Anda di halaman 1dari 19

T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS 5 BESTARI MASA 9.15 -10.15 (60minit)
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD KANDUNGAN 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
elektromekanikal berpandukan manual.
STANDARD
PEMBELAJARAN 2.2.1 -2.2.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membaca dan memahami manual.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model dengan betul.
RINGKASAN Murid membaca dan memahami manual dengan bimbingan guru.
Nama, fungsi alatan tangan dan komponen yang terdapat dalam kit
model didedahkan kepada murid.
KEMAHIRAN 1. Membaca manual kit model.
2. Mengenal pasti nama, fungsi alatan dan komponen kit model.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :
KURIKULUM Ek2 Boleh mendapat maklumat daripada sumber.
Kreativiti Menghasilkan idea daripada pemerhatian
Nilai murni Yakin dan mematuhi peraturan
BBM Kit model, manual, carta, alatan tangan.
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN DAN Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada
PEMBELAJARAN murid. Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
1 jawapan murid dengan pengajaran pada hari ini.
Langkah 1
Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. Guru
membimbing murid membaca dan memahami manual kit model.
Langkah 2
Guru menerangkan nama, fungsi dan cara penggunaan alatan
tangan dengan betul.
Langkah 3
Murid menamakan alatan tangan dan komponen kit model yang
ditunjukkan oleh guru. Guru meminta murid memberikan beberapa
contoh kegunaan komponen yang pernah dilihat pada persekitaran
Penutup
Guru membuat rumusan pengajaran dengan memberi bandingan
beberapa contoh kit model lain yang terdapat di pasaran.
PENIILAIAN
Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori
PENGAJARAN DAN
dan amali
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA Murid sudah mempelajari set binaan yang ada kesamaan dengan
ADA MURID kit model semasa berada di tahap 1.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

_____________________________________________________

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS MASA (60 minit)
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD 2.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secara
KANDUNGAN elektromekanikal berpandukan manual.
STANDARD 2.2.4 -2.2.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.
2. mengenal pasti sistem elektromekanikal yang terdapat pada kit model.
3. menguji kefungsian kit model.
4. mengetahui cara-cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit
model.
RINGKASAN Murid memasang, mengenal pasti sistem pergerakan elektromekanikal,
membuka dan menyimpan kit model berpandukan manual dengan bimbingan
guru.
KEMAHIRAN 1. Membaca manual kit model.
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul.
ELEMEN Keusahawanan :-
MERENTAS Merancang sesuatu projek dengan teliti dan
EK3
KURIKULUM melaksanakannya.
Boleh mengumpul maklumat dan memastikan kualiti
Kreativiti
tugasan.
Nilai murni Berazam tinggi
2
BAHAN BANTU Kit model, manual, carta, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru menunjukkan kit model dan meminta murid
PENGAJARAN DAN induksi untuk menamakan kit model tersebut. Guru bersoal
PEMBELAJARAN jawab dengan murid.
Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap
Langkah
kumpulan. Murid membaca manual yang telah dibekalkan.
1
Murid melakukan aktiviti memasang kit model berpandukan
manual dalam kumpulan
Murid mengenal pasti sistem elektromekanikal yang
Langkah
terdapat pada kit model. Murid menguji kit model yang telah
2
dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak
berfungsi.
Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi
Penutup
penghargaan kepada kumpulan yang berjaya memasang
kit model.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid sudah mempelajari aktiviti memsang kit model pada pembelajaran yang
SEDIA ADA MURID lalu.
REFLEKSI Objektif tercapai
__ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
_______________________________________________
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
_
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.1-4.2.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memahami cara membuat projek berpandukan manual.
2. Mengenal pasti pelbagai bahan logam yang akan digunakan untuk
membuat
3. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan.projek
RINGKASAN Guru menerangkan cara membuat projek dengan berpandukan manual.
Murid membaca dan memahami manual, kemudian murid dapat
menentukan bahan dan alatan tangan yang akan digunakan untuk membina
projek.
KEMAHIRAN 1. Memahami manual.
2. Mengenal pasti pelbagai jenis bahan logam
3. Menama dan menyatakan fungsi alatan tangan.
ELEMEN Keusahawanan :-
MERENTAS Memilih idea terbaik daripada banyak idea. Meneruskan
EK2
KURIKULUM peningkatan kualiti idea
Kreativiti Boleh mengumpul membuat penilaian terhadap idea.
3 Nilai murni Mematuhi peraturan
BAHAN BANTU Manual, carta, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru menunjukkan contoh projek. Guru bersoal jawab
PENGAJARAN DAN induksi dengan murid.
PEMBELAJARAN Langka Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid membaca
h1 dan memahami manual yang diedarkan dengan bimbingan
guru.
Guru mempamer dan menerangkan pelbagai jenis bahan logam
Langka
yang boleh digunakan untuk membuat projek. Guru
h2
menerangkan nama dan fungsi alatan tangan. Murid diminta
mengenal pasti bahan logam dan bukan logam.
Penutup Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid sudah pernah menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam
SEDIA ADA MURID pada tahun 4.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan
KANDUNGAN litar elektronik.
STANDARD 4.2.4-4.2.5
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual.
2. Mengukur, menanda dan memotong bahan logam dan bukan logam dengan
kaedah yang betul dan ukuran yang tepat.
RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahan logam dan bahan bukan logam dengan
bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan dan alatan tangan.
2. Mengukur bahan logam dengan menggunakan pembaris keluli.
3. Menanda bahan logam dengan menggunakan penggarit.
4. Memotong bahan logam dengan menggunakan gunting logam.
ELEMEN Keusahawanan :-
MERENTAS EK2 boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa
KURIKULUM boleh menggunakan cara dan teknik mengikut kaedah yang
Kreativiti
lebih baik.
Nilai murni Mematuhi peraturan, berdisiplin
4
BAHAN BANTU Manual, bahan, alatan tangan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set
PENGAJARAN induksi Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan
DAN murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Langkah Murid membaca dan memahami manual yang diedarkan dengan
1 bimbingan guru. Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang
diperlukan untuk membuat projek.
Guru mengarahkan murid mengambil alatan dan bahan yang
Langkah diperlukan secara teratur. Murid melakukan aktiviti mengukur dan
2 menanda dengan berpandukan manual. Guru membimbing murid
melakukan aktiviti mengukur dan menanda dengan cara yang
betul.
Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja Guru
Penutup
membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN
Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN
Guru mengedarkan lembaran kerja
DAN
Amali projek/ hasil kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid pernah melakukan aktiviti menanda dan memotong pada pada tahun 4.
SEDIA ADA
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan
KANDUNGAN logam dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memasang komponen projek yang telah dipotong.
2. Mengguna pengikat dan pencantum pada bahan dengan betul.
RINGKASAN Kerja memasang bahan yang telah dipotong dengan menggunakan
pengikat dan pencantum yang betul.
KEMAHIRAN 1. Menggunakan pengikat dan pencantum dengan betul.
2. Memasang bahan logam dengan kemas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Prinsip tanggung jawab sosial untuk menjaga
EK5
kebersihan bengkel.
Kreativiti Penyelesaian masalah.
Nilai murni Mengamalkan budaya bersih.
BAHAN BANTU Manual, alatan tangan.
5 MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru
PENGAJARAN DAN induksi mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran pada
PEMBELAJARAN hari ini.
Guru menunjukkan jenis-jenis bahan pengikat dan
Langkah pencantum. Guru menunjuk cara penggunaan
1 pengikat dan pencantum pada bahan projek
dengan cara yang betul. Murid memasang bahan
projek berpandukan manual.
Langkah Murid membersih bengkel, membersih alatan dan
2 menyimpan bahan projek.
Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja
Penutup Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari
ini.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid telah belajar memasang projek eksperimental pada
SEDIA ADA MURID pembelajaran dan pengajaran Tahun 4
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN Membuat kemasan projek menggunakan cat licau atau syelek dengan cara
yang betul.
RINGKASAN Murid boleh membuat kerja kemasan menggunakan cat licau atau syelek.
KEMAHIRAN 1. Mengecat cat licau dengan menggunakan berus cat.
2. Menyapu syelek dengan menggunakan berus syelek.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Prinsip keadilan mengikut giliran.
Kreativiti Membuat perbandingan kualiti bahan.
Nilai murni Kekemasan dalam tugasan yang diberikan.
BAHAN BANTU Bahan alatan tangan
6 MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN 1. Guru menerangkan kepada murid mengenai
kertas las dan cara penggunaannya.
2. Guru membimbing murid menggunakan kertas
Langka
las untuk melicinkan permukaan kayu.
h1
3. Guru menunjukkan cat licau dan syelek serta
cara menggunakannya dengan betul.
4. Murid melakukan kemasan menggunakan cat licau
atau syelek pada permukaan projek.
Langka Murid membersih bengkel, membersih alatan dan
h2 menyimpan bahan projek.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat aktiviti mengecat dijalankan
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.8-4.2.9
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik.
2. Membaca litar skematik dan litar bergambar serta mengenal pasti setiap
komponen elektronik yang terdapat dalam litar.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti komponen elektronik serta boleh membaca
litar skematik dan litar bergambar
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti komponen elektronik
2. Membaca litar skematik dan litar bergambar
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Menggunakan idea teknologi untuk menghasilkan
EK4
produk.
7
Kreativiti Menggunakan sumber alternatif.
Nilai murni Berhati-hati.
BAHAN BANTU Komponen elektronik, litar skematik dan litar bergambar
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Langka Guru menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen
h1 elektronik. Guru menunjuk cara membaca litar skematik
dan litar bergambar.
Guru membimbing murid untuk mengenal pasti setiap
komponen elektronik pada litar skematik dan litar
Langka
bergambar. Murid membaca litar skematik dan litar
h2
bergambar dengan bimbingan guru. Guru menyemak
lembaran kerja murid.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah menggunakan lampu suluh LED.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.10 – 4.2.12
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membuat penyambungan litar elektronik pada projek dengan betul.
2. Menguji kefungsian projek dengan beradab.
3. Membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan cara
yang betul.
RINGKASAN Murid dapat memasang litar elektronik, menguji kefungsian projek,
membuat penyenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan betul.
KEMAHIRAN 1. Menyambung litar elektronik dengan betul
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul
8 3. Menguji kefungsian projek dengan beradab
4. Membuat penyenggaraan alatan tangan bagi kerja bahan logam.
ELEMEN MERENTAS EK4 menilai perlaksanaaan projek.
KURIKULUM boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan
Kreativiti
susulan.
Nilai murni berdikari dan bekerjasama.
Keusahawanan :-

BAHAN BANTU Manual, bahan, alatan tangan


MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Guru menunjukkan 2 contoh projek yang telah siap
Langka dibina. Guru menunjukkan peralatan dan bahan yang
h1 akan digunakan semasa membuat penyambungan litar
elektronik. Perbincangan spontan: Murid di minta untuk
memilih alat yang diperlukan dan mengapa.
Guru membimbing murid yang dipilih untuk menunjukkan
Langka langkah kerja membuat penyambungan litar elektronik pada
h2 bahagian badan projek. Murid lain memainkan peranan aktif
dalam membuat penyambungan litar elektronik.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari nama, fungsi dan simbol komponen elektronik.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam
KANDUNGAN dengan litar elektronik.
STANDARD 4.2.13
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Membuat pengiraan kos bahan.
RINGKASAN Murid dapat membuat pengiraan kos bahan.
9 KEMAHIRAN Membuat pengiraan kos.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM 1. Berjaya menjalankan tugasan mengikut
EK3 perancangan
2. Membuat kiraan anggaran kos dengan
Kreativiti Mendapat maklumat dari pelbagai sumber
Nilai murni Kejujuran dan ketelusan
BAHAN BANTU Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan
PENGAJARAN DAN induksi jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.
PEMBELAJARAN Guru menerangkan butiran yang perlu dilengkapkan
Langka
dalam lajur-lajur yang terdapat pada borang tersebut.
h1
Guru menerangkan contoh pengiraan kos dengan
menggunakan peralatan TMK.
Guru mengedarkan borang penyediaan pengiraan kos
Langka projek. Murid berbincang didalam kumpulan bagi
h2 melengkapkan borang pengiraan kos. Guru membuat
bimbingan kepada semua murid.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah membeli barangan di kedai semasa di sekolah dan di rumah.
ADA MURID Murid telah didedahkan dengan nilai mata wang dan operasi tambah
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan ciri-ciri biji benih yang baik.
10 2. Memberi maksud setiap ciri tersebut dengan ringkas.
3. Memilih biji benih yang baik dengan betul.
RINGKASAN Guru dan murid membincangkan ciri-ciri biji benih yang baik
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti ciri-ciri biji benih yang baik.
2. Memilih biji benih yang baik.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Daya kreativiti dan inovasi (pemilihan idea terbaik).
Kreativiti Pemilihan idea terbaik dan rasional.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU Spesimen sebenar, bekas plastik
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru menunjukkan beberapa spesimen biji benih. Guru
PENGAJARAN DAN induksi menyoal murid mengenai spesimen yang mereka lihat.
PEMBELAJARAN Guru menerangkan ciri-ciri biji benih yang baik. Guru
Langka
menunjukkan beberapa spesimen biji benih yang baik dan
h1
yang rosak.
Guru menunjukkan cara memilih biji benih yang baik. Guru
Langka
meminta murid memilih biji benih yang baik
h2
secaraberkumpulan.
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat biji benih di rumah atau di pasaran
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.2 – 5.1.6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
11 PEMBELAJARAN 1. Menama dan menerangkan fungsi alatan.
2. Mengenal pasti medium semaian.
3. Mengisi medium semaian dalam bekas mengikut prosedur.
RINGKASAN
Guru akan menerangkan kepada murid berkenaan alatan tangan,
fungsi alatan, medium semaian dan cara mengisi medium semaian
ke dalam bekas yang sesuai.
KEMAHIRAN
Mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya.
Mengenal pasti beberapa medium semaian.
Mengisi medium semaian ke dalam bekas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Daya kreativiti dan inovasi (pemilihan idea terbaik).
Kreativiti Pemilihan idea terbaik dan rasional.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU
MENGAJAR 1. Bahan: biji benih, medium semaian, batu kerikil dan serpihan pasu

2. Alatan: sudip tangan, bekas semaian dan lain-lain


AKTIVITI Set Guru memegang alatan sebenar, contohnya sudip tangan
PENGAJARAN DAN induksi danmeminta murid memberikan nama serta kegunaannya.
PEMBELAJARAN Guru menunjukkan beberapa medium semaian kepada
Langka
murid. Seterusnya memberi penerangan tentang medium
h1
tersebut seperti sifat fizikalnya.
Langka Guru membuat tunjukcara penyediaan bekas semaian dan
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
pengisian medium semaian. Setiap kumpulan akan
h2 menyediakan bekas semaian dan mengisi medium mengikut
prosedur.
Guru membuat rumusan isi penting pengajaran dan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN Murid pernah melihat biji benih di tpak semaian.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.7-5.1.8
PEMBELAJARAN
12 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyemai biji benih halus atau biji benih kasar dalam bekas
semaian dengan kaedah yang betul.
2. Menyatakan aktiviti penjagaan semaian yang perlu
dilakukan dengan betul.
RINGKASAN
Murid menjalankan kerja amali penyemaian biji benih halus atau
biji benih kasar mengikut kaedah yang betul. Pengetahuan
KEMAHIRAN 1. Melakukan kerja menyemai biji benih halus atau biji benih kasar.
2. Mengenal pasti aktiviti penjagaan semaian.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Berorientasikan pencapaian, tahu matlamat dan
EK3
menyelesaikan tugasan dalam masa yang ditetapkan.
Nilai murni Kerjasama, yakin, tekun dan sabar
BAHAN BANTU Bahan: biji benih
MENGAJAR Alatan: bekas semaian dan penyiram
AKTIVITI Set Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan
PENGAJARAN DAN induksi bertanyakan beberapa soalan.
PEMBELAJARAN Guru menunjukkan kepada murid bekas semaian
Langka bersama medium semaian yang telah disediakan untuk
h1 menyemai biji benih. Guru melakukan tunjukcara
menyemai biji benih mengikut langkah yang betul.
Langka
h2 Murid menjalankan kerja amali menyemai biji benih.
Penutup Guru menerangkan kepada murid bahawa penjagaan perlu
dilakukan mengikut keperluan semasa dan meminta murid
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
melakukannya.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat anak benih tumbuhan dan telah menjalankan amali
ADA MURID menyediakan bekas semaian pada pembelajaran yang lepas.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD
KANDUNGAN 5.1 Menanam biji benih dalam bekas
STANDARD 5.1.9 – 5.1.11
PEMBELAJARAN
13
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan medium penanaman.
2. Memasukkan medium ke dalam bekas penanaman.
3. Mengubah anak benih dari bekas semaian ke bekas tanaman.
4. Menjalankan penjagaan tanaman.
RINGKASAN Guru dan murid membincangkan contoh medium dan bekas
KEMAHIRAN 1. Menyediakan bekas tanaman dan memasukkan medium tanaman.
2. Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman.
3. Menjalankan penjagaan tanaman dalam bekas.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Boleh menyesuaikan idea baru dengan keperluan
EK5
masyarakat, meneruskan peningkatan kualiti idea.
Menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal
Kreativiti
pasticiri-ciri yang betul.
Pen. Alam Kitar semula dan kebersihan
Sekitar
BAHAN BANTU Bahan dan alatan tangan
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru mengaitkan pembelajaran yang lepas dengan
PENGAJARAN DAN induksi bertanyakan beberapa soalan.
PEMBELAJARAN Guru menunjukkan pelbagai jenis bekas tanaman
seperti pasu plastik, pasu tanah liat, beg politena dan
Langka
bekas kitar semula. Guru menunjukkan contoh
h1 medium tanaman.

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
Guru menunjukkan cara-cara memasukkan medium ke
Langka
dalam bekas penanaman. Guru menerangkan penjagaan
h2
yang perlu dilakukan bagi anak benih
Guru merumuskan tentang perlunya mengubah anak
Penutup benih dari bekas semaian ke dalam bekas tanaman.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah belajar mengenai medium semaian dan cara menyemai biji
ADA MURID benih.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.2 Menyediakan sajian
KANDUNGAN
14 STANDARD 6.2.1 – 6.2.2
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan maksud dan kepentingan sanitasi penyediaanmakanan
dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan dengan betul
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan serta
menyatakan nama dan fungsi alatan.
KEMAHIRAN 1. Mempraktikkan sanitasi penyediaan makanan dengan cara yang betul.
2. Menyatakan kegunaan alatan memasak dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Sikap bertanggungjawab terhadap keputusan yang
EK1
dipilih
Kreativiti Memilih idea yang terbaik untuk inovasi
Nilai murni Kebersihan , kesyukuran dan bekerjasama.
BAHAN BANTU Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.
MENGAJAR
AKTIVITI Guru menunjukkan beberapa keping gambar tentang
Set
PENGAJARAN DAN sanitasi penyediaan makanan. Guru bersoal jawab dengan
induksi
PEMBELAJARAN murid.
Langka Guru memberi penerangan tentang kepentingan
h1 sanitasi penyediaan makanan sebelum, semasa dan
selepas.
Langka Murid menyatakan nama dan fungsi alatan memasak
h2 denganbimbingan guru.
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
Guru membuat rumusan pada hasil kerja murid dengan
Penutup memberi penghargaan kepada hasil kerja murid.
Penyelengaraan bengkel
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid mengamalkan kebersihan diri dan mengetahui alatan asas
ADA MURID memasak di rumah.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.2 Menyediakan sajian
KANDUNGAN
15
STANDARD 6.2.3 – 6.2.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memilih satu menu sarapan atau minum petang.
2. Mengira kos bagi sarapan dan minum petang.
3. Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti murid.
RINGKASAN Murid memilih menu, membuat kad dan mengira anggaran kos.
KEMAHIRAN 1. Memilih menu sarapan atau minum petang.
2. Membuat anggaran os bagi menu yang dipilih
3. Menghasilkan kad menu mengikut kreativiti.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM Peka kepada peluang dengan mengambil berat
EK1
terhadap perubahan persekitaran
Kreativiti Berfikiran kritis
Nilai murni Menepati masa, ketelusan, bekerjasama
BAHAN BANTU Contoh set menu sarapan atau minum petang dan resepi.
MENGAJAR
AKTIVITI Set Guru menunjukkan beberapa contoh menu sarapan dan
PENGAJARAN DAN induksi minum petang.
PEMBELAJARAN Langka Murid memilih satu contoh menu yang digemari untuk
h1 sarapan atau minum petang.
Langka Murid menghasilkan kad menu yang kreatif secara
h2 kumpulan. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti.
Penutup Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid menguasai kemahiran mengira kos bahan.
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


16 KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.2 Menyediakan sajian
KANDUNGAN
STANDARD 6.2.5 – 6.2.7
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Murid menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, berdasarkan menu
yang telah dipilh.
2. Murid memasak dan menghidangkan sarapan atau minumpetang.
3. Murid membersih, mengemas, menyelenggara danmenyimpan alatan
RINGKASAN Murid menyediakan bahan –bahan, memasak dan menghidangkan sajian
pilihan. Murid membersih, mengemas, menyenggara dan menyimpan alatan
KEMAHIRAN 1. Menyediakan bahan-bahan masakan.
2. Memasak dan menghidang sajian pilihan
3. Membersih, mengemas, menyenggara dan menyimpan alatan
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK2 Boleh menyiapkan tugasan dalam masa yang diberi.
Kreativiti Penjanaan idea dan membuat kesimpulan.
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU Bahan masakan, alatan memasak, alatan menghidang dan kelengkapan
MENGAJAR membersih.
AKTIVITI Set Guru menunjukkan contoh set peranggu meja untuk
PENGAJARAN DAN induksi menghidang.
PEMBELAJARAN Langka Murid menyediakan bahan masakan yang diperlukan
h1 berdasarkan menu yang telah dipilih. Murid memasak
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
sajian sarapan atau minum petang dengan bimbingan
guru.
Murid menghidang sajian yang telah disediakan. Murid
Langka
membersihkan alatan memasak, mengemaskan ruang
h2
memasak dan menyimpan alatan memasak.
Penutup Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari tentang sanitasi penyediaan makanan
ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
17 TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.3 Menghias dan Membungkus Makanan
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN 6.3.1 – 6.3.3
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memilih jenis hiasan dan pembungkus makanan yang sesuaidengan
makanan yang disediakan.
2. Menyatakan maklumat yang terdapat pada labelpembungkus.
3. Memilih pembungkus makanan yang sesuai denganmakanan.
RINGKASAN Murid menyatakan bahan-banan untuk menghias makanan, jenis
pembungkus dan maklumat pada pembungkus.
KEMAHIRAN Menyediakan pembungkus dan label makanan untuk pelajaran akan
datang.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK3 Menumpul maklumat
Kreativiti Menggunakan sumber altenatif
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU Bahan masakan, alatan memasak, alatan menghidang dan kelengkapan
MENGAJAR membersih.
AKTIVITI Set Guru menunjukkan pelbagai bahan hiasan dan pembungkus
PENGAJARAN DAN induksi makanan.
PEMBELAJARAN Langka Guru membimbing murid mengenalpasti bahan hiasan
h1 dan pembungkus yang sesuai. Guru meminta murid
menyatakan maklumat yang terdapat pada label
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
pembungkus.
Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk
Langka
menyediakan label makanan untuk kegunaan pembelajaran
h2
pada minggu hadapan.
Penutup Guru membuat rumusan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat pelbagai jenis hiasan pada makanan dan pembungkus
ADA MURID makanan.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


18 KELAS MASA (60 minit) 2 waktu
TAJUK 6.0 SAINS RUMAH TANGGA
STANDARD
6.3 Menghias dan Membungkus Makanan
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN 6.3.4
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menghias makanan dengan hiasan yang sesuai.
2. Membungkus makanan dengan pembungkus yang sesuai
RINGKASAN Murid menghias dan membungkus makanan dengan cara yang betul.
KEMAHIRAN 1. Menghias dan membungkus makanan dengan pembungkus yang yang
sesuai.
2. Menghasilkan pembungkusan makanan yang menarik untuk tujuan
promosi.
3. Mengaplikasikan sanitasi dalam penyediaan danpembungkusan
makanan.
ELEMEN MERENTAS Keusahawanan :-
KURIKULUM EK5 Prinsip keadilan, membahagikan tugas sama rata.
Kreativiti Membuat jaringan social
Nilai murni Kerjasama, kebersihan, kesabaran, jimat cermat
BAHAN BANTU Bahan-bahan hiasan makanan, Jenis –jenis pembungkusan, Peralatan
MENGAJAR untuk menghias makanan
AKTIVITI Set Guru menunjukkan contoh makanan yang telah
PENGAJARAN DAN induksi siapdibungkus
PEMBELAJARAN Langka Murid diminta berada dalam kumpulan yang
i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
T5 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2022
h1 telahditetapkan pada pelajaran yang lepas.
Murid menghias makanan mengikut kreativiti
Langka
kumpulanmasing-masing. Murid membungkus makanan
h2
yang telah dihias
Murid mempersembahkan hasil kerja. Guru dan
Penutup muridmembuat penilaian ke atas hasil kerja setiap
kumpulan.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari bahan hiasan dan jenis pembungkus makanan
ADA MURID pada pelajaran yang lepas.
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

19

i-THINK
 Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok


 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

Anda mungkin juga menyukai