Anda di halaman 1dari 10

ZIKIR DAN DOA SESUDAH SHALAT WAJIB Oleh buya HR. Dt.

Rajo Suaro Zikir yang diucapkan Rasulullah sesudah shalat wajib Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qaiyyuum wa atuubu ilaihi. 3x. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya. Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in qadiir Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya, tidak ada sekutu bagiNya KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu Allaahum ma antas salaam - waminkas salaam Fa ilaika ya 'uudus salaam Fahayyina rabbanaa bis salaam Wa adkhilnal jan nataka daaras salaam Tabaa rakta rabbanaa wa ta 'aalaita yaa dzal jalaali wal ikraam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dariMulah asal keselamatan dan kepadaMu pula kembali keselamatan, maka hidupkanlah aku dengan keselamatan dan masukkanlah aku kedalam surga kampung keselamatan. Maha Mulia Engkau Ya Allah yang memiliki kemegahan dan kemuliaan. Alfatihah.... Illahi ya rabbi Subhaanallaah 33x. Maha suci Allah.

Subhaanallahil wabi hamdi hi daa a iman wama badatan Alhamdulillaah 33x. Segala puji untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin walla kuli halin wanimatin Allahu akbar 33x. Allah maha besar. Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw Wasubhaa nallaahi bu krataw wa ashiila Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiitu Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim. Allah Maha Besar, sempurna Besar. Dan segala puji yang banyak itu hanya bagi Allah semata -mata. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia yang menghidupkan dan mematik an. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya. Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung. Allahumma laa mania, limaa a'thaita, wa laa mu'thia limaa mana'ta, walaa ra adha limma qadlaita, walla yanfa'u dzal jaddi minkal jadduu. Tidak ada Tuhan selain dari Allah, sendirinya tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya semua kekuasaan dan semua pujian dan berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah! Tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu, dan tidak ada yang dapat memberi kalau Kamu me nghalanginya. Tidak dapat memberi manfa'at orang yang mempunyai kebesarannya itu Kalau mau nambah induk/penghulu Istighfar:

Allahumma anta rabbi Laa ilaaha allaa anta khalaqtani Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu A'uudzubika m in syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya Wa abuu u bidzambii fagfirlii Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau zat yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hambaMu. Akupun d alam ketentuan serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Aku mengakui dengan kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku,dan juga aku mengakui dosa-dosa yang aku kerjakan. Mak a dari itu berikanlah pengampunan kepadaku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan pengampunan selain dari Engkau sendiri. Allahumma ainnii 'alaa dzikrika, wa syukrika, wa husni 'ibadatik. Ya Allah! Tolonglah aku supaya selalu mengingat E ngkau dan bersyukur kepada Engkau serta membaikkan ibadatku kepada Engkau. Qul a'uudzu birabbil falaq, wa min syarri maa khalaq, wa min syarri ghasiqin idzaa waqab, wa min syarrin naffatsaati fil 'uqad, wa min syarri haasidin idza hasad' Katakanlah! Aku m encari perlindungan kepada Tuhan cuaca subuh. Terhadap bahaya makhluk yang diciptakanNya. Dan dari bahaya gelap malam ketika telah malam. Dan dari bahaya tiupan tukang shir pada ikatan. Dan dari bahaya orang dengki ketika dia dengki. Qul a'uudzubirabbin n aas, malikinnaas, ilaahinnaas, min syarril waswaasil khannaas, alladzi yuwas wisuffi shudurinnaas, minaljinnati wannaas. Katakanlah! Aku berlindung kepada Tuhan yang memeliahara manusia, yang menguasai manusia, Tuhan bagi manusia, dari kejahatan bisikan se tan yang tersembunyi, yang membisikan dalam dada manusia , dari jin dan manusia. Allahu laa ilaha illa huwal haiyyul qa yyuum Laata' khudzuhuu sinatuw walaa naum Lahuu maa fissamawaati wamaa fil ardhi Mandzalladzii yasfa'u 'indahu illaa bi idznih Ya 'lamu maa baina aidziihim wamaa khalfahum Walaa yuhiithuuna bisyai in min 'ilmihi illaa bimaa sya' Wasi'a kursiyyuhussamaawaati wal ardha Walaa ya uuduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adhiim. Allah, tidak ada Tuhan selain dari padaNya, selalu hidup, berkuasa sendiriNya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang dilangit dan apa yang dibumi. Siapakah yang dapat membela disampingNya kalau tidak dengan izinNya. Dia mengetahui apa yang dihadapan dan apa yang dibelakang mereka, dan mereka hanya me ngetahui sedikit saja apa yang dikehendakiNya. Kekuasaan Tuhan Maha luas meliputi langit dan bumi, tidak ada yang membantu memelihara keduanya, Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Laa ilaaha illallahu wahdahu laasyariikalah Lahul mulku walahul hamdu yuah yii wa yumiitu wahua 'alla kulli syai 'in qadiir. Tidak ada Tuhan selain dari Allah sendirinya, tidak ada sekutu bagiNya KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian dan Dia berkuasa atas sesuatu. Penutup dzikir: Laa haula walaa quwwata illaa billaah, walaa na' budu illaa iyyaah, ahlanni' mati walfadhli watstsanaa ilhasan, laa ilaaha illallahu

mukhlishiina lahuddin, walau karihalkaafirrun. Tidak ada daya upaya dan kekuatan hanya dengan bantuan Allah, dan kami tidak akan menyembah hanya kepadaNya saja, Kepun yaanNya semua nikmat dan keutamaan dan untuknya sanjungan yang indah - indah. Tidak ada Tuhan selain dari padaNya, dengan setulus hati beragama karenaNya, sekalipun tidak menykai orang - orang kafir. ====================================== === Keterangan : Zikir zikir yang disebutkan diatas berdasarkan hadits Rasulullah saw dikutip dari kitab SUBULUSSALAM dan FIQHUSSUNNAH. ========================================== Tersebut dalam sebuah hadits di riwayatkan AHMAD dan TURMUZI, suatu zikir yang dibaca khusus sesudah sholat Shubuh dan Maghrib, sebelum berpaling dan bersela. Orang yang membaca zikir itu 10 kali akan dapat ganjaran, setiap kali membacanya dicatatkan baginya sepuluh pahala, dan dihapus sepuluh buah dosa, dinaikkan derajatnya sepuluh tingkat. Biasa Rasulullah s.a.w. membaca zikir dibawah ini 10 kali sesudah sholat Maghrib dan Shubuh sebelum beliau berpaling atau bersela : Zikir itu ialah: Laa ilaaha ilallah, wahdahu laa syariikalah, lahulmulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wahua 'alaa kulli syai 'in qadiir 10x. Tidak ada Tuhan selain dari Allah, sendirian, tidak bersekutu baginya, KepunyaanNya semua kekuasaan dan pujian, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. DOA DAN WIRID SETELAH SHALAT SUBUH DAN MAGHRIB. La ilaha ilallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kulli syai'in qadiir. Tiada Tuhan selain Allah yang tunggal, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan puji. Ia yang menghidupkan dan mematikan, de ngan kekuasaanNya segala kebaikkan dan Ia kuasa atas segala hal. Allahumma ajirnii minna nar 7x. Astaghfirullah 10x. Astaghfirullahhal 'adziim alladzi la ilaha illahuwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. IV. WIRID BADA SHALAT LIMA FA RDLU:

Allahumma antassalam waminkassalam, wailaika ya' udus salam, fahayyina rabbana bissalam, wa adkhilna jannataka darassalam, tabarakta rabbana wata' alaita ya dzal jalali wal ikram, sami'na wa atha'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mashiir. Allahumma la mani'a lima a'thaita wala mu'thiya lima mana'ta wala radda lima qadlaita, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika warasulika nabiyyil ummiyyi wa' ala alihi washahbihi wassallim. Kullama dzakarakadz dzak irun, waghafala' an dzikrikal ghafilun. Allahumma a'inna 'aladzikrika wa syukrika wa husni 'iba' datik. 3x Subhana mal la ya' lamu qadrahu ghairahu wala yablughul wa shifuna shifatahu subhana rabbiyal a'lal wahhab. Subhanallah Alhamdulillah 33x. 33x. Maha suci Alla h. Segala puji untuk Allah.

Allahu akbar

33x.

Allah maha besar.

La ilaha illallah wahdahu la syariika lahu. Lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kuli syai' in qadiir. V. DOA I: Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Penyayang Alhamdulillahirabbil 'aalamiin Washshalatu wassalaamu 'alaa asyrafil ambiyaai wal mursallin. Wa 'alaa aalihi washahbihi ajma'iin. Segala Pujian kepada Allah Tuhan Pengatur semesta a lam. Shalawat dan Salam kepada nabi - nabi dan rasul - rasul yang Mulia dan keluarganya beserta sahabat - sahabatnya. Allahummaghfirlanaa dzunuubanaa waliwaalidaina warhamhumaa kamaa rabghayaanaa shaghiraa. Rabbanaa zholamna anfusanaa wa inlam taghfirlana wa tarhamnaa lanakuunanna minal ghaasiriin. Ya Allah! Ampunilah dosa - dosa ibu bapak kami dan berilah rahmat keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami semenjak kecil. Ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami, kalau tidak Engkau beri ampun, tidak Engkau beri rahmat kepada kami, niscaya kami menjadi orang yang merugi. Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati - innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir. Ya Allah y a Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa -dosa kedua orang tua kami, dosa -dosa kaum muslimin dan muslimat, dosa -dosa kaum mukminin serta mukminat. Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala -galanya. Rabbanaa taqobbal minna shalaatana waqiaa manaa waruku' anaa wasujuudanaa wadu' aa anaa. Rabbana taqabbal minna innaka antassamii' ul 'aliim. Ya Tuhan kami terimalah sholat kami, berdiri kami, ruku' kami dan sujud serta doa - doa kami. Ya Tuhan kami terimalah segala amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi mengetahui dan terimalah tobat kami, engkau maha penerima tobat lagi penyayang. Allahumma inna na 'uudzubika min 'ilmin laayanfa'u wamin qolbin layakhsya'u. Wamin du' aain laa yasmu' wamin nafsin laa tasyba'. Ya Allah! Kami mohon pe rlindungan Engkau dari pada ilmu yang tidak berguna, dari pada hati yang tidak khusu', dari pada doa yang tidak diindahkan dan dari pada nafsu yang tidak puas puasnya. Allahumma innaa nas aluka 'ilman naafi'an wa 'amalan shalihan baqbuulan warizqan wasi'a n halalan thayyib.. Ya Allah! Kami mohonkan kehadirat Engkau kiranya Engkau karuniakan kepada kami ilmu yang berguna, amal yang diterima dan rezki yang luas, yang halal lagi baik. Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin Wa 'aafiatan filjasadi wa zi yatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut Wa magfiratan ba'dalmaut allahumma hawwin 'alaina fii sakaraatil maut Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab. Ya Allah, kami mohon kepadaMu keselamatan dalam berag ama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rezeki. Dapat bertobat sebelu mati,

mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka da n mendapatkan keampunan ketika dihisab.

Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaabannaar. Ya Tuhan kami! Berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup didunia ini dan kebahagian hidup di akhirat. Dan peliharalah kami dari s iksaan api neraka. PENUTUP DOA Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuuna wasalaamun 'alalmursalin. Walhamdulillahi robbil 'alamiin. Subhaanakallaahumma watahiyyatuhum fiiha salam Wa aakhiru da' waahum alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. Maha suci Tuh anmu yang mempunyai kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan dan selamat sejahtera atas sekalian Rasul -rasul yang diutus Tuhan. Segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam. Maha suci Engkau ya Allah. Dan ucapan kehormatan sebagai semboyan bagi mereka dalam surga adalah: "SALAM (selamat sejahtera) dan penghabisan doa mereka: AL -HAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIIN segala pujian adalah untuk Tuhan Pengatur semesta alam.

DOA II: Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, hamdan yuwaaf ii ni'amahu wayukaafii maziidahu. Ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa'azhiimi sulthaanika. Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa Muhammad. Dengan nama Allah yg maha pengasih dan penyayang. Segala puj i bagi Allah tuhan seru sekalian alam. Dengan puji yg sebanding dgn nikmatNya dan menjamin tambahannya. Ya Allah Tuhan kami, bagiMu segala puji dan segala apa yg patut atas keluhuran DzatMu dan keagungan kekuasaanMu. Ya Allah, limpahkanlah rakhmat dan sala m atas junjungan kita Nabi Muhammad dan sanak keluarganya. Allahumma rabbanaa taqabbal minnaa shalaataana Washi yaamanaa warukuu 'anaa wasujuudanaa Waqu 'uudanaa watadlarru 'anaa, Watakhasysyu 'anaa - wata 'abbudanaa Watammim taqshiiranaa Yaa Allah yaa r abbal 'aalamin. Ya Allah, terimalah shalat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami duduk rebah kami, khusu' kami, pengabdian kami dan sempurnakanlah apa yg kami lakukan selama shalat. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Rabbana dzhalamnaa anfusanaa wainl am taghfir lanawatarhamnaa Lanakuunanna minal khaasiriin. Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ishran kamahamaltahuu 'alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maalaa thaaqatalanaa bihi wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ' alal qaumil kaafiriin. Ya Allah, kami telah aniaya thd diri kami sendiri, karena itu ya Allah, jika tidak dgn limpahan ampunanMu dan rakhmatMu niscaya kami akan jadi

orang yg sesat. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami beban yg berat sebagaimana yg pernah Engkau bebankan kpd orang yg terdahulu dr kami. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami apa yg diluar kesanggupan kami. Ampunilah dan limpahkanlah rakhmat ampunan thd diri kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, b erilah kami pertolongan utk melawan orang yg tidak suka kpd agamaMu. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idzhadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah mendapat petunj uk, berilah kami karunia. Engkaulah yang maha pemurah. Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wali jamii'il muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'mininaati al ahyaa'i minhum wal amwaati - innaka 'alaa kulli sya'i in qadiir. Ya Allah ya Tuhan kami, a mpunilah dosa kami, dosa -dosa kedua orang tua kami, dosa -dosa kaum muslimin dan muslimat, dosa -dosa kaum mukminin serta mukminat. Sesungguhnya Engkau adalah dzat Yang Maha Kuasa atas segala -galanya. Rabbanaa aatinaa fiddun ya hasanatan wafil aakhirati has anatan waqinaa 'adzaaban naar. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wakaffir 'annaa sayyi aatinaa watawaffanaa ma 'a labraari. Ya Allah ampunilah dosa kami dan tutupilah segala kesalahan kami, dan semoga jika kami mati nanti bersama -sama dengan orang yang baik -baik. Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa ya shifuuna wasalaamun 'alal mursaliina wal hamdu lillaahi rabbil 'aalamiina. Maha suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Suci dari segala apa yg dikatakan oleh orang -orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Astagfirullaahal 'azhiim Alladzi laa ilaaha il laa huwal hayyul qaiyyuum wa atuubu ilaihi 3x. Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadaNya.

Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita Walaa mu'thia limaa mana'ta Walaa ra adhdha limaa qadhaita Walaa yanfa'uu dzaljaddi minkaljaddu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pemberian apabila Engkau menghalanginya dan tidak ada manfa'at daya dan guna kecua li daya dan guna dariMu. Kalau mau, teruskan dengan membaca Induk/Penghulu Istigfar yang dibawah ini. Allahumma anta rabbi Laa ilaaha allaa anta khalaqtani

Wa anaa 'abduka wa anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas tatha'tu A'uudzubika min syarrimaa shana'tu Abuu ulaka bini'matika 'alayya Wa abuu u bidzambii fagfirlii Fa innahu laa yagfirudz dzunuuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau zat yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hambaMu. Akupun dalam ketentuan serta janjiMu semampu yang kami lakukan. Aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan apa saja yang aku lakukan. Aku mengakui dengan kenikmatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku,dan juga aku mengakui dosa-dosa yang aku kerjakan. Maka dari itu berikanlah pengampunan kepadaku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup memberikan pengampunan selain dari Engkau sendiri.

Kalau mau tambah lagi, teruskan dengan membaca ayat Kursi. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum Laa tak khudzuhu sina tuw walaa nauum Lahuu maa fissamaa waati wamaa fil ardhi Mandzalladzii yasy fa'u 'indahuu illaa bi idznih Ya'lamu maa baina ay diihim wamaa khalfahum Walaa yuhii thuu na bisyai im min 'ilmihi illaa bimaa syaak Wasi'a kursiy yuhus samaa waati wal ardha Walaa ya uuduh u hifzhu humaa wa huwal 'aliy yul ' azhimm. (Al -baqarah 255). Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang berada dilangit dan dibumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa -apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa -apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, Allah tidak me rasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

Diteruskan dengan Tasbih, yaitu membaca Subhaanallaah Al hamdulillaah Allaahu Akbar [33x] [33x] [33x] Maha Suci Allah Segala Puji bagi Allah Allah Maha Besar

Allahu akbar kabiiraw walhamdu lillaahi katsii raw Wasubhaa nallaahi bukrataw wa ashiila Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalah Lahul mul kualahul hamdu yuah yii wa yumiit Wahuwa 'alaa kulli syai inqadiir Laa haula walaa quw wata illaa billa hil 'aliy yil 'azhiim. Allah Maha Besar, sempurna Besar. Dan segala puji yang banyak itu hanya bagi Allah semata -mata. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang.Tiada Tuhan yang disembah selain dari Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, milikNya segala kekuasaan dan milikNya segala pujian dan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Berkuasa atas sesuatunya. Tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung.

Kemudian diteruskan deng an

Doa-doa yang kita tahu, seperti dibawah ini

Bismillaahirrah maa nir rahiim - alhamdulillahi rab bil 'aalamiin Allahuhmma shalli 'ala saiy yidanaa Muhammadin Wa 'alaa aalihi wa shahbihi wasallam.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji untuk Allah sekalian alam. Shalawat dan salam berikanlah kepada junjungan nabi Muhammad s.a.w., kepada kuarga dan sahabatnya. Allahummag firlii waliwa lidaiy ya - warhamhumaa kamaa rab bayaanii shaghiraa. Ya Allah, ampunilah segala dosa say a, dan dosa -dosa kedua orang tuaku serta kasihanilah kedua mereka itu sebagaimana kedua mereka itu memeliharaku selagi aku kecil. Rabbanaa laa tuzig quluu bana ba'da idz hadaitanaa Wa bahlanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wah haab. Ya Tuhan kami, j anganlah engkau goyahkan hati kami sesudah menunjukkan kami dan karuniakan kami rahmat dari sisiMu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Rab banaa zhalamnaa anfusanaa wa illam tagfirlanaa Watar hamnaa lanakuu nan naminal khaa siriin. Ya Allah, kami te lah menzhalimi diri kami sendiri, jika tidak Engkau ampuni dosa kami dan tidak Engkau kasihani kami, niscaya kami akan termasuk golongan orang -orang yang merugi. Rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa zurriy yatinaa Qur rata a'yun waj 'alnaa lil muttaqiina imaamaa. Ya Allah,berilah pada isteri -isteri kami, anak -anak serta cucu -cucu kami ketenangan, dan jadikanlah kami ini sebagai ikutan/tauladan dan pemimpin bagi golongan orang -orang yang sama bertaqwa. Allahum ma a'innii 'alaa dzikrika wa husni 'ibaadatika . Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk tetap ingat serta bersyukur kepada Mu dan pula untuk beribadat yang sebaik -baiknya kepada Mu. Allahum ma rabbanaa taqabbal minna shalaatanaa Wa shi yaa manaa wa rukuu 'anaa wa sujuudanaa Wa qu 'uudanaa wa tazhar ru 'anaa Watakhasysyu 'anaa wa ta 'abbudanaa Wa tammim taq shiiranaa yaa Allah ya rabbil 'aalamiin. Ya Allah, terimalah shalat kami, puasa kami, ruku' kami, sujud kami, duduk dan rebah kami, khusyuk kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami l akukan selama shalat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Allaahum ma innaa nas aluka ridhaaka wal jannah Wana 'uuzubika min sakhatika wannaar. Ya Allah, kami mohon kepada Mu untuk mendapatkan keridhaanMu dan Surga, dan kami berlindung dari kemurkaanMu d an api naraka.

Allaahum ma innaa nas aluka salaamatan fiddiin Wa 'aafiatan filjasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Wa taubatan qablalmaut wa rahmatan 'indalmaut Wa magfiratan ba 'dalmaut allahumma haw win 'alaina fii sakaraa til maut Wan najaati minan naar wal 'afwaa 'indal hisaab. Ya Allah, kami mohon kepadaMu keselamatan dalam beragama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rezeki. Dapat bertobat sebelu mati, mendapat rahmat ketika mati dan memperoleh keampunan setela h mati. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratulmaut, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka dan mendapatkan keampunan ketika dihisab.

Rabbanaa laatu aakhidznaa inna siinaa aw akhtha'na Rabbanaa walaa tahmil 'alainaa ish rankamaa hamal ta hu 'alalladzii na minqablinaa Rabbanaa walaa tuham milnaa maa laa thaaqatalanaa Bih wa' fu 'annaa waghfirlanaa warhamnaa antamaulaanaa Fan shurnaa 'alal qaumil kaafiriin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami ber salah. Ya Alaah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang -orang sebelum kami. Ya Allah, Ya tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Hanya Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Rab banaa inna naa sami' naa munaa diyayyunaa Dil lil imaani an aaminuu birab bikum fa aamannaa Rabbanaa faghfirlanaa dzunuu banaa wa kaffi r 'annaa Saiy yi aatinaa wa tawaffanaa ma 'al abraar Rabbanaa wa aatinaa maa wa 'attanaa 'alla rusulika Walaa tukh zinaa yau mal qiyaamah innaka laa tukh liful mii 'aad. Ya allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman Yaitu, "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Allah, ampunilah bagi kami akan dosa -dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan -kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang -orang yang banyak berbuat bakti. Ya Allah, Ya Tuhan kam i, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul -rasul engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat kelak. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.

Rab banaa aatinaa fiddun yaa hasanah Wafil aakhirati has anah waqinaa 'adzaaban naar Wa shal lallaahu 'alaa saiy yidinaa Muhammad Wa 'alaa aalihii washahbihi aj ma'iin Subhaa na rab bika rabbil 'izzati 'am maa ya shifuun Wasalaamun 'alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil 'aalamiin. Ya Allah, berikanlah kami keb ahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Dan semoga Allah memberikan shalawat atas junjungan kami Nabi Muahammad s.a.w dan atas keluarganya dan para sahabat -sahabatnja. Maha Suci Tuhanmu, Yakni Tuhan yang me miliki kemuliaan dari segala sifat yang diberikan oleh mereka (orang - orang kafir). Dan keselamatan tetaplah atas Rasul, dan segenap puji bagi Allah seru sekalian alam. === S E L E S A I === Sebuah Hadist Rasulullah untuk direnungkan dan untuk dilaksana kan sebagai seorang muslim. An Abuhurairata :

Lai sa shalaatan atsqala 'alal munafiqiina minal fajri

Wal 'isyaai walaw ya' lamuuna maa fihima la ataw humaa walaw habwan. Dari Abu Hurairah: Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang munafik, kecuali shalat FAJAR/SUBUH dan shalat 'ISYA (berjamaah di masjid), dan jika mereka tahu pada dua shalat itu (tentang ganjaran/pahalanya), maka mereka akan melakukannya/medatangi masjid walaupun dengan merangkak. oooooOOOOOooooo Bacaan sewaktu SUJUD SAJADAH (Ayat Alif Laam Miim Tanzil)

Sajada waj hiya lilladzi khalaqahu wa shaw warahu Wa syaqqa sam 'ahu bihaulihi wa quw watihi. Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, yang telah membuat diriku mampu mendengar dan melihat dengan kekuasaan dan kekuatannya.