Anda di halaman 1dari 1

DOA SEMUA MAJLIS

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬


ِ ‫صالَةُ َوال َّسالَ ُم َع َلى اَ ْش َر‬
‫ف‬ َّ ‫وال‬، َ ‫هلل َربِّ ْال َعا َل ِميْن‬ ِ ِ ‫اَ ْل َح ْم ُد‬
‫ك َخالَّ ُق‬ َ ‫ اَللَّ ُه َّم ِإ َّن‬.‫و َع َلى آلِ ِه َواَصْ َح ِاب ِه اَجْ َم ِعيْن‬، َ ‫ْالمُرْ َسلِيْن‬
ِ ْ‫ك َربُّ ْال َعر‬
‫ش‬ َ ‫ ِإ َّن‬، ‫ك َغفُ ْو ٌر َر ِحيْم‬ َ ‫ ِإ َّن‬، ‫ك َس ِم ْي ٌع َعلِيْم‬ َ ‫ِإ َّن‬، ‫ْال َع ِظيْم‬
. ‫ك ْال َبرُّ ْال َج َوا ُد ْال َك ِريْم‬ َ ‫ ِإ َّن‬، ‫ْال َع ِظيْم‬
Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak
menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran,
Engkalaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan,
kepada Engkaulah kembali segala urusan.

.. ‫اَللَّ ُه َّم َيا َك ِر ْي ُم َيا َر ِحيْم‬


Cucurilah rahmat dan rahimMu ke atas

MAJLIS PENUTUP KARNIVAL STEM SMKTR2


yang diadakan pada hari Ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya.

..‫َيا َفعَّا ُل لِ َما ي ُِريْد‬


Kami juga memohon perlindungan daripada Mu dari segala perkara yang boleh
mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami
dari berbuat taat kepada Mu. Kepada Mu jua kami serah segala urusan kami.

‫ َر َّب َنا آ ِت َنا ِفي‬.‫صيْر‬ ِ ‫ْك ْال َم‬ َ ‫ك َت َو َّك ْل َنا َو ِا َلي‬
َ ‫ْك اَ َن ْب َنا َو ِا َلي‬ َ ‫َر َّب َنا َع َل ْي‬
‫صلَّى هللا‬ َ ‫ َو‬.‫ار‬ ِ ‫ال ُّد ْن َيا َح َس َن ٍة َو ِفي اآل ِخ َر ِة َح َس َن ٍة َو ِق َنا َع َذابًا ال َّن‬
،‫ُ َع َلى م َُح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َواَصْ َح ِاب ِه َو َسلَّم‬
 

Anda mungkin juga menyukai