Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

10 Rabu 1/1/2020 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA


TAJUK: MANUSIA
STANDARD
KANDUNGAN
2.3 Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan
2.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan.
STANDARD 2.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian.
PEMBELAJARAN 2.3.5 Menjelaskan pemerhatian tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan.
PEMBELAJARAN
2. Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian.
KRITERIA
Murid berjaya menyiasat gerak balas manusia terhadap ransangan.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 43-44.
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang gerak balas terhadap ransangan.

AKTIVITI PDPC 4. Murid membuat Mari Uji ‘Gerak Balas terhadap Ransangan’ secara berkumpulan. (PAK21)
5. Murid membuat perbentangan hasil kerja kumpulan. (PBD)
6. Murid menjawab soalan dalam buku latihan. (KBAT)
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Bus Stop (Hentian Bas)


Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 43-44, alat dan bahan seperti halaman 45.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Berdikari
TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

10 Khamis 1/1/2020 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA


TAJUK: MANUSIA
STANDARD
KANDUNGAN
2.3 Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangsangan
2.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan.
STANDARD 2.3.4 Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan.
PEMBELAJARAN 2.3.5 Menjelaskan pemerhatian tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Menjelaskan pemerhatian tentang proses pernafasan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan
PEMBELAJARAN
atau lisan secara kreatif.
KRITERIA
Murid berjaya menyatakan tabiat-tabiat yang perlu dihindari supaya kerosakan deria dapat dielakkan.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 46.
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang kepentingan gerak balas dan tabiat yang mengganggu gerak balas
manusia.
4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Sayangi Organ Deria’ secara berkumpulan. (PAK21)
AKTIVITI PDPC
5. Murid membuat pembentangan di hadapan kelas. (PBD)
6. Murid menjawab soalan halaman 48 secara dalam kumpulan.(KBAT)
7. Murid menyalin semula soalan dan jawapan tersebut tersebut dalam buku latihan sains.
8. Murid menjawab semua soalan ‘Uji Minda’ dalam buku latihan sains sebagai kerja rumah.
9. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Stretch to Sketch (Lukis mengikut kreativiti)
Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 46-47, alat dan bahan halaman 48.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Bahasa Kesyukuran
TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai