne objekte, stanice kapacitetnih inskih sistema i sl.) projektuju se za slobodan reim koritenja. Parkiralita sa komercijalnim reimom eksploatacije projektuju se po kriteriju efikasnosti obavljanja saobraajne funkcije, budui da se radi o parkiralitima sa kraim zadravanjem, odnosno visokim koeficijentom izmjene. -

DIMENZIONIRANJE FLEKSIBILNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA


SAOBRAAJNO OPTEREENJE NA CESTAMA

Kolovozna konstrukcija koja je namjenjena drumskom saobraaju, izloena je uticaju preko faktora:

1.) Vrste vozila, 2.) Optereenja kolovozne konstrukcije tokom, 3.) Raspodjele saobraajnog optereenja po saobraajnim trakama, 4.) Raspodjele tokova tekih teretnih vozila u poprenom profilu kolovoza, i 5.) Ukupnog ekvivalentnog saobraajnog optereenja.

Vrste vozila
Saobraajno optereenje se moe podijeliti u dvije osnovne grupe, i to na putnika vozila i teretna vozila. Putnika vozila imaju vrlo mali uticaj na kolovoznu konstrukciju te se za proraun ukupnog saobraajnog optereenja ne uzimaju u obzir. U grupu teretnih vozila spadaju vozila koja utiu na kolovoznu konstrukciju optereenjem koje se prenosi preko tokova, zavisno od vrste tokova i broja osovina.

Optereenje kolovozne konstrukcije tokom

HOTI KENAN

Page 31

CESTE
Optereenje se sa vozila preko osovina prenosi na tokove te na kolovoznu konstrukciju. Veliina i oblik dodirne povrine pneumatika na kolovoznoj povrini su razliiti a zavise od: inflacionog pritiska u pneumatiku, krutosti pneumatika, optereenja osovine i toka te brzine vozila.

Raspodjela saobraajnog optereenja po saobraajnim trakama


Je detaljna analiza saobraajnih tokova na mrei cesta, a zavisi od vrste ceste, broja i irine saobraajnih traka u poprenom profilu ceste, uspona i padova nivelete, vrnog asa u saobraaju i ukupnog saobrajnog optereenja ceste.

Raspodjela tokova tekih teretnih vozila u poprenom profilu kolovoza


irina kolovoza kod optereenja tekim teretnim vozilima ima znaajan uticaj sa gledita saobraajnog optereenja. Kod cesta irine manje od 5,7m dolazi od preklapanja saobraajnog optereenja iz suprotnog smjera.

Ukupno ekvivalentno saobraajno optereenje


Pri proraunu ukupnog ekvivalentnog saobraajnog optereenja za projektni period dimenzionisanja, saobraajno optereenje se dijeli u pet grupa: vrlo teko, teko, srednje, lako, vrlo lako.

EMPIRIJSKE I POLUEMPIRIJSKE METODE ZA DIMENZIONISANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

Ove metode se zasnivaju na iskustvu i posmatranju odreenih tipova kolovoznih konstrukcija. Ponaanje izgraenih kolovoznih konstrukcija, uglavnom zavisi, od saobraajnog optereenja i klimatskih uslova.

CBR metoda
CBR metoda za proraun debljine fleksibilne kolovozne konstrukcije, uzima u obzir maksimalno dozvoljeno optereenje toka u tonama p i nosivosti donjeg stroja, koja je izraena veliinom CBR a u %.

Metoda grupnog indeksa ili Colorado metoda sa modifikacijom po AIHORN u


Uzima u obzir geomehanike osobine tla koje su izraene preko grupnog ideksa Gi, hidrolokih uslova, klimatskih uslova i saobraajnog optereenja.

AASHO metoda
Se sastoji od opitnih dionica koje ine etiri velika poligona, oznaena brojevima od 3 do 6, i dva znatno manja, oznaena brojevima 1 i 2. Svaki Page 32

HOTI KENAN

CESTE
poligon ima etiri saobraajne trake razdvojene po smjerovima vonje. Ukupan broj prelaza osovinskih optereenja na svakom poligonu je 1.114.000 u toku 25 mjeseci, koliko traje opit pod saobraajem.

LIDDL ova metoda


Ova metoda izvedena je na osnovu rezultata istraivanja AASHO testa. Dimenzionisanjem se dobije potrebni strukturni broj SNp kojim se izraava konstruktivna vrstoa kolovozne konstrukcije. Veliina potrebnog strukturnog broja zavisi od nosivosti posteljice S, ukupnog ekvivalentnog jednoosovinskog optereenja od 82kN u dvedesetogodinjem periodu, i regionalnog faktora koji se kree od 0,5 do 5, za nae podruije.

Metoda U.C4.012
Uraena je na osnovu uputstva AASHO i definisana je ovim standardom. Prednost ove metode je ta, to se debljine pojedinih slojeva kolovozne konstrukcije odreuju posredno, a ne kao to je sluaj kod LIDDl a, da se provjerava unaprijed postavljena konstrukcija. Dimenzioniranje se odvija na osnovu vie mjerodavnih parametara, kao to su: Projektni period od 20 godina, vozna sposobnost povrine kolovoznog zastora, saobraajno optereenje, klimatsko hidroloki uslovi, nosivost materijala u posteljici izraena CBR om, itd.

TIP"3" TIP"1" 1 TIP"2" 1 2 3 2 1

TIP1 Sastoji se od asfaltnih slojeva i nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala.

TIP2 Od asfaltnih slojeva i zrnatog kamenog materijala stabilizovanog cementom i slinim hidraulikim vezivima. TIP3 Od asfaltnih slojeva, nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabilizovanog cementom i slinim hidraulikim vezivima i nosivim slojem od zrnatog kamenog materijala. Page 33

HOTI KENAN

CESTE

INSTALACIJE
Saobraajnice, pored saobraajne funkcije u urbanim podruijima, slue i za smjetaj razliitih podzemnih instalacija. Poloaj pojedinih instalacija u poprenom profilu mora zadovoljiti slijedee uslove: Smjetaj instalacija u poprenom profilu treba koristiti slijedeim redoslijedom:

Slobodni pojas izvan saobraajnice (ako postoji) Razdjelne trake izmeu kolovoza, Trotoar, i Kolovozne povrine

Zatitni sloj iznad instalacija treba da je:

1.) elektrini vodovi 2.) tt vodovi 3.) toplovodi

0,60m 0,80m 1,00m

4.) vodovod i kanalizacija 1,50m

Prilikom polaganja bilo kojeg voda treba obezbjediti prikljuak od kraja profila ulice Poloaj intalacija treba da je takav da pri njihovom odravanju i rekonstrukciji ometanje saobraaja bude minimalno.

VRSTE INSTALACIJA

HOTI KENAN

Page 34

CESTE
Podzemne instalacije se dijele na: 1.) Elektrine kablove (EK), 2.) Vodovod (V), 3.) Kablovi za policiju (PK), 4.) Telegrafsko telefonski vodovi (TT), 5.) Napojni kablovi (NK) 6.) Kablovi za saobraajnu signalizaciju (SS), 7.) Kanalizacija (K), i 8.) Toplovodi (TV).

ELEKTRINI KABLOVI Dubina polaganja zavisi od veliine napona i veliine induktivnog polja. Dubina ukopavanja se kree od 0,80m do 1,50m. VODOVOD Vodovodi se dijele na: distributivni dovod vode (DV) i glavni dovod vode, iji je prenik vei od 300mm (GDV). Distributivni dovodi kod trotoara T<2,0m, polau se ispod kolovoza, na rastojanju od kolovoznog ivinjaka min 1,0m. Za irine trotoara T>2,0m, distributivni vodovi se polau ispod trotoara, odmaknuti 1,5m od objekta. Glavni tranzicioni vod iji je prenik cijevi vei od 300mm, polae se u kolovoz. Za irine trotoara vee od 4,5m mogu se polagati u trotoar. KABLOVI ZA POLICIJSKU SLUBU Polau se ispod trotoara kod veih irina u posebnom rovu, a kod trotoara T<4,00m zajedno sa kablovima. TELEFONSKO TELEGRAFSKI VODOVI Polau se ispod trotoara u betonske kablovice. NAPOJNI KABLOVI Ako su za tramvaj polau se u liniji stupova koji nose kontaktni vod, a kablovi za ulinu rasvjetu izmeu stupova za osvjetljenje i kolovoznog ivinjaka. KABLOVI ZA SAOBRAAJNU SIGNALIZACIJU Njihov smjetaj zavisi od napona struje koju koriste. KANALIZACIJA Kod uskih kolovoza polau se u osovini, dok kod irih obostrano.
Page 35

HOTI KENAN

CESTE
-

TOPLOVOD Polae se pored glavnog dovoda vode, na osovinskom rastojanju od najmanje 1,00m od njega.

BITNO! (Kolovozne konstrukcije)

Ako je debljina ljunanog sloja vea od 50cm, zbog velikog ukupnog ekvivalentnog saobraajnog optereenja ili loe nosivosti posteljice, predvia se poboljanje nosivosti posteljice ili stabilizacija dijela ili itavog nosivog sloja hidraulikim vezivima. Poboljanje nosivosti posteljice moe se izvesti zamjenom sloja posteljice boljim kamenim nasipnim materijalom. Ukupna debljina asfaltnih slojeva odreuje se iz dijagrama za ukupno ekvivalentno osovinsko optereenje.

P R I M J E R I: skice

HOTI KENAN

Page 36

CESTE

HOTI KENAN

Page 37

CESTE

PROIRENJE VOZILA U KRIVINI


HOTI KENAN Page 38

CESTE

ODVODNJA

HOTI KENAN

Page 39

CESTE

HOTI KENAN

Page 40

CESTE ELEMENTI HORIZONTALNE KRIVINE

ELEMENTI VERTIKALNE KRIVINE

HOTI KENAN

Page 41

CESTE

TIPSKI POPRENI PROFIL U NASIPU

TIPSKI POPRENI PROFIL U ZASJEKU

TIPSKI POPRENI PROFIL U USJEKU


HOTI KENAN Page 42

CESTE

HOTI KENAN

Page 43