Anda di halaman 1dari 13

PERINGATAN PENTING Latihan Industri ini dijalankan dalam tempoh semester khas dan merupakan keperluan kursus di Fakulti

Alam Bina. Ianya mengandungi dua (2) bahagian iaitu:

4)

Sekiranya bercuti dengan kebenaran (kerana sakit atau kecemasan), sertakan sijil sakit (MC) dan nyatakan dalam diari log pada tarikh berkenaan. Pelajar tidak dibenarkan bertukar tempat latihan tanpa kelulusan Penyelaras dan Ketua Jabatan. Seorang pensyarah akan melawat pelajar dan membuat penilaian prestasi semasa tempoh latihan. Prestasi anda akan dinilai oleh majikan/penyelia tempat anda menjalani latihan melalui Borang Penilaian Latihan Industri (LI -2/07). Pelajar harus mempastikan borang ini diisi oleh majikan/penyelia dan di fax serta diposkan ke jabatan pada minggu ke 7 dan selewat-lewatnya pada hujung minggu ke 8.

(a) (b)

Menyempurnakan Latihan Industri selama tempoh yang ditentukan oleh setiap jabatan. Menghantar Rekod Latihan Industri yang sempurna.

5)

6)

Pelajar diminta tidak memandang ringan latihan ini dan hendaklah sentiasa menjaga nama baik universiti. Senat Universiti telah meluluskan satu garis panduan tindakan bagi pelajar yang tidak memenuhi keperluan Latihan Industri mereka. Antara kandungan garis panduan tersebut ialah:

7)

1) Jika seorang pelajar tidak menjalani


Latihan Industri dengan sepenuhnya, dan alasan yang diberi tidak dapat diterima oleh pihak jabatan, pelajar berkenaan TIDAK akan menamatkan pengajianya kecuali menjalani Latihan Industri semula.

PANDUAN MENYEDIAKAN REKOD LATIHAN INDUSTRI 1. PENGENALAN Panduan ini bertujuan membantu anda memenuhi syarat syarat dan peraturan menyediakan Rekod Latihan Industri.

2) Jika seseorang pelajar telah menjalani


Latihan Industri dengan sepenuhnya tetapi tidak menyerahkan Rekod Latihan Industri atau pelajar berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan tidak menyerahkan rekod tersebut, pelajar dikehendaki mengulangi keseluruhan Latihan Industri. PERKARA PERKARA PENTING DALAM LATIHAN INDUSTRI

2. FORMAT REKOD 2.1. Rekod latihan hendaklah ditaip dengan


rapi seperti kehendak berikut:

a. Kertas taip berukuran A4 dan berat


minima 70 gram. b. Pada sebelah muka sahaja.

1)

Pastikan pelajar melengkapkan Kad Maklumat Pelajar Semasa Latihan (LI 1/07) dan poskan kepada Penyelaras Latihan Industri Jabatan masing-masing dalam masa dua minggu dari tarikh penempatan. Pelajar hendaklah membuat catatan rekod latihan setiap hari bekerja di dalam dairi log yang disertakan. Dapatkan pengesahan penyelia pada hari bekerja terakhir setiap minggu. Sekiranya bertukar penyelia, sila maklumkan kepada Penyelaras Latihan Industri Jabatan.

c. Langkau 11/2 barisan (one and one


half spacing)

d. Font bersaiz 11 dari jenis Arial. Bagi


carta dan graf, sebarang saiz dibenarkan mengikut keperluan format dan ruang.

2)

2.2. Format setiap muka surat seperti 2.3.


yang ditunjukkan pada rajah A hendaklah dipatuhi. Rekod boleh ditulis sama ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu keseluruhannya.

3)

2.4. Sila rujuk kehendak jabatan untuk


penyediaan rekod.

2.5. Rekod hendaklah dijilid menggunakan


tape binding dengan pita hitam. Tidak perlu ring binding atau hard cover. Tebal rekod hanya lebihkurang 30 mukasurat sahaja.
Margin atas 4 sm Margin kanan 2.5 sm Margin kiri 4 sm Nombor mukasurat Margin bawah 2.5 sm

2.6.

b. Pengenalan - surat menyurat diantara universiti dan pihak syarikat c. Kesimpulan latihan industri oleh pelajar dalam tidak lebih dari 1000 perkataan. Kesimpulan boleh mengandungi perkaraperkara berikut: i. Jenis-jenis kerja yang dilakukan berkaitan dengan aktiviti syarikat. ii. Kaitan kerja yang dibuat dengan kursus yang diikuti. iii. Perkara perkara yang dipelajari dari penyelia, pekerja dan bahan bahan rujukan semasa menjalani kerja tersebut. iv. Perkakasan, kelengkapan peralatan dan perisian komputer yang digunakan semasa melaksanakan tugas tugas yang diarahkan. v. Masalah masalah yang dihadapi semasa perlaksanaan kerja dan cerapan umum tentang kecekapan dan pegurusan pelaksanaan kerja.

RAJAH A
3 JUMLAH NASKAH

3.1 Setiap

3.2

pelajar dikehendaki menyediakan satu naskah Rekod Latihan Industri sahaja untuk dikemukakan kepada jabatan.. Pelajar digalakkan supaya menyediakan satu naskah Laporan Latihan Industri yang dijilid untuk simpanan dan kegunaan sendiri.

d. Jadual Analisis Diari Kerja e.


f. kursus seni bina yang telah diisi. Helaian diari log yang diisi dan disahkan oleh penyelia/majikan syarikat Latarbelakang projek yang berkaitan Penilaian pelajar tentang Latihan Industri dan syarikat tempat menjalani latihan melalui Borang Penilaian Pelajar ( LI-4/07)

PENYERAHAN REKOD

4.1 Naskah asal rekod yang telah lengkap


hendaklah dikemukakan kepada penyelia latihan di jabatan pada waktu bekerja minggu terakhir Latihan Industri. 6 KEHENDAK JABATAN SENI BINA Keperluan khusus untuk pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Seni Bina adalah seperti berikut: 1. Latihan Industri adalah selama lapan (8) minggu sahaja iaitu semasa semester khas 2. 2. Laporan mestilah disusun mengikut turutan berikut: a. Penghargaan

g.

3. Muka

hadapan dan belakang menggunakan kertas berwarna hijau muda (fancy paper).Di muka hadapan dicetak dengan keterangan berikut: Logo Universiti, Jabatan Seni Bina, Fakulti Alam Bina BAEA 2192 Rekod Latihan Industri

Nama Pelajar . No. Matrik .. Semester: .. Sesi: Nama, alamat dan no tel./fax/e-mel tempat latihan industri.

4. Pelajar

hanya perlu melampirkan pengenalan atau latarbelakang atau tajuk penuh kepada projek-projek yang berkaitan (separuh mukasurat untuk satu projek) dengan kerja-kerja ketika latihan industri tersebut. Tidak perlu melampirkan apa-apa lukisan.

Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mempastikan supaya rekod dan borang-borang LI-1/07 & LI-2/07 sampai kepada pihak jabatan pada masa yang ditetapkan. ----------@@@@@@@@@@@---------

on certain area. STUDENT NAME: NUR ATIKA BINTI ZAINAL

Analysis Of Work Diary Sheets For Students in Architecture Course


Matrix no: BEA
Code of training area 1.0 1.1 1..2 1..3 1..4 1..5 1.6 1..7

Note: Write total hrs per day/week work 0 9 0 0 2 7

AREA OF APPROVED INDUSTRIAL TRAINING EXPERIENCE PRELIMINARY SCHEMATIC DESIGN Investigation of site and checking survey drawings Site analysis report/drawing Preparation and analysis of clients brief Meeting with the authority on planning guidelines Preparing the schematic design presentation Computer software and development Meeting with client/consultants TOTAL DESIGN PROCESS Meeting with the authorities building dept., Fire brigade etc to obtained guidelines for design Working drawing for submission to authorities Meeting with supplier/ Involvement in materials selection Coordination of consultants work checking drawings Meeting with consultants/client Coordination meeting among design team members Attending seminar/talk/workshop TOTAL TENDER DOCUMENTATION STAGE Preparation and documentation of B.Q and other tender documents for main contracts, sub-contracts or contracts of supply Detail design drawing Specification and BQ information Project liaison meeting with employers and consultants TOTAL PROJECT MANAGEMENT AND OTHER WORKS Attending site meetings Minutes and report Letter writing/drafting Project/work valuation Amending drawings for construction Coordination with consultants/client Coordination with contractor Site visits -Taking photos/preparing report

Training Weeks 5

Total hours

/ /

/ / /

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 / /

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 /

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Preparation of interim valuations/payment certificates Preparation of variation order and final accounts TOTAL

4.9 4.10

&

WEEK NO: DATE: 30th May 20011 to 3rd June 2011 Diary Log Sheet Nature Of Professional Work Carried Out Check presentation (slide show) and print for shop office project Building plan fees calculation for shop office project Building plan fees calculation (contd) Draft plan (flat project) Develop plan for 2nd scheme Working drawing of mosque project Site visit of apartment mockup unit Working drawing of bungalow project Cont. working drawing elevations Cont. working drawing of bungalow Cont. schematic drawing of flat Edit schematic drawing for townhouse project Prepare drawings for client Meeting with client at Nusajaya Sketchup drawing for flat project Cont. skecthup Cont. working drawing of bungalow Ground floor plan for flat project Cont. sketchup Cont. working drawing of bungalow Code Of Training Area 3.3* 3.3* 1.5* 1.5* 2.2 4.1* 4.5 4.5 4.5 1.5* 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 4.5 1.5 1.6 4.5

Date 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 6/6

7/6

8/6 9/6 10/6

Time 11.00am 12.30am 4.00pm 5.30pm 9.00am 11.30am 11.30am 5.30pm 8.30am 5.30pm 11.15am 1.00pm 3.30pm 5.00pm 8.30am 1.00pm 2.00pm 5.30pm 8.30am 9.00am 9.00am 1.00pm 1.00pm 6.00pm 8.30am 10.30am 11.00am 1.30pm 2.00om 5.30pm 8.30am 5.30pm 8.30am 5.30pm 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.00pm 5.30pm

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature

WEEK NO: 6th June 20011 to 10th June 2011 Nature Of Professional Work Carried Out Cont. working drawing of bungalow Cont. schematic drawing of flat Edit schematic drawing for townhouse project Prepare drawings for client Meeting with client at Nusajaya Sketchup drawing for flat project Cont. skecthup Cont. working drawing of bungalow Ground floor plan for flat project Cont. sketchup Cont. working drawing of bungalow Code Of Training Area 4.5 1.5* 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 4.5 1.5 1.6 4.5

DATE: Diary Log Sheet

Date 6/6

7/6

8/6 9/6 10/6

Time 8.30am 9.00am 9.00am 1.00pm 1.00pm 6.00pm 8.30am 10.30am 11.00am 1.30pm 2.00om 5.30pm 8.30am 5.30pm 8.30am 5.30pm 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.00pm 5.30pm

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature

&

WEEK NO:

DATE: 13th June 20011 to 17th June 2011 Diary Log Sheet Code Of Training Area 1.5 3.3 3.2 1.5 2.2 3.3 3.2 3.3 4.5 4.5 1.5 2.5 1.5 3.3 3.3 3.3

Date 13/6 14/6

15/6 16/6 17/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6

Time 8.30am 11.00am 11.00am 4.30 8.30am 3.30pm 3.30pm 4.00pm 4.00pm 5.40pm 10.00am 5.00pm 5.15pm 5.30pm 8.30am 1.00pm 2.00pm 5.30pm 8.30am 5.30pm 8.30am 2.00pm 2.00pm 4.30pm 8.30am 5.30pm 10.00am 5.30pm 8.30am 5.30pm 8.30am 2.30pm

Nature Of Professional Work Carried Out Site plan for flat project Percentage from fee calculation (key in data and print) Signage for shop office project Cont. site plan and ground floor plan for flat project Drawing list for school project Specification for sales & purchase shop office Details drawing for school project Cont. specification for s&p Correct drawing of bungalow project Cont. bungalow project Prepare schematic drawing and perspective drawing of flat project Meeting with client at Bukit Indah Elevation for flat project Check specification for s&p shop office Correct drawing for s&p shop office Cont. s&p drawing and print

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature

WEEK NO: 20th June 20011 to 24th June 2011 Time 2.00pm 4.30pm 5.30pm 5.30pm 5.30pm 2.30pm Nature Of Professional Work Carried Out Prepare schematic drawing and perspective drawing of flat project Meeting with client at Bukit Indah Elevation for flat project Pc broke down Check specification for s&p shop office Correct drawing for s&p shop office Cont. s&p drawing and print Code Of Training Area 1.5 2.5 1.5 3.3 3.3 3.3

DATE: Diary Log Sheet

Date 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6

8.30am 2.00pm 8.30am

10.00am 8.30am 8.30am

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature

5 Date 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 4/7 5/7

&

WEEK NO: 27th June 20011 to 1th July 2011 Nature Of Professional Work Carried Out Check drawing Coloring drawing for double storey office project Correct section drawing for double storey office project Arrange and stamp tender drawing Cont. elevation for flat project Amend drawing for double storey office project Update sketchup drawing for flat project Lecturer coming to meet supervisor Arrange and stamp tender drawing Cont sketchup for presentation Edit drawing for power point presentation Edit drawing for power point presentation (contd) Edit drawing for power point presentation (contd) Coloring drawing for apartment project Cont. coloring drawing for apartment project Edit drawing for power point presentation (contd) Cont. coloring drawing for apartment project Edit drawing for power point presentation (contd) Develop site plan for flat project Prepare drawing of flat project for presentation

DATE: Diary Log Sheet Code Of Training Area 2.2 2.2 1.5 1.6

6/7

7/7 8/7 10/7

Time 9.00am 5.30pm 10.00am 4.30pm 4.30pm 5.40pm 10.00am 6.30pm 9.00am 5.00pm 11.30am 4.00pm 9.00am 12.30pm 2.00pm 3.00pm 8.30am 1.00pm 2.00pm 4.30pm 4.30pm 5.40pm 8.30am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.00pm 5.30pm 8.30am 5.30pm 8.30am 10.30am 10.30am 10.30am 4.30pm 3.00pm

1.6 1.6 1.6 1.6

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature

WEEK NO: 4th June 20011 to 10th July 2011 Time 12.30pm 3.00pm 1.00pm 4.30pm 5.40pm 1.00pm 4.00pm 5.30pm 5.30pm 10.30am 4.30pm 3.00pm Nature Of Professional Work Carried Out Update sketchup drawing for flat project Lecturer coming to meet supervisor Arrange and stamp tender drawing Cont sketchup for presentation Edit drawing for power point presentation Edit drawing for power point presentation (contd) Edit drawing for power point presentation (contd) Coloring drawing for apartment project Cont. coloring drawing for apartment project Edit drawing for power point presentation (contd) Cont. coloring drawing for apartment project Edit drawing for power point presentation (contd) Develop site plan for flat project Prepare drawing of flat project for presentation Code Of Training Area 1.6

DATE: Diary Log Sheet

Date 4/7 5/7

6/7

7/7 8/7 10/7

9.00am 2.00pm 8.30am 2.00pm 4.30pm 8.30am 2.00pm 4.00pm 8.30am

1.6 1.6 1.6 1.6

8.30am 10.30am 10.30am

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature

&

WEEK NO: 11th June 20011 to 15th June 2011 Nature Of Professional Work Carried Out Amend drawing for semi-d house Amend drawing for semi-d house (contd) Colour elevation of flat Amend drawing for semi-d house (contd) Meeting with bomba Amend drawing for semi-d house (contd) Coloring drawing for double storey office project Coloring drawing for double storey office project (contd) Coloring drawing for double storey office project (contd) Schematic drawing for another flat project Coloring drawing for double storey office project (contd) Edit new flat drawing for presentation Sketchup new flat Coloring drawing for shopping complex project Meeting with developers at Nusajaya Coloring drawing for shopping complex project (contd) Schematic plan for strata 100sqft Schematic plan for strata 100sqft (contd) Coloring drawing for shopping complex project (contd) Coloring drawing for double storey office project Code Of Training Area 4.5 4.5 1.6 4.5 2.1 4.5

DATE: Diary Log Sheet

Date 11/7

12/7

13/7 14/7

15/7 18/7

19/7 20/7

Time 10.30am 1.00pm 1.00pm 5.00pm 5.00pm 6.00pm 8.30am 10.30am 11.00am 12.30pm 1.00pm 3.00pm 3.30pm 5.40pm 8.30am 10.40 8.30am 9.30am 9.30am 2.30pm 2.30pm 5.30pm 8.30am 12.00pm 3.00pm 5.30pm 8.40am 10.00am 10.00am 12.00pm 2.00pm 4.30pm 4.30pm 5.40pm 8.30am 10.00pm 10.00am 6.00pm 8.30am 10.00am

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature

WEEK NO: 18th June 20011 to 22th July 2011 Time Nature Of Professional Work Carried Out Code Of Training Area

DATE: Diary Log Sheet

Date

Supervisors /Employers Remark

Supervisors/Employers Name and Signature

Students Signature