Anda di halaman 1dari 4

Disusun oleh

Andre kuswara

Nim:856457996

UNIVERSITAS TERBUKA
AJARAN TAHUN 2020.2
Soal
1. Budaya akademik yang ingin dibangun oleh Islam, bukan sekedar menjadikan manusia
cerdas, tetapi juga manusia yang memiliki kekuatan iman dan kerendahan hati (tawadzu')
. a. Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 !
b. Jelaskan keterkaitan ilmu pengetahuan, iman, dan hati yang tunduk menurut QS
AlHajj/22: 54 !
c. Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 !
d. Jelaskan pengertian budaya akademik menurut Q.S. Al-Baqarah/2: 111 !
Jawab:

A.

Arab-Latin: Wa liya'lamallażīna ụtul-'ilma annahul-ḥaqqu mir rabbika fa yu`minụ bihī fa


tukhbita lahụ qulụbuhum, wa innallāha lahādillażīna āmanū ilā ṣirāṭim mustaqīm

Terjemah Arti: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al
Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka
kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang
beriman kepada jalan yang lurus.

B. Keterkaitan ilmu dengan iman dan hati yang tunduk adalah orang yang berilmu akan
mengetahui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga membuat iman yang ia miliki
menjadi meningkat. Peningkatan iman akan membuat hati seseorang lebih mudah tunduk
dan berserah diri kepada Allah. Sehingga ilmu menjadi salah satu hal yang sangat penting
dalam menjalani kehidupan yang bahagian di dunia dan di akhirat kelak
C.

Arab-Latin: Wa qālụ lay yadkhulal-jannata illā mang kāna hụdan au naṣārā, tilka
amāniyyuhum, qul hātụ bur-hānakum ing kuntum ṣādiqīn

Terjemah Arti: Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk
surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya)
angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu
jika kamu adalah orang yang benar".

D. bahwa Islam menuntut kepada manusia untuk mengedepankan rasionalitas ilmiah dalam
setiap tindakannya. Inilah yang dalam era modern sering disebut dengan budaya
akademik.

2. Prinsip-prinsip dalam kehidupan politik dijelaskan langsung dalam QS An-Nisaa‟/4: 58-


59 dan tugas amanah bagi siapa saja yang memegang kekuasaan politik dijelaskan dalam
QS AlBaqarah/2: 151.
a. Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa‟/4: 58-59 !
b. Sebutkan empat konsep dasar kehidupan politik menurut QS. An-Nisaa‟/4: 58-59 !
c. Tuliskan ayat dan terjemah QS. Al-Baqarah/2: 151 !
d. Jelaskan secara ringkas amanah-amanah mendasar bagi pemegang kekuasaan politik
menurut QS. Al-Baqarah/2: 151 !
jawab:
A. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.
B. 1. Kewajiban untuk menunaikan amanah
2. Perintah untuk menetapkan hukum dengan adil
3. Perintah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri
4. Perintah untuk kembali kepada Al-Qur'an dan as-asunnah
C.

Arab-Latin: Kamā arsalnā fīkum rasụlam mingkum yatlụ 'alaikum āyātinā wa


yuzakkīkum wa yu'allimukumul-kitāba wal-ḥikmata wa yu'allimukum mā lam
takụnụ ta'lamụn

Terjemah Arti: Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami


kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang
membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan
mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada
kamu apa yang belum kamu ketahui.

D. a. amanat antara manusia dengan Allah SWT

b. amanat antara manusia dengan manusia lainnya

c. amanat manusia dengan lingkugan nya

d. amanat antara manusia dengan diri nya sendiri

petunjuk agama yang harus diperhatikan bagi siapa saja memegang kekuasaan politik adalah
diperintahkannya menunaikan amanat berupa usaha mencerdaskan rakyat dan membangun
mental spritual.

3. Agama Islam sesuai dengan fitrah interaksi manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS
AnNisaa‟ (4): 125 melalui istilah al-Dîn dan QS. Ali Imran (3): 67 melalui istilah al-hanîf
a. Tuliskan ayat dan terjemahan QS An-Nisaa‟ (4): 125 !
b. Sebutkan dengan pihak mana saja fitrah interaksi manusia pada QS An-Nisaa‟ (4):
125 tersebut !
c. Tuliskan ayat dan terjemahan QS. Ali Imran (3): 67 !
d. Apakah yang dimaksud dengan al-hanafiyyat pada QS. Ali Imran (3): 67 tersebut ?
jawab:
A.

Arab-Latin: Wa man aḥsanu dīnam mim man aslama waj-hahụ lillāhi wa huwa
muḥsinuw wattaba'a millata ibrāhīma ḥanīfā, wattakhażallāhu ibrāhīma khalīlā
Terjemah Arti: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia
mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi
kesayangan-Nya.

B. hubungan al-din adalah interaksi dalam agama, dalam hal ini adalah hubungan antara
ALLAH SWTdan manusia, pada dasarnya manusia memiliki hal yang paling dasar yaitu
agama, dalam islam tentunya ada interaksi antara hamba dan tuhannya ( ALLAH SWT )
kemudian manusia dengan manusia yang lainnya. dalam surat an-nisaa : 125 di jelaskan
bahwasannya manusia diciptakan untuk mengamalkan ajaran agama sebaik-baiknya agar
hubungan dengan Allah dan manusia bisa terjalin dengan harmonis untuk mencapai suatu
kemakmuran dan kedamaian

C.

Arab-Latin: Mā kāna ibrāhīmu yahụdiyyaw wa lā naṣrāniyyaw wa lāking kāna ḥanīfam


muslimā, wa mā kāna minal-musyrikīn

Terjemah Arti: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan
tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali
bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.

D. Al-Hanifiyyah adalah jalan dan syari‟at Nabi Ibrohim dan seluruh Nabi „alaihimus salam,
yaitu sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis : “engkau beribadah kepada Alloh
dengan ikhlas kepada-Nya dalam menjalankan agama”. Inilah hakikat agama Nabi
Ibrahim, beribadah kepada Allah dengan ikhlas,intinya : agama hanif diartikan lurus
maksudnya yaitu menuju Tuhan, tidak musyrik, tidak mempersekutukan yang lain
dengan Allah karena yang lain tidak ada.

Anda mungkin juga menyukai