Anda di halaman 1dari 3

nAMA LLnCkA

nAMA kLClL/ AnCClLAn


1LMA1/ 1AnCCAL LAPl8

1LLLCn/ PAnuPCnL
ACAMA
kL8AnCSAAn
S1A1uS L8kAWlnAn Menlkah uuda/ !anda
1LMA1 1lnCCAL Sendlrl kosL/ konLrak
nC k 1
nC S l M
!LnlS kLLAMln rla
nU8UNGAN kLLUAkGA L/ U5IA ALAMA1
AAn
I8U
SAuuA8A 1
SAuuA8A 2
SAuuA8A 3
SAuuA8A 4
SAuuA8A 3
SAuuA8A 6
SAuuA8A 7
SAuuA8A 8
SAuuA8A 9
SAuuA8A 10
5UAMI/ I51kI
AnAk 1
AnAk 2
AnAk 3
AnAk 4
AnAk 3
1APun LuLuSAn
Su
SL1
SL1A
AkAuLMl/ unlvL8Sl1AS
8luAnC/ !LnlS LAMA ku8SuS 1APun LLM8ACA
!l I!l.I!.` `.` I!!`.! !III
1LMA1/ kC1A
!u8uSAn 1LMA1/ kC1A nAMA SLkCLAP
l..! l!l..` I!`!I!I.` !!'.l l I`!!'.l
1ldak Menlkah
lkuL Crana 1ua
WanlLa
LkLkIAAN LNDIDIkAN 1LkAknIk
!.. .l` .!`.`.` l .!`.`.I
`.` !l.!. .l` .!`.`.`l .!`.`.I
kode os
kode os
ALAMA1 LuA8 kC1A
ALAMA1 uALAM kC1A

8AnA5A MLNULI5
I!`!.!.` l.!.. .I`
MLM8ACA 8Lk8ICAkA MLNDLNGAkkAN
nAMA L8uSAPAAn
ALAMA1 L8uSAPAAn
!A8A1An AWAL
AkPl8
LAMA 8LkL8!A
!LnlS uSAPA/ L8uSAPAAn
nAMA A1ASAn LAnCSunC
ALASAn 8L8PLn1l
CA!l 1L8AkPl8
nAMA L8uSAPAAn
ALAMA1 L8uSAPAAn
!A8A1An AWAL
!A8A1An AkPl8
LAMA 8LkL8!A
!LnlS uSAPA/ L8uSAPAAn
nAMA A1ASAn LAnCSunC
ALASAn 8L8PLn1l
CA!l 1L8AkPl8
nAMA L8uSAPAAn
ALAMA1 L8uSAPAAn
!A8A1An AWAL
AkPl8
LAMA 8LkL8!A
!LnlS uSAPA/ L8uSAPAAn
nAMA A1ASAn LAnCSunC
ALASAn 8L8PLn1l
CA!l 1L8AkPl8
nAMA LLnCkA Pu8unCAn
nAMA LLnCkA Pu8unCAn
kANG ANG DAA1 DInU8UNGI DALAM kLADAAN MLNDL5Ak
ALAMA1/ 1LLLCn
UkAIkAN 1UGA5 DAN 1ANGGUNG IAWA8 ANDA ADA IA8A1AN ANDA ANG 1LkAknIk
8p
##$ % kepada 5|apakah kam| dapat menanyakan d|r| anda |eb|h |engkap )
ALAMA1/ 1LLLCn LkL8!AAn
s/d
8p
s/d
8p
s/d
!I`.`. I!!!J..`
n8I DAN kLGIA1AN WAk1U LUANG
%#"
A Ln!LLASAn
Apakah anda pernah beker[a dl Croup/ perusahaan lnl
bersedlakah anda beker[a dalam Lekanan dan
melaksanakan lkaLan ker[a wakLu LerLenLu ( konLrak)?
!enls peker[aan baaalmanakah vana Lldak anda sukal?
8lla dlLerlma berapa besar aa[l dan faslllLas apakah vana
anda harapkankan?
8lla dlLerlma kapankan anda blsa mulal beker[a?
lanasuna ke lapanaan?apa moLlvaslnva?
beker[a dl aroup/ perusahaan lnl?sebuLkan?
Apakah anda pernah menderlLa saklL keras/kecelakaann
beraL dan operasl?Apa dlmana dan kapan?
Apakah anda pernah men[alanl LesL pslkoloal/ slkoLesL?
bllamana dlmana dan unLuk Lu[uan apa?
8ersedlakah anda beker[a Leam dan berLuaas Ler[un
Apakah anda mempunval Leman/ sanak saudara vana
7
8
1luAk L81AnAAn
sebelumnva? 8lla dan sebaaal apa?
Apakah anda LerlkaL konLrak denaan perusahaan laln?
sebaaal apa?
Apakah anda mempunval peker[aan Samplnaan/ arL Llme
ulmana dan sebaaal apa?
Apakah anda keberaLan blla kaml mlnLa referensl
ke perusahaan LempaL anda pernah beker[a?
1
2
3
4
3
6
7
8
1
2
3
4
3
6
UkAIkAN nALnAL 5I1II ANG IADI kLkUA1AN ANDA DAN nALnAL NLGA1II ANG INGIN ANDA kLM8ANGkAN
PALPAL CSl1ll PALPAL nLCA1ll
uenaan lnl sava menvaLakan bahwa keLeranaan vana sava berlkan dlaLas benar lslnva uenaan menandaLanaanl
formullr lnl sava menvaLakan bersedla unLuk dl henLlkan apablla daLa vana sava Lullskan ke dalam formullr lnl
Lldak benar
Sldoar[o

ana menvaLakan
( )