Anda di halaman 1dari 3

MODALITY

(Modals verbs)
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga
tugas ini dapat di selesaikan.terima kasih saya ucapkan kepada ibu jusnaini hasni selaku desen
pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama penulisan
makalah ini.
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi semangat dalam
pengerjaan makalah ini. Makalah ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus
diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan
dapat membantu dalam penulisan laporan selanjutnya agar lebih baik lagi. Semoga makalah ini
dapan menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.
JUDUL
KATA PENGANTAR ........................................................................I
DAFTAR ISI .....................................................................................II
BAB I .................................................................................................1
A. Latar belakang................................................................................................1
B. Rumus masalah................................................................................................1
C. Tujuan 1.............................................................................................................
BAB II ..................................................................................................................2
1.1.............................................................................................................. Definisi 2
1.2............................................................................................................ Modality 2
1.3................................................................................................. Ciri-ciri modals 3
1.4............................................................................................ Fungsi modal verb 3
1.5...........................................................................Modal yang sering di gunakan 3
1.6.....................................................................Jenis-jenis modals dan contohnya 4
1. Modals present.......................................................................................... 4
a. Will .....................................................................................................4
b. Shall ....................................................................................................4
c. Must ....................................................................................................5
d. May .....................................................................................................5
e. Can ......................................................................................................6

2. Modals past ...............................................................................................6


a. Wauld ..................................................................................................6
b. Should .................................................................................................7
c. Must/had to .........................................................................................7
d. Might ..................................................................................................7
e. Could ..................................................................................................8

1.7....................................................................... Rumus penggunaan modal verb 7


BAB II ................................................................................................................12
KESIMPULAN.................................................................................................. 12
BAB IV ...............................................................................................................13
DAFTAR PUSAKA ...........................................................................................13

Anda mungkin juga menyukai