Anda di halaman 1dari 24

SCIENCE 2009 1 jam MAJLIS GURU BESAR NEGERI KEDAH

TRIAL EXAMINATION SCIENCE YEAR 6 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.Bahagian A dan Bahagian B. 2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan.Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala , kecuali dinyatakan sebaliknya. 3. Bahagian A ada 30 soalan.Jawab semua soalan. 4. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A. 5. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan. Antara berikut yang manakah benda hidup ? A Kerusi B Kereta C Ayam D Bola Jawapan yang betul bagi contoh soalan ialah Ayam dan hurufnya ialah C . Lihat contoh pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberi.Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan , padamkan tanda yang telah dibuat hingga habis.Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan.Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan .

6. 7. 8. 9.

1.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak di Bahagian A dan 5 halaman bercetak di Bahagian B. [ Lihat sebelah]

SULIT
1. The following statements are the steps of an investigation.

018

Pernyataan berikut adalah langkah-langkah satu penyiasatan.

The plant is watered Pokok tersebut disiram

The leaves of the plant are coated with oil Daun pokok disapu dengan minyak

The plant is kept in a cupboard Pokok diletakkan di dalam almari

The plant is wrapped with a transparent plastic bag. Pokok dibalut dengan beg plastik jernih.

Which of the following shows that the plant needs sunlight to survive? Antara berikut yang manakah menunjukkan bahawa pokok

memerlukan cahaya matahari untuk hidup?

A B C D

P Q R S

018

SULIT

SULIT

018

2.

A group of pupils carried out an investigation to show the rate of breathing in a minute by the pupils. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kadar pernafasan dalam satu minit. The results are recorded in the following table. Keputusan dicatatkan dalam jadual berikut. Pupils Murid Rani Daniel Sally The rate of breathing in a minute Kadar pernafasan dalam satu minit 26 29 27

What is the conclusion for this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A All pupils have the same rate of breathing in a minute. Semua murid mempunyai kadar pernafasan yang sama dalam satu minit. B Daniel has the highest rate of breathing Daniel mempunyai kadar pernafasan yang tertinggi C Sally has the lowest rate of breathing Sally mempunyai kadar pernafasan yang terendah D Different pupils have different rate of breathing Murid yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza

018

SULIT

SULIT
3. The diagram shows a type of plant. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

018

Which of the following reproduces in the same way as the above plant.? Antara tumbuhan berikut, yang manakah membiak dengan cara yang sama seperti tumbuhan di atas? A B

018

SULIT

SULIT

018

4.

The diagram shows the path the insect moves. Rajah menunjukkan laluan pergerakan seekor serangga.

Which of the following can be used to measure the distance moved through by the insect? Antara berikut yang manakah boleh digunakan untuk mengukur jarak pergerakan serangga tersebut?

Span and thread Jengkal dan benang

Thread and ruler Benang dan pembaris

Thread and match stick Benang dan batang mancis

Ruler and stick Pembaris dan kayu

018

SULIT

SULIT
5. Which of the following ways can be used to measure time? Antara cara-cara mengukur masa ?

018

berikut yang manakah boleh digunakan untuk

II

III

I and II I dan II

I and III I dan III

II and III II dan III

I, II and III I, II dan III

6.

What is meant by a translucent material? Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lut cahaya? A Does not allow any light pass through it. Tidak membenarkan cahaya menembusinya. B Allows most of the light to pass through it. Membenarkan sebahagian besar cahaya menembusinya. C Allows some light to pass through it. Membenarkan sebahagian cahaya menembusinya. D It can absorb light. Ia boleh menyerap cahaya.

018

SULIT

SULIT
7. materials are immersed in water.

018
The diagram shows the result of an investigation when three types of

Rajah menunjukkan keputusan satu penyiasatan apabila tiga jenis bahan direndam ke dalam air Amount of water absorbed Jumlah air yang diserap

Paper Kertas

Cloth Kain

Plastic Plastik

Type of material Jenis bahan

Which of the following are the characteristics of the materials ? Antara berikut yang manakah merupakan sifat bahan-bahan itu?

Paper Kertas A Absorbs less water Kurang menyerap air

Cloth Kain Absorbs more water Menyerap banyak air

Plastic Plastik Does not absorb water Tidak menyerap air

Absorbs less water Kurang menyerap air

Does not absorb water Tidak menyerap air

Does not absorb water Tidak menyerap air

Does not absorb water Tidak menyerap air

Does not absorb water Tidak menyerap air Absorbs water Menyerap air

Absorbs water Menyerap air

Does not absorb water Tidak menyerap air

Absorbs water Menyerap air

018

SULIT

SULIT
8.

018
In an investigation, four objects have been immersed in water for two weeks. Dalam satu penyiasatan, empat objek telah direndam dalam air selama dua minggu. The table shows the result of the investigation. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan itu. Objects Objek Iron wool Bulu besi Gold chain Rantai emas Eraser Getah pemadam Paper clip Klip kertas Rusts Berkarat No changes Tiada perubahan No changes Tiada perubahan Rusts Berkarat Observation Pemerhatian

What can be concluded from the investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A Objects made of iron can rust. Objek dibuat daripada besi boleh berkarat. B Objects made of gold can rust. Objek dibuat daripada emas boleh berkarat C Objects made of rubber can rust. Objek dibuat daripada getah boleh berkarat. D Objects made of paper can rust. Objek dibuat daripada kertas boleh berkarat

018

SULIT

SULIT
9.

018
The diagram shows planet W, Saturn and planet V arranged in the correct sequence from the Sun. Rajah menunjukkan planet W, Zuhal dan planet V dalam urutan yang betul daripada Matahari. Sunlight Cahaya matahari V Saturn Zuhal W

What are planets V and W? Apakah planet V dan W Planet V A B C D Mars Marikh Uranus Uranus Jupiter Musytari Uranus Uranus Planet W Uranus Uranus Mars Marikh Uranus Uranus Jupiter Jupiter

10.

The diagram shows a type of energy resource. Rajah menunjukkan sejenis sumber tenaga.

Which of the following could be grouped together as the above energy resource? Antara berikut yang manakah boleh dikelaskan seperti sumber tenaga di atas? A Natural gas Gas asli B Coal Arang batu C Petroleum Petroleum D Wind Angin

018

SULIT

SULIT
11.

018
The diagram shows the observation of an investigation on four pieces of bread. Rajah menunjukkan pemerhatian satu penyiasatan ke atas empat keping roti.

First day Hari pertama

Third day Hari ketiga

Fifth day Hari kelima

Seventh day Hari ketujuh

What can be concluded from this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A Microorganisms grow. Mikroorganisma membesar. B Microorganisms breath. Mikroorganisma bernafas. C Microorganisms move. Mikroorganisma bergerak D Microorganisms decay Mikroorganisma mereput

12.

What would happen if the Earth is nearer to the Sun? Apa yang akan berlaku jika Bumi berada lebih dekat dengan Matahari? I II III IV It would become very hot. Ia akan menjadi lebih panas It would be conducive for life Ia akan menjadi lebih selesa untuk kehidupan The land would become dry. Daratan akan menjadi kering The water would be frozen. Air akan menjadi beku.

A I and II B I and III C II and III D III and IV

018

10

SULIT

SULIT

018

13.

The diagram shows a food web. Rajah menunjukkan satu siratan makanan.

Grasshopper Belalang

Bird Burung

Grass Rumput

Caterpillar Beluncas

Frog Katak

Eagle Helang

What would happen if the population of the bird increases? Apakah yang akan berklaku jika bilangan burung meningkat? I II III IV The number of frog increases. Bilangan katak bertambah. The number of eagle increases. Bilangan helang bertambah The number of grass decreases. Bilangan rumput berkurang. The number of caterpillar decreases. Bilangan beluncas berkurang.

A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D II and IV II dan IV

018

11

SULIT

SULIT
14. The diagram shows an electric circuit. Rajah menunjukkan satu litar elektrik.

018

Bulb P Mentol P

Bulb Q Mentol Q

If bulb Q is fused, what will happen to bulb P? Jika mentol Q terbakar, apakah yang akan terjadi kepada mentol P? A Bulb P explodes. Mentol P meletup B Bulb P lights up. Mentol P menyala C Bulb P does not light up. Mentol P tidak menyala. D Bulb P becomes dimmer Mentol P menjadi malap.

15.

Which of the following could be the fastest way to melt a bar of frozen butter before we can beat it with sugar when preparing a cake? Antara berikut cara manakah yang paling cepat untuk melembutkan seketul mentega beku sebelum memukul mentega tersebut dengan gula semasa membuat kek? A Leaving the bar of butter at room temperature. Memembiarkan seketul mentega berada pada suhu bilik B Cutting it into small cubes. Memotongnya dalam bentuk kiub-kiub kecil C Heat it in an oven. Memanaskannya dalam oven D Beating it with a ladle Memukulnya dengan senduk

018

12

SULIT

SULIT
16. factor that cause the changes in the size of the shadow.

018
The information shows the steps of an investigation to find out the

Maklumat menunjukkan langkah-langkah satu penyiasatan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi perubahan saiz bayangbayang.. K Place an object 5 cm from the graph paper (screen). Letakkan satu objek 5 cm daripada kertas graf (skrin) L .. M Count the number of squares on the screen covered by the shadow. Kira bilangan segiempat yang dipenuhi oleh bayang-bayang . N Record the observation after changing the distance between the light source and the box. Rekod pemerhatian selepas mengubah jarak di antara punca cahaya dengan kotak

Which of the following is step L.? Antara berikut yang manakah langkah L? A Mark the position of the light source. Tandakan kedudukan punca cahaya. B Place the light source 10 cm from the object. Letakkan punca cahaya 10 cm daripada objek C Change the distance between the light source and the object. Ubah jarak di antara punca cahaya dengan objek. D Shine the light source 10 cm from the object to form a shadow on the screen. Pancarkan punca cahaya 10 cm daripada objek untuk membentuk bayang-bayang.

018

13

SULIT

SULIT

018

17.

Salmi carries out an activity. She records her observation as follows: Salmi menjalankan satu aktiviti. Dia mencatatkan pemerhatiannya seperti berikut. Pouring a can of condensed milk into a container takes a longer time compared to evaporated milk. Menuangkan setin susu pekat ke dalam sebuah bekas mengambil masa yang lebih lama berbanding susu cair. What does the observation show? Apakah yang ditunjukkan dalam pemerhatian ini? A Liquids take the shape of the container. Cecair mengambil bentuk bekas B Some liquids flow faster than others Sesetengah cecair mengalir lebih cepat daripada yang lain.. C Liquids occupy space Cecair memenuhi ruang D Liquids flow Cecair mengalir

18.

The diagram shows a group of stars that forms a constellation. Rajah menunjukkan gugusan bintang-bintang yang membentuk buruj.

What is this constellation? Apakah buruj ini? A Orion Belantik B Scorpio Skorpio C Big dipper Biduk D Southern Cross Pari

018

14

SULIT

SULIT
19.

018
The diagram shows four positions of the Moon, P, Q, R and S moving around the Earth. Rajah. menunjukkan empat kedudukan Bulan, P, Q, R dan S yang bergerak mengelilingi Bumi.

Sunlight Cahaya Matahari

Q
Which of the following shows the correct sequence of the phases of the Moon? Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul tentang fasa-fasa Bulan? P Q R S

D .

018

15

SULIT

SULIT
20.

018
The diagram shows the height of towers J, K, L and M which have the same shape and base area. Rajah menunjukkan ketinggian menara J, K, L dan M yang mempunyai bentuk dan keluasan tapak yang sama.

Height Ketinggian Tower Menara J K L M

Which of the following statements is true? Antara pernyataan berikut yang manakah adalah betul? A Tower L is the most stable Menara L paling stabil B Tower K is more stable than tower J Menara K lebih stabil daripada menara J C Tower M is the strongest Menara M paling kukuh D Tower J is stronger than tower K Menara J lebih kukuh daripada menara K

018

16

SULIT

SULIT
21.

018
The following information is about competition among the plants. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan persaingan dalam kalangan tumbuhan.

The trees grow taller than the others to reach for sunlight. Pokok tumbuh lebih tinggi daripada yang lain untuk mendapatkan cahaya matahari.
Which of the following shows this situation? Antara berikut yang manakah menerangkan situasi ini?

018

17

SULIT

SULIT
22.

018
The diagram shows a human activity that can cause an environmental destruction. Rajah menunjukkan satu aktiviti manusia yang boleh menyebabkan pemusnahan alam sekitar.

What would happen to the Earth if the above human activity is not controlled? Apakah yang akan berlaku ke atas Bumi jika aktiviti manusia seperti di atas tidak dikawal? I II III Air pollution Pencemaran udara Soil erosion Hakisan tanah Extinction of animals Kepupusan haiwan

A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D I, II and III I,II dan III

018

18

SULIT

SULIT
23. The diagram shows a boy pulling a load. Rajah menunjukkan seorang budak lelaki menarik beban.

018

What should he do to move the load easily? Apakah yang dia harus lakukan untuk menarik beban tersebut dengan mudah? A Place rollers under the load Meletakkan pengguling di bawah beban B Put marbles under the load. Membubuhkan guli di bawah beban C Put sand on the floor Membubuhkan pasir di atas lantai D Pull the load using a thick rope. Menarik beban menggunakan tali yang tebal.

24.

Zaidah would like to find out which of the toy cars moves faster at a given distance. While carrying out her activity, which of the following would be one of the steps that she has to do?. Zaidah ingin menyiasat tentang kereta mainan yang bergerak lebih cepat melalui jarak yang ditetapkan. Ketika menjalankan aktiviti tersebut, manakah antara berikut merupakan satu langkah yang harus dilakukannya? A Carry out the activity using only one toy car Jalankan aktiviti tersebut menggunakan sebuah kereta mainan sahaja B Stop the moving toy cars after five minutes. Hentikan kereta-kereta mainan yang sedang bergerak itu selepas lima minit. C Measure the distance the toy cars travel. Ukur jarak yang dilalui oleh kereta-kerera mainan D Record the time taken by the toy cars when reaching the. finishing line. Catatkan masa yang diambil oleh kereta-kereta mainan apabila sampai ke garisan penamat.

018

19

SULIT

SULIT

018

25.

The diagram shows the dark spots on a piece of bread. Rajah menunjukkan tompok-tompok hitam di atas sekeping roti..

Which microorganism is growing on the bread? Mikroorganisma yang manakah telah bertumbuh di atas roti tersebut? A B

018

20

SULIT

SULIT

018

26.

The following information shows the steps in the pickling of guava. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah dalam penjerukan buah jambu. J - Slice and clean the guava. Potong dan bersihkan buah jambu. K - Put the slice of guava into a container. Isikan hirisan buah jambu ke dalam bekas. L - ____________________________________ M - Close the container and put it aside for 10 days Tutup bekas dan simpan selama 10 hari.

What is step L ? Apakah langkah L? A Heat the container Panaskan bekas B Drop in some oil Titiskan sedikit minyak C Pour in hot water Tuangkan air panas D Pour In concentrated sugar solution. Tuangkan larutan gula pekat.

018

21

SULIT

SULIT

018

27.

The diagram shows an example of organic waste. Gambarajah menunjukkan satu contoh bahan buangan organik.

What will happen if the waste does not decay? Apakah akan berlaku jika bahan buangan tidak mereput? A It will pile up in the environment. Bahan buangan akan berkumpul dalam alam sekitar. B It prevents water, air and land from being polluted. Bahan buangan mencegah air, udara dan tanah daripada tercemar. C It produces a new habitat for animals. Bahan buangan menghasilkan suatu habitat yang baru bagi haiwan. D It makes the environment more beautiful. Bahan buangan menjadikan alam sekitar lebih cantik..

018

22

SULIT

SULIT
28.

018
The diagram shows areas P and Q during an eclipse of the Sun. Gambarajah menunjukkan kawasan P dan Q semasa gerhana Matahari..

P
Sun Moon

Earth

Which of the following about areas P and Q are true? Manakah yang benar tentang kawasan P dan Q? P A No eclipse Tiada Gerhana B Total eclipse Gerhana Penuh C Total eclipse Gerhana Penuh D Partial eclipse Gerhana Separa Q No eclipse Tiada Gerhana No eclipse Tiada Gerhana Partial eclipse Gerhana Separa Total eclipse Gerhana Penuh

018

23

SULIT

SULIT
29.

018
Which of the following activities uses the principle of a lever? Antara aktiviti berikut yang manakah menggunakan prinsip tuas? A B

30.

The diagram shows a paper cutter. Rajah menunjukkan sebuah pemotong kertas.

Which types of simple machines are found in this tool? Antara jenis mesin ringkas berikut yang manakah terdapat pada alat di atas? I II III IV Wedge Baji Lever Tuas Pulley Takal Screw Skrew

A I and II B I and III C II and IV D III and IV

018

24

SULIT