Anda di halaman 1dari 8

Nama

Kelas

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2O1I

BAHASA MELAYU. PENULISAN (SK) TAHUN 6


Julai

0t2
Satu jam lima belas

1|jam

minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang


disediakan.

Untuk Ke gunaan

P emeriksa

2.

Kertas soalan ini mengand,ungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, danBaha$anC.

Kod Pemeriksa:
Bahagian

3.

Kantu dikehendaki menjawab


bahagian.

ketiga-tiga

No. Soalan

Markah

A
B

4.

SoJlan 3.
5.

Bagi Bahagian B, kamu boleh mernilih sama ada menjawab Soalan l, Soalan 2, atau

dihantar bersama- sama kertas s oalan.

yang disediakan dalam kertai soalan 1ni. Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksann. Helaian tambahan (jik" ada) hendaklah diikat dan

.lawapar-t kamry hen-daklah ditulis pa.da ruangan

c
JUMLAH
60

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

aL2

I Lihat sebelah

0L2

Bahagian A

| 10 markahl
I Masa dicadangkan

: 15 minit I

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis lima ayat ltang lengkap tentang gambar di bawalt.

:lf

t, 1,'I

tl i s

i i,
:
?

t l

5
n

:i

Hori

0L2

PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN). THN 6

012

Bahagian A

10 at2
I Lihat sebelah

PAHANG (SK) . B. MELAYU (PEN) . THN 6

4
Bahagian B

012

130 markahl

Masa dicadangkan : 40 minit]

Pilih

satu daripada tajuk-taiuk

it

bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya

tidak kurang dalipada 80 patah perkataan.

Tidak lama lagi anda akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
( r.rPSR ).

Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menceritakan bagaimana persiapan
anda menghadapi UPSR tahun ini.

ATAU \

Tulis sebuah karangan tentang " Cara-cara Menjaga Kesihatan Diri ',.

ATAU

Aku dalam perjalanan pulang dari sekolah. Cuaca pada hari itu sungguh panas dan
aku pun singgah di warung air batu. Sedang aku menikmati minumanku tiba-tiba , aku terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Aku pun..

Mulakan cerita karnu dengan

pun..........

otz

PAHANG (SK) . B. MELAYU (PEN) . THN 6

012

Bahagian B

No. Soalan

012

PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN). THN 6

t Lihat sebelah

0L2

30

012

PAHANG (SK) . B. MELAYU (PEN) . THN 6

012

Bahagian C

l2\) markalz)

f,.t\Iasa clicaciangkan : ).0

minitl

Tttiis lima pengajaran y'drt clapat'kamzt peroieh claripacla petikan Ci batvah.


Panjangm;a jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
TrLlis

jawapan kamu dalam

satLL

perenggan.

Selesai mengikuti kelas tambahan Bahasa Mela.v'-u. murid-murid Tahun 6 Bestari

bersalaman sambil mengucapkan terima kasih kepada guru mereka. Rosnani dan Nora

menolong cikgu Faridah membarva buku-buku ke


pulang.

bilik guru" Selepas itu mereka

terus

Mereka berdua menunggang basikal den_qan berhati-hati. Rosnani


mengingati pesanan ibun,va agar rnenjaea diri dan berhati-hati r,valau

sentiasa

di mana berada.

Tiba di pertengahan ja1an, mereka terserempak den_san kawan mereka, Rosnah i'ang
sedang berjalan kaki kerana ketin-egalan bas untuk pulang.

iv{ereka bersimpati melihat Rosnah. Rosnani mempelaw'u *ornun membonceng


basikalny-a. Apabila sampai di rumah. Rosnah dan ibunya neilsucapkan terima kasih atas

bantuan mereka berdua. Ibu R.osnah mempelar,va mereka minum dahulu tetapi mereka

menolak pelalvaan itu den-9an sopan kerana ingin segera pulang. Mereka tidak mahu ibu
bapa mereka bimbang kerana pulang ler,vat. Nlereka pun meneruskan perjalanan ke

rumah masing-masin-s.

0r2

PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN).'iHN 6

t Lihat sebelah

0t2

Bahagian C

KERTAS SOALAN TAMAT


012
PAHANG (SK). B. MELAYU (PEN). THN 6