Anda di halaman 1dari 1

BELIA CEMERLANG IMPIAN NEGARA

Belia ialah golongan pemuda-pemudi yang berumur dalam lingkungan lima belas ke dua puluh lima tahun. Lebih dari separuh jumlah penduduk di negara ini terdiri dari golongan belia. Belia sering dilabelkan sebagai aset yang amat berharga bagi sesebuah negara. Sebagai golongan dominan yang berpengaruh, belia dijadikan tonggak bagi meneruskan kesinambungan pembangunan negara. Tidak hairanlah setiap negara mengimpikan untuk dapat melahirkan belia-belia cemerlang agar negara mempunyai masa depan yang lebih cerah dan terjamin. Belia cemerlang ialah belia yang bersikap positif seperti mahir dalam pengurusan diri, amalan rohani, berorganisasi, memimpin dan sebagainya. Namun, untuk melahirkan belia cemerlang bukanlah mudah. Semua pihak dalam masyarakat perlu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melahirkan, menyediakan dan membimbing belia agar menjadi insan yang cemerlang. Keperibadian mereka perlu dilentur dengan sebaik mungkin agar aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi berkembang secara seimbang. Kekuatan fizikal, agama, akal dan emosi perlu digilap secara berterusan agar menjadi lebih mantap dan unggul. Ibu bapa berperanan penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan positif para belia. Bidang pendidikan juga perlu diutamakan bagi melahirkan generasi berilmu, mapan dalam bidang akademik serta kemahiran-kemahiran lain yang bersesuaian dengan kebolehan mereka agar dapat mengasah potensi-potensi dan mengukuhkan lagi jati diri mereka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan 1 Ogos sebagai Hari Belia Kebangsaan iaitu sebagai pengiktirafan baginda terhadap pergerakan belia di negara ini. Penglibatan belia dalam persatuan akan dapat melahirkan belia pemimpin yang berkarisma, berdaya intelektual, di samping menggalakkan belia untuk berorganisasi dan berkomunikasi sesama sendiri. Baginda juga secara berterusan menyediakan kemudahan-kemudahan prasarana, infrastruktur, keperluan-keperluan dan bantuan-bantuan untuk menggalakkan lahirnya belia-belia cemerlang. Adalah diharapkan bahawa belia di negara ini akan dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, di samping melengkapkan diri agar menjadikan belia yang cemerlang. Belia perlu sedar bahawa tanggungjawab untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara serta usaha untuk memajukan negara berada di tangan mereka.

BELIA CEMERLANG IMPIAN NEGARA


Belia ialah golongan pemuda-pemudi yang berumur dalam lingkungan lima belas ke dua puluh lima tahun. Lebih dari separuh jumlah penduduk di negara ini terdiri dari golongan belia. Belia sering dilabelkan sebagai aset yang amat berharga bagi sesebuah negara. Sebagai golongan dominan yang berpengaruh, belia dijadikan tonggak bagi meneruskan kesinambungan pembangunan negara. Tidak hairanlah setiap negara mengimpikan untuk dapat melahirkan belia-belia cemerlang agar negara mempunyai masa depan yang lebih cerah dan terjamin. Belia cemerlang ialah belia yang bersikap positif seperti mahir dalam pengurusan diri, amalan rohani, berorganisasi, memimpin dan sebagainya. Namun, untuk melahirkan belia cemerlang bukanlah mudah. Semua pihak dalam masyarakat perlu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melahirkan, menyediakan dan membimbing belia agar menjadi insan yang cemerlang. Keperibadian mereka perlu dilentur dengan sebaik mungkin agar aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi berkembang secara seimbang. Kekuatan fizikal, agama, akal dan emosi perlu digilap secara berterusan agar menjadi lebih mantap dan unggul. Ibu bapa berperanan penting bagi menjamin pertumbuhan dan perkembangan positif para belia. Bidang pendidikan juga perlu diutamakan bagi melahirkan generasi berilmu, mapan dalam bidang akademik serta kemahiran-kemahiran lain yang bersesuaian dengan kebolehan mereka agar dapat mengasah potensi-potensi dan mengukuhkan lagi jati diri mereka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan 1 Ogos sebagai Hari Belia Kebangsaan iaitu sebagai pengiktirafan baginda terhadap pergerakan belia di negara ini. Penglibatan belia dalam persatuan akan dapat melahirkan belia pemimpin yang berkarisma, berdaya intelektual, di samping menggalakkan belia untuk berorganisasi dan berkomunikasi sesama sendiri. Baginda juga secara berterusan menyediakan kemudahan-kemudahan prasarana, infrastruktur, keperluan-keperluan dan bantuan-bantuan untuk menggalakkan lahirnya belia-belia cemerlang. Adalah diharapkan bahawa belia di negara ini akan dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, di samping melengkapkan diri agar menjadikan belia yang cemerlang. Belia perlu sedar bahawa tanggungjawab untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara serta usaha untuk memajukan negara berada di tangan mereka.