Anda di halaman 1dari 7

POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL

C5303
TEORI STRUKTUR 2 Shahpri bin Sarpany (PKS) Zuraidah binti Ahmad (PPD) BIODATA PENULIS MODUL Rahimah binti Shahar (PPD) C5303 TEORI STRUKTUR 2

Nama Alamat

: Shahpri bin Sarpany

: Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Kuching KM 22, Jalan Matang 93050 Kuching, Sarawak. Telefon : 082 428796 ext. 224 e-mail Kelulusan : shahibah70@hotmail.com : Sarjana Pendidikan (UTM) BSc(Hons) Civil Engineering & Structure (Northeastern Univ., Boston) Diploma Kejuruteraan Awam (UTM)

Jawatan : Pensyarah Nama Alamat : Zuraidah binti Ahmad

: Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Port Dickson KM 14, Jalan Pantai 71050 Port Dickson Telefon :06 6625399 e-mail :Kelulusan : Sarjana Pembangunan Sumber Manusia (UNIMAS) BSc(Hons) Civil Engineering & Structure (Sheffield Univ., UK) Jawatan Nama Alamat : Pensyarah : Rahimah binti Shahar

: Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson KM 14, Jalan Pantai 71050 Port Dickson Telefon :06 6625399 ext. 151 e-mail :Kelulusan : Bsc(Hons) Kejuruteraan Awam (UTM) Diploma Kejuruteraan Awam (UTM) Jawatan : Pensyarah

SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR

Tajuk Modul

: _________________________

Kod Modul

: _____________

Nama Pelajar : _______________________ Kursus

No. Pendaftaran: ____________

: ____________________________________

Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda.

4 3 2 1

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju

Arahan : Tandakan pada ruangan skor yang dipilih. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELEMEN PENILAIAN A. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. B. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. Saya faham pada idea yang disampaikan. Cara persembahan idea adalah menarik. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. Gaya penulisan menarik. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Penggunaan modul ini menarik minat saya. 1 SKALA 2 3

GRID KURIKULUM Grid kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.

TOPIK Analisa Struktur Kerangka Boleh Tentu Statik (2-D) Anjakan Struktur Kerangka Boleh Tentu Statik (2-D) Analisa Struktur Kerangka Tidak Boleh Tentu Statik (2-D) Garis Imbas Rasuk Boleh Tentu Garis Imbas Kerangka Mudah Boleh Tentu

UNIT 1 4 6 7 10 8 9 2 5 3

Analisa Struktur Kerangka Boleh Tentu Statik (2-D) Unit 1 : Struktur Kerangka (2-D) Boleh Tentu Statik dan Daya Dalaman Unit 2 : Kaedah Sendi atau Sambungan Unit 3 : Kaedah Keratan Anjakan Struktur Kerangka Boleh Tentu Statik (2-D) Unit 4 : Kaedah Unit Beban Unit 5 : Pengaruh Suhu dan Ralat Pembikinan Analisa Struktur Kerangka Tidak Boleh Tentu Statik (2-D) Unit 6 : Analisa Struk. Tidak Boleh Tentu Statik (2-D) Garis Imbas Rasuk Boleh Tentu Unit 7 : Lakaran Garis Imbas (G.I) Untuk Rasuk Unit 8 : G.I Daya Riceh dan Momen Lentur Unit 9 : Momen Maksima Mutlak Garis Imbas Kerangka Mudah Boleh Tentu Unit 10 : Garis Imbas Kekuda Boleh Tentu Statik (4 jam) (2 jam) (3 jam) (2 jam) (6 jam) (4 jam) (2 jam) (2 jam) (2 jam) (2 jam)

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL Jika anda ingin mendapatkan manfaat sepenuhnya dari modul ini, sila ikuti semua arahan dan aktiviti yang disediakan.

1. 2. Contoh :

Modul ini terbahagi kepada sepuluh (10) unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama. Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada kod modul, unit dan halaman. 4 Halaman 4 Unit 1 Modul

C5303 / 1 /

3. 4. 5.

Isi kandungkan unit akan digunakan pada kulit muka hadapan unit berkenaan. Objektif am dan khusus unit dinyatakan pada halaman pertama. Baca dengan teliti. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut:INPUT Maklumat yang diperlukan oleh pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran disediakan di sini. Baca dengan teliti.

AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda. Anda perlu mengikutinya dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan. MAKLUM BALAS KEPADA AKTIVITI & PPENILAIAN KENDIRI Bahagian ini memberi peluang kepada anda untuk membuat semakan terhadap aktiviti yang telah dijalankan. PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit yang telah dipelajari.

6.

Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan sebelum mengikuti unit berikutnya dengan memahami INPUT, melaksanakan AKTIVITI yang disediakan sepenuhnya. dan menyemak MAKLUM BALAS kepada AKTIVITI setelah menjawab aktiviti

7. 8.

Proses pembelajaran secara berkumpulan amat digalakkan untuk meningkatkan tahap kefahaman anda di dalam mempelajari modul ini. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya hanya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda.

PENYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 6 yang mengikuti kursus Diploma Kejuruteraan Awam, Politeknik-Politeknik Malaysia. Ianya bertujuan untuk memberikan pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. PRA-SYARAT KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus dalam modul C4303 Teori Struktur Semester 5. OBJEKTIF AM Diakhir modul ini, para pelajar sepatutnya dapat: Mempelajari, mengenali jenis-jenis struktur boleh tentu tak boleh tentu statik. Mempelajari dan memahami konsep kaedah sendi dan keratan di dalam menganalisa Struktur Kerangka Boleh Tentu Statik (2-D). Mempelajari dan memahami kaedah Beban Unit berdasarkan Teorem Castigliano I di dalam menentukan anjakan Struktur Kerangka Boleh Tentu Statik (2-D) akibat daripada beban kenaan, suhu dan ralat pembinaan anggota. Mempelajari dan memahami kaedah Beban Unit berdasarkan Teorem Castigliano II di dalam menganalisa Struktur Kerangka Tidak Boleh Tentu Statik (2-D) lebihan dalaman dan luaran, bagi menentukan magnitud dan jenis - jenis daya dalam anggota kerangka. Mempelajari dan memahami konsep garis imbas untuk mengira daya tindakbalas pada penyokong, daya riceh maksima positif dan negatif, momen lentur maksima serta momen lentur maksima apabila rasuk dikenakan beban beregrak.

Mempelajari dan memahami konsep garis imbas untuk mengira magnitud dan jenis daya maksima apabila kerangka mudah boleh tentu statik dikenakan beban beregrak. PERALATAN DAN SUMBER YANG DIPERLU DIGUNAKAN SEMASA MENGIKUTI MODUL 1. Kalkulator. RUJUKAN 1. 2. 3. 4. R.C. Hibbeler (1995). Structural Analysis 3rd Edition. New Jersey: PrenticeHall, Inc. Zulkifli Md. Salleh dan Saiful Anuar A. Rahim (1991). Pengenalan Analisis Struktur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kenneth M. Leet (1988). Fundamentals of Structural Analysis. New York: Macmillan Publishing Company. F. K. Logie (1991). Structures Basic Theory With Wirked Examples. Thomas Nelson and Sons Ltd.