Anda di halaman 1dari 4

Di seluruh dunia, 4 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit berk aitan dengan penggunaan tembakau

dan menjelang penghujung tahun 2020, dianggarka n kadar kematian akan mencecah 10 juta orang. Fakta yang dikeluarkan oleh Kement erian Kesihatan Malaysia, menyatakan setiap hari, lebih kurang 45 hingga 59 rema ja di bawah umur 18 mula merokok di negara kita. Jumlah remaja lelaki yang merok ok berusia 12 hingga 18 tahun pula adalah sebanyak 30 peratus. Sementara itu, bi langan remaja perempuan yang merokok semakin bertambah. Dalam tahun 2000 dan 200 4, bilangan remaja perempuan yang merokok telah bertambah dari 4 peratus ke 8 pe ratus. Usia remaja merupakan fasa yang paling sensitif kepada permulaan tingkah laku me rokok. Perubahan demi perubahan dalam diri remaja bersama transisi zaman kanak-k anak ke alam dewasa membawa kepada pelbagai keinginan untuk mencuba perkara-perk ara yang baru termasuklah merokok. Penggunaan rokok dalam usia remaja dilihat se bagai tingkah laku untuk bereksperimen sebelum remaja tersebut kekal menjadi per okok apabila dewasa. Risiko seseorang remaja untuk kekal menjadi perokok bermula dengan percubaan per tamanya. Remaja yang mencuba untuk merokok akan lebih cenderung untuk terus mero kok sehingga dewasa, berbanding dengan remaja yang tidak mencuba. Ini kerana, ni kotin boleh membawa kepada sindrom ketagihan yang sama dengan ketagihan heroin d an kokain. Jika dilihat, sangat sedikit remaja yang berjaya meninggalkan tabiat merokok apabila mereka telah mula merokok. Disebabkan inilah kita akan mendapati tidak ramai perokok tetap mula merokok di usia dewasa. Terdapat tiga peringkat yang membawa kepada ketagihan nikotin di kalangan remaja. Peringkat-peringkat te rsebut ialah permulaan (initiation), penggunaan bermasalah (problem use) dan per gantungan (dependency). Peringkat yang pertama iaitu permulaan, merujuk kepada f aktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong remaja untuk merokok. Faktor-faktor nya termasuklah tahap pendidikan yang rendah, terdapat perokok di kalangan ahli keluarga, sama ada ibu bapa atau adik-beradik dan terdapat perokok di kalangan r akan sebaya. Pada peringkat permulaan, remaja yang merokok mahu dilihat sebagai seorang yang berdikari dan bebas untuk melakukan apa yang disukai. Isu rupa fizikal juga memainkan peranan apabila terdapat remaja perempuan yang p ercaya dengan merokok mereka dapat kekal langsing. Pengaruh media, artis dan fil em juga berperanan dalam peringkat pertama ini. Remaja akan terdorong untuk mero kok, apabila media menggambarkan tingkah laku tersebut sebagai satu tingkah laku yang bergaya dan sebagai ekspresi penentangan jiwa mereka. Peringkat permulaan merokok ini kemudiannya akan membawa kepada peringkat ketagihan, apabila remaja merasakan merokok dapat memberi kelegaan dan menenangkan diri mereka. Peringkat kedua, iaitu penggunaan bermasalah merujuk kepada keadaan remaja yang akan merokok apabila mereka bersama rakan-rakan atau ketika mereka bosan dan gel isah. Lama-kelamaan, tingkah laku merokok ini terus akan menjadi tabiat yang tid ak dapat dibuang. Peringkat pergantungan bermula apabila remaja yang merokok mer asakan tingkah laku tersebut sebagai satu keseronokan. Namun begitu, akhirnya ni kotin bertindak sebagai cara untuk remaja berhadapan dengan tekanan dan masalah seharian. Remaja yang ketagihan nikotin akan mencari rokok sebagai satu cara mer eka melepaskan rasa rungsing dan kebimbangan. Apabila berada di peringkat ini, r emaja sebenarnya sudah mengalami ketagihan nikotin, yang menyebabkan mereka bera sa tidak selesa dan murung sekiranya mereka tidak merokok. Kecenderungan remaja untuk merokok atau tidak merokok adalah berdasarkan kekerap an dan jangka masa mereka berhubungan dengan individu yang merokok. Hubungan yan g lebih rapat dan lebih lama yang muncul dalam diri remaja adalah sangat penting dalam proses pembelajaran sosial. Untuk itulah, keluarga dan rakan-rakan berada dalam kategori utama yang boleh mempengaruhi tingkah laku remaja seperti meroko k. Remaja yang merokok mungkin berasa lebih yakin dengan diri mereka atau merasa lebih disukai oleh orang lain disebabkan oleh tingkah laku tersebut. Sekiranya tidak ada kawalan, sekatan dan hukuman kepada tingkah laku merokok, pola tingkah

laku merokok ini akan kekal dan penglibatan seseorang dalam tingkah laku meroko k ini akan menjadi lebih serius. Konsep kendiri yang dibina oleh remaja dalam di ri mereka adalah penting dalam menentukan identiti sosial dan kumpulan. Lalu ia membawa kepada kecenderungan untuk mempunyai tingkah laku yang sama di kalangan remaja dalam satu kumpulan. Remaja menjadikan tingkah laku tertentu seperti merokok ini sebagai tunjang kepa da identiti kumpulan mereka. Jika status perokok dan bukan perokok dilihat penti ng dalam menentukan identiti sosial kumpulan, maka ahli-ahli sesebuah kumpulan s elalunya akan berkongsi tingkah laku yang sama. Ideanya ialah akan terdapat kump ulan-kumpulan remaja yang boleh dikategorikan sebagai kumpulan merokok dan tidak merokok. Proses sosialisasi mempengaruhi pembentukan tingkah laku dan personali ti remaja. Proses ini membolehkan seseorang itu mengenal diri sendiri dan mempel ajari apa yang dipercayai oleh orang lain di sekelilingnya, dan mempelajari baga imanakah cara bertingkah laku yang bersesuaian (Musgrave, 1988). Melalui proses inilah, individu belajar tentang nilai dan norma dalam budaya. Individu akan ter dorong untuk mengikuti perkara-perkara yang dianjurkan oleh budaya masyarakat di sekeilingnya. Sosialisasi juga membolehkan individu mengenal dirinya dan belaja r menempatkan dirinya dalam masyarakat. Keluarga dan rakan-rakan merupakan dua kumpulan agen sosialisasi terpenting sela in sekolah dan media. Sebagai agen sosialisasi, keluarga dan rakan-rakan memaink an peranan yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku dan kendiri seseoran g remaja. Keluarga merupakan agen sosialisasi utama bermula dari awal kelahiran sehinggalah seseorang itu dewasa. Apabila seseorang itu meninggalkan alam kanakkanak dan memasuki alam remaja, pengaruh ibu bapa sebagai agen sosialisasi mula diganti dengan peranan rakan-rakan. Rakan-rakan menjadi tempat untuk remaja berk ongsi interaksi sosial dan mengatasi ketakutan, kekeliruan dan masalah. Selain i tu, rakan-rakan menjadi tempat untuk remaja bersama-sama cuba untuk keluar darip ada kawalan orang dewasa dan peraturan-peraturan. Pengaruh keluarga dalam menentukan tingkah laku merokok telah menarik minat rama i pengkaji-pengkaji isu sosial. Terdapat banyak kajian yang menyatakan hubungan antara tingkah laku merokok dengan faktor keluarga. Kajian mendapati tingkah lak u merokok di kalangan adik beradik yang lebih tua mendorong remaja untuk turut s ama merokok. Sebagai agen sosialisasi utama, tingkah laku ahli keluarga terutama nya ibu bapa menjadi contoh dan ikutan oleh anak-anak. Ibu atau bapa yang meroko k memberi gambaran awal kepada anak-anak bahawa tingkah laku tersebut adalah seb ahagian daripada norma yang biasa dalam keluarga. Apabila tingkah laku tersebut dilihat sebagai norma dan kebiasaan, maka anak-anak akan menjadi lebih cenderung untuk turut serta. Jika tingkah laku merokok oleh ahli keluarga menjadi ikutan oleh remaja kerana k ebiasaan melihat tingkah laku tersebut seharian, pengaruh oleh rakan-rakan pula lebih menjurus kepada tekanan. Walaupun tidak dipaksa secara langsung oleh rakan -rakan untuk merokok, remaja sebenarnya berasa tertekan untuk turut merokok seki ranya rakan-rakan di sekeliling mereka adalah perokok. Dalam hal ini, remaja mer okok disebabkan mereka mahu menjadi sebahagian daripada kumpulan, dan untuk meng elakkan mereka daripada tersisih. Dengan turut sama merokok, remaja memperolehi pengesahan sosial dan interaksi sesama rakan sekumpulan. Tingkah laku merokok di kalangan remaja juga membuatkan remaja berasa memperoleh kebebasan dan autonomi. Tekanan lain yang turut dihadapi oleh remaja agar mengh isap rokok juga berlaku secara langsung. Remaja sering berhadapan dengan rakan-r akan yang akan menggalakkan mereka agar mencuba merokok. Remaja mungkin akan dip aksa dan juga diusik sekiranya enggan berbuat demikian. Kedua-dua agen ini memai nkan peranan yang amat besar dalam membentuk tingkah laku dan tabiat merokok di kalangan remaja. Remaja bukanlah satu entiti yang berasingan dengan kedua agen i ni, sebaliknya ia saling mempengaruhi.

Sebenarnya agen sosialisasi yang kedua iaitu rakan-rakan, juga sebenarnya bermul a dengan peranan keluarga. Rakan sebaya ini juga mempunyai keluarga dan dipengar uhi oleh tingkah laku keluarga mereka. Kedua-dua agen ini seolah-olah berantai d an saling mempengaruhi. Keluarga berperanan mengawal pemilihan rakan sebaya anak -anak. Keluarga yang sensitif akan cenderung untuk mengenali rakan sebaya remaja dan boleh mempengaruhi keputusan remaja untuk memilih rakan mereka. Untuk menga wal atau mengelakkan remaja merokok, ibu bapa berperanan mengenal pasti sama ada anak-anak mereka berkawan dengan golongan yang merokok ataupun tidak. Seseorang yang telah membentuk tabiat merokok pada usia yang muda akan mempunyai tahap ketagihan nikotin yang lebih serius berbanding dengan mereka yang bermula merokok pada usia yang lebih tua. Tingkah laku merokok yang kerap di kalangan r emaja akan membawa kepada masalah kesihatan semasa dan juga kelak apabila dewasa . Tabiat merokok seawal usia remaja akan mengurangkan kadar tumbesaran paru-paru untuk berfungsi pada kadar maksimum. Remaja yang merokok juga mempunyai kadar k ecergasan yang lebih rendah berbanding dengan remaja yang tidak merokok. Tahap k ecergasan seseorang perokok itu adalah berkadar langsung dengan jangka masa dan kekerapan merokok. Remaja yang merokok akan sering mengalami sesak nafas, batuk, pitam, berkahak dan secara keseluruhannya mempunyai tahap kesihatan yang rendah . Selain dari itu, penglibatan awal remaja dalam tingkah laku merokok juga berkait dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan kepada kadar kol esterol. Jika tingkah laku merokok berlarutan sehingga dewasa, tabiat ini akan m eningkatkan risiko pembentukan awal penyakit kardiovaskular. Kebimbangan kepada pertambahan jumlah perokok di negara kita, membawa kepada usaha kerajaan melanca rkan Kempen Tak Nak iaitu kempen kesedaran yang disasarkan kepada golongan remaj a pada 9 Februari 2004. YAB Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapannya di pe rasmian kempen tersebut menganjurkan agar golongan dewasa dapat memberi teladan dengan berhenti merokok. Kempen ini bertujuan mencegah keinginan golongan remaja untuk merokok dan menyan gkal tanggapan bahawa tabiat merokok adalah suatu yang diterima dalam masyarakat . Kerajaan sebenarnya telah membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk kempen anti merokok sejak tahun 2000 lagi. Jadual Perbelanjaan Kempen Anti Merokok oleh Kerajaan, 2000-2003 Tahun RM 2000 RM 70,000 2001 RM 94,000 2002 RM 88,000 2003 RM 80,000 Jumlah RM 332,000 Sumber: Bernama, 22 September 2004. Sebagaimana kerajaan melihat kepentingan menjadikan golongan remaja sebagai sasa ran kempen anti merokok, industri tembakau pula sebaliknya terlebih dahulu telah melihat kepentingan golongan ini dalam usaha mengukuhkan pasaran mereka. Untuk itu, kita sering melihat promosi demi promosi oleh industri ini yang dibuat dala m persekitaran sosial yang digemari oleh remaja. Sebagai contoh, memberi tajaan kepada aktiviti-aktiviti sukan dan di pusat-pusat hiburan. Perkara sebeginilah yang menyebabkan golongan remaja memberi gambaran yang posit if kepada tingkah laku merokok ini. Golongan remaja merupakan pasaran utama kepa da produk tembakau. Ini berkaitan dengan percubaan awal merokok bermula pada usi a awal remaja. Golongan kanak-kanak dan remaja terus-terusan didedahkan dengan k aedah pemasaran oleh syarikat-syarikat tembakau yang mampu mempengaruhi tingkah laku remaja. Kaedah pengiklanan yang mempromosikan gaya hidup bergaya misalnya m ampu menggalakkan remaja berkeinginan untuk turut serta.

Para remaja sering mengaitkan diri mereka sebagai perokok sosial yakni mereka me rokok untuk mendapat tempat dalam persekitaran sosial mereka dan tidak percaya b ahawa mereka sebenarnya telah ketagih kepada rokok. Ini telah memudahkan lagi pr omosi pasaran tembakau kerana remaja mengaitkannya dengan cara bersosial, bukann ya sebagai satu bentuk ketagihan yang berbahaya dan perlu dijauhi. Isu merokok di kalangan remaja bukanlah satu isu kelompok tertentu atau dalam ja ngka masa tertentu sahaja. Kempen yang berterusan mungkin dapat membantu usaha m engurangkan jumlah perokok remaja sementara kawalan dan penguatkuasaan secara fi zikalnya menyukarkan remaja untuk mendapatkan bekalan rokok. Namun, perkara ini bukanlah petunjuk yang kukuh kepada perubahan sikap dan definisi yang diberikan oleh remaja kepada tingkah laku merokok. Perkara utama yang penting untuk diusahakan ialah perubahan kepada definisi yang diberikan oleh remaja terhadap tingkah laku tersebut. Perubahan definisi meroko k sebagai diterima secara sosial perlu bermula dengan pendidikan. Pendidikan ini merangkumi kesedaran kepentingan kehidupan yang berkualiti, bebas daripada seba rang bentuk ketagihan. Perlu ditanam dalam diri remaja bermula dari keluarga bah awa kebolehan untuk tidak terlibat atau meninggalkan tabiat merokok sebagai sesu atu yang membanggakan. Cabarannya ialah untuk membolehkan remaja mendefinisikan tingkah laku tidak merokok sebagai keupayaan mereka untuk memilih gaya hidup. Re maja perlu dibakar semangat mereka bagi meyakinkan mereka, di usia yang muda mer eka sudah boleh memilih gaya hidup yang berkualiti dan tidak tunduk dengan tekan an dan pengaruh. Ibu bapa dan keluarga perlu menyedari keunggulan jiwa dan kekuatan remaja untuk tidak terlibat dengan tabiat merokok, sangat bergantung dengan pendekatan dan ti ngkah laku seharian isi rumah. Dan perkara ini bermula daripada pendidikan isi r umah. Keluarga perlu mempunyai maklumat dan kesedaran tentang bahaya merokok dan melihat tingkah laku tersebut lebih daripada perspektif budaya dan kesihatan.