Anda di halaman 1dari 3

JUDUL USULAN

MATAKULIAH E-LEARNING

USULAN MEDIA AJAR E-LEARNING

Pengusul :

Nama
NIP / NIDN:

INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA


Bulan, Tahun
Halaman Pengesahan

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
D. Manfaat

BAB II RANCANGAN MEDIA AJAR DARING


A. Identitas Mata Kuliah
B. Pengantar
C. Kontrak Kuliah
1. Tata tertib perkuliahan
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Referensi yang digunakan
4. Rencana Penugasan
5. Kriteria penilaian
D. Materi Teori
E. Materi Praktik
F. Soal Ujian Tengah Semester
G. Soal Ujian Akhir Semeste

BAB III JADWAL PELAKSANAAN


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Usulan MK Media Ajar : .........................................................


Pengusul
a. Nama Lengkap : .........................................................
b. NIP : .........................................................
c. Jabatan Fungsional : .........................................................
d. Jabatan Struktural : .........................................................
e. Fakultas/Jurusan : .........................................................
f. Alamat Institusi : .........................................................
g. Telpon/Faks./E-mail : .........................................................
h. Lama Penyusunan Media Ajar : ......... (bulan)
i. Pembiayaan : Rp. 5.000.000
(......................................)

Surakarta,...............

Mengetahui Pengusul

Dekan Fakultas

............................... ...........................

NIP.............. NIP................

Anda mungkin juga menyukai