Anda di halaman 1dari 7

NAMA PELAJAR: ……………………………………………………… KELAS: …………….

SMK KG PASIR PUTEH

IPOH.PERAK.
T4
PENILAIAN KURIKULUM 1

TAHUN 2020

PENDIDIKAN ISLAM1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagain : Bahagian A ,B,C,D dan E .

2. Jawab semua soalan dalam ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak


BAHAGIAN A ( 20 MARKAH )

BIDANG AL –QURAN

AYAT HAFAZAN TINGKATAN 4 : SURAH AL AN’AM AYAT 162-163

1. SUSUN AYAT : Tulis jawapan dengan hanya menuliskan susunan nombor yang betul sahaja.

1 َ‫َوَأن َ۠ا َأ َّو ُل ۡٱل ُم ۡسلِ ِمين‬

2 َ‫َو َم َماتِي هَّلِل ِ َربِّ ۡٱل ٰ َعلَ ِمين‬

3 ‫اي‬ َ ‫قُ ۡل ِإ َّن‬


َ َ‫صاَل تِي َونُ ُس ِكي َو َم ۡحي‬

4 ُ ‫اَل َش ِريكَ لَ ۖۥهُ َوبِ ٰ َذلِكَ ُأ ِم ۡر‬


‫ت‬

(162:‫) سوره االنعام‬ [ 4 markah ]

Jawapan :_____________________

2. Jelaskan tiga intisari ayat 162 – 163 Surah Al – An’am .

I.______________________________________________________________________________

II.____________________________________________________________________________

III._____________________________________________________________________________

[ 6 markah ]

BIDANG : HADIS

• ‫اج َت ِن ُبوا‬ ْ : ‫صلَّى هَّللا ُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َقا َل‬َ ِّ‫عنْ َأ ِبي ه َُري َْر َة َرضِ َي هَّللا ُ َع ْن ُه َعنْ ال َّن ِبي‬
ِّ ‫ش ْر ُك ِباهَّلل ِ َوال‬
ُ ‫س ْح ُر َو َق ْتل‬ ِّ ‫ ال‬:َ ‫سول َ هَّللا ِ َو َما هُنَّ ؟ َقال‬ ُ ‫ َيا َر‬: ‫ َقالُوا‬. ‫ت‬ ِ ‫وب َقا‬
ِ ‫الس ْب َع ا ْل ُم‬
َّ
ِ ‫الز ْح‬
‫ف‬ َّ ‫ِيم َوال َّت َولِّي َي ْو َم‬ ِ ‫الر َبا َوَأ ْكل ُ َم‬
ِ ‫ال ا ْل َيت‬ ِّ ُ ‫س ا َّلتِي َح َّر َم هَّللا ُ ِإاَّل ِبا ْل َح ِّق َوَأ ْكل‬ِ ‫ال َّن ْف‬
‫ت ا ْل َغافِاَل ت‬ ِ ‫ت ا ْل ُمْؤ ِم َنا‬ ُ ‫و َق ْذ‬.َ
َ ‫ف ا ْل ُم ْح‬
ِ ‫ص َنا‬

(‫)متفق عليه‬
Arahan : Bulatkan jawapan yang betul.

1 Manakah di antara berikut adalah akibat perbuatan syirik kepada individu?


A Mengurangkan iman
B Membatalkan akidah
C Hidup tidak tenteram
D Memutuskan silaturrahim

2 Di antara contoh syirik jali ialah


A riak
B tidak mengakui balasan di akhirat
C menyembah bulan, bintang atau matahari
D membuang ancak bagi menghalau hantu

3 Orang yang mengamalkan perbuatan syirik dinamakan


A kafir
B munafik
C murtad
D musyrik

4 Syirik khafi ialah syirik yang dilakukan


A secara terbuka
B secara sembunyi
C secara bertafakur
D secara terang-terangan

5. Akibat lari dari medan perang

I akan menerima pembalasan di akhirat


II dipandang hina oleh musuh Islam
III merendahkan martabat Islam
IV terselamat dari dibunuh

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

6 Di antara syarat bagi seseorang yang menuduh orang lain berzina ialah
A mumaiyyiz
B tidak dipaksa
C dua orang saksi
D tidak mengetahui haramnya qazaf

7 Perbuatan menuduh seseorang yang baik berzina tanpa saksi dinamakan

A liwat
B lian
C zihar
D qazaf

8. Hukuman bagi orang yang melakukan qazaf iala

A 40 kali sebatan
B 80 kali sebatan
C 100 kali sebatan
D rejam sampai mati

9.
Berikut adalah kesan amalan sihir kepada masyarakat kecuali

A menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik


B memecahbelahkan masyarakat
C menimbulkan pergaduhan
D mendatangkan fitnah

10 Mengapakah amalan sihir boleh membatalkan iman?

I Menafikan kekuasaan Allah S.W.T


II Memecahbelahkan masyarakat
III Meminta pertolongan daripada kuasa ghaib atau syaitan
IV Mendatangkan penyakit fizikal atau mental kepada mangsanya

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

BAHAGIAN B ( 8 MARKAH )

BIDANG AKIDAH ( AL MUNTAQIM DAN AL JABBAR )

1.Nyatakan maksud Al Muntaqim dan Al Jabbar dari segi Bahasa .

Al Muntaqim Al - Jabbar

( 2 Markah )

2.Nyatakan satu dalil naqli Allah bersifat Al Muntaqim .

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

( 2 Markah )
2.
Gejala buli sering berlaku dalam kalangan remaja pada masa kini
sehingga meresahkan hati para ibu bapa dan guru .

Sebagai seorang pelajar yang bertanggungjawab , bagaimanakah anda menasihati rakan –


rakan yang terlibat dengan kes buli ini dengan mengaitkan sifat Al –Muntaqim .

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

( 4 Markah )

BAHAGIAN C ( 6 MARKAH )

BAHAGIAN FEKAH :

1.Nyatakan maksud Haji dan Umrah dari segi Bahasa dan Istilah

Haji Umrah
Istilah : Istilah :

( 2 Markah )

3. Jelaskan dua syarat wajib bagi Ibadat Haji .

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

( 4 Markah )
BAHAGIAN D ( 8 MARKAH )

1. Jelaskan secara ringkas riwayat hidup Saidina Abu Bakar .

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

( 2 Markah )

2.Jelaskan dua sifat peribadi Saidina Umar bin Al- Khattab .

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
( 2 markah )

3. Jelaskan dua sumbangan Saidina Umar terhadap bidang pentadbiran ( politik )

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
( 4 Markah )

BAHAGIAN E ( 8 MARKAH )

BIDANG : AKHLAK ISLAMIAH

1. Nyatakan pengertian bersikap benar .

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
( 2 Markah )

2. Jelaskan satu contoh bersikap benar dalam perkara yang berikut .

a ) Tutur kata

________________________________________________________________________________

( 2 Markah )
3.
َّ ‫قُ ِل ا ْل َح‬
‫ق َوِإنْ َكانَ ُم ًّرا‬

“Katakan kebenaran, sekalipun itu pahit”.

3.Berdasarkan hadis di atas , sebagai seorang anak , bagaimanakah anda menghayati hadis di

atas dalam kehidupan seharian anda .

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

( 4 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh

…………………………………… …………………………………. ………………………………………….


Zainatul Azean bt Zulkifli Pn.Siti Zabidah bt Karim
Guru Kanan Kemanusiaan
SMK Kg Pasir Puteh,Ipoh.

Anda mungkin juga menyukai