Anda di halaman 1dari 5

 

BORANG
PERATURAN PELANCONGAN SEKOLAH

Borang ini hendaklah disediakan dalam 1 salinan dan hendaklah sampai ke


 Jabatan Pelajaran Sarawak [u.p. Unit Perhubungan dan Pendaftaran ] sebulan
sebelum tarikh lawatan.

1. Nama Sekolah SK Nanga Pak, 96000 SIBU.


!. Nama Pengetua"#uru Besar $n%ik Julin ak Jimbat

&. Nama 'etua (ombongan $n%ik )uhammad *useri bin +li  ,P''-
. Nama Pegawai"#uru Pembantu
  .1 Nama Pegawai"#uru Pembantu "Pengiring

Bil. Nama Jawatan No. 'ad


Pengenalan
1. Julin Ak Jimbat Guru Besar 600101-13-6249

2. Muhd. Yuseri Ali P !60"22-13-"6!!

3. Ale# Antas Ak Bal$ P%&M !'042'-13-"011

4. Melissa (enn) P '"041'-13-"'36

". &li*a Bte Alai Guru '20909-13-"!02

6. Ja+,ueline P$l)+ar Guru !61012-13-"9!0

!. nsin Ak Barak Guru !3020"-13-"414

'. /urarahana hamsudin Guru Pemulihan '9020!-03-614'

9. /ad*ema Bte B$lhassan Guru '!0209-"2-"406

10. Geiana Glad)sha Guru 91110!-13-60''

11. in k (e$n Guru '60616-13-"463

12. /urdina Abdullah PPM '4012"-13-"43'

,sila lampiran di kertas berasingan jika ruang tidak men%ukupi -

/. /. 0ujuan awatan 

/.1 )emberi peluang kepada murid untuk menimba


pengalaman semasa
mengikut lawatan ini.
/.!)emberi peluang kepada peserta untuk menjejakan kaki
dan melihat sendiri Bandara2a 'u%hing dan tempat menarik.
/.&)embuka minda men2emai semangat ingin belajar melalui
lawatan ke beberapa buah 3nstitusi Pendidikan 0inggi.

1
 

/.)emenuhi masa lapang hujung tahun dengan akti4iti 2ang


dapat memberi faedah kepada murid.

5. Jenis 'enderaan Bas Ekspress No. Pendaftaran


*Ken!eraan persen!"r"an a!a#a$ %"!ak !"&enarkan'

6. 0empat7tempat 2ang dilawati


Tar"k$ Na(a !an A#a(a%
Na(a Te(pa% ar" H"ngga Pen)$
Te(pa% Ber(a#a(
'u%hing
+srama Biro ;anita
8sila rujuk jadual !& 9kt. !/
 Jln Sultan 0engah
lawatan !:1/ 9kt.!:1/
<&:/: 'u%hing
+S"#a ser%akan a!)a# #a-a%an
=. Pun%a Pendapatan ;ang
Bilangan )urid 1/ orang > () /: ? ()
6/:.::
Bilangan #uru 1! orang > () 1:: ? ()
1!::.::
Pun%a ain P3B#" Sekolah"Sumbangan ? ()
&:::.::
 /)(#a$  R1 2930.00
S"#a ser%akan &)k%"s)ra% pengesa$an pe(&"a4aan' "ka (en!apa% &an%)an
ke-angan !ar"pa!a 5rgan"sas" 
 a&a%an.7%$8 Pea&a% Pe#aaran aera$ !an #a"n#a"n'

<. Nama Pegawai"#uru 2ang diberi kuasa mengutip dan membelanjakan


wang
Na(a /a-a%an N5. Ka! A#a(a%
Pengena#an Ke!"a(an
$li@a binti +lai #uru 'elas '20909-13-"!02 S' Ng PakA Sibu
+le> +ntas ak Balo #uru"Bendah !'042'-13-"011 S' Ng PakA Sibu
ari



,0andatangan Pengetua"#uru Besar ,Cop (asmi
Sekolah-
PEN:ATA PERBELAN/AAN
P$(B$+NJ++N ()

 0+)B+N# P$N#+N#'U0+N ,B+S D+N +3N7+3N- &:::.::


,sumbangan-

B+*+(+N P+SP9(0,3NSU(+N )U(3DES0+F-!6>&.:: =1.:: ,kutipan


guruEmurid-

!
 

P$N#3N+P+N
1:=.:: ,kutipan guruEmurid-

'+S0+) F$$ 7

)+'+N [P+#3"0$N#+G G+(3")++)] 1:=:.:: ,


kutipan guruEmurid-

B+*+(+N )+SU' D+N +3N7+3N !&.::


,kutipan guruEmurid-

**/U1LAH8 23;<.00
**Anggaran per&e#anaan %"!ak &5#e$ (e#e&"$" p)n7a pen!apa%an perkara ='

A' NA1A AHLI RO1BONGAN

G)r) peng"r"ng  Kak"%angan %er#"&a%

B" Na(a Pen)$ U()  /a-a%a N5. KP A#a(a% N5. Te#


# r n
1. J5(/ A JMBA // Guru Besar  5::1:171&7 S' Ng PakA 019'346236
5!<
Sibu
!. M5%. Y5&7 A( &< P  65:/!!71&7 S' Ng PakA 019'360"!6
/566
Sibu
&. A(&8 A/A A BA( &6 P%&M 6=:!=71&7 S' Ng PakA 014''16912
/:11
Sibu
 M&(A (&//Y &: P  =/:1=71&7 S' Ng PakA 019'393909
/=&5
Sibu
/. &(:A B& A(A && Guru =!:<:<71&7 S' Ng PakA 014''3'060
/6:!
Sibu
5. JA;<5&(/& P(Y;A7P &< Guru 651:1!71&7 S' Ng PakA 014"9196!"
/<6:
Sibu
6. // A BA7A  ! Guru 6&:!:/71&7 S' Ng PakA 019'4'21'3
/1
Sibu
=.  /57=A7A%A/A !5 Guru =<:!:67:&7 S' Ng PakA 011160'9"64
%AM5/ Pemulihan 51=
Sibu

<.  /A:&MA B& != Guru =6:!:<7/!7 S' Ng PakA 016'"69292


B(%AA/ /:5
Sibu

1 G&>A/A G(AY%A ! Guru <111:671&7 S' Ng PakA 013'29!10!


5:==
:. Sibu
1 /G  (&/G !< Guru =5:51571&7 S' Ng PakA 016'00'91"
/5&
1. Sibu
1  /57/A AB5((A% &1 PPM =:1!/71&7 S' Ng PakA 014"92"9'6
/&=
!. Sibu

&
 

B' 1)r"!()r"! %er#"&a%

B" Na(a Pen)$ /an%"n U()r A#a(a% N5 KPS""#


# aBan La$"r
gsa
1 +)* +' +$H +N0+S P"3B+N 1: Sibu Ja2aA Sibu 0"1016-13-12'4

2 +N3$S+ J+U +' #9S30 P"3B+N 1: (h. 'asiA Sibu 0"100!-13-0!06

N9()++0* B0$ 1: (h. #eramanA


3 B$GI)US0+F+ P"3B+N Sibu
(9S$ND+ +' )$(+*+N# P"3B+N 1: S' Nanga PakA 0"0"24-13-0902
4
Sibu
US+3D B3N +)G+(3 ")$+* 1: S' Nanga PakA 0"1010-13-04"9
5 U Sibu
$(+ +' +N0G9N* 11 (h. #eramanA S' !!<!!:
6 "3B+N
Sibu
 J9SF3N+ #$(UD+ +' +N3 11 (h. #eramanA S' !!=<!&
7 P"3B+N
Sibu
8 +N#$3 +0+3 +' BUSU0 P"3B+N 1! (h. 'asiA Sibu S' 16<61

9 D+NN$ #(+)+N "3B+N 1! (h. JamitA Sibu  JJ.1&&/"!::&

 J9SGU+ +' +)B9 "3B+N 1! (h. #eramanA S' 11!/&<


10
Sibu
NU( F+(+G+N+G B0 P")$+* 1! S' Nanga PakA S' 15!//<
11 +)G+(3 U Sibu
(+SG3'+ +' )$(+*+N# P"3B+N 1! Sk Nanga PakA S' 1&:</<
12
Sibu
(+*)9ND +' 3)B+N "3B+N 1! (h. #eramanA S' 1&:<6/
13
Sibu
(9B3NS9N +DD3$ +' '+N+ "3B+N 1! (h. #eramanA S' =5:5&
14
Sibu
P$0$(US S$3N# 3+ "9(# 1! (h. 'asiA Sibu :&:6&11&:&&&
15 UU

JADUAL LAWATAN
Program Lawatan Sambil Belajar
Murid SK. Nanga Pak Sibu.
Tarik! " #$%&'%#'&( ) #(%&'%#'&( *Jumaat ) A!ad +
Peser%a

B"# /)(#a$ Ter#"&a% Tar"k$

1 1/ 9rang )urid

! 1! 9rang #uru " 'akitangan Sekolah " P3B#   !& 7 !/ "1:"!:1/

:6:: Sarapan Di Ta&)an /a4a  S%)%5ng T5-ns$"p


 

:=:: Ka(p)ng B)!a4a Sara-ak "un%h Damai"San%)&5ng Bea%h (esort

1:&: G)a Ang"n G)a Par"Ta(an Negara Bak5S1 SAINS

KUCHINGPOLITEKNIK 

1!&: un%h7 1/C Ba%) Ka-a

1=:: Shopping Comple> K Boule4ardA Summer )all

!1:: Dinner 7 Sunda2 )arket Satok ")embeli7belah Di ;isma Satok

Balik ke ;isma Biro ;anita 'PSUA 'u%hing

Har" Ke%"ga 8 <3;0<0;3 A$a!'

:6:: Che%k7out dari ;isma Biro ;anita 'PSU" Sarapan Di Pasar Pa!)ngan

:=:: awatan Jong Cro%odile Farm

Perjalanan Balik ke Sibu melalui 'ota Samarahan7Serian B2 Pass

11:: (ehat Di Serian Ba@aar 7 UNCG

1!:: Berhenti sekejap di Ba@aar ditepi Jalan 7 Ber"ng"n " Sg. Tenggang "


La7$a)  "

 /e#)k5ng, dsb
1&::
Ba#"k ke SK. Ng. Pak, S"&) .

Anda mungkin juga menyukai