Anda di halaman 1dari 2
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 65. SEMESTER SATU MINGGU BIDANG KEGIATAN He de 1 fienagember itenogembar tx oss a 2 [embuat Corak dan Rekzan_[Merbvat corakiehik catan 8 3 [Membentuk éan Membentuk dan membuat binaan arca, 79 7 engenal kat asin! itonghasikan moi balk dovipeda bahan alam 5 [Menoaanibar itenggambar oink cola a 6 |Membuat Corak dan Rekaan __{Membuat corak tekrik lkisan, a7 7 |Membeniak dan membuatbinsen [Menuet binaan boneka 7 ees eneanan coc Ba Tea RATS | gg 3 |menagambar tenggembarteknk etakan Bik 2 10 [Membuat Corak dan Rekaan __[Membuat corak teknik Kola 50-58 77 [Membeniuk dan mombuat bean |itemouat tinea asembia menggunekan bahan Kuper [2 fMenoonal ea raisons emovatakaren moter uk 179 [73 enagambar enggambar thik ol Ls» | 14 [Membuat Corak dan Rekaan —__[Membuat corek teknk ross {7 75. [Membenuk dan membuatbinaan | Membualbinean lat muzk madeh 1 16 |Mengenal kraf tradisianal |Membuat ukiran dari motif yang dipilih. 114-116 17 |Menggambar Menggambar menggunakan perisian komputer - | 78 _[ienouatCorac don Rekaan_[¥ombuat crak unuk hasan obok 72 |Menbentuk dan membuat binaan [\embentuk dan meribuat aa perfiasan di anti) 20 _[Mengorai wat vediionel temvateranan mudeh mengginekon benang bat | 21 |Menggambar Menggambar teknik capan 2 |iteonbuat Gorak Gan Rekean [Member orak etn ipaten don guntingan 550 29 [hemmenok san membvotvinoan [Rey eaey gan ons emu yane pets [ar ner dan manu onaan GTB ok Bets Uraby DeSean TaT Ya SEMESTER DUA Rujukan Boku vanieeu ewan KEOIATAN Ruabon Bu 26 © |Mengenal kraf tradisioné |Membuat lakaran reka bentuk tembikar. 17 27 |eerbuat cock ekaon trina co nik canpuran 2 iergerl wat waist honbal enor dpa ak $5 feng Riana ek moze 30 erat Coa con Rekaan | Merbuat ora dengan baron pede Korbver 31 |bembenik don rembvat naan” oine Poros bg aris et [32 |Mengenal kraftradisional IMemperkenalkan ukiran kayu. 11-119 [3 _[Mengoamber Menggambarteknic gurisan ~ 34” embvat Coa don Retaon | Menghasikan wot cork bends ao wa 25 [Membentuk dan mombuat naan’ |Menghasikan reka bentuk pembungkusans 36 |Mengenal kraf tradisional |Memperkenalkan tekat 37 |Wenopanbar ieriuat arbor cara naack 38 aru crak akaon ttonbuolokon ook tekik paaraninaing a 39 |Membentuk dan membuat binaan _|Membentuk gelang tangan hiasan dir 40 |Mengenal kraf tradisional |Membuat anyaman kelarai mudah |__ 95-100 1 41 |Menggembar IMenggambar menggunakan elemen asas senireka. | 2 ]lenust Cora dor Rakaan_Nengasitan crak do not bok sion manus ee

Anda mungkin juga menyukai