Anda di halaman 1dari 3

DOA WISUDA PROGRAM PASCA SARJANA MEGISTER MENEJEMEN

STIE SERELO LAHAT TAHUN 2022


Oleh : Sumardi S. Pd. I, MM.
 
Ya Allah Ya Tuhan Kami!
Pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kamikeluarga
besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Serelo Lahat, beserta para tamu
undangan berkumpul di tempat ini, dengan penuh ketundukan dan kekhusyu’an,
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat-Mu, atas limpahan nikmat dan karunia-Mu
yang tak-terhingga, kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonankepada-Mu
ya Allah.

Ya Allah Yang Maha Kuasa!


Berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para
pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada parapemimpin kami.
Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu dan
berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi
larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu
yang bertakwa dan pandai bersyukur.

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang!


Pada hari ini, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Serelo
Lahat, mengadakan upacara Wisuda Program Paska Sarjana Megister Menejemen
STIE Serelo Lahat, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu Ya
Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati
selama mengikuti pendidikan di STIE Serelo Lahat, dalam Program ini, menjadi ilmu
yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga mereka, maupun
bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu
yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqamah
dalam meningkatkan pengabdian mereka, untuk membangun kualitas insani anak-
anak bangsa di bumi pertiwi tercinta, Indonesia, sehingga terwujud insan yang
berkarakter mulia, yakni insan yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah
mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmuyang diterima, di tempat tugas mereka
masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah.
 
 
DOA WISUDA
Ya allah ya rabb kami, tiada illah kecuali engkau, Engkau ciptakan kami
dan kami adalah hamba engkau, dan kami bersaksi kami hamba-
Mu, Kami berada di atas janjimu, dan kami berzikir dalam sifatmu
yang pengasih, penyayang, pemurah kami meminta : Ya allah berikanlah
selawat kepada Nabi Muhammad, hamba-Mu, nabi-Mu sertarasul-Mu,
Nabi yang ummi, juga kepada keluarga dan sahabatnya serta
berilahkeselamatan sebanyak yang terjangkau oleh ilmu mu, , dan
yang tergores olehpena-Mu, yang terankum oleh kitab-Mu
 
Ya allah angkatlah derajat kami ini beberapa derajat ya allah sebagaiman
a janjimu didalam Al-qur’an, dan terimalah segala jerih payah, usaha,
serta p e n g o r b a n a n   k a m i   s e b a g a i   s u a t u a m a l a n   y a n g   b i s a
m e n y e l a m a t k a n k a m i   d i dunia dan akhirat. Ya allah hari ini kami
berkumpul, untuk merasakan nikmat atas karunia ilmu kamiyang telah
bertambah ya allah, merayakan pertalian kasih sayang yang
telahkami jalin, maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, abadikanlah
rasanya, tunjukilah jalannya dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak
pernah redup, lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan
keindahan tawakkal. Ya allah balasilah amal jariyah yang telah engkau
janjikan adanya kepada paraguru dan dosen kami, yang telah
membagikan ilmunya kepada kami, sehingga dengan restumu kami
pergunakan bagi kemaslahatan ummat. Yaitu pengamalanyang ilmiah,
dan ilmu yang amaliah.

Ya allah kepada dua insan yang sangat kami cintai, ayah dan ibu yang tel
ahb e r k o r b a n d a n b e r j a s a b e s a r b a g i k a m i , l i m p a h k a n j u a l a h
k a r u n i a y a n g a m a t besar kepada beliau, serta nanti di yaumil akhir
bariskanlah beliau dalam barisanrasulullah
SAW. Ya allah jadikanlah kami ini generasi generasi yang rabbani, genera
si yangdisetiap derap langkah kami, disetiap desah navas kami,
setiap gontai
langkahd a n   a y u n a n   t a n g a n   k a m i   s e l a l u   b e r l a n d a s k a n   k e
p a d a   a l q u r ’ a n   d a n   h a d i s t sehingga bahagia hidup dunia dan
akhirat. Ya allah yang maha pemberi, berikanlah secercah cahaya dalam 
qalbu kami,d a l a m   s e t i a p   f i k i r a n ,   u c a p a n   d a n   p e r b u a t a n   k a m i ,  
s e r t a   n a n t i   d i d a l a m   k u b u r kami, ya allah jadikanlah kami
cahaya yang menerangi didalam kebaikan
dank e b a j i k a n   b a g i   d i r i   k a m i ,   k e l u a r g a ,   b a n g s a ,   n e g a r a ,   m a u
p u n   k a m p u s   t e r c i n t a kami
ini. Ya allah manfaatkanlah untuk dirikami sendiri apa yang telah engkau 
ajarkankepada kami, dan ajarilah aku apa yang bermanfaat bagi kami,
dan limpahkanlahrizqi berupa ilmu yang bermanfaat bagi kami,
tambahkanlah ilmu kepada kami,

Anda mungkin juga menyukai