Anda di halaman 1dari 7

Doa saat 

sujud terakhir
1. Diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.

"Allahumma inni as'aluka husnal khotimah."


Artinya:
"Ya Allah aku meminta kepada-Mu husnul khotimah."
2. Agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat.

"Allahummarzuqni taubatan nasuha qoblal maut."


Artinya:
"Ya Allah berilah aku rezeki taubat nasuha (atau sebenar-benarnya taubat)
sebelum wafat."
3. Agar hati kita ditetapkan di atas agamanya-Nya.
"Allahumma yaa muqollibal quluub tsabbit qolbi‘ala diinika."
Artinya:
"Ya Allah wahai sang pembolak balik hati, tetapkanlah hatiku pada agama-
Mu."

Doa Terhindar dari Fitnah


َ ‫ِك م َِن ْال َق ْو ِم ْال َكاف ِِر‬
‫ين‬ َ ‫ِين َو َنجِّ َنا ِب َرحْ َمت‬ َّ ‫َر َّب َنا الَ َتجْ َع ْل َنا ِف ْت َن ًة لِّ ْل َق ْوم‬
َ ‫الظالِم‬ ِ
Rabbanâ lâ taj‘alnâ fitnatal lil qaumidh dhâlimîn wa
najjinâ birahmatika minal qaumil kâfirîn
Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi
kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya)
orang-orang kafir.”

Zikir Dan Wirid Solat Fardhu


1. Astagfirullah hal azim allazi laa ila ha illa huwal hayyul
qoyyum wa atu bu ilaih. 3x
2. Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu
yuhyi wayumitu wahuwa ‘a laa kulli syai’in qadirr 3/10x
3. Allahumma ajirna minannarr 3/7x
4. Allahumma antassalam, wamin kassalam, Wa Ilayka ya ‘udussalam,
fahayyina rabbana bissalam, Wa adkhilnal Jannata daa rassalam,
tabarakta rabbana wata ‘aalaita ya zal jala li wal
5. Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm. Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn. Ar-
raḥmānir-raḥīm. Māliki yaumid-dīn. Iyyāka na‘budu wa iyyāka
nasta‘īn. Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm. Sirāṭallażīna an‘amta
‘alaihim, ghairil-magḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn 
6. Wa ila hukum ilaahum’ wahidullaa ila ha illa huwarrahmanurrahim 
7. Allaahu la ilaaha illa huwal hayyul Qayyum, la ta ‘khudzuhu sinatun
walaa naumun lahu maa fissamaawaati wama fil ardhi, man dzal
ladziiyasy fa ‘u ‘indahu illaa biidznih, ya ‘lamu maa baina aydiihim wa
maa khalfahum, walaayuhiithuuna bisyai-in min’ilmihi illaa bimaa syaa-
a, wasi’a kursiyuhus samaawaati wal ardhi, walaa yauuduhu
hifzuhumaa wa huwal’aliyuul ‘azhiim. 
8. Aamanar-rasulu bimaa unzila ‘ilaihi min robbih wal mu’minun
kullun Aamana billahi wa mala ikatihi wakutubihi wa rusulih
Laa nufarriqu baina ahadim-mirr-rusulih, wa qolu sami’na wa
atoghna ghufronaka rabbana wa ilaikal masirr 
9. Laa yukallifulla-hu nafsan illa wus ‘aha laha ma kasabat wa
‘alaiha maktasabat robbana laa tuahizznaa inn na sina au
akhto’ na rabbana wala tahmil ‘alainaa isran kama hamaltahu,
‘alallazi na min qoblina rabbana wala tuhammilna maa laa
thoqota lanabih waghfu ‘anna waghfirlana warhamna anta
maulana fansurna ‘alal qaumil kaafirin 
10. Syahidallahu innahu, laa ilaha illa huwa wal malaa ikatu wa
ulul ‘ilmi qaa imam bilqist. Laa ilaha illa huwal a’zii zul hakim 
11. ‘Innaddin na ‘indallah hil islam 
12. Qulillaahumma maalikal mulki, tu’til mulka man tasyaa’u,
watanzi’u mulka mimman tasyaa’u, watu ‘izzu man tasyaa’u,
watudzillu man tasyaa’u, biyadikal khoyru innaka ‘alaa kulii
syai’in qodiirun 
13. Tuwlijul layla finnahaari, watuwlijunnahaaro fil layli, wa
tukhrijul hayya minal mayyiti, watukhrijul mayyita minal hayyi,
watarzuqu man tasyaa’u bighoyri hisaabin 
14. Qul huwallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid wa lam
yuulad. Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad 
15. Qul A’uzu birabbil-falaq. Min syarri maa khalaq. Wa min syarri
ghasiqin izaa waqab. Wa min syarrin-naffasati fil-uqad. Wa
min syarri haasidin izaa hasad. 
16. Qul a’uzu birabbin-nas. Malikin-nas. Ilahin-nas. Min syarril-
waswasil-khannas. Allazii yuwaswisu fi sudurin-nas. Minal
jinnati wan-nas. 
17. Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm. Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn. Ar-
raḥmānir-raḥīm. Māliki yaumid-dīn. Iyyāka na‘budu wa iyyāka
nasta‘īn. Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm. Sirāṭallażīna an‘amta
‘alaihim, ghairil-magḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn 
18. Ilahirabbi subhanallah 
19. Subhaanallah 
20. Subhaanallahi wabihamdihi da ‘iman qo’imann abada 
21. Alhamdulillah (33x) 
22. Alhamdulillahi rabbil a’lamin ‘a laa kulli haalin’ wafi kulli haalin’
wanikmatin 
23. Allahuakbarr (33X) 
24. Allahu akbar kabiraw wal hamdulillahi kasiro wa subhanallahi
bukrotaw wa ashila, Laa ilaha illallahu wahdahu laa
syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu
wahuwa ‘alaa kulli syai-in qodir wa ilaihil masirr, wa laa haula
wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim, astagfirullahal ‘aziim. 

Doa Ringkas Solat Maghrib & Subuh


Selepas solat Maghrib, bacalah:

1. Allahumma Ajirnii Minan-nar (7 kali) 


2. Ya Muqollibal-Qulub, Tsabit Quluubana ‘Ala Diinik  
3. Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa SyariiKalah, Lahul-Mulku
Walahul-Hamdu, Yuhyi Wayumitu Wahuwa ‘Ala Kulli Syai’in
Qodir (10 kali)  

Bacaan Doa Setelah Sholat Fardhu


1. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdu Lillaahi Rabbil ‘Aalamiin.
Hamday Yu-Waafii Ni’amahuu Wa Yukaafi’u Maziidah. Yaa
Rabbanaa Lakalhamdu Wa Lakasy Syukru Ka-Maa
Yambaghiilijalaaliwajhika Wa ‘Azhiimisul-Thaanik.
2. Allaahumma Shalliwasallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadiw Wa
‘Alaa Aali Sayyidinaa Muhammad. Shala Atan Tun Ajihnaa Bíhaa
Minjamii’il Ahwaali Wal Aafaat. Wa Taqdhii Lanaa Bihaa Jamii’al
Haajaat.
Wa Tuthahhirunaa Bihaa Min Jamii’is Sayyi’aat. W Atarfa ‘ Un A A
Bihaa ‘Indaka ‘ A’laddarajaat. Wa Tuballighunaa Bihaa Aqshal
Ghaayaati Min Jamii’il Khairaatifil Hayaatiwa Ba’dal Mamaat.
Innahu Samii’un Qariibum Mujiibud Da’awaat Wayaa Qaadhiyal
Haajaat.
3. Allaahumma Innaa Nas’aluka Salaamatan Fitddiini Waddun-Yaa
Wal Aakhirah. Wa ‘Aafiya-Tan Fil Jasadi Wa Shihhatan Fil Badani
Wa Ziyaadatan Fil ‘Ilmi Wa Barakatan Firrizqi Wa Taub Atan
Qablal Maut Wa Rahm Atan ‘Indalmaut Wa Maghfiratan Ba’d Al
Maut. Allaahumma Hawwin ‘Alainaa Fii Sakaraatil Maut Wan
Najaata Minan Naari Wal ‘Afwa ‘Indal Hisaab.
4. Allaahumma Innaa Na’uudzu Bika Minal ‘Ajzi Wal Kasali Wal
Bukhli Wal Harami Wa ‘Adzaabil Qabri.
5. Allaahummainnaa Na’uudzu Bika Min ‘Ilmin Laa Yanfa’ W Amin
Qalbin Laa Yakhsya’ W Amin Nafsin Laa Tasyba’ Wamin Da’watin
Laa Yustajaabu Lahaa.
6. Rabbanagh Firlanaa Dzunuubanaa Wa Liwaa-Lidiinaa
Walimasyaayikhinaa Wa Limu’alli-Mienaa Wa Liman Lahuu H
Aqqun’ Alain Aa Wa Lim An Ahabba Wa Ahsana Ilainaa Wa
Likaaffatil Mus Limun A Ajma’iin.
7. Rabbanaa Taqabbal Minnaa Innaka Antas Samii’ul ‘Aliim, Wa Tub
‘Alainaa Innaka Antat Ta Wwa Abur Rahiim.
8. Rabbanaa Aatinaa Fiddunnyaa Hasanah, Wa Fil Aakhirati
Hasanah, Waqinaa ‘Adzaa Ban Naar.
9. Washallallaahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhamma-Din Wa’alaa Aalihiwa
Shahbihiiwa Sallam, Wal Hamdu Lillaahirabbil ‘Aalamiin.
1. Membaca Istighfar Dahulu

Sebelum berdoa, dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak tiga kali:

‫َأ ْستَ ْغفِ ُر هللاَ ْال َع ِظـي ِْم الَّ ِذيْ اَل اِلَهَ اِاَّل هُ َو ْال َح ُّي ْالقَيُّوْ ُم َوَأتُوْ بُ ِإلَ ْي ِه‬
"ASTAGHFIRULLAH HAL'ADZIM, ALADZI LAAILAHA ILLAHUWAL KHAYYUL QOYYUUMU
WA ATUUBU ILAIIH"

2. Dilanjutkan dengan membaca :

ُ ‫ك َولَهُ ْال َح ْم ُد يُحْ يِ ْي َويُ ِمي‬


‫ْت َوهُ َو َعلَى ُكلِّ َش ْيٍئ قَ ِد ْي ٌر‬ ُ ‫ لَهُ ْال ُم ْل‬،ُ‫ك لَه‬
َ ‫اَل ِإلَهَ ِإاَّل هللاُ َوحْ َدهُ اَل َش ِر ْي‬

"LAA ILAHA ILLALLAH WAKHDAHU LAA SYARIKA LAHU, LAHUL MULKU WALAHUL
KHAMDU YUKHYIIY WAYUMIITU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'INNQODIIR"

3. Memohon perlindungan dari siksa neraka, dengan membaca berikut 3 kali:

ِ َّ‫اَللَّهُ َّم َأ ِجرْ نِـى ِمنَ الن‬


‫ار‬
"ALLAHUMMA AJIRNI MINAN-NAAR" 3 x

4. Memuji Allah Dengan Kalimat

‫ـجاَل ِل‬
َ ‫اال‬ْ ‫َار ال َّساَل ِم تَبَا َر ْكتَ َربَّنَا َوتَ َعالَيْتَ يَا َذ‬
َ ‫َاربَّنَا بِال َّساَل ِم َواَ ْد ِخ ْلنَا ْالـ َجنَّةَ د‬ َ ‫ َو ِم ْن‬،‫للَّهُ َّم َأ ْنتَ ال َّسالَ ُم‬
َ ‫ َوِإلَ ْي‬،‫ك ال َّساَل ُم‬
َ ‫ك يَعُوْ ُد ال َّساَل ُم فَ َحيِّن‬
ْ ْ
‫واِإل ك َرام‬.َ
"ALLAHUMMA ANGTASSALAM, WAMINGKASSALAM, WA ILAYKA YA'UUDUSSALAM
FAKHAYYINA RABBANAA BISSALAAM WA-ADKHILNALJANNATA DAROSSALAAM
TABAROKTA RABBANAA WATA'ALAYTA YAA DZALJALAALI WAL IKRAAM"

5. Membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi

Membaca Surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan membaca Ayat Kursi (Al-Baqarah :
255)
‫ت َو َمافِي‬ ِ ‫ لَهُ َمافِي ال َّس َما َوا‬،‫ هللَا ُ اَل ِإلَهَ ِإاَّل هُ َو ْال َح ُّي ْالقَيُّو ُم اَل تَْأ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َّواَل نَوْ ٌم‬.‫َّحي ِْم‬
ِ ‫ بِس ِْم هللاِ الرَّحْ َم ِن الر‬.‫ان ال َّر ِج ِيم‬ ِ َ‫َأعُو ُذ بِاهَّلل ِ ِمنَ ال َّش ْيط‬
ِ ‫ َو ِس َع ُكرْ ِسيُّهُ ال َّس َما َوا‬،‫ض َمن َذا الَّ ِذيْ يَ ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ ِإاَّل بِِإ ْذنِ ِه يَ ْعلَ ُم َمابَ ْينَ َأ ْي ِد ْي ِه ْم َو َما َخ ْلفَهُ ْم َواَل يُ ِح ْيطُونَ بِ َش ْي ٍء ِّم ْن ِع ْل ِم ِه ِإاَّل بِ َما َشآ َء‬
‫ت‬ ِ ْ‫اَْألر‬
ْ ْ ُ ْ
‫ض َواَل يَـؤ ُدهُ ِحفظهُ َما َوه َُو ال َعلِ ُّي ال َع ِظ ْي ُم‬ ‫َْأل‬
َ ْ‫ َوا ر‬.

"Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa naum. Lahuu
maa fis samaawaati wa maa fil ardh. Man dzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih. Ya'lamu
maa bayna aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min 'ilmihii illaa bimaa
syaa-a. Wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal ardh walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa Wahuwal
'aliyyul 'azhiim."

6. Membaca Tasbih, Tahmid, Takbir, dan Tahlil

Membaca kalimat Tasbih 33 kali


ِ‫ُسب َْحانَ هللا‬
"SUBHANALLAH" 33x

Membaca kalimat Tahmid 33 kali


ِ ‫ْال َح ْم ُدهلِل‬
"ALHAMDULILLAH" 33x

Membaca kalimat Takbir 33 kali


‫هللاُ اَ ْكبَ ُر‬
"ALLAHU AKBAR"

Membaca kalimat Tahlil 33 kali


ُ‫اَل اِ ٰلهَ اِاَّل هللا‬
"LAILAHA ILLALLAH"
Baca juga:Doa Sebelum dan Sesudah Makan, Serta
Adabnya

7. Membaca Doa Berikut

Setelah selesai berdzikir, maka membaca doa setelah sholat berikut

‫بِس ِْم هَّللا ِ الرَّحْ َم ِن ال َّر ِحيم‬

َ‫َظي ِْم س ُْلطَانِك‬


ِ ‫ك ْال َح ْم ُد َك َما يَ ْنبَ ِغ ْي لِ َجالَ ِل َوجْ ِهكَ ْال َك ِري ِْم َوع‬
َ َ‫ يَا َربَّنَا ل‬.ُ‫ َح ْمدًا ي َُوافِ ْي نِ َع َمهُ َويُ َكافُِئ َم ِز ْي َده‬. َ‫اَ ْل َح ْم ُد هَّلِل ِ َربِّ ْال َعالَ ِم ْين‬

"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN


YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA
YAN BAGHHI LIJALAALI WAJHIKA WA'AZHIIMI SULTHAANIKA."

‫اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد‬

"ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA


MUHAMMAD".

َ‫ص ْي َر نَا يَا هللَا يَا َربَّ ْال َعا لَ ِم ْين‬


ِ ‫ضرُّ َعنَا َوتَ َخ ُّشوْ َعنَا َوتَ َعبُّ َدنَا َوتَ ِّم ْم تَ ْق‬
َ َ‫صيَا َمنَا َو ُر ُكوْ َعنَا َو ُسجُوْ َدنَا َوقُعُوْ َدنَا َوت‬ َ ‫اَللَّهُ َّم َربَّنَا تَـقَـبَّلْ ِمنَّا‬
ِ ‫صالَتَنَا َو‬

"ALLAHUMMA RABBANAA TAQABBAL MINNAA SHALAATAANA WASHIYAAMANAA


WARUKUU'ANAA WASUJUUDANAA WAQU'UUDANAA WATADLARRU'ANAA,
WATAKHASYSYU'ANAA WATA'ABBUDANAA, WATAMMIM TAQSHIIRANAA YAA ALLAH
YAA RABBAL'AALAMIIN".

َ‫ضلَ ْمنَا َأ ْنفُ َسنَا وَِإ ْن لَ ْم تَ ْغفِرْ لَنَا َوتَرْ َح ْمنَا لَنَ ُكوْ ن ََّن ِمنَ ْالخَ ا ِس ِر ْين‬
َ ‫َربَّنَا‬

"RABBANA DZHALAMNAA ANFUSANAA WA-INLAMTAGHFIR LANA WATARHAMNAA


LANAKUUNANNA MlNAL KHAASIRIIN".

‫َربَّنَا َوالَ تَحْ ِملْ َعلَ ْينَا ِإصْ رًا َك َما َح َم ْلتَهُ َعلَى الَّ ِذ ْينَ ِم ْن قَ ْبلِنَا‬

"RABBANAA WALAA TAHMIL'ALAINAA ISHRAN KAMA HAMALTAHUL'ALAL LADZIINA


MIN QABLINAA."

َ‫ َواعْفُ َعنَّا َوا ْغفِرْ لَنَا َوارْ َح ْمنَا َأ ْنتَ َموْ الَ نَا فَا ْنصُرْ نَا َعلَى ْالقَوْ ِم ْال َكا فِ ِر ْين‬,‫طا قَتَا لَنَا بِ ِه‬
َ َ‫َربَّنَا َوالَ تُ َح ِّم ْلنَا َما ال‬

"RABBANAA WALAA TUHAMMILNAA MAALAA THAAQATA LANAA BIHII WA'FU'ANNAA


WAGHFIR LANAA WARHAMNAA ANTA MAULAANAA FANSHURNAA 'ALAL QAUMIL
KAAFIRIIN".

ُ‫ك َرحْ َمةً ِإنَّكَ َأ ْنتَ ْال َوهَّاب‬


َ ‫َربَّنَا الَ تُ ِز ْغ قُلُوْ بَنَا بَ ْع َد ِإ ْذ هَ َد ْيتَنَا َوهَبْ لَنَا ِم ْن لَّ ُد ْن‬

"RABBANAA LAA TUZIGH QULUUBANAA BA'DA IDZHADAITANAA W'AHABLANAA MIN


LADUNKA RAHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAAB".

ِ ‫ت َأَأْل حْ يَآ ِء ِم ْنهُ ْم َواَْأل ْم َوا‬


‫ اِنَّكَ َعلَى قُلِّ ثَ ْي ٍءقَ ِدي ِْر‬,‫ت‬ ِ ‫ت َو ْال ُمْؤ ِمنِ ْينَ َو ْال ُمْؤ ِمنَا‬
ِ ‫َربَّنَا ْغفِرْ لَنَا َولِ َوالِ ِد ْينَ َولِ َج ِمي ِْع ْال ُم ْسلِ ِم ْينَ َو ْال ُم ْسلِ َما‬

"RABBANAGHFIR LANAA WALIWAALIDINAA WALIJAMI'IL MUSLIMIIN WALMUSLIMAATI


WAL MU'MINIINA WALMU'MINATI. AL AHYAA-I-MINHUM WAL AMWAATI, INNAKA ALAA
KULI SYAI'N QADIIR".

َ ‫َربَّنَا آتِنَا فِي ال ُّد ْنيَا َح َسنَةً َوفِي ْاآل ِخ َر ِة َح َسنَةً َوقِنَا َع َذ‬
ِ َّ‫اب الن‬
‫ار‬

"RABBANAA AATINAA FIDDUNYAA HASANATAN WAFIL AAKHIRATI HASANATAN


WAQINAA ADZAABAN-NAAR".

ِ ‫اللهم اغفر لنا ذنوبناوكفرعنا سيئاتنا وتوفنا َم َع اَأْل ب َْر‬


‫ار‬

"ALLAHUMMAGHFIRLANAA DZUNUUBANAA WAKAFFIR ANNAA SAYYIAATINAA


WATAWAFFANAA MAALABRAARI".

َ‫ َو ْال َح ْم ُد هلِل ِ َربِّ ْال َعالَ ِم ْين‬، َ‫ َو َسالَ ٌم َعلَى ْال ُمرْ َسلِ ْين‬، َ‫صفُوْ ن‬
ِ َ‫ك َربِّ ْال ِع َز ِة َع َّما ي‬
ِ ِّ‫ُس ْب َحانَ َرب‬

"SUBHAANA RABBIKA RABBIL I'ZZATI AMMAA YASHIFUUNA WASALAAMUN 'ALAL


MURSALHNA WAL-HAMDU LILLAAHI RABBIL'AALAMIINA".

Anda mungkin juga menyukai