Anda di halaman 1dari 268

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold

hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

ent|ngnya Iungs| ku|er dan Gu|de L|nes


ubllsh 26 Mav 2011 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl akan membahas LenLana penLlnanva funasl ruler (penaaarls) dan
Culde Llnes kok blsa? va karena keLepaLan dalam mendesaln suaLu lavouL sanaaL penLlna
(LeruLama baal vana beraerak dl bldana seLLlna) dan hal lnl dlLenLukan oleh sama Lldaknva
pan[ana dlsaln dl corel (mava) denaan hasll sebenarnva (nvaLa) Mlsal klLa lnaln mendesaln karLu
nama maka ukuran karLu nama vana klLa buaL mlsalnva 9cm x 323 cm maka klLa [uaa harus
membuaL ukuran lavouL vana sama dl coreldraw uan unLuk lLulah flLur ruler lnl dlperlukan ok
marl klLa bela[ar corel leblh [auh

uesalner buLuh penaaarls? 1enLu sa[a

karena unLuk urusan maln lavouL dan seLLlna keLepaLan poslsl dan ukuran sanaaLlah penLlna
8erlkuL deskLrlpsl slnakaL darl 8uler dan Culde Llnes
ku|er adalah banLuan berfunasl funasl penaaarls unLuk menaukur suaLu obvek secara pasLl dan
LepaL denaan preslsl Llnaal ruler dlsedlakan dalam poslsl verLlkal dan horlsonLal
Gu|de L|nes berfunasl menaaLur LaLa leLak obvek dan ukuranukurannva pada saaL
memanlpulasl obvek blasanva dlslmbolkan dalam koordlnaL x dan v

unlL / 5atuan Ukuran ada Coreldraw ada CenLlmeLer MlllmeLer lnchl dll
lnaaL saaL klLa Su (sekolah dasar) auru klLa menaa[arl saLuan hlLuna
5atuan Iarak (an[ang)
1 cenLlmeLer (cm) 100 mllllmeLers (mm) pallna serlna dlpakal unLuk [asa seLLlna
1 lnches (lncl) 234 cenLlmeLers (lnchl blasanva dlaunakan unLuk menaukur pan[ana secara
dlaaonal)
1 mlle 1760 vard
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

1 vard 3 feeL 9144 mllllmeLers (mm)


1 meLer (m) 100 CenLlmeLers (cm)
1 kllomeLer (km) 1000 meLer (m)
1 mlle 1609344 kllomeLer (km)

nah lnl munakln klLa baru menaenal Lapl Lak ada salahnva kalau klLa menaeLahulnva unLuk menambah
wawasan slapa Lahu dlbuLuhkan penulls sendlrl pun [arana memakal saLuan lnl hehehe
5atuan untuk D|dot o|nts
1 uldoL polnL 0376063 mm 107007 plca 00148037 lnch
1 clcero 12 dldoL polnLsnah berlkuL lnl akan sava Lambahkan Llps supava klLa Lahu [arak pan[ana maupun lebar desaln klLa
Lanakah lanakahnva

1 buka Coreldraw
kllk new
nah dlslLu klLa plllh dulu saLuannva aunakan saLuan CenLlmeLers sa[a supava mudah

2 kllk 8ecLanae 1ool (l6)
buaL koLak dl area ker[a
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


nah klLa sudah mempunval koLak pan[ana dan lebar koLak lnl belum beraLuran klLa buaL sa[a
pan[ananva 2 cm x 2 cm

nah sekarana klLa sudah mempunval penaaarls / banLuan penaukur [adl lnl aunanva blla suaLu saaL klLa
dlmlnLa mendesaln foLo denaan [arak 2 cm anLara foLo vana saLu denaan vana laln maka klLa Lldak akan
laal kesullLan

uenaan bealnl maka melavouL / menseLLlna dl Corel u8AW [adl leblh mudah bukan ) hehehe
1erlma kaslh
Semoaa bermanfaaL
1eLap dlslnl dan nanLlkan Llps Llps berlkuLnva dl llmu Crafls hehehe

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat na|ftone Core|DkAW


ubllsh 12 !an 2010 | AuLhor CopvrlahL Lrvvn | SLaLus l8LL LuLorlal

Munakln 1uLorlal Corel u8AW lnl akan LerllhaL sanaaL sederhana Lapl Lldak ada salahnva sava berbaal
kan? u

Cara membuaL halfLone klLa hanva menaaunakan LehnlkLehnlk dasar blsa dlbllana sanaaL dasar lLulah
kenapa sava selalu bllana ela[arl dasardasarnva dulu" pada orana vana berLanva kepada sava
baaalmana caranva blar cepeL blsa?" karena menuruL sava kalau sudah menaerLl benar dasar
dasarnva klLa blsa menaembanakannva denaan menaaabunaaabunakan Lools vana ada dan vana
LerpenLlna lde hehehe

Ckeh Lldak usah Lerlalu banvak berlLa basl laal aan

Lanakahlanakahnva

1 asLl Lldak lupa buka dulu Corel dan buaL new uocumenL


2 Lalu buaL llnakaran dan warnal hlLam lnaaL hanva hlLam3 kemudlan kllk menu lnLeracLlve 1ransparencv 1ool


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


4 ubah Lransparencv Lvpenva men[adl 8adlal seperLl vana sava Landal blru

kemudlan kllk dua kall dl baalan va sava Landal merah maka akan muncul Wlndows berlkuL

ada baalan vana sava Landal denaan nomor 1 ubah warnanva men[adl PlLam dan nomor 2 men[adl
uLlh maka akan Ler[adllah aradasl seperLl aambar berlkuL

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

?ana sava Landal merah dlaLas unLuk menvesualkan aradaslnva
3 kemudlan [adlkan 8lLmap 8lLmaps ConverL 1o 8lLmaps akan muncul Wlndows seperLl dlbawah lnl

!anaan lupa unLuk Check semua koLak va ada dl CpLlons lalu kllk Ck


6 kemudlan kllk menu 8lLmaps Mode Cravscale (88lL)


7 Lalu kllk kemball |tmaps Co|or 1ransform na|ftone maka akan muncul wlndows prevlewnva
seperLl dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Sesualkan sendlrl 8lacknva lalu kllk Ck


8 ulslnl Cb[ecL maslh berupa 8lLmap [lka klLa menalnalnkannva unLuk men[adl vecLor klLa Llnaaal 1race
ob[ecL LersebuL 8erlkuL cara cepaLnva


9 kllk kanan pada ob[ect 1race |tmaps L|ne Art

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
10 kemudlan akan muncul Wlndows berlkuL

halfLone


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
ermasa|ahan encetakan / Da|am ,encetak
ubllsh 24 MareL 2009 | AuLhor CopvrlahL Lrvvn | SLaLus l8LL LuLorlal

ArLlkel lnl men[elaskan sedlklL permasa|ahan yang k|ta a|am| da|am pencetakan aLau prlnL flle pada
Corel u8AW munakln arLlkel berlkuL lnl blsa men[adl sedlklL referensl unLuk memakslmalkan hasll prlnL
darl Corelu8AW semoaa bermanfaaL

!lka menaaunakan effecL urop Shadow pada corelu8AW urop Shadow aLau ob[ecL denaan Lransparansl
munakln akan dlLemukan problem dalam hal penceLakan denaan prlnLer komposlL (laser prlnLer lnk[eL
dan sebaaalnva) mesklpun semuanva LerllhaL balk dl monlLor akan LeLapl maslh sa[a Lldak dapaL
menahasllkan ceLakan va LepaL


Menaapa hal lnl dapaL Ler[adl (

Cara Corelu8AW memperlakukan Lransparansl

ul dalam mereproduksl sebuah ob[ecL vana Lransparan Corelu8AW akan membuaL aambar blLmap darl
ob[ecL asllnva vana dlberl effecL urop Shadow seperLl pada aambar dlbawah lnl

Sehlnaaa hasll va dldapaLkan adalah bahwa urop Shadow 8lLmap akan mempunval baLas pada vekLor
ob[ecL
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Co|or 5pace ,app|ng


ada saaL mellhaL urop Shadow pada Corel u8AW akan LerllhaL sempurna apablla dlllhaL pada monlLor
akan LeLapl blla dlceLak akan menahasllkan hasll vana Lldak sesual denaan apa vana dlLampllkan pada
monlLor !awaban darl perLanvaan LersebuL akan klLa coba membahasnva dl bawah lnl

erbedaan alaL CuLpuL aLau CuLpuL uevlce unLuk menampllkan reproduksl warna adalah [awaban vana
LepaL MonlLor mempunval Llaa unsur warna fosfor vana mempunval Llaa warna valLu red green dan
b|ue serlna dlsebuL kG Sedanakan pada peralaLan ceLak aLau prlnLlna devlce mempunval Leknoloal
vana berbeda valLu mempunval subsLraksl warna LlnLa Cyan ,agenta e||ow dan |ack vana serlna
dlsebuL C,k karena mempunval Leknlk vana beLulbeLul berlalnan dalam mereproduksl warna maka
bukan hal vana Lldak munakln bahwa kedua Leknlk LersebuL akan mempunval cara pandana vana
berlalnan dl dalam mereproduksl suaLu warna alam vana dlLanakap oleh maLa manusla ada monlLor
kG vana modern mempunval [anakauan warna vana sanaaL beraaam darlpada Leknoloal prlnLer C,k
hal lnllah vana serlna men[adl masalah sanaaL serlus dldalam problem penceLakan ueslaner harus selalu
memakal cara pandana C,k dldalam melakukan komblnasl warnanva bukan denaan sLandard kG
vana selalu dlllhaL dalam lavar monlLor

1erdapaL dua cara unLuk menLer[emahkan permasalahan warna saLu denaan warna vana laln
1 CanLllah warna vana dekaL denaan CuLpuL uevlce darlpada vana LerllhaL pada lavar monlLor
2 8erllah skala warna pada ob[ecL asll unLuk menenLukan ranae warna CuLpuLnva Akan LeLapl
perbedaan secara relaLlf pada warna akan selalu ada

3 uua Lransfer warna secara alaorlLma dapaL dl[elaskan pada araflk dlbawah lnl
ada aambar LersebuL 5 warna sumber asll D warna Lu[uan ranae warna vana dapaL
dlLampllkan ouLpuL devlce warna ouLpuL devlce vana dl skalakan denaan warna sumbernva

SaaL menaaunakan meLode 1 (araflk klrl) warna pada daerah dapaL LerceLak Lanpa ada perubahan
Sedanakan ranae A dan C dapaL dlwaklll denaan ranae warna vana mendekaLl denaan ranae
sedanakan apablla menaaunakan meLode 2 (araflk kanan) semua warna vana dlLampllkan akan
mempunval hasll vana khas walaupun Lldak sesual denaan warna asllnva

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

MeLode 1 adalah meLode vana pallna LepaL apablla menaaunakan llusLraslllusLrasl berbasls vekLor vana
Lldak menuruL ranae warna vana sanaaL bervarlasl ada aambar foLoarafl dlsLorsl warna akan Ler[adl

SaaL Corelu8AW menceLak docummenL LersebuL pada prlnLer komposlL akan menerapkan aloaarlLma
vana klLa bahas dlaLas Secara defaulLnva meLode 1 dlLerapkan pada aambar denaan basls vekLor
sedanakan meLode 2 banvak dlaunakan unLuk aambaraambar blLmap

unLuk menanaaulanal bencana dlaLas dapaL dllkuLl peLun[uk dlbawah lnl

ConverLkan ob[ecL ke blLmap darl slnl dapaL dlbuaL urop Shadow leblh baaus aLau ceLaklah pada ob[ecL
vana berlalnan Pal penLlna vana harus dlperhaLlkan adalah [anaan menaaabunakan vekLor denaan
blLmap pada koLak warna vana sama

ualam Corelu8AW aLurlah pada menu 1oo|s plllh Cpt|on G|oba| Co|or ,anagement Genera| dan
dapaL dlllhaL pada menu Drop Down denaan nama ",app|ng ,ode" ("kender|ng Intent") uan aLur
pada "I||ustrat|on" aLau "[otograph|c" ("5aturat|on" dan "erceptua|") pasLlkan [anaan memlllh
"Automat|c"

ada drlver prlnLer sebaaal conLoh Canon l1800 Serles aunakan auLomaLlc color secara defaulLnva
pasLlkan menaaLur pada dua meLode darl pada Lvpe dlaunakan vana oLomaLls MeLode 1 serlna dlsebuL
"V|v|d Co|ors" dan meLode 2 dlsebuL ",atch Co|ors Cn 5creen"

1erlmakaslh dan Semoaa bermanfaaL SelamaL Mencoba dan 8ela[ar Coreldraw 1erushLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Lens ffect ada Core|DkAW


ubllsh 28 lebruarl 2009 | AuLhor CopvrlahL Lrvvn | SLaLus l8LL LuLorlal

ul LuLorlal lnl klLa akan mencoba membuaL aLau menaapllkaslkan Lens LffecL pada CC8LLu8AW (semua
versl mulal 1112x3x4) denaan LuLorlal lnl dlharapkan klLa dapaL menaembanakan sendlrl darl
penaaunaan Lens LffecL menuruL lma[lnasl klLa maslnamaslna Lanakahlanakahnva sebaaal berlkuL

Marl klLa mulal 1uLorlal Coreldraw uasar kall lnl

1 Sudah pasLl buka coreluraw dan buaL blank paae

2 8uaLlah beberapa llnakaran seperLl aambar dlbawah lnl


seLelah lLu seleksl dua llnakaran klrl dan lalu comblne (CLrl+L) lalu berl warna PlLam dan buaLlah saLu
llnakaran kecll laal sehlnaaa seperLl pada aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Croupkan (CLrl+C) semua llnakaran baalan kanan lalu seleksl semua ob[ecL dan cenLerkan ( C )

3 8uaL saLu llnakaran besar (leblh besar darl llnakaran perLama) dan berl warna puLlh leLakan sesual
kelnalnan seperLl pada aambar dlbawah lnl

hllanakan CuL Llnenva

4 1ransparaslkan llnakaran puLlh Ladl denaan menaaunakan 1ransparencv Lool
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Lalu akan keluar submenu dlaLas plllh radlal


SeLelah lLu masukan ob[ecL Llnakaran puLlh Ladl pada llnakaran hlLam denaan menaaunakan ower Cllp
(LffecL ower Cllp lace lnslde ConLlner) LeLakan Sesual kehendak 8uaLlah ob[ecL baru berupa
perseal dan aunakan 1exL 1ool lalu kllkan pada aarls(LepaL pada aarls ob[ecL)erseal Lulls sesuka haLl
unaroupkan (CLrl+u) llnakaran kanan perLama Ladl dan seleksllah llnakaran kecll berlwarna puLlh dan
Lransparaslkan kemball denaan menaaunakan 1ransparencv 1ool dan plllh llnler

6 Seleksl llnakaran vaa Ladl saLu aroup denaan llnakaran kecll lalu kllk LffecL Lens pada menu
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpMaka akan muncul uocker Wlndow seperLl pada aambar dlbawah lnl

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephplllh Maanlfv dan sesualkan AmounL denaan kelnalnan klLa sehlnaaa men[adl seperLl pada aambar
dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpuan klLa Llnaaal menaexporLnva men[adl !LC unLuk membuaLnva men[adl blLmap
uocker window wloJow vooo meoompllkoo letlotobpetlotob vooo Jopot klto ooookookemboll soot
klto melokokoo eJltloo

Pasllnva

kAca Lmbesar
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
port I||e Core|
ubllsh 31 uesember 2008 | AuLhor CopvrlahL Lrvvn | SLaLus l8LL LuLorlal

Munakln baal sebaalan besar LemenLemen dlslnl sudah menaerLl permasalahan menLxporL pro[ecL dl
Coreldraw vana semula berformaL *cdr (corelu8AW) men[adl *[pa *bmp *pna *Llf dan sebaaalnva
Lapl Lldak salahkan [lka dlLulls kemball dlslnl unLuk membanLu LemenLemen vana munakln belum
menaerLl aLau newble sama sekall

Lanakahlanakahnva

1 Seleksl ob[ecL va lnaln dlexporL2 kllk llle pada menu dan plllh LxporL
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

ALau lanasuna sa[a menaaunakan ShorLcuL kev LxporL (CLrl+L)

3 SeLelah menakllk LxporL maka akan muncul [endela seperLl dlbawah lnl

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

lllh LempaL unLuk menvlmpan hasll LxporL anda [uaa blsa melakukan pemlllhan flle exporL vana
dllnalnkan blsa berupa !LC 1lll Su dll unLuk leblh [elasnva ( 8aca [uaa 8enLuk dan Macam
LxLenslon llle lmaaes ) klLa lalu Lekan LxporL

4 SeLelah menekan LxporL pada lanakah nomor 3 akan muncul laal [endela dlbawah lnl

Sesualkan Slze aambar sesual kehendak denaan menaubah persenanva sa[a () unLuk resolusl [uaa
LeraanLuna denaan kehendak klLa [lka lnaln hasll baaus maka 8esoluLlon blsa dlperbesar Lapl blasanva
Slze akan men[adl leblh besar menaenal baaan Color klLa blsa menaaunakan 8C8 aLaupun CM?k
seLelah selesal denaan semua urusan dlaLas lalu kllk Lombol Ck

3 Laallaal akan keluar [endela baru seperLl dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


klLa blsa menakompres ukuran aambar denaan Compresslon sesual kelnalnan Lekan revlew unLuk
menaeLahul Slze darl hasll penaexporLan lalu kllk laal Lombol Ck dan cek hasll dl dalam folder LempaL
klLa menvlmpan hasll exporL klLa Ladl

6 Senvum a[a u
SelamaL mempela[arl 1uLorlal Coreldraw darl llmuarafls
Semoaa bermanfaaL aan Lhankvu


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Penjelasan Shortcut Keys CORELDRAW Lengkap


Publish: 26 November 2008 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Shortcut Key pada corel sama halnya pada main windows, Iungsinya adalah mempercepat atau
mempermudah suatu aktiIitas dalam corel, sering iuga disebut hot key, sering iuga disebut hot
key.

Keunggulannya adalah kita tidak perlu klik sana sini untuk beberapa menu, misalkan iika kita
ingin meng-groupkan obiek, kita tinggal menyeleksi semua obiek lalu menekan CtrlG di
keyboard tidak perlu menklik sub menu corel.
Kelemahannya adalah kita harus menghaIalnya, tapi iika sudah terbiasa dengan shortcut-shortcut
ini anda akan dapat dengan mudah dan cepat menggunakannya.

Berikut ini adalah daItar Shortcut Keys standard pada corel :
DaItar Shortcut DeIault Coreldraw Klik disini
Menu Shortcut Keterangan
Align Bottom B Aligns selected obiects to the bottom
Align Centers
Horizontally
E Horizontally aligns the centers oI the selecte
Obiects
Align Centers Vertically C Vertically aligns the centers oI the selected
obiects
Align LeIt L Aligns selected obiects to the leIt
Align Right R Aligns selected obiects to the right
Align To Baseline Alt+F12 Aligns text to the baseline
Align Top T Aligns selected obiects to the top
Artistic Media I Draws curves and applies Preset, Brush, Spray,
Calligraphic or Pressure Sensitive eIIects to the
strokes
DaItar Shortcut DeIault Coreldraw Klik disini

DaItar di atas sedikit banyak sudah saya Customize, dan saya iuga akan menerangkan cara
meng-customize Shortcut key tersebut
Langkah-langkahnya sebagai berikut :
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

. Pertama Klik menu Tools lalu klik pada Option seperti pada gambar dibawah ini


Atau tekan Ctrl+1 pada keyboard.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Setelah itu akan keluar iendela seperti gambar dibawah ini
2. Expand Workspace(klik pada segitiga kecil didepan tulisan Workspace) Seperti yang saya
tandai merah nomor satu pada gambar dibawah

Expand Customization seperti yang bertanda merah nomor 2 lalu klik Commands maka iendela
tadi akan terlihat seperti gambar dibawah

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpExpand Workspace(klik pada segitiga kecil didepan tulisan Workspace) Seperti yang saya tandai
merah nomor satu pada gambar dibawah Expand Customization seperti yang bertanda merah
nomor 2 lalu klik Commands maka iendela tadi akan terlihat seperti gambar dibawah.

Biasanya yang terlihat adalah menu eneral, klik di Shortcut Keys disebelah kanan General
pilih submenu atau menu apa yang akan diberi shortcut setelah itu isi pada kolom New Shortcut
Key sesuka hati klik Assign(iika di dalam kolom ~Currently assigned to: keluar tulisan maka
Shortcut yang kita masukan sudah terpakai, iadi mohon untuk diganti) setelah meng-klik tombol
Assign tadi maka pada kolom Current Shortcut Keys akan keluar Shortcut yg kita masukan
tadi.


Nhah demikian itu agar kita tidak terlalu banyak menggunakan waktu, cepat itu menyenangkan.

Saran saya buatlah Shortcut Keys pada menu-menu yang sering kita pakai saia untuk
mempermudah penghaIalan shortcut tersebut, dan setelah selesai membuat shortcut dengan
langkah seperti diatas ada baiknya kita me-restart corelDRAW kita.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Selamat menikmati kecepatan.... SEE MORE TUTORIAL and INFO about Design GRAFIS at
www.ilmugraIis.com

Mudah Bukan, Selamat Mencoba...
Selamat mempelaiari Tutorial Coreldraw dari ilmugraIis
Terima Kasih dan Semoga BermanIaat...
ILMUGRAFIS
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,en5CAN Gambar dengan CCkLDkAW


ubllsh 23 AausLus 2008 | AuLhor CopvrlahL Amln | SLaLus l8LL LuLorlal

Pal ber[umpa kemball denaan sava 1uLorlal kall lnl akan sava mencoba men[elaskan baaalmana
melakukan Scannlna denaan Coreldraw

erLama Lama adalah va harus punva mesln scanner LenLunva _ dan Scanner harus sudah LerlnsLal dl
dalam kompuLer sehlnaaa apllkasl coreldraw lnl nanLlnva akan lanasuna mendeLeksl scanner LersebuL
dan melakukan scannlna pada ob[ecL

LAnCkAP LAnCkAPn?A
1 Slapkan ob[ecL vana akan klLa SCAn ke mesln SCAnnL8 [anaan lupa menvalakan mesln SCAnnL8nva
_
2 8uka roaram CC8LLu8AW
blsa menaaunakan Coreldraw x3 maupun x4 namun dlslnl penulls menaaunakan Coreldraw x3
3 ada MLnu u1AMA
lllh llLL ACCul8L lMACL ACCul8L

Lampllan akan beraanLl seperLl dlbawah


4 SeLelah lLu kllk 8LvlLW unLuk mellhaL ob[ek vana akan dl scanLalu kllk SCAn

3 Pasll akan Lampak LerllhaL seperLl aambar dl bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Pasll Scan Cambar Loao M8l

Mudah 8ukan SelamaL Mencoba
SelamaL mempela[arl 1uLorlal Coreldraw darl llmuarafls
1erlma kaslh dan Semoaa 8ermanfaaL
lLMuC8AllS
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
Tips dan Trik Mengcopy Object dengan Cepat
Publish: 5 Juni 2008 ' Author & Copyright: Amin ' Status: FREE tutorial

Hai salam kenali, saya akan mencoba menielaskan bagamana mengcopi obiect dengan cara
cepat...

Belaiar corel draw X3 secara cepat dan mudah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Step :
Buat obieck sesuka hatimu namun disini saya membuat bintang...

lalu arahkan pointer pada obiect tersebut.

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Step 2:
Klik kiri(tahan iangan dilepas) lalu pindahkan pointer ke arah yang diinginkan.

Lalu klik kanan( lalu lepas klik kiri yang ditahan tadi)
Hasilnya: Obiect tercopy secara cepat!!!

Dan bandingkan dengan menekan CTRL C dan CTRL V
Memang tidak seberapa tapi bagi seorang desainer proIesional kecepatan mendesain sangat
diperlukan...
Selamat mempelaiari Tutorial Coreldraw dari ilmugraIis
SEMOGA BERMANFAAThLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat Layout na|aman ,a[a|ah fek nve|ope


ubllsh 04 MareL 2008 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

1enLu dlanLara klLa munakln serlna berLanvaLanva almana slh naedlsaln Lullsan dalam sebuah ma[alah
Lablold aLau koran kok blsa Lullsannva menalkuLl alur aambarnva Lenana karena hal lLu [uaa pernah sava
alaml

8alklah dlslnl akan sava berlLahukan caranva lnLlnva semuanva mudah kalo klLa Lau caranva
dan [anaan pernah menverah sebelum mencoba p

Apa vana klLa buLuhkan?
1 Cambar unLuk Lampllan pada ma[alah vana akan klLa buaL
Supava mempermudah sebalknva unLuk semenLara pakal aambar vana backaroundnva puLlh
conLoh

Cambar Sasuke uclha (Save As aambar dl aLas [lka Lldak punva)

2 Slapkan Leks / Lullsan vana akan dlbuaL sebaaal lsl darl halaman

3 Malnkan Muslknva LeLs Cooooo

WakLunva berkreasl

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

LanakahLanakahnva
1 8uka apllkasl coreldraw plllh new

2 Copv Leks kemudlan ke lembar ker[a coreldraw lalu Lekan l8 unLuk menaakLlfkan en 1oo| kemudlan
buaL ruanaan dulu unLuk Leks vana akan dlplndah denaan cara menahan kllk klrl dan mendraanva darl
u[una klrl aLas ke kanan bawah aaar Leks blsa sesual denaan vana dlharapkan lalu pasLe ( cLrl v ) Leks ke
dalam ruana Leks vana Lelah dlbuaL dalam lembar ker[a coreldraw


3 8aalan vana pallna menvenanakan ?alLu memasukkan Cambar maksudnva
sekarana klLa masukkan aambarnva ( llle lmporL plllh aambar Ck lalu saaL dl lembar ker[a maka
Lahan kllk klrl dan draa unLuk memberlkan ruana pada aambar )

Loh Leksnva LerLuLup? 1enana 1enana
unLuk menaaLaslnva kallan kllk kanan aambar LersebuL dan plllh Crder 1o ack Cf Layer

4 kllk Leks / Lullsan pada lembar ker[a kamu SeLelah lLu hehehe
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

wakLunva memberlkan effek Lnvelope ( ffects nve|ope )


lllh Add new App|y

uan kemball ke Leks Ladl LlhaL perbedaanva?
Cak 1au? Coba a[a uLak aLlk baalan samplna klrl aLas
( aunakan kllk klrl dan Lahan lalu draa / aeser )
Sekarana Lullsannva sudah berslfaL dlnamls


3 uLak ALlk panahnva dan Sesualkan denaan aambarnva
Pasllnva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Wah udah [adl va Labloldnva? 8elum

1lnaaal dlPlas sa[a lnl LeraanLuna kreaLlflLas kallan sendlrl uan [adl deh

korannva koran korannva koran CraLls Avo slapa mau

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,udahnya 1u||san 3d dengan Core|draw


ubllsh 18 lebruarl 2008 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

8ukan hanva MS ClllCL Word vana blsa berkreasl denaan WordarL mlllknva Corel uraw [uaa blsa Avo
klLa blkln Lullsan 3 d ( 3 dlmensl ) denaan Corelu8AW

Caranva semudah menaambll permen darl anak kecll Wah Wah [anaan dlprakLekkan va lLu cuma
perumpamaan a[a

erLama Slapakan ermen 8uaL Lemen dlsaln supava aak borlna

Ckev lnl lanakahlanakahnva
1 8uka Coreldraw new

2 keLlk 8easpaslbela[ararafls klrlm ke 0123 hehehe bercanda
Maksudnva Lulllskan apa a[a dl kerLas/lembar ker[a corel dlslnl sava menulls bela[ararafls

CaLaLan plllh fonL vana Lebal va conLoh kockwe|| tra o|d

3 SeLelah lLu carl vana namanva Interact|ve trude 1oo| pada Loolbox


4 kemball ke Lullsan vana anda buaL lalu kllk klrl dan Lahan mouse sampal ada panah beraeser
aerakkan sesuka anda namun dlslnl sava menaaerakkan ke bawah


3 nah Sekarana Llnaaal pewarnaan a[a llhaL sebelah kanan aLas monlLor? ada aambar seperLl dl
bawah lnl dlslnl uruLannva adalah kllk 1 2 3 4 kavak alnl sapa vana aak blsa
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


CaLaLan unLuk 3 dan 4 aambar dl aLas adalah unLuk menenLukan warna Lerserah anda namun dlslnl
sava pakal

warna kunlna dan merah [adlSemuannva [uaa mudah kalo klLa Lau caranva
Pasllnva

3 ulmensl darl 8ela[arCrafls 8lsa dlkembanakan laal Semua LeraanLuna kreaLlflLas anda
SelamaL mempela[arl 1uLorlal Coreldraw darl llmuarafls
SLMCCA 8L8MAnlAA1


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
fek Cur| age yang ,engesankan
ubllsh 26 november 2007 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

Corelu8AW merupakan apllkasl arafls vana blsa dlbllana sanaaL lsLlmewa Salah saLu kelsLlmewaan lLu
adalah efek curl paae aLau efek llpaLan lenakuna pada slsl aambar kellhaLannva efek lnl sanaaL sullL Lapl
benarkah? Marl klLa coba membuaLnva

ulslnl vana klLa buLuhkan adalah

1 lnsLal Coreldraw pada C LapLop kompuLer noLebook Apa a[a deh vana penLlna blsa kelnsLal
roaram coreluraw

2 ulbuLuhkan konsenLrasl Llnaal [adl slapkan kue kerlna aLau kerlplk kenLana buaL Lambahan eneral

3 !anaan lupa Leh manls masak aak ada mlnumannva

Cukup kalo semua lLu sudah Lerpenuhl marl klLa mulal beraksl

ualam LuLorlal kall lnl sava akan men[elaskan baaalmana membuaL efek vana rumlL Lapl LernvaLa
caranva amaL sederhana Lfek lnl dlkenal denaan efek Curl paae

Lanakahlanakahnva

1 8uka apllkasl coreldraw plllh new

2 Sebaaal conLoh sava menaaunakan koleksl Wallpapers darl bela[araraflsconr vana anda blsa
download araLls

download aambar bunaa

3 Selan[uLnva adalah lmporL aambar
lmporL aambar dlaunakan unLuk memasukkan aambar ke dalam lembar ker[a
Caranva
Masuk ke menu uLama lalu plllh I||e Import aLau cLrl + l
carl dan plllh aambar vana dllnalnkan lmporL pada lembar ker[a Lekan dan Lahan kllk klrl kemudlan
uraa pada lembar ker[a
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

?uo Cambar mulal masuk ke lembar ker[a

4 ?ana klLa lakukan saaL lnl adalah memlllh ob[ek vana akan dledlL
Sekarana arahkan polnLer pada aambar lalu kllk klrl
SeLelah hal dlaLas anda lakukan maka
SaaLnva memberl efek cur| page

Caranva ke Manu uLama
lllh |tmaps 3D ffects age Cur|

lnllah pen[elasannva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

enaaLuran LlpaLan dlaunakan unLuk menaaLur dlmana llpaLan vana dllnalnkan mlsalnva hanva kanan
dan klrl maka kllk koLak kanan dan klrl pada penaaLuran

SeLelah selesal menauLak aLlk maka Lekan Ck

nas||nya
karena sava dlslnl hanva menekan penaaLuran kanan maka paae curl hanva Ler[adl dl sebelah kanan

8unaa MaLaharl l Love lLhLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Menguasai Teknik Transparansi ambar


Publish: 05 Juli 2007 ' Author & Copyright: Johan ' Status: FREE tutorial

CorelDRAW iuga dapat menggabungkan 2 gambar dengan teknik transparansi sehingga gambar
seolah-olah bergabung meniadi satu kesatuan dengan gambar yang lain, coba saia

Yup inilah caranya:
Teknik ini iuga berguna untuk membuat head seuatu website atau blogger sehingga kelihatan
lebih atraktiI

. Buka aplikasi coreldraw --~ new

2. import gambar |ctrl| |i|
disini saya menggunakan 2 gambar yang bisa didownload

download

download 2

3. Setelah kedua gambar tersebut di import ke dalam kertas keria coreldraw maka langkah
selaniutnya adalah membuat kedua gambar bertumpuk meniadi satu
Lihat gambar:

pindahkan dengan "move tool" yang letaknya di tool box sebelah kiri paling atas bergambar
panah meniadi

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Gambar sebelah atas tertumpuk dengan gambar sebelah bawah

4. Setelah melakukan hal tersebut maka
Cari "interactive transparency tool" icon bergambar gelas


5. Setelah memilih tool tersebut
Geser pointer secara horisontal dari arah kiri ke kanan

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Dan Gambar akan menyatu...!!!! Yeah!!!!Untuk melihat hasilnya
Tekan |ctrl| E dan simpan dalam bentuk *.ipeg atau *.JPG

Hasil Gambar Penggabungan TransparasihLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,enguasa| 1ekn|k enggabungan dan 5hap|ng


ubllsh 01 !ull 2008 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

Corelu8AW merupakan proaram vana memudahkan klLa dalam menaaambar unLuk lLu klLa akan
mempela[arl dasar darl menaaambar valLu Leknlk shaplna

Apa vana dlmaksud Leknlk shaplna?
1eknlk shaplna adalah Leknlk penaaabunaan unLuk menaaabunakan 2 banaun aLau leblh

conLohnva
unLuk menaaambar arah panah maka klLa harus menaaambar sebuah koLak dan sebuah sealLlaa
1 8uka proaram corelu8AW lllh new
2 Lalu aambar koLak dan sealLlaa denaan menaaunakan Lool aambar koLak dl sebelah klrl aLau Lekan l6


Lalu aambar sealLlaa denaan menaaunakan Lool 8aslc Shape
Caranva kllk klrl baslc Lool dl sebelah klrl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


lalu dl sebelah aLas ada plllhan properLles aambar kllk panah dalam llnakaran dan plllh aambar sealLlaa

aambar sealLlaa LersebuL dl kanvas lalu kllk klrl aambar LersebuL sehlnaaa aambar muncul Landa
berpuLar puLar aambar
*Pasll Cambar

saLukan kedua aambar seperLl aambar dl bawah lnl denaan menaaunakan Lool dl sebelah klrl beraambar
Landa panah valLu plck Lool

Lekan Lombol shlfL lau kllk sealLlaa dan koLak
aLau Lekan cLrl + A
Pal lnl unLuk selecLed all / memlllh semua
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

3 SeLelah melakukan hal LersebuL maka akan muncul properLles shaplna


1laa proses shaplna vana pallna serlna dlaunakan
We|d unLuk menaaabunakan dua banaun men[adl saLu kesaLuan
1r|m unLuk memoLona banaun vana dlkehendakl denaan poLonaan vana sama denaan baaun perLama
vana dl plllh
Intersect membuaL baaun baru darl perpoLonaan kedua banaun aLau leblh / lrlsan banaun

4 lllh shaplna 1rlm
Maka aambar akan men[adl saLu kesaLuan
Warnal aambar unLuk mempercanLlk Lampllan

Arah anah denaan Leknlk shaplna 18lM


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat U5 I|ash D|sk dengan Core|DkAW


ubllsh 21 !unl 2008 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LxperL LuLorlal

1erlnsplrasl darl salah saLu bloa penvedla LuLorlal phoLoshop vana Lerkenal valLu dremllnfo maka kall
lnl klLa akan membuaL llash ulsk Lapl denaan menaaunakan Coreldraw

pert 1utor|a| Parap menauasal Layout Core|draw dan sedlklL Iungs| 1oo| o Core|draw
Lanakah Lanakahnva

Langkah 1
8uka rogram Core|draw dan lllh NW
8uaL 2 8uah llnakaran dan 1 koLak pada kerLas ker[a Corelu8AW

Lalu Cabunakan sehlnaaa sallna berdempeLan seperLl lnl


kemudaln Lekan C18L + A unLuk menveleksl semua banaun dan Cunakan Weld unLuk
menaaabunakan Pasllnva
Akan LerbenLuk banaun seperLl kapsul obaL

Langkah 2
ada banaun LersebuL Lekan I12 dan aLur seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Pasllnva


Sekarana berlkan Lfek 1ransparacv
1ekan + unLuk menaaandakan banaun LerbebuL dan warnal denaan warna puLlh

Lalu aunakan Interact|ve 1ransparency 1oo| kemudlan aunakan No Cut||ne unLuk membuana aarls
border banaun
Sehlnaaa hasllnva seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

kemudlan 1ekan C1kL + A dan C1kL + G unLuk CroupLangkah 3
Sebelum memecah banaun LersebuL sebalknva aandakan dulu banaun LersebuL
ecah keduanva sehlnaaa membenLuk seperLl lnl dlslnl sava menaaunakan 1r|m
Caranva buaL koLak dan leLakkan dl banaun flash dlks LersebuL lalu seleksl keduanva dan Lekan 1r|m


Sebelum dl 1r|m


SeLelah dl 1r|m
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


nah Sekarana Llnaaal menahapus koLak banLuan 1r|m
lalu dekaLkan keduanva hehehe [odohkan

kavak kapsul CbaL nlh


Langkah 4
1ambahkan 8erbaaal Assesorls seperLl koLak pada uS8

Lalu

kemudlan

nah kalo alnl udah mlrlp lLASP ulsk


Langkah 5
Warnal Caranva seperLl Langkah 2
!lka kesullLan lanasuna a[a aunakan color palleLe dan warnal denaan warna hlLam dan abuabu

Pasllnva (denaan Lanakah 2)
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
unLuk vana maslh pemula blsa menaaunakan Corol alleLe

Pasllnva (denaan Lanakah blasa Color alleLe)


Langkah 6
1ambahkan hlasan dan kaLa kaLa aaar Lampak [elas seperLl sebuah llash ulsk


unLuk Lall aunakan en 1oo|


Pehehe SelamaL Anda Lelah memproduksl sebuah lLAPS ulSk!!!
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Paraal Pasll karva AnAk nLCL8l ,ade |n Indones|a!lka anda punva sedlklL wakLu luana maka Lldak ada salahnva menaedlL dan memperbalkl serLa
menambahkan efek2 vana lalnnva

Pasll darl enulls

+ kllk Cambar unLuk Zoom
llash ulsk uS8 made ln lndonesla 100 C8A1lS
llash ulsk ManufacLure bv llmuaraflscom All rlahL reserved
ul Source llle uownload versl ul e8ook + uownload Source llle
!lka ada saran maupun krlLlk konLak penulls !ohan llmuarafls
uare Lo uream SomeLlme A ureamer Can CreaLe A luLure

SLMCCA 8L8MAnlAA1
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Membuat Undangan Simple dan Indah


Publish: 20 Juli 2009 ' Author & Copyright: Amin ' Status: FREE tutorial

CorelDRAW , Nah Kali ini saya akan memperagakan tips - tips bagaimana membuat desain
undangan

Pertama-tama kita membuat kotak merah


Lalu dari kotak itu tekan CTRLC lalu dilaniutkan CTRLV yang dimaksudkan mengkopi
bangun itu di tempat yang sama. Warnai kotak kedua dengan warna kuning.


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Selaniutnya tekan CTRLQ untuk mengubah obiek kotak itu meniadi vector.
Tekan F0 untuk shape tool. Bengkokkan tengah garis ke bawah.Lalu tekan F dan akan muncul panel Fountain Fill


Kolom type linear diganti dengan conical dan pilih custom
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpMulanya, kolom bagian pewarnaan ada 2 saia antara putih dan hitam. Tapi langsung klik 2X
pada segitiga di bagian pewarnaan untuk menambah pewarnaan. Terus pada kotak siluet itu
pada mulanya di tengah, seret sendiri ke kanan bawah seperti gambar diatas.
Hasil akan tampak seperti dibawah :


Lalu samarkan dengan transparancy tool
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpHasil tampak seperti dibawah :


Lalu buat bangun bintang dengan menu complex star tool


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Lalu tarik complek star itu ke kanan dengan menu interaktiv distortion tool


Dan warnai hitam untuk sementara. Copy meniadi 4 yang bersinggungan dan kasih eIek
transparan dengan interaktive transparancy tool dari kanan ke kiri. Seperti pada gambar dibawah
:


Lalu masukkan ke kotak merah yang tadi dengan menu eIIect ~ power clip ~ place inside
container
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


Hasil akan tampak seperti gambar bawah :


Klik kanan pada gambar lalu edit content

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Tarik ke kanan atas dan warnai putih. Setelah itu klik kanan lagi, pilih Iinish edit.
Dan kalau digabungkan dengan pembuatan garis pelangi yang tadi akan tampak seperti dibawah
:Perlu diingat, bangun lengkung pelangi harus berada diatas kotak yang telah diisi dengan motiI
bunga.
Setelah itu masukkan gambar pengantin yang saya sediakan untuk didownload.

untuk download klik link ini

Nah, dari sini kasih background sinar pada gambar pengantin itu dengan tool interactive drop
shadow tool. Lihat gambar bawahTinggal kasih tulisan dech..
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Desain Undangan
(Anda dapat mendownload hasil iadinya pada Layanan IlmugraIis di bawah ini)

Disini saya pakai Iont type Alison. Sistemnya sama, ditulis dahulu lalu diwarnai hitam dalam dan
hairline iuga. Trus hairline dikasih ketebalan 2 pt. lalu copy dan paste ditempat yang sama
dengan warna kuning. Tetapi untuk copiannya ini tidak diberi hairline, alias none. Selamat
mencoba dan membuat kartu undangan anda sendiri.hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,,UA1 1WI51D VIL


ubllsh 1 MareL 2010 | AuLhor CopvrlahL Lrvvn | SLaLus l8LL LuLorlal

Ck aan seperLlnva sava memana harus membuaL LuLorlal lnl unLuk menambah arslp Corelu8AW
llmuC8AllS eheh munakln [lka sava [elaskan denaan deLll akan men[adl pan[ana nan lebar [adl sava
akan sedlklL merlnakasnva denaan harapan maslh blsa unLuk (mudah) dlmenaerLl

CekldoL 1wlsLed Lvll SLep bv sLep
Lanakahlanakahnva

1 8uka dulu corelu8AWnva kemudlan buaL llnakaran berdlameLer 14 cm kall lnl sava LenLukan
ukurannva blar mudah dan anda Lldak perlu menalralra

2 !lka Sudah kllk lnLeracLlve llll 1ool kemudlan aanLl llll 1vpe vana semula Llnler men[adl 8adlal
kemudla kllk llll uropdown(dlsamplna flll Lvpe) CLher kemudlan akan muncul uocker wlndows
SelecL Color plllh aleLLes carl ComponenLs C9 M70?92k36 kronoloalsnva ada pada aambar
dlbawah lnl

unLuk LasL llll lcker(Samplnanva uropdown llll) C0 M100 ?100 k0
Ck sudah akan ada lmaae seperLl dlbawah lnl bukan?
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
3 8uaL laal llnakaran berdlameLer 14 cm warnal denaan warna hlLam kelam (8lack 100) lalu kllk
lnLeracLlve 1ransparencv 1ool kemudlan sapukan ke ob[ecL llnakaran hlLam Ladl denaan suduL
kemlrlnaan klraklra 43 dera[aL kalau lnl memana harus dl klraklra aan cekldoL kronoloalsnva

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

!lka anda benar maka akan ada lmaae seperLl dlbawah lnl

kemudlan seleksl semua ob[ecL (llnakaran merah dan hlLam) lalu Lekan C kemudlan L dl kevboard anda
bukan kevboard LeLanaaa eheheh [lka sudah akan Ler[adllah bla bana seperLl aambar dlbawah
lnl(sava lebav )

kemudlan kllk 8ezler 1ool lalu buaL sealLlaa dlaLas llnakaranllnakaran klLa Ladl

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


kllk Shape 1ool (l10) seleksl nodenode sealLlaa LersebuL lalu kllk ConverL Llne 1o Curve

?ana sava Landal blru pallna aLas lLu adalaa 1ool ConverL Llne 1o Curve Maslh menaaunakan Shape
Lool ubah llne vana maslh luruslurus lLu men[adl melenakuna menalkuLl llnakaran seperLl lmaae
dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


8erl warna uLlh kemudlan kllk lnLeracLlve 1ransparencv 1ool Lransparanslkan sealLlaa LersebuL lnl
dlklraklra laal aan sebaaal conLoh dlbawah lnl


4 kepalanva sudah [adl aan marl klLa buaL maLanva kllk 8ezler 1ool laal kemudlan buaL sealLlaa seperLl
dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


kemudlan kllk LffecLs ConLour (CLrl + l9)

SeperLl aambar dlaLas berl offseLnva denaan anaka 012 lalu kllk Applv seLelah lLu seleksl semua sealLlaa
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

LersebuL kemudlan 1ekan CLrl+k dan lalu CLrl+L maslh dl kevboard anda dan bukan mlllk LeLanaaa anda
wkwkwk seLelah lLu berl warna hlLam Copv mlrror Seleksl semua maLa lalu aroupkan (CLrl + C)

unLuk memuLlhkan dlLenaah maLa lLu klLa aunakan Lool SmarL llll 1ool

kllk sa[a dlLenaah maLa pasLl akan Lerlsl meskl denaan warna laln Lapl klLa blsa menaaanLlnva denaan
warna puLlh nanLl

3 Ck lnl benar2 8lnakas bukan? 8aru sa[a sampal sLep ke llma klLa hahaha ada sLep lnl klLa akan
membuaL Landuknva erLama buaL sealLlaa denaan menaaunakan 8ezler 1ools
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Caranva sama persls saaL klLa membuaL sealLlaa dl kepala Ladl aaar Lldak Lerlalu pan[ana LuLorlal lnl
maka akan sava prememorl eheheh [lka sudah Warnal 1anduk lnl denaan lnLeracLlve flll Lools denaan
warna vana sama pada baalan kepala Ladl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

SeLelah lLu marl klLa buaL sealLlaa laal denaan menaaunakan 8ezler 1ool laal dan laal seperLl pada
aambar conLoh dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


1enLu sa[a denaan cara vana sama seperLl membuaL Landuk perLama Ladl nhah dl lmaae dlaLas ada
perpoLonaan vana sanaaLsanaaL menaaanaau dan ualv(maklum abls makan roLl [adl sedlklL Lerbawa
suasana enallsh wkwkwk) Caranva memoLona ob[ecL dlaLas denaan 1rlm 1ool 8erlkuL lnl caranva
kllk 1anduk perLama Lekan ShlfL sambll kllk Landuk kedua/sealLlaa kedua LersebuL lalu kllk 1rlm
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpMaka akan [adl seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Warnal denaan lnLeracLlve llll 1ool seperLl pada sealLlaa perLama Ladl ewarnaannva LeraanLuna aaan
aaan sekallan ConLoh dlbawah lnl menuruL sava
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Sudah seleksl semua sealLlaa Landuk lnl kemudlan Copv Mlrror

Sudah seleksl semua sealLlaa Landuk lnl kemudlan Copv Mlrror Ck sebenarnva maslh ada beberapa
sLep Lapl klLa Llnaaalkan dulu nanLl Lerakhlr klLa ubah beberapa aaar pencahavaannva LerllhaL nvaLa

6 ada SLep ke Lnam lnl klLa akan buaL MuluL vana men[adlkan !udulnva 1wlsLe Lvll ulbaalan muluL lnl
vana sedlklL rlbeL aan eheheh erLama buaL dulu aarls Lurus 1eaak menaaunakan 8ezler 1ool
kemudlan buaL sealLlaa laal seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


kemudla aunakan Shape 1ool unLuk menaubahnva men[adl senvuman membawa luka denaan cara vana
sama persls denaan caracara dlaLas Ladl

kemudlan Copv Mlrror laal SealLlaa pada muluL lnl kemudla seleksl semua lalu kllk Weld

Apllvkan ConLour denaan CffseL 012 Cm Ladl pada muluL kemudlan Lekan CLrl+k dan lalu CLrl+L lalu
berl warna hlLam
kemudlan aunakan laal 8ezler 1ool unLuk membuaL ob[ecL seperLl aambar dl bawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Lalu aunakan Shape 1ool denaan lanakah seperLl dlaLas (seleksl semua node lalu ConverL Llne 1o Curve)
dan ubah sampal men[adl seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


kemudlan lsl denaan SmarL llll 1ool lalu Copv Mlrror saLu persaLu dan Weldkan seperLl lanakah dlaLas
aaar sava Lldak perlu menaulanaulana cara vana sama aan hehe

Weldkan [uaa alal bawah kemudlan buaL denaan menaaunakan 8ezler 1ool dan ubah denaan Shape
1ool seperLl cara dlaLas Ladl sebuah ob[ecL seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


!lka Sudah lsl denaan SmarL llll 1ool denaan warna hlLam Lalu plllh lnLercLlve 1ransparencv 1ool

1ransparencv 1vpe ubah men[adl unlform nalkkan SLarLlna 1ransparencvnva men[adl 83
kemudlan buaL laal pada Larlna saLunva seperLl pada aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Sudah? klLa buaL Shadow unLuk alalnva eheheh llaL banaun pada aambar dlbawah lnl


erhaLlkan Carls 8lru pada Clal kemudlan lsl denaan SmarL llll 1ool denaan Warna 8lack 20 !lka
sudah akan [adl seperLl lmaae dlbawah lnl


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
7 Cver All proares udah selese aan

1apl ada vana [anaaal dl Landuknva Landuk kanan lLu seharusnva vana leblh aelap vana saLunva klLa
Llnaaal ubah poslsl aradasl/lnLeracLlve llll 1oolnva men[adl seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

1lnaaal kreasl klLa aan baaalmana eheheheh
Ck aan sudah berakhlr LuLorlal Corelu8AW klLa Lerlmakaslh
semoaa bermanfaaLhLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
1ypography Cha|r|| Anwar
ubllsh 1 Aprll 2010 | AuLhor CopvrlahL Lrvvn | SLaLus l8LL LuLorlal

Sebenarnva 1oLurlal lnl unLuk memperkenalkan cara baaalmana membuaL Lvpoaraphv sederhana pada
wa[ah aLau benLuk laln Anda Lldak harus menaaunakan hoLo Chalrll Anwar karena blsa dlapllkaslkan
kesemua lmaae Lapl dlslnl sava namakan denaan nama bellau dan karena memana menaaunakan
poLreL dlrl sana pu[anaaa ldola sava lnl Chalrll Anwar

Lanakahlanakahnva


1 8uka corelu8AW lalu buaL dokumen baru


2 lmporL lmaae vana akan dlaunakan dlslnl seperLl vana sava kaLakan Ladl sava menaaunakan lmaae
dlbawah lnl

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
lmaae dlaLas bukan laal lmaae asll vana sava dapaLkan dl aooale Lapl sudah melalul Lahap edlL melalul
phoLoshop karena lmaae darl aooale resoluslnva sanaaL kecll sebenarnva Lldak masalah [lka lmaaenva
sudah denaan resolusl vana sedlklL besar Lldak perlu menaaunakan phoLoshop lanasuna sa[a lmporL ke
corel usahakan lmaae sudah hlLam puLlh seperLl dlaLas nanLl sava buaL laal LuLorlal membuaL hlLam
puLlh seperLl dlaLas


3 kemudlan kllk 8lLmaps ConverL Lo 8lLmaps maka akan muncul wlndows seperLl dlbawah lnl

Color mode ubah men[adl 8lack and WhlLe (1 8lL) lalu kllk Ck


4 kemudlan kllk kanan pada lmaae Ladl lalu plllh 1race 8lLmap Llne ArL

Maka akan muncul Wlndows seperLl dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

erhaLlkan vana sava Landal blru dlaLas ada 1race ConLrol sesualkan denaan kehendak anda pada
kolom Color ubah color modenva men[adl 8lack and WhlLe ada kolom CpLlon cek remove
backaround Lalu kllk Ck


3 lndahkan lmaae Lraced

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
kemudlan unaroup lmaae 1raced(hasll 1race) lalu warnal denaan warna apa sa[a saLusaLu aaar nanLl
klLa blsa meWeldkan mana vana seharusnva dl Weld dan mana vana Lldak

Sava warnal blru muda dlslnl lalu kllk 8aalan laln vana belum Lerwarnal blLu aLau maslh berwarna hlLam
kemudlan Lekan ShlfL 1ahan dan kllk vana berwarna blru lalu kllk Weld

!lka benar maka warna hlLam Ladl akan berubah men[adl blru seperLl warna blru vana sava pakal Ladl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Lakukan hal vana sama pada seLlap baalan vana maslh hlLam vana besarbesar sa[a vana bercakbercak
Lldak perlu !adlnva akan seperLl lmaae dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%6 SeLelah lLu klLa benahl lmaae lnl aaar Leplannva halus klLa aunakan Shape 1ool (l10)
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

8enahl curvecurve vana dlrasa Lldak baaus deleLe lalu benahl klLa Sklp sa[a deLll darl lanakah lnl(hehe)
[adlnva akan seperLl lnl

SedlklL leblh halus(haha)

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%

7 uupllcaLe / Copv men[adl dua lmaae LersebuL kemudlan klLa LuLup baalan puLlh pada lmaae copv
denaan menaaunakan 8ezler 1ool seperLl aambar dlbawah lnl

erhaLlkan Carls PlLam berada dalam ob[ecL berwarna blru karena memana harus berslnaaunaan
kemudlan kllk ob[ecL vana klLa buaL denaan bezler Lool lnl kemudlan Lekan ShlfL Lahan dan kllk dl ob[ecL
berwarna blru lalu Weldkan maka akan [adl seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%

?ana sava warnal merah vana klLa buaL Ladl


8 8alk klLa mulal 1vplna sekarana kllk 1exL Lool lalu arahkan polnLer pada Leplan aambar berwarna
merah sampal ada lnformaLlon denaan Lullsan Ldae kemudlan kllk

erhaLlkan Ldae kecll dlaLas(susah sava [elaslnnva semoaa anda menaerLl) lalu akan ada CuLllne puLus
puLus dl dalam lmaae berwarna merah seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

!lka sudah ada aarls puLuspuLus dan Lullsan Cllck here whlL 1exL 1ool Lo add araaraph 1exL Maka
anda sudah blsa menullskan sesuaLu dldalamnva perLama kllk dulu 1exL 1ool lalu kllk dalam lmaae
LersebuL dlaLas Lullskan apa sa[a dlslnl sava memakal pulsl darl Chalrll Anwar Aku

Sava menaaunakan Slze 8pL lonL Arlal dan AllanmenL lorce !usLlfv
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Lalu seleksl semua lmaae merah dan LexL dlaLas kemudlan 1ekan CLrl + k kllk LexL sa[a lalu Lekan CLrl +
C kemudlan reslze LexL memenuhl lmaae merah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Lalu uupllkasl 1exL LersebuL kemudlan berl warna berbeda

ulslnl sava aunakan 40 8lack dan uLlh kllk 1exL berwarna uLlh lalu plllh menu LffecL owercllp
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
lace lnslde ConLalner !lka polnLer berubah men[adl anak panah besar kllkkan polnLer pada lmaae
merah Ladl

Maka lmaae Ladl akan Lerlsl denaan 1exL berwarna puLlh Ladl
Lakukan hal vana sama pada LexL vana berwarna 40 8lack lalu kllkkan pada lmaae berwarna blru

Seleksl kedua lmaae merah dan blru lalu Lekan C dan lalu L berl kedua lmaae lLu warna Lransparan


9 Pasll akhlrnva LeraanLuna seLLlna klLa pada baalan aLau polnLpolnL penLlna vana sava Lullskan pada
lanakahlanakah dlaLas
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

uemlklan 1uLorlal Corelu8AW lnl sava buaL unLuk memperkenalkan penaaunaan paraaraph pada
Corelu8AW sebaaal 1vpoaraphv
1erlmakaslh semoaa bermanfaaL Pall lndonesla dan ma[u Lerus llmu Crafls lnsonesla

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
,embuat as Ioto d| Core|draw
ubllsh 6 Mel 2010 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

1uLorlal coreldraw kall lnl sava lnaln berbaal penaalaman denaan para pembaca dan penaun[una
llmuC8AllS Sesual denaan [udulnva valLu membuaL pas foLo denaan coreldraw
Anda munakln lnaln membuaL ukuran as loLo 3x4 aLau 4x6 dl rumah dan menceLaknva sendlrl unLuk
keperluan melamar peker[aan aLau slmpanan foLo dl dompeL maupun karLu nama anda

marl klLa buaL pas foLo sendlrl dlslnl sava akan membuaL conLoh pas foLo 4x6

1 8uka apllkasl coreldraw anda plllh new
lalu seLLlna ukuran kerLas men[adl A4 (sLandarL ukuran kerLas foLo pada umumnva [lka klLa membell per
sheeL)


2 1ekan l6 pada kevboard unLuk menaakLlfkan rectang|e too|
buaL koLak dl aLas lembar ker[a anda

3 lalu aLur ukuran koLak vana anda buaL denaan menaaanLl properLles ukurannva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

nah dl panah vana dlLun[ukkan dl aLas adalah ukuran pan[ana dan lebar koLak vana anda buaL karena
klLa menaaunakan saLuan mm (mlllmeLer) maka 1 cm 10 mm [adl [lka buLuh pan[ana 4 cm maka klLa
buLuh memasukkan 40 mm (hehehe kemball ke pela[aran maLemaLlka eh salah corelmaLlka nlh)
waduh corelmaLlka corel + maLemaLlka (kurlkulum baru) lC _

4 nah sekarana klLa masukkan foLo orana aanLenanva (foLo anda/pacar anda/ merLua anda) vana akan
dlceLak men[adl 4x6
cara memasukkan aambarnva Llnaaal kllk f||e |mport plllh foLo anda lalu kllk |mport
dlslnl sava ambll conLoh foLo Leman sava Lampananva slh aarana Lapl haLlnva selembuL sal[u sepuLlh
muLlara wkwkwk


oke sekarana klLa pakal maalc eh salah power cllp caranva
kllk foLo vana akan dledlL (nomor 1) lalu plllh effect power c||p p|ace |ns|de conta|ner
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

lalu kllk koLak (nomor 2)
Laraaaaa slm salablm
aambarnva masuk koLak vana klLa buaL

3 nah sekarana Llnaaal sedlklL menaedlLnva kllk kanan lalu edlL conLenLs

sesualkan foLo denaan koLak vana klLa buaL seLelah selesal kllk f|n|s ed|t|ng ob[ect dl sebelah klrl bawah
monlLor anda
hasllnva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%

sebuah foLo 4x6 vana slap dlceLak
nah sekarana Llnaaal menaaandakan sa[a Llnaaal copv pasLe dan perbanvak dan [anaan lupa unLuk
mempercepaL aunakan funasl C18L + 8 (replav)

sampal [umpa dl 1uLorlal Corelu8AW berlkuLnva baca [uaa LuLorlal LuLorlal sebelumnva [lka
keblnaunan aunakan aooale servlce dl aLas unLuk mencarl kaLeaorv vana anda lnalnkan
1erlma kaslh Ma[u Lerus desaln arafls lndonesla Semoaa bermanfaaL _

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%
IC1C ,NIADI kAk1UN VC1Ck d| Core|
ubllsh 7 !anuarl 2011 | AuLhor CopvrlahL 8lanLo | SLaLus l8LL LuLorlal

erLama Lama sava menaucapkan banvak Lrlma kaslh kepada ||muGraf|s vana Lelah memberl
kesempaLan unLuk sava membaalkan llmu Crafls kepada Leman Leman semua ada kall lnl sava lnaln
berbaal 1lps Crafls llmu 1enLana 1rac|ng dan Vector ,erubah oto men[ad| kartun

Sava Menaaunakan Coreluraw x3 versl13 8aaal mana rosesnva Lanasuna a[a ke 1k

CaLaLan Sebelum menalkuLl LuLorlal lnl dlharapkan anda sudah menaeLahul dasardasar Coreldraw
pada Coreluraw dan menaeLahul lunasl funasl 1ool dan LavouL pada Coreluraw

uafLar 1ool vana dlaunakan
1 en Lool
2 Shape Lool
3 Color evedropper Lool
4 lnLeracLlve flll
3 lounLaln flll
6 urop Shadow
7 1ransparencv

Langkah 1
8uka roaram Coreluraw1ekan Ctr| + N unLuk Membuka Lembar ker[a baru ukuran kerLas A4 Anda
blsa [uaa menaubah SaLuan unlLs dl roperLles bar nva men[adl CenLlmeLer

Langkah 2
lmpor Cb[ek 8erbenLuk !C 8MAl nC kedalam Lembar ker[a vana anda buaL
8lsa ullakukan uenaan Menekan 1ombol Contro| + | pada kevboard aLow pada menu 8ar
Carl dan Cllk Cb[ek vana lnaln dl1race dlslnl sava menaaunakan loLo Sava prlbadl sebaaal conLoh

Langkah 3
Lalu arahkan mouse pada aambar dan Cllk klrl pada Mouse plllh (Lock Cb[eck) supava Cambar ?ana vana
klLa 1race 1ldak 8eraeser kemana mana
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpLangkah 4
ulslnl Slnl Sava Menaaunakan ( en 1ool ) unLuk roses 1race nva
LlhaL Cambar ulbawah lnl kesabaran adalah no1 unLuk menaer[akanva


Langkah 5
1 8uaLlah 8enLuk 8ambuL uenaan ( en 1ool )
2 8uaLlah 8enLuk Llnakaran Wa[ah
3 8uaLlah 8enLuk kaca MaLa
4 8uaLlah 8enLuk hlduna 1ellnaa uan Leher
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

3 8uaLlah 8enLuk Llnakaran 8adan dan 8a[u
Langkah 6
Semuanva ullakukan Menaaunakan en 1oo| unLuk Meraplhkan Lenakunaan Llne
ALow Carlsaarls Menaaunakan ( 5hape 1oo| ) uan unLuk Menahasllkan Lenakunaan
Carls llne ?ana 8aaus Menaaunakan ( Convert to curve )
Caranva Cllk Carls Llne Cllk ,ouse sebelah klrl lllh convert to curve

CaLaLan !lka semua sudah LerbenLuk 1lnaaal roses pewarnaan dl baalan pewarnaan lnl
Memana sanaaL rumlL dlbuLuhkan keLellLlan unLuk mewarnalmenaaLur komposlsl warna

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Langkah 7
1 lmpor kemball poLo vana asll dan [e[erkan dl ob[ek vana Lelah dl Lrace
2 Cunakan ( Color evedropper Lool ) unLuk menaambll sempel warna darl poLo vana asllnva

CaLaLan
Cunakan lounLaln llll unLuk MenaaLur komposlsl Warna kalo 8elum sesual aunakan !uaa 1ool
lnLeracLlve llll
ALurlah komposlsl warna sesual kebuLuhan vana dlperlukan


CaLaLan
keLlka proses pewarnaan pasLl anda menaalaml kesullLan karna ob[ek deml ob[ek akan berLumpuk
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Lumpuk [adl Lldak karuan [anaan kuaLlr


1lpsnva Cunakan ( ower C||p )aLow blsa [uaa denaan melakukan cllk ob[ek Carls llne Cllk pada mouse
sebelah klrl plllh Crder uan cllk Lullsan In Iront of ALow [uaa Carls llne nva dl Lock ob[ek dulu


Langkah 8
!lka sudah selesal kllk LxporL pada menu 8ar

Save as Lvpe formaL aambar lLu Lerserah kebuLuhan

Pasll Akhlrnva klra klra seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


@rocino uenoon core/drow
Sesudahnva sava lnaln menaucapkan mlnLa maaf [lka ada kesalahan dldalam pembuaLan LuLorlal lnl
mohon dlmakluml karna sava [uaa dalam proses bela[ar
sampal [umpa dl 1uLorlal Corelu8AW berlkuLnva baca [uaa LuLorlal LuLorlal sebelumnva Cunakan
aooale servlce dl aLas unLuk mencarl 1uLorlal vana anda buLuhkan
1rlma kaslh Semoaa bermanfaaL wasalam


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,,UA1 D5AIN 51,L


ubllsh 27 !unl 2009 | AuLhor CopvrlahL Adl Suroso | SLaLus l8LL LuLorlal

Corelu8AW nah kall lnl sava akan memberlkan Llps baaalmana membuaL desaln sLempel
Lanakah perLama buaL ob[ek berbenLuk llnakaran denaan dlameLer 33 mmCopv llnakaran LersebuL kemudlan ubah lanasuna dlameLernva men[adl 23 mmnah Sekarana buaL aulde unLuk Leksnva copv laal benLuk llnakaran vana kecll dan rubah dlameLernva
men[adl 23 mm berl warna merah caranva kllk kanan pada warna merah pada color paleLLe


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

klnl klLa hanva buLuh 3/4 darl seluruh llnakaran merah akLlfkan llnakaran merah kemudlan pada
properLv bar plllh benLuk Arc


Cunakan Shape 1ool unLuk menarlk suduL darl llnakaran seperLl aambar dlsamplna


8uaL saLu aulde unLuk Lullsan dlbawah denaan menacopv llnakaran merah kemudlan denaan shape
Lool Larlk suduLnva seperLl berlkuL


Sekarana keLlk 1eks Cv WAPAnA !A?A kCMu1L8 lonL vana sava aunakan Lvpe lMAC1 Slze 12
AkLlfkan Leks LersebuL dan kllk menu 1O1 I|t 1et 1o ath Lalu kllk llnakaran merah aLas
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpunLuk Leks baalan bawah sama prlnslpnva denaan cara dlaLas keLlkkan Leks LAnCkA1
Pllanakan warna merah pada llnakaran aulde denaan cara akLlfkan / kllk alulde LersebuL menaaunakan
shape Lool kemudlan kllk kanan lcon pallna aLas pada color paleLee
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


8erl Landa blnLana dlanLara Leks aLau perLebal beberapa polnL

Pasllnva

SLempel loao

unLuk hasll leblh nvaLanva blsa dlaabuna denaan LuLorlal ffect 5tamp|e Core|DkAW darl mas Lrvvn

semoaa bermanfaaL baal vana lnaln e|a[ar Core|draw


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
KATEGORI: CORELDRAW BEBAS
Tutorial Coreldraw bebas berekspresi dengan aplikasi coreldraw semua dibagikan disini secara
gratis
CORELDRAW BEBAS ' PAGES ' ' ' 2 '

Effect Stample CorelDRAW
Publish: 09 Mei 2009 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Tutorial CorelDRAW ini Dapet inspirasi dari Mas Nyoman Bali, saya akan coba membuat eIek
stampel seperti aslinya(mirip..hee...)
kita pakai cara yg saya anggap mudah (karena saya buatnya ig kaya gini..hahay...)

. Pertama Buka Corel Lalu buat Stamplenya(saya yakin pasti temen2 udah bisa...) Seperti
gambar dibawah ini

Saya waiibkan semua bidang/obiect pada stampel tersebut haruslah menaidi satu bidang, yg saya
maksud disini bukan Group tapi Weld. Jadi outline stampel tersebut bukan hanya garis semata
tapi Contour yg di Break lalu di Combine... wah susah saya ielasinnya... hehe...

2. Langkah kedua adalah membuat coretan tanpa arah menggunakan Freehand Tool seperti
gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp3. Setelah itu gunakan Contour untuk memperbesar coretan tadi seperti gambar dibawah ini

Lalu Break Contour Group Apart dan Delet Outline pertama yang kita buat tadi sampai seperti
gambar diatas.

4. Klik Contour yang kita buat tadi tekan ShiIt dan klik pada stampel kita tadi lalu Trim-kan
setelah itu buang Contour tadi dan wuiud dari stampel kita tadi akan seperti ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp5. Lalu iadikan bitmap (Bitmaps ~~ Convert To Bitmap)

Jangan lupa rendahkan resolusinya, 50 dpi mungkin dan iangan sampai lupa mengklik
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Transparent Background.

6. Atur posisinya dan iadilah stampel kita... seperti ini...

EIek Stempel by Ervyn

Memang hasilnya tidak maksimal, karena saya hanya mencontohkan saia, mungkin teman-teman
nanti bisa lebih maksimal dan bagus..

Tips:
Untuk membuat desain stempelnya bisa melihat tutorial ini: MEMBUAT DESAIN
STEMPELdari Mas Adi Suroso

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Font PLAY - Bermain Dengan Font


Publish: 20 Maret 2009 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Perlu diingat bahwa CorelDRAW adalah program yang diunggulkan dalam memproduksi vector
graphic dan semua Iont adalah vector graphic iadi dengan mudah kita bisa menggubah bentuk-
bentuk Iont dalam corel, diingatkan iuga oleh saya( Hee.. ) iika kita menggunakan Font(untuk
diubah) gunakanlah yang simpel iangan terlalu rumit seperti el&Iont gohtic! Karena
memperberat kineria dari corel itu sendiri.

Ditekankan disini, tutorial ini untuk memberikan pengetahuan pada anda bagaimana cara
mengubah Font dari bentuk normal meniadi abnormal(hehehe...) iadi bukan hasil dari tutorial ini
yang saya tekankan... baiklah tidak perlu paniang lebar omongan basi saya... langsung saia kita
mulai

. First Step seperti biasanya CtrlN

2. Buat atau tulis kata sesuka hati dan ubah Iont-nya seperti gambar dibawah ini(g da kata
laen...hehe...)

(Narsis dikit) Sengaia digunakan Iont GRAFFPITY / GRAFF karena terlihat rumit tapi
sebenarnya simpel
Kuniungi iuga Koleksi Download Font di ilmugraIis.com

3. Lalu pisahkan semua Iont(Break Artistic Text) dengan menekan CtrlK pada keyboard


4. Lalu pisahkan semua Iont(Break Artistic Text) dengan menekan CtrlK pada keyboard
Sampai kita bisa mewarnainya dengan warna2 berbeda, warna diatas tidak ada pengaruhnya
terhadap apa yang kita keriakan hanya untuk membantu saya menerangkan. Setelah itu seleksi
semua huruI dan Convert To Curve atau CtrlQ(saya akan sering menggunakan Shortcut disetiap
tutorial saya, maka dari itu dimohon untuk membaca penielasan tentang shortcut keys corel).
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

5. Setelah itu ubahlah ukuran Font atau letaknya, Iont paling depan dan belakang usahakan sama
agar tidak terlalu mencolok, lebih spesiIiknya ada dalam gambar dibawah (akhirnya punya kata
laen...)


5. Setelah itu mari kita ubah bentuk Iont satu per satu, kita mulai dari huruI pertama, klik Shape
Tool lalu klik pada Iont dan akan terlihat node-node pada outline Iont tadi, iika harus
ditampilkan gambarnya adalah sebagai berikut

Delete semua Node pada obiect ditengah huruI(gambar anak panah) sehingga hilang obiectnya
seperti pada gambar dibawah ini(lagi....)
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


lakukan langkah diatas pada semua obiect ditengah-tengah huruI tadi sampai seperti ini


6. Kita potong bagian-bagian yang dirasa tidak penting, langkahnya sebagai berikut :

Klik Beizer Tool untuk membuat obiect seperti gambar diatas, lalu tekan ShiIt dan klik pada
huruI N lalu klik Trim dan terpotonglah huruI N tadi seperti gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Dan balik huruI N tadi, itu tadi cara memotong yang susah, lebih mudah dengan shape tool
menurut saya, setelah itu kita akan membangun satu Iont dari potongan Iont lain, misalkan
potongan huruI V untuk ditambahkan pada huruI N, cara memotong sudah kita pelaiari iadi
langsung saia potong huruI V seperti gambar dibawah ini

Kita pun bisa memperpaniang obiect merah itu dengan Shape Tool, caranya seleksi Node yang
diperlukan untuk memperpaniag, lihat gambar dibawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Setelah itu(lagi) tekan Space Bar agar kembali ke Pick Tool, lalu klik obiect merah dan lalu
tekan Shitklik huruI N lalu klik Weld

7. Langkah-langkah diatas dirasa cukup untuk mengubah bentuk Font, tapi akan saya teruskan
tutorial ini, tambahkan lagi potongan huruI V dari sisi yang lain pada huruI R

Langkahnya seperti pada huruI N tadi, lalu kita paniangkan huruI Y dengan Shape Tool lagi
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Kita bisa membenahi Curve-nya(lengkungan) dengan Shape tool

8. Lalu seleksi semua huruI dan Weld-kan (Satukan dengan Weld Tool) tinggal kita permanis
dengan tambahan-tambahan yang kita mau, seperti menambahkan Contour ( EIIect ~ Contour)
pada tulisan tadi seperti dibawah ini, kita andalkan imaiinasi kita sendiri ya...


Dibawah ini iuga, tapi keliatan g ya????
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Kalau g kliatan neh dikasih versi vector biasa

Makasih semoga berrrrmanpaad bagi yang ingin Belajar Coreldraw.....hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Membuat Tulisan Efek CLIP


Publish: 05 Februari 2009 ' Author & Copyright: OzyHC ' Status: FREE tutorial

Tutorial Coreldraw Kali ini kita akan coba membuat suatu eIek tulisan dengan Coreldraw dengan
nama eIek clip..
Berikut langkah langkah nya :

. buat background kotak misalnya abu-abu.

2. buat tect CLIP` dengan Iont arial black

Mulai bekeria :

. buat kurva tertutup, dengan pen tool, lalu isi warna atau Iill dengan hitam2. kurva tertutup di beri warna gradiasi hitam ke putih dengan tool interactive Iill tool. Drag
seperti pada gambar berikuthLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

3. rencananya kita akan menggunakan eIek power clip untuk memasukan kurva kedalam text
CLIP`. Namun hasilnya kurva akan masuk di tengah text seperti gambar berikut :4. untuk merubah agar powerclip tidak otomatis di tengah text (container). Klikmenu tools ~
option : workspace : edit. Matikan check list auto-center new powerclip centents5. Kini powerclip telah siap, aktiIkan kurva tersebut, lalu klik menu eIIect ~ Powerclip ~
place inside container, klik text CLIP`6. Dengan cara seperti sebelumnya anda tentu bisa membuat gradiasi hitam putihUntuk text
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

`CLIP` sehingga tampil sebagai berikut.

7. Agar lebih terasa perbedaannya dengan background, buat outline putih pada textCLIP`
sebaggai berikut


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp8. Agar semakin terasa lagi perbedaannya dengan background, buat bayangan padaText CLIP`
dengan interactive drop shadow tool

9. Drag dari tengah text ke bawah secara diagonal sebagai berikut


~ EFFECT CLIP
Terima Kasih, Semoga BermanIaat

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Core| ,embuat eta 3 D


ubllsh 23 november 2008 | AuLhor CopvrlahL lerv Cunawan | SLaLus l8LL LuLorlal

ualam karLu undanaan peLa merupakan baalan vana Lldak Lerplsahkan 1erkadana perusahaan
perceLakan menawarkannva dalam sebuah pakeL Lermasuk dldalamnva karLu undanaan karLu ucapan
Lerlma kaslh peLa lokasl plasLlk clndera maLa buku Lamu dll

ada LuLorlal kall lnl akan dlbuaL peLa 3 u pada Corel x3 LoolLool vana dlaunakan anLara laln pen Lool
LexL Lool 8ecLanale Lool sedanakan faslllLas vana dlaunakan lalah weld dan add perspecLlve


LAnakah Lanakahnva
1 Lanakah perLama vana harus selalu dllakukan sebelum membuaL aambar adalah meneLapkan areal
aambar dl slnl dlbuaL dalam ukuran 90 x 143 mm buaL koLak sebaaal auldellne


2 lllh pen Lool buaL alur [alan denaan cara kllk perLama unLuk menenLukan LlLlk awal dan aeser mouse
ke arah vana dllnalnkan lalu kllk unLuk menenLukan LlLlk akhlr dlmana anLara LlLlk perLama dan ke dua
ada aarls vana menahubunakannva unLuk membuaL [alan lenakuna kllk aeser mouse kllk Lahan dan
aeser mouse unLuk membuaL lenakuna3 !lka sudah selesal plllh LdlL SelecL All (CLr A) Lekan l12 unLuk menaaLur properLv aarls berl
keLebalan aarls 11 pL Selan[uLnva plllh menu Arranae ConverL Lo Curves (CLrl C) unLuk membuaL
aarls men[adl kurva ALur warna pada Color alleL aarls hlLam flll kunlna

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

4 unLuk menvaLukan kurva Ladl plllh weld pada dockers shaplna aLau pada Menu uLama plllh Arrange
5hap|ng We|d


3 Selan[uLnva benLuk ob[ek Ladl men[adl 3 u caranva akLlfkan ob[ek plllh menu ffects Add
erspect|ve6 lllh u[una handle sehlnaaa kursor akan berubah men[adl Landa (+) kllk Lahan Larlk handle unLuk
membuaL perspekLlf PenLlkan [lka klLa sudah mendapaLkan benLuk vana klLa lnalnkan


7 8uaL LexL unLuk menamal [alan slmpan dl LempaL vana dllnalnkan
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
8 unLuk membuaL aambar aeduna aunakan 8ecLanale Lool buaL ob[ek sealempaL berl warna ubahlah
sealempaL Ladl men[adl 3u kllk lnLeracLlve LxLrude kllk aambar Lahan dan Larlk aarlsnva sehlnaaa
membenLuk ob[ek 3u unLuk Leblh [elasnva hal lnl [uaa berhubunaan denaan (baca Mudahnva 1ullsan
3d denaan Coreldraw ) sesualkan denaan perspekLlf vana klLa buaL9 Selaln benLuk sealempaL blsa pula benLuk sealLlaa polvaon aLau aambar rumah
Pasllnva klra klra seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


eLa 3 dlmensl darl lerrv CunawanhLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
Invisible Text With Drop Shadow
Publish: 9 November 2008 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

LANGKAH - LANGKAHNYA:. First step yang pasti buka Corel, lalu CtrlN buat new blank page...
2. Ok pasti semua udah pada bisa impor image kan? Saya pakai image diatas ya karena keren aia
( :lol: )
3. Langkah berikutnya kita buat text sesuka hati deh!! misalnya 'Demonation seperti gambar
dibawah ini, warnai putih agar terlihat ielas(sebenarnya gak ngaruh banyak :D )


4. Copy image beserta text diatas tadi meniadi dua seperti gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


5. Lalu transparankan text yang berada pada image kanan dengan mengklik color box paling atas
diatas warna hitam (saya yakin anda semua sudah tau..hehe..) lalu klik kanan pada warna merah
dan text tersebut akan terlihat outline-nya saia seperti berikut
Hasil sementara:


6. Setelah itu group-kan(CtrlG) image dan text (sebelah kanan) tersebut

7. Seleksi image kanan tadi lalu klik Effect > Power Clip > Place Inside Container...

8. Lalu klik-kan tanda panah besar itu pada text bagian kiri dan alu terciptalah gambar seperti
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

dibawah ini (halah...)
9. Setelah itu tekan tombol Ctrl pada keyboard kalian dan klik tex tersebut, maka contents
didalamnya akan terlihat

0. Nhah... Disana akan terlihat contents yang kita masukan tadi, tinggal kita mengepaskan text
pada gambar tersebut dengan text yang berada diluar seperti pada gambar dibawah ini.(Terlihat
gak ya?...)
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp. Setelah kira-kira pas, Ungroup-kan(CtrlU) image tersebut dan Del textnya, lalu tekan
tombol Ctrl lagi dan klik diluar obiect maka kalian akan berada diluar contents tadi, dan kalian
akan melihat image meniadi seperti gambar dibawah ini


2. Selaniutnya, seleksi text tersebut lalu klik kanan pada warna transparan di color box, dan text
itu seperti tidak kelihatan, sekarang tinggal menambah Drop Shadow-nya

3. Seleksi text tersebut lalu klik pada tool bar Blend Tool > Drop Shadow
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp4. Lalu di atas akan muncul Property Bar : Interactive Drop Shadow lalu di submenu yang
bertuliskan preset... Gantilah dengan Small low


Seperti gambar diatas, setelah itu ubahlah Opacity-nya meniadi 00 dan Feathering-nya 0 dan
lalu ubah Feathering Direction-nya meniadi Outside seperti gambar dibawah ini

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Setelah itu text akan terlihat ielas...

5. Nhah agar meniadi lebih keren Ubah Transparency Operation-nya dari Normal meniadi
Add seperti gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpUdah deh...

7. Langsung saia Export (CtrlE) iadi JPG bitmap, urusan Export mengexport kalau ada yang
belum tau dapat ditanyakan kepada Administrator atau penulis lain atau saya sendiri (hehehe...)

Hasilnya:


Terimakasih, semoga bermanpaat...selamat mencoba...
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,engubah Image |tmaps ,en[ad| Vektor


ubllsh 06 Mel 2008 | AuLhor CopvrlahL kana Parrls | SLaLus l8LL LuLorlal


Cambar |tmap adalah aambar berupa phoLo vana dlambll darl hasll scan dlalLal camera dll blasanva
dalam formaL 1lff aLau !pea Sedanakan aambar Vektor adalah aambar vana dlbuaL aLau dlbenLuk darl
aarls kurva bldana flll secara maLemaLls erubahan komponen aambar vecLor (aarlsbldana dll) balk
memperbesar aLau memperkecll ukuran memuLar aLau memballk Lldak akan mempenaaruhl kwallLas
aambar enaaabunaan aambar blLmap denaan vecLor secara benar dan LepaL akan menahasllkan suaLu
karva desaln vana baaus Menaubah aambar 8lLmap men[adl vecLor denaan menaaunakan proaram
Corel uraw x3

1 lllh aambar/lmaae blLmaps (phoLo Pasll scan dan laln sebaaalnva)

2 lllh 8lLmaps pada menubar lalu plllh 1race |tmap

3 Lalu akan muncul dlsamplnanva beberapa p|||han type (llne arL loaodan LemanLemannva) plllh
salah saLu dan akan Lampak wlndow baru

4 ualam Lampllan Lampak aambar asll (8lLmap) dan aambar Lrace berupa aambar vecLor

3 ada Lampllan menu Cpt|ons
1ype of |mage plllh salah saLu (mlsal plllh loao aLau vana laln cobacoba sa[a dan llhaL perubahan pada
Lampllan vekLornva)
ALur smooth|na dan deta|| sesual kelnalnan llhaL perubahan pada Lampllannva
Co|or mode akan menenLukan mode warna pada aambar vecLor hasll Lrace
ada menu opt|ons koLak de|ete or|g|na| |mage [lka dlakLlfkan maka nanLl aambar blLmap akan
Lerhapus dlaanLl aambar vecLor pada halaman corel draw nva

6 SeLelah dl oLakaLlk penaaLurannva Lerus kllk Ck

7 Maka pada halaman Corel uraw aambar 8lLmap akan LerLumpuk denaan aambar vekLor nva aeser
aambar vekLornva dan blsa dlrubah warna d| ungroup dll

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Desa|n kartu Nama 5|mpe| nan keren


ubllsh 11 lebruarl 2008 | AuLhor CopvrlahL lrvan | SLaLus l8LL LuLorlal

kall lnl penulls lnaln berbaal Llps unLuk membuaL desaln karLu nama slmpel Lapl mempunva nllal
Llnaal*_

otto oomo vll 8elojot uesolo Ctofls loJooeslo bv ltvoo l

Menarlk bukan? 8ealnl Lanakahlanakahnva

1 8ukaCoreldraw new 8uaLlah koLak menaaunakan kectang|e 1oo| denaan ukuran 9 x 33 cm (salah
saLu ukuran sLandarL karLu nama)

otok Jeoooo okotoo 9 cm x 55 cm

2 kllk pada ob[ek koLak menaaunakan en 1oo| kemudlan perhaLlkan properLl bar dlaLasada properLls
Corner 8oundness aanLl 0 men[adl 3 vana berLu[uan aaar slsl po[ok pada koLak aaar leblh melenakuna

ltopettles leo 1ool

3 kllk llll 1ool lllh lounLaln llll ulaloa (menberlkan warna aradlenL pada ob[ek)

SeLelah lLu Muncul anel seperLl berlkuL
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


leooototoo loootolo llll

CanLl beberapa properLls vana dlberl Landa dlaLas
1vpe CradlenL
Anale 90
lrom 8lue
1o Cvan
1ekan Lombol Ck

4 8uLlah perseal pan[ana (koLak denaan aarls kunlna) denaan menaaunakan Ik 1CCL
Sehlnaaa membenLuk ob[ek seperLl aambar dlbawah lnl


3 klll ada 5nA 1CCL kemudlan |ok Cb[ek (1) kLIk kANAN 1C CUkV (aaar aarls LersebuL
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
dapaL dllenakunakan)


6 1ar|k Carls Lurus LersebuL hlnaaa melenakuna sesual denaan kelnalnan anda

8erl warna pada ob[ek LersebuL sesual kelnaalnan anda kemudlan

7 lllh IN1kAC1IV 1kAN5AkNC 1CCL unLuk memberlkan efek Lransparan pada ob[ek (1)


8 kllk pada Cb[ek 1 kemudlan 1ar|k Gar|s hlnaaa membenLuk Lransparansl ob[ek seperLl dlbawah lnl

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

9 kemudlan buaL 2 aarls Lurus menaaunakan Ik 1CCL seperLl aambar dlbawah dan ulana efek
seperLl lanakah dl aLas


10 1erakhlr Lambahkan 1eks sesual denaan apa vana lnaln anda lslkan dalam karLu nama
LersebuLhlnaaa men[adl karLu nama vana slmpel Lp bermuLu

lnl adalah salah saLu conLoh namun Anda blsa berlmprovlsasl sendlrl

vll 8elojot uesolo Ctofls loJooeslo


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat o|a N|ne a||


ubllsh 03 uesember 2007 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

ernah bermaln bllllard aLau 8ola Sodok? kall lnl klLa akan membahas cara unLuk membuaL ob[ecL valLu
bola nlne ball caranva LernvaLa Lldak sesullL vana klLa bavanakan bermlnaL? sllahkan pela[arl LuLorlal
lnl

erLamaLama

Slapkan conLoh bola bllllard kalo aak punva? pln[em LeLanaaa
kalo aak ada? va aak masalah vana LerpenLlna adalah anda mulal berlma[lnasl LenLana bola nlne ball


oke2x cukup sudah lnLermezonva sekarana marl klLa prakLekkan caracaranva

1 8uka proaram corelu8AW lllh new

2 Allhkan perhaLlan pada 1oo| o dl sebelah klrl Lavar
Lalu carllah Lool denaan nama ||pse 1oo|

Lalu mulallah menaaambar Llnakaran pada lembar ker[a/kanvas
1lps 1ekan dan Lahan Lombol cLrl aaar llnakaran vana dlbuaL slmeLrls

3 Warnal llnkaran vana kamu buaL denaan aradlen / lounLaln llll ulaloa


8ekomendasl SeLLlna seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpPasllnva

klLa namal sa[a Llnkaran 8esar

4 SeLelah lLu buaL llnakaran denaan warna puLlh dl Lenaah llnkaran besar
SeperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


?up

Lalu berl anaka 9 Lerserah anda Lapl dlslnl karena [udulnva nlne ball va pakal anaka 9
dlslnl sava memakal lonL SLvle lorLe

Pasllnva

hehehe

3 udah [adl? 8elum
Sekarana klLa berlkan efek menakllaL aaar Lerkesan 3 dlmensl
Caranva 8uaL llnakaran seperLl aambar dl bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


SeLelah lLu aunakan efek Lransparansl aambar


[lka anda belum menaerLl efek Lransparansl aambar
Sllahkan baca Lerleblh dahulu LuLorlal lnl
,enguasa| tekn|k transparans| gambar

dan hasllnva seperLl lnl


??? apa va vana kurana
?a bavanaan sekarana Llnaaal klLa berl bavanaan aaar Lerkesan seperLl nvaLa

Cunakan lnLeracLlve urop Shadow 1ool"
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpSama seperLl cara menaaunakan Lransparasl aambar
Pasllnva

udah hamplr [adl

1lnaaal polesan akhlr / llnlshlna 1ouch

Caranva
8lok semua aambar lalu masuk ke no CuLllne
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpuan lnllah hasll akhlrnva Sebuah masLerplece nlne 8all
erbesar Lampllan?
ukuran 8ola nlne 8all Slap dlmalnkan
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Membuat Logo APPLE. Inc


Publish: 28 Agustus 200 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE Tutorial

Siapa yang tidak pernah makan Apel? eh salah maksud saya siapa yg tidak mengenal Apple, Inc.
(sebelumnya bernama Apple Computer, Inc.) perusahaan Silicon Valley berbasis di Cupertino,
CaliIornia yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Apple berperan dalam revolusi
komputer pribadi pada tahun 970-an dengan produknya Apple II dan memaiukannya seiak
tahun 980-an hingga sekarang dengan Macintosh. Apple terkenal akan perangkat keras
ciptaannya, seperti iMac, Macbook, perangkat pemutar lagu iPod, dan telepon genggam yang
saat ini banyak menuai kontroversi yaitu iPhone 4 karena "Antena"nya bermasalah. Beberapa
perangkat lunak ciptaanya pun mampu bersaing di bidang kreatiI seperti penyunting video Final
Cut Pro, penyunting suara Logic Pro dan pemutar lagu iTunes yang sekaligus berIungsi sebagai
toko lagu online.

Cukup dengan seiarah Apple, mari kita laniutkan dengan Tema kita yaitu Membuat Logo Apple.
Tutorial kali ini saya mencoba membuat logo apple dengan gradasi-gradasi sederhana,
transperancy dan beberapa tools yang lain, perlu diketahui, disini kita tidak mementingkan
hasilnya, tapi bagaimana mengembangkan tehnik dasar untuk membuat logo yang sedikit sulit.
Ada beberapa langkah yang memang harus saya Skip karena sudah ada pada koleksi tutorial
sebelumnya di ilmugraIis.com iuga dan karena saya tidak mau memperpaniang dan memperlebar
tutorial ini karena mengulang-ulang langkah yang sudah tertutorialkan, bukan begitu? Jadi
mohon bagi yang benar-benar belum mengenal tools Corel, silahkan pelaiari dan kenali tools dari
dasar pada Coreldraw Dasar.

Langkah-langkahnya :

. Buka corel seperti biasanya lalau tekan CtrlN


2. Buat garis tegak lurus dengan menggunakan Bezier Tools, garis ini yang akan kita iadikan
mirror.


3. Lalu buat bentuk seperti dibawah ini dengan menggunakan Bezier Tools lagi.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Perhatikan bidang yang beroutline merah, dan yang hitam adalah Mirror yang tadi kita buat
pertama kali. Setelah anda buat bangun seperti itu, lalu klik Shape Tool, kemuadian seleksi
semua node yang terlihat pada bangun beroutline merah, klik convert to curve(ini yang saya
maksud skip, ditutorial sebelumnya telah ada penielasan untuk langkah ini, mohon dibaca!)
kemudian sesuaikan curvenya meniadi seperti gambar dibawah ini.4. Kemudian klik Smart Fill Tool
Setelah itu klik pada bagian dalam obiect beroutline merah, maka akan iadi seperti ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Lalu copy mirror bagian yang berwarna biru gelap diatas

Seleksi kedua obiect diatas lalau Klik Weld (Cara inipun sudah pernah ada di ilmugraIis.com,
iadi mohon kesabarannya untuk bisa)


5. Kemudian buat lingkaran seperti pada gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Seleksi lingkaran outline merah ~~ Tekan ShiIt (Tahan) ~~ Klik obiect berwarna biru ~~ Klik
Trim (Trim Tools sebelumnya telah saya ielaskan iuga di tutorial lain.) lalu warnai dengan warna
Biru Cerah (light blue) maka akan meniadi seperi ini6. Kemudian mari kita buat daun untuk apple ini, Klik Bezier tools lalu buat obiect diatas apple
sebelah kanan seperti pada gambar dibawah ini.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Dengan menggunakan Shape Tool, ubah obiect outline merah diatas meniadi seperti gambar
dibawah ini

Warnai dengan Light Blue seperti obiect pertama.


7. Langkah selaniutnya adalah membuat gradasi-gradasi yang telah saya singgung diatas tadi.
Pertama kita akan mewarnai obiect applenya, buat copy lalu perkecil didalam obiect apple
tersebut, perhatikan outline merah apda gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Lalu warnai dengan warna putih, kemudian klik Transperancy Tool, klik warna putih lalu
transperancykan dari bawah ketas, seperti pada gambar dibawah ini

Saya kira sayapun tidak harus menielaskan tentang transperancy tool karena memang di tutorial
lain sudah pernah dibahas.


8. Klik Bezier Tool lalu buat garis seperti pada gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Lalu dengan shape tool ubah meniadi seperti pada obiect kanan pada gambar diatas. Klik Smart
Fill Tool, klik diatas Outline merah, maka akan meniadi seperti pada gambar dibawah ini.

Lalu beri warna putih kemudian Transperacykan dengan arah kebalikan dari yang pertama,
perhatikan gambar diatas.


9. Setengah iadi, mari kita gradasi daun dari Apple ini. Perhatikan gambar dibawah ini.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Gambar , buatlah Copy seperti yang kita lakukan diatas tadi, gambar 2, warnai dengan putih
lalu Transperancykan seperti gambar 3. Selaniutnya Klik Bezier Tools lalu buat garis, perhatikan
kembali gambar dibawah ini.

Gambar diatas sudah cukup menielaskan, karena langkahnya sama seperti apa kita lakukan pada
obiect pertama tadi.


0. Jika kita lihat secara keseluruhan, ini sudah iadi, tapi mari kita buat variasi. Seleksi kedua
background obiect yang berwarna biru tadi (Apple dan daun) Obiect lalu tekan CtrlG kemudian
CtrlF9 (Contour) lalu set seperti pada gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Klik Apply lalu sudah, iadi tinggal bagaimana kita mengkreasikannya, seperti yang saya buat
dibawah ini.

|klik gambar untuk memperbesar tampilan|
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Apple by Ervyn "Bie" Jeleck


Demikian Tutorial Coreldraw membuat logo Apple gan, semoga bermanIaat..... Merdeka... :DhLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat Logo AC ,ILAN


ubllsh 07 AausLus 2010 | AuLhor CopvrlahL Arwan | SLaLus l8LL 1uLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl akan menaa[ak klLa unLuk bela[ar membuaL loao vana Lak aslna baal para
peclnLa sepak bola valLu Logo AC ,||an
?eah LenLunva unLuk sLarL klLa harus membuka apllkaslnva Lerleblh dahulu (vana penulls pakal
Corelu8AW 12)

Lanakah Lanakahnva
1 AkLlfkan |||pse 1oo| (I7) kemudlan buaL ob[ek ellps dan berl warna merah kemudlan buaL
ob[ek ellps laal Lapl ukurannva leblh kecll denaan warna puLlh dan leLakan dlLenaah ellps merah

1lps ooot tepot betoJo Jl teooobteooob plllb sojo keJoo objek (ellps metob Joo potlb) kemoJloo
tekoo botof 9 poJo kevbootJ2 Maslh denaan elllps Lool buaL ob[ek llnakaran sambll menekan ctr| aaar ob[ek benarbenar bulaL
kemudlan klLa belah men[adl dua denaan kn|fe 1oo| denaan cara kllk
dl Carls aLas dan bawah llnakaran SeLelah men[adl dua baalan berl warna merah unLuk sebelah klrl dan
puLlh unLuk kanan
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

3 AkLlfkan Graph paper too| (D) aLur denaan co|umns6 dan rows1
pasLlkan snap Lo ob[ecL sudah dl cenLana (V|ew5nap 1o Cb[ect)
8uaLlah dlaLas seLenaah llnakaran merah seperLl lnl
4 uraa darl 1 ke 2 denaan |ck 1oo|
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
kemudlan plllh Intersect
pada Lool bar kemudlan de|ete Craph papernva
3 lllh seLenaah llnakaran merah kemudlan unaroup (Ctr|+U) aLau pada menu ArrangeUngroup dan
berl warna hlLam pada baalan o b Joo chLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


6 uenaan kectang|e 1oo| (I6) klLa buaL dua ob[ek perseal pan[ana seperLl aambar dl bawah dan
leLakan dl aLas ob[ek seLenaah llnakaran puLlh
lllh kedua perseal pan[ana LersebuL caranva plllh l1 kemudlan Lekan dan Lahan 5h|ft pada kevboard
dan plllh l2
kemudlan dl We|d

lllh seLenaah llnakaran puLlh dan ob[ek vana klLa Weld Ladl
kemudlan plllh Intersect dan berl warna merah De|ete
hasll weldnva7 Selan[uLnva klLa buaL llnakaran vana sedlklL leblh besar darl llnaakaran perLama
kemudlan aunakan faslllLas I|t 1et 1o ath vana berada pada Menu 1et klLa Lullskan ACM denaan
[enls fonL verdana kalo ukurannva dlsesualkan sa[a
kemudlan aunakan |ck 1oo| unLuk memlllh 1et Cr|entat|onnva men[adl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Selan[uLnva plsahkan ob[ek llnakaran dan Lullsan ACM (Arrangereak 1et Apart) dan hapus
llnakarannva8 unLuk membuaL Lullsan 1899 sama seperLl membuaL ACM hanva aLhnva bukan llnakaran Lapl
aarls lenakuna
Caranva akLlfkan en 1oo| kllk dl kanan dan klrl (unLuk menaakhlrl Lekan LSC)
denaan 5hape 1oo| (I10) kllk saLu kall pada aarls kemudlan plllh Convert L|ne 1o Curve


ada aarls Lenaah kllk dan draa ke bawah [lka sudah lenakuna aunakan I|t 1et 1o ath pada Menu
1et dan keLlkan 1899 (fonLArlal ukurandlsesualkan sendlrl)
kemudlan Arrangereak 1et Apart dan hapus paLh lenakunanva Plnaaa hasllnva kurana leblh seperLl
lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


SelamaL mencoba dan berLksperlmen semoga bermanfaat )
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Membuat Logo INDOSIAR


Publish: 6 Maret 200 ' Author & Copyright: Arie Komarudin ' Status: FREE Tutorial

Pada Tutorial Coreldraw kali ini saya terinspirasi dari Bang Jo punya tutorial yaitu membuat
logo SCTV di tutorial CorelDRAW kategori Desain Logo sebelumnya.
Di sini saya masih akan membuat logo salah satu stasiun televisi swasta Indonesia, yang
mungkin program programnya sering iuga Anda tonton yaitu Indosiar.

Langsung saia yuks !

. Sepertri biasa buat Iile baru Ctrl+N
lalu membuat sebuah lingkaran menggunakan Ellipse Tool atau tekan F7 usahakan sambil
menekan Ctrl+Shift supaya bentuknya proposional, di tutorial ini sengaia saya tidak
menyebutkan patokan ukuran ukurannya, Anda bisa memberikan ukuran pada masing
masing obiek yang lebih sesuai lagi dengan hati Anda ( kaya yang lg milih pacar aia ya gan
hihihi..).

2. Buat persegi paniang dengan menggunakan Rectangle Tool (F6) dan timpakan di lingkaran
yang telah kita buat tadi, atur letaknya seperti pada gambar di bawah ini :


2. Tekan Ctrl A pada keyboard untuk menyeleksi semua obiek kemudian Trim pada Menu
Bar klik Arange > Shaping> Trim
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Setelah ditrim kamudian hapus persegi paniangnya seperti pada gambar di bawah ini :

Maka hasilnya :

4. Buat lagi persegi paniang tipis gan seperti kira kira pada gambar di bawah, kemudian
lakukan trim seperti pada langkah sebelumnya.

Setelah ditrim dan dihapus / delete / ditiadakan / dimusnahkan ( opo..hehehe : ) persegi
paniangnya maka nanti hasilnya seperti di bawah ini :

5. Kemudian klik kanan pilihBreak Curve Apart ( Ctrl K ) untuk memisahkan masing
masing obiek hasil trim / potongan tadi yang masih menyatu, hal ini dilakukan untuk
mempermudah pewarnaannya nanti.
6. Sekarang kita duplikat obieknya lakukan Transformations pada Menu Bar klik Arange >
Transformation> Posision ( Alt + F7 ), iika kotak dialog Transformations sudah muncul di
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

sebelah kanan pada layar monitor Anda, mari kita klik langkah langkah seperti yang dilingkari
di bawah ini :

7. Kemudian posisikan sehingga meniadi seperti ini :

8. Sekarang kita warnain masing masing obiek seperti di bawah ini :

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Anda bisa mewarnai semirip mungkin dengan yang aslinya,


9. Setelah memberikan pewarnaan seperti di atas sekarang kita tambahkan Teks Indosiarnya,
saya menggunakan Century othic Bold, dan yang huruI O nya itu kita bisa membuatnya
sendiri dengan 3 lingkaran merah. kemudian atur ukuran dan posisikan seperti pada gambar di
bawah.

0. Sekarang kita hilangkan Outline-nya. Caranya Ctrl A untuk memblok seluruh obiek klik Fly
Over Outlinen-nya pilih None :

. Buat persegi paniang lagi dan atur letaknya supaya mengelilingi semua obiek yang telah kita
buat tadi, lalu gunakan Shape Tool untuk menumpulkan siku persegi paniangnya drag salah
satu node yang terletak di poiok persegi paniangnya atur arahnya gan. Ilustrasinya Anda bisa
melihat gambar di bawah :

Hasil akhirnya akan terlihat seperti di bawah ini :
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Tutorial Logo Indosiar memang untuk Anda gan hehehe...
Saya meminta maaI kepada perusahaan yang punya logo, baik itu dalam penggunaan logo tanpa
izin, maupun kekurangan dan ketidak sempurnaannya. Tapi tuiuan saya di sini hanya ingin
belaiar dan belaiar !!! serta membagikan ilmu apa yang sedang saya pelaiari, karena dengan
metode belaiar seperti itu kita akan lebih bisa memahami apa yang sedang kita pelaiari tidak
kurang dan iuga tidak lebih hehehe...
kata katanya pernah baca di buku gan lupa sumbernya tapi nN.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat Logo Carrefour


ubllsh 29 !unl 2009 | AuLhor CopvrlahL 8aaus urnama | SLaLus l8LL 1uLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl sava mencoba membuaL loao salah saLu supermarkeL Lerkenal luar valLu
Carrefour Lmana slh kellaLan loao lnl sanaaL rumlL Lapl mudah ko

Ck lanasuna sa[a klLa mulal dlslnl sava menaaunakan Coreldraw x4 8uka Coreldrawnva

8uaL duah buah llnakaran ellps seperLl lnl


Lalu kllk Arranae Comblne aLau kllk Lools Comblne vana sudah ada dl Loolbar [lka lconnva sudah
dlakLlfkan SeLelah lLu buaL perseal vana dlleLakkan seperLl aambar dlbawah


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
SeLelah lLu blok ellps vana sudah dlcomblne denaan aambar perseal LersebuL lalu kllk arranae shaplna
1rlm aLau kllk lcon seperLl lnl


SeLelah dl 1rlm dan hapus aambar perseal aambar akan seperLl lnl


SeLelah lLu lan[uLkan denaan membuaL dua buah llnakaran dan leLakkan poslslnva seperLl aambar
dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


SeLelah dlbuaL seperLl aambar dlaLas blok semua aambar lalu kllk arranae shaplna weld
uan hasllnva akan seperLl lnl


Lan[uL klLa akan membuaL sealempaL keLupaL vana akan dlLempaLkan dlLenaahLenaah aambar vana
dlaLas SeperLl aambar vana dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpkllk aambar sealLlaa keLupaLnva lalu Lekan (ShlfL+aaeuown) aaar aambar LersebuL berada dlbawah
aambar sebelumnva
SeLelah lLu blok semua aambar kllk arranae shaplna 1rlm


uan hasllnva akan seperLl lnl


Papus aambar vana menverupal huruf C lalu kllk kanan aambar carrefour seLenaah [adl lalu kllk break
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

curve apart SeLelah lLu aambar akan Lerplsah denaan sendlrlnva dan berl warna sesual denaan asllnva

Pllanakan ouLllnenva men[adl 0 dan hasllnva seperLl lnl

Loao Carrefour

Peheh maaf walaupun aambar vana sava buaL belum sempurna munakln denaan kreaLlvlLas anda
menaolah aambar dlaLas akan men[adl sempurna dan Lerus berkreasl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat Logo 1LkC,5L


ubllsh 10 !unl 2009 | AuLhor CopvrlahL Adl Suroso | SLaLus l8LL LxLreme LuLorlal

1uLorlal Coreldraw kall lnl Sava akan mencoba memberlkan Leknlk baaalmana membuaL loao salah saLu
operaLor seluler valLu 1LkC,5L sava menaaunakan Core|draw vers| O3 kall lnl penulls bukan
bermaksud unLuk berlklan namun dlslnl penulls cuma lnaln sharlna pembuaLan Coreldraw loao desaln
sa[a

Sava asumslkan Anda Lelah menaeLahul denaan balk Leknlk dasar pada Coreldraw !adl avo klLa mulal

1 !alankan roaram Coreluraw nah buaLlah sebuah ob[ek sealenam lllh polvaonal Lool kemudlan
pada properLv bar Anda masukkan nllal 6 unLuk membuaL sealenam


2 Mlrlnakan ob[ek sealenam LersebuL denaan meroLaslkannva sebesar 330 dera[aL


3 Warnal ob[ek LersebuL denaan warna abuabu (arav) dan copv saLu ob[ek laal
berl warna merah poslslkan seperLl berlkuL hllanakan llne darl ob[ek LersebuL
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp4 nah sekarana klLa akan membuaL benLuk llnakaran vana mellnakup ob[ek seal enam LersebuL
aunakan elllpse Lool buaL aaak melon[ona horlzonLal
kemudlan Anda copvkan ob[ek ellps LersebuL Lapl kecllkan sedlklL leLakkan dl aLas ob[ek ellps vana
perLama seperLl berlkuL


6 8erl warna abuabu Lerana (30 black) pada ob[ek ellps vana LerpoLona leLakkan pada
ob[ek sealenam aandakan ob[ek ellps vana LerpoLona LersebuL aLur poslsl sebaaal berlkuL


7 Sekarana klLa akan membuaL perpoLonaan anLara ob[ek ellps vana LerpoLona denaan sealenam
merah
kllk ob[ek sealenam merah Lekan ShlfL kemudlan kllk salah saLu ob[ek ellps vana LerpoLona
plllh meLode lnLersecL pada properLv bar berl warna puLlh pada hasll pemoLonaan
lakukan hal vana sama pada ob[ek ellps vana LerpoLona lalnnva denaan sealenam merah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp8 keLlkkan Leks 1LLkCMSLL (Arlal 8old lLallc) dl sebelah kanan loaonva

Loao 1elkomsel Ma[u 1erus dunla Lelekomunlkasl lndonesla

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

LCGC INDC5A1 Dengan Core|DkAW


ubllsh 16 Mel 2009 | AuLhor CopvrlahL ArofaL | SLaLus l8LL LxLreme LuLorlal

ualam 1uLorlal Coreldraw kall lnl penulls bukan bermaksud unLuk berlklan namun dlslnl penulls cuma
lnaln sharlna pembuaLan Coreldraw loao desaln sa[a

ada LuLorlal kall lnl klLa akan menaaunakan Leknlk shaplna unLuk menahasllkan LCCC lnuCSA1
dlharapkan seLelah blsa mempela[arl lnl klLa blsa menauasal beberapa Leknlk vana ada pada coreldraw
unLuk menelurkan desalndesaln vana menarlk lkuLl lanakahlanakah berlkuL

1 buaL dokumen baru buaLlah llnakaran lon[ona denaan menaaunakan ellpse Lool (warna flll dan
ouLllne merah)seperLl dlbawah lnl


2 kemudlan warnal seperLl pada aambar seLelah lLu klLa akan mendupllcaL dan memuLarnva 60 dera[aL
(k/ik windows docker tronsformotion don pi/ih rotote) maka akan keluar koLak dlaloa sebelah
kanan (aLur sesul aambar) lalu kllk 3 kall pada aplv Lo dupllcaLe
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


hasllnva


3 ubah warna seperLl pada aambar dlbawah (kllk pada obvek vana mau dlaanLl lalu kllk warna pada
color palleLe) llhaL aambar
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp4 sekarana klLa bermaln denaan Leknlk shaplna ( kllk poJo windows docker shopino ) maka akan
keluar koLak dlaloa shaplna pada kanan laver plllh lnLeresL dan aLur sesual denaan aambar


3 oke klLa kllk warna merah dan blru (sambll menekan shlfL pada kevboard) lalu kllk lnLeresL wlLh (pada
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
koLak dlaloa shaplna Ladl) kemudlan kllk pada warna kunlna Lalu klLa plllh warna bebas unLuk
mewarnal obvek hasll lnLeresL Ladl (vana penLlna beda denaan 3 warna dasar) dlslnl sava plllh warna
hl[au llhaL aambar


6 seLelah lLu sekarana klLa plllh warna kunlna dan merah lalu kllk lnLeresL wlLh kemudlan kllk pada
warna blru kemudlan plllh warna vana beda denaan 3 warna dasar (sava plllh warna plnk) unLuk
membedakan sa[a

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

7 plllh plck Lool dan blok obvek hasll darl lnLeresL Ladl kemudlan kllk weld unLuk men[adlkan saLu (karna
obvek hasll lnLeresL Lerplsh) seperLl pada aambar

naebloa

Pasllnva8 sekarana wakLunva Luk memlsah obvek warna plnk buaLlah aarls menaaunakan bazler aLau freehand
Lool
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%9 lalu sama denaan lanakah dua klLa akan mendupllcaLe aarls denaan cara roLaLe (cara ke 2)


10 seLelah lLu plllh semua aarls2 Ladl vana dl dupllcaLe (denaan komblnasl Lombol shlfL + kllk) lalu dl
aroup (kllk rronoe oroup) SeLelah [adl saLu klLa pllh blnLana (warna plnk) dan aarls (hasll aroup ) lalu
pada properLv bar plllh 1r|m kemudlan kllk reak Apart (dlaunakan unLuk memoLona2 blnLana denaan
obvek aarls dlaLasnva)

11 oke sekarana hapus aarls hasll aroup Ladl karna klLa Lldak menaaunakannva laal sekarana klLa kllk
poLonaan2 darl blnLana LersebuL kemudlan warnal llhaL aambar
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


12 nlh hasll akhlrnvapuan[ana vaLapl semoaa pan[ana [uaa llmu vana dldapeLhehehe
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

INDC5A1 code bv arofaL_llmuarafls
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
LCGC 51AkUCk5
ubllsh 08 Aprll 2009 | AuLhor CopvrlahL Lrvvn | SLaLus l8LL LxLreme LuLorlal

ualam 1uLorlal Coreldraw kall lnl klLa buaL loao sLarbucks vana versl mudah karena munakln ada dua
|ogo 5tarbuck vana versl mudah adalah versl dlmana 1wln 1alled Slrennva Lldak Lampak seluruh badan
kalau klLa buaL vana versl 1wln 1alled Slren bakalan pan[ana LuLorlal lnl (Pehe)

Lanakahlanakahnva

1 Sava rasa baalan LersullL darl loao lnl adalah dlbaalan Lenaah loao [adl klLa mulal darl LenaahLenaah
loao LersebuL buaLlah saLu aarls Leaak lurus lnl akan men[adl sumbu Lenaah klLa nanLl karena baalan
Lenaah darl loao sLarbucks lLu sanaaL slmeLrls [adl memudahkan klLa unLuk membuaLnva SeLelah
membuaL sumbu Ladl lalu buaLlah ob[ecL seperLl aambar dlbawah lnl


2 Sleksl kedua ob[ecL dlaLas (kecuall aarls sumbu klLa) seLelah Lerseleksl lalu Comblne (CLrl+L) lalu buaL
ob[ecL perseal unLuk memoLona baalan vana Lldak dlperlukan leLakkan seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Lalu poLona denaan 1rlm 1ool(kllk ob[ecL pemoLonaLekan ShlfL+kllk ob[ecL va akan dlpoLonakllk 1rlm)
maka [adllah benLuk dlbawah lnl


3 Lalu klLa buaL bunLuL darl 1wln 1alled Slren aunakan 8ezler 1ool unLuk membuaL bldana seperLl
dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

LnLah benLuk apa lLu(asal a[a udah wkwkwk) seleksl kedua ob[ecL LersebuL(ob[ecL perLama dan kedua)
lalu Weldkan aunakan Shape Lool unLuk menaedlL ob[ecL Ladl hlnaaa men[adl seperLl aambar dlbawah
lnl

Ck 1allnva udah hamplr [adl sekallan klLa [adlkan(walah bahasanva maksa banaeL)

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
4 Lalu buaL laal ob[ecL seperLl aambar vana berCuLllne merah dlbawah lnl

Lalu copv ob[ecL LersebuL leLakkan dan sesualkan ukurannva seperLl aambar dlbawah lnl

SeLelah lLu seleksl semua ob[ecL vana berCuLllne Merah Weldkan lalu Lekan ShlfL+kllk Cb[ecL CuLllne
PlLam [lka lanakah klLa benar maka akan LerbenLuk ob[ecL seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Memana LrllhaL acakacakan Lapl lLu Lldak penLlna masalahnva nanLl ada beberapa baalan vana hllana
seLelah semua [adl ( u ) 1allnva sudah [adl klLa Llnaaal membuaL baalan baalan lalnnva

3 8uaL laal bldana denaan menaaunakan 8ezler 1ool seperLl aambar dlbawah vana Lerseleksl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%

SeLelah lLu edlL denaan Shape 1ool sampal men[adl seperLl aambar dlbawah lnl

Weldkan denaan ob[ecL perLama Ladl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%

6 Wa[ah sekarana buaL laal bldana denaan bezler Lool dan edlL menaaunakan Shape 1ool sampal
men[adl seperLl lnl

lalu buaL laal beberapa bldana seperLl dlbawah lnl unLuk membuaL maLa hlduna dan muluL Slren(Lanpa
sunakar[lahaa)
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Lalu seleksl semua Llaa ob[ecL baru LersebuL Weldkan seLelah lLu Lekan ShlfL dan kllk wa[ah lalu 1rlm
kan

Pasll 1rlm Ladl seperLl aambar dlaLas

7 8aalan wa[ah badan dan ekor sudah [adl sekarana marl klLa membuaL rambuLnva buaL bldana
denaan 8ezler 1ool lalu LdlL denaan Shape 1ool sampal membenLuk ob[ecL seperLl dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Lalu Copv dua kall ob[ecL vana baru sa[a klLa buaL ke klrl dan sesualkan ukurannva sampal seperLl
aambar dlbawah lnl

oLona sedlklL pada rambuL pallna klrl seperLl vana sava warnal merah dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Seleksl semua ob[ecL vana ada lalu Weldkan Lambahkan Lanaan seperl aambar dlbawah lnl(caLaLan
Warna merah pada aambar dlaLas hanva sebaaal pembanLu sava men[elaskan)

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
Semua baalan sudah selesal hanva kurana mahkoLa sa[a

8 klLa buaL bldana laal sebaaal mahkoLa maslh seperLl Ladl 8ezler 1ool vana akhlrnva harus dlakhlrl
denaan Shape 1ool(hehee) seperLl aambar dlbawah lnl

Masalah blnLana dlaLas mahkoLa lLu urusan mudah dalam Corel sudah ada [adl klLa Llnaaal
menaaunakan 1ool sa[a

leLakkan persls dlaLas mahkoLa ukurannva sesualkan lalu poLona seLenaah blnLana LersebuL seleksl
semua ob[ecL lalu weldkan laal [adllah wu[ud seperLl aambar berlkuL
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Seleksl ob[ecL lalu Copv Mlrror (1ekan CLrl dan Larlk 8oundlna 8ox sebelah klrl ke kanan seLelah muncul
aarlsaarls banLu kllk kanan cara va pallna mudah) seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Seleksl semua lalu Weldkan [adllah 1wln 1alled Slren hwehehehe

9 8uaL beberapa llnakaran seperLl aambar berlkuL lnl

Llnakaran vana berCuLllne merah dl Comblnekan lalu berl warna hl[au

10 unLuk memasukkan Lullsan ke dalam llnakaran aunakan llL 1exL 1o aL (1exL llL 1exL 1o aL)
seperLl aambar dlbawah lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

unLuk memballkkan Lullsan vana Lerballk(ada baalan coffee dlslnl) aunakan Mlrror PorlzonLallv maupun
verLlcallv


11 SeLelah selesal denaan Lullsan Ladl Lambah kan blnLana(semua ukuran dlharapkan Lemen2 blsa
menvesualkan denaan lmprove2 Lemen2 sendlrl) aunakan SLar 1ool seperLl dlaLas Ladl leLakkan dan
sesualkan
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


12 SeLelah lLu seleksl llnakaran baalan luar Ladl lalu ConLour (LffecLConLour aLau CLrl+l9) berl warna
hl[au pada ConLour LersebuL dan berllah warna hlLam pada llnakaran pallna kecll seperLl aambar
dlbawah lnl

(LffecLowerCllplace lnslde ConLalner) kedalam llnakaran berwarna hlLam sesualkan leLaknva
seperLl aambar berlkuL lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%

!adl deh SLarbucksnva Llnaaal klLa kreaslkan baaalmana laal seperLl berlkuL lnl munakln u

51AkUCk5 LCGC Loao lmaae bv Lrvvn
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%%

SedlklL se[arah LenLana sLarbucks dlkuLlp darl enslklopedla(naaco) bahwasanva SLarbucks berasal darl
lndonesla dldaerah baalan baraL Solo rava kopl 8ubuk asll lndonesla lLu dlklalm amerlka serlkaL
seLelah lLu nama kopl 8ubuk dlaanLl aaar Lldak Lerlalu Lerkesan lndonesla dan Lldak menlnaaalkan nama
asllnva maka dlplllh SLarbucks asal kaLa darl SLar(dlambll darl loaonva vana LerdapaL 3 blnLana) dan
8ucks berasal darl kaLa 8ubuk va dlpleseLkan men[adl 8uck dalam bahasa lnaarls S" merupakan
lmbuhan unLuk sesuaLu vana [amak [adl 8ucks adalah 8uck8uck (8aca 8ubuk)[lahaha naaco abls
[usL klddlna aan
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,,UA1 LCGC I,3 Code Am|n


ubllsh 29 MareL 2009 | AuLhor CopvrlahL Amln | SLaLus l8LL LuLorlal

ulslnl sava akan men[elaskan LenLana baaalmana membuaL loao lM3 darl Corel draw denaan mudah dan
slmpelperLamaLama LenLu sa[a membuka hal kosona

Selan[uLnva buaLlah empaL buah balok vana sama pan[ana dan lebar SeperLl pada aambar bawah


kemudlan buaL koLak dlaLas keLlaa koLak dlbelakana LlhaL aambar bawah


Lalu banaun vana sallna berpoLonaan dlaabunakan denaan Lool weld LlhaL aambar bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpAkan men[adl


Selan[uLnva puLar dan copv koLak vana berbenLuk huruf M hlnaaa berdlrl dan leLakkan dlsamplna huruf
M vana dlLenaah LlhaL aambar


Lalu Larlk huruf L denaan Lools shape Lools" llhaL bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpAkan men[adl


Lalu unLuk bavanaan hlLamnva klLa Llnaaal membuaL koLak vana dlwarnal hlLam dlbawah loao lM3
LersebuL uenaan sLep sba berlkuL perLama loao lLu berl warna puLlh Lalu buaL koLak dlaLasnva ( loao
seperLl LerLuLup koLak hlLam ) kemudlan koLak hlLam dlLaruh dlbawahnva loao denaan kllk kanan pada
koLak akan muncul Lool order Lo back of paae LlhaL bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpPasllnva akan LerllhaL seperLl dl bawah


nah dlslnl klLa Llnaaal membuaL slnval dlaLas loao lM3 mudah sa[a mlrlnakan loao denaan kllk klrl dua
kall" pada loao lalu aeser ke kanan LlhaL bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpnah darl slnl klLa Llnaaal membuaL aambar slnvalnva denaan sebuah llnakaran denaan menacopv
pasLenva 1empelkan dua llnakaran kecll Ler sebuL lalu dlhalrllne Lebal Lalu buaL laal llnakaran dlaLas
dua llnakaran Ladl dan warnal Lapl [anaan dlhalrllne LlhaL aambar bawah


nah lnl versl Zoomnva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Loao lndosaL lM3
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat Logo 5C1V


ubllsh 07 !ull 2007 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

kall lnl denaan Corelu8AW klLa akan membuaL Loao Salah saLu 1v SwasLa dl Lanah alr valLu SC1v
Clmana Caranva

Cara membuaLnva

1 8uka apllkasl coreldraw new

2 Cunakan lcon Leks Lool aLau Lekan Lombol l8
buaL seperLl lnl

unLuk huruf S aunakan lonL Arlal 8lack ukuran 248 pL
unLuk huruf C aunakan lonL 1w Chen M1 Condensed ukuran 263 pL
unLuk huruf 1v aunakan lonL Arlal 8lack ukuran 24 pL

3 SeLelah lLu warnal denaan Color 1ool dl sebelah kanan [lka belum muncul makan kallan akLlfkan
denaan Masuk ke menu uLama dl aLas
Wlndow Color aleLLes uefaulL CM?k aleLLe
Cara Mewarnal lllh lck 1ool dl Lool box sebelah klrl kllk klrl Puruf vana akan dlwarnal kllk warna
n8 lllh Warna 8lue Skv
LlhaL aambar


4 Sekarana Llnaaal menvelaraskan akal p|ck too| dan aLur seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp3 8uaL Llnakaran denaan ||pse 1oo| aLau Lekan l7
n8 WakLu membuaL llnakaran Lahan Lombol ShlfL + CLrl
ALur sehlnaaa seperLl lnl


6 Cunakan p|ck too| lalu kllk llnakaran vana kamu buaL
Selan[uLnva carl f||| too| plllh Iounta|n I||| D|a|og aLau Lekan l11


7 Muncul dlaloa seperLl lnl seLlna seperLl aambar

SeLelah lLu Lekan Ck

8 SeLelah lLu carl Cut||ne too| dan plllh No Cut||ne

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

?up hasllnva adalah

Loao SC1v vana keren


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
,embuat Logo A,D Ath|on
ubllsh 19 AausLus 2007 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

Slapa vana Lldak menaenal AMu rosessor vana dlkenal sanaaL cocok unLuk kompuLer vana dldesaln
unLuk bermaln aame kall lnl klLa akan membuaL loao AMu aLhlon caranva lumavan mudah

Cara membuaLnva

1 8uka apllkasl coreldraw new

2 lllh 8aslc Shapes pada Lool 8ox sebelah klrl


3 Lalu pada properLles sebelah aLas plllhlah


Lalu buaL aambar


SeLelah lLu aeserlah LlLlk merah ke Lenaah sehlnaaa membenLuk sealLlaa


4 seLelah membuaL sealLlaa maka perbanvak sealLlaa caranva plllh plck Lool dan kllk sealLlaa
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

LersebuL LersebuL dan Lekan Lombol + pada kevboard Lalu aeser sealLlaa dupllkaL Ladl ke bawah
seperLl lnl


Lalu kllk sealLlaa 2 kemudlan sealLlaa 1 sambll menekan Lombol shlfL
ada properLles plllh 18lM unLuk leblh [elas kllk LuLorlal shaplna


seLelah lLu hapus sealLlaa 2 Lekan del
dan hasllnva


uupllkaL/aandakan banaunan dl aLas LersebuL lalu buaL 2 koLak dl sebelah kanan dan klrl banaun
dupllkaL


Lalu kllk keLlaa banaun LersebuL lalu plllh s|mp||fy seLelah lLu hapus kedua koLak
hasllnva anda punva 2 banaun
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
4 denaan plck Lool kllk lambaL 2x sealLlaa/ banaun 1 LersebuL lalu puLar sepeLl lnl


3 kemudlan sama seperLl dl aLas puLar banaun 2 sehlnaaa keduanva seperLl lnl


6 Sekarana wakLunva mewarnal
kllk banaun lalu plllh warna hl[au dl sebelah kanan


7 Sekarana hllanakan border
kllk banaun lalu plllh no CuLllne pada Lool box


hasllnva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


?up Llnaaal menambahkan Lullsan AMu 1ekan l8 lalu plllh arlal dan Lulls AMu ukurannva anda
sesualkan sendlrl Pasllnva

AMu ALhlonuualCore
Semoaa bermanfaaL
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Membuat Logo FLASHDISTRO


Publish: 2 Maret 2008 ' Author & Copyright: Irvan ' Status: FREE tutorial

Logo ini saya dapatkan dari P.de GOOGLE..ketika saya sedang iseng-iseng cari inIo tentang
Ilash.. saya sangat tertarik sekali dengan desainnya FLASHDISTRO yang simpel dan
menarik..OK sekarang kita akan mencoba membuatnya...

Langkah - Langkahnya:
. Buatlah sebuah lingkaran dengan ELLIPSE TOOL (F7)

Diameter : 5 cm
Tekan F12 untuk mengatur warna dan ketebalan garis

Color : Black
Width : 5,0 pt (ketebalan garis)

2. Gandakan lingkaran tersebut sebanyak 3x --~ tidak perlu copy paster karena corel memberi
kita kemudahan dengan anda cukup menekan tombol [+] pada keyboard

Klik pada lingkaran : tekan ( +) kemudian ganti diameter meniadi 3 cm
Klik pada lingkaran 2 : tekan ( + ) kemudian ganti diameter meniadi cm dan beri warna hitam
Setelah terbentuk seperti obiek diatas tekan CTRL+A (Gunanya untuk Select All yaitu
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

menyeleksi semua obyek) kemudian CTRL+ (Gunanya untuk Grouping yaitu menggabungkan
obyek sehingga meniadi kesatuan)

3. Buatlah sebuah kotak dengan RECTANLE TOOL (ukuran : 6 x 3 cm)untuk memotong 3
lingkaran diatas agar meniadi setengah lingkaran

pastikan kotak yang anda buat sama seperti gambar diatas.

4. Takan CTRL+A Kemudian
Klik Menu ARRANE > SHAPIN > BACK MINUS FRONT


5. Buat teks FLASHDISTRO menggunakan TEXT TOOL
Font : ARIAL BLACK Style : Italic Size : 43

O Blok teks FLASH : Klik warna ORANGE pada Color Palette
O Blok teks DISTRO : Klik warna PUTIH pada Color Palette
O KLIK KANAN warna HITAM pada Color Palette tuiuannya untuk memberi outline
pada teks
O Tekan F12 untuk mengatur warna dan ketebalan garis
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Color : Black
Width : 5,0 pt (ketebalan garis)
Centang kotak CheckBox Behind Fill
O Atur iarak antar karakter agar lebih rapat
Tekan CTRL+T

Spacing Character : -30

6. Atur posisi lingkaran dan teks agar terlihat bagus


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

7. Klik pada BEZIER TOOL ~ Buatlah bentuk obiek seperti gambar di bawah

Tekan F12 untuk mengatur warna dan ketebalan garis
Color : Black
Width : 2,0 pt
Klik warna ORANGE pada Color Palette

8. Atur posisi obiek sehingga membentuk sebuah logo yang menarik.
Hasilnya:

FLASH DISTRO Bikinan Anda
Semoga bermanIaat


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,embuat D|sa|n Logo WINDCW5 ,DIA LAk


ubllsh 27 !unl 2008 | AuLhor CopvrlahL !ohan | SLaLus l8LL LuLorlal

Mendesaln merupakan sesuaLu vana menvenanakan kall lnl klLa akan men desaln loao dan lcon
W|ndows ,ed|a |ayer darl CS CperaLlna SlsLem Wlndows kalo blkln sofLwarenva blsa blkln puslna
Lapl kalo blkln desalnnva mudah kok

SaaLnva beraksl Lapl Lunaau dulu [anaan lupakan keblasaan menvlapkan cemllan dan plavlna vour muslc
blar peker[aan blkln desaln men[adl semakln aslk dan menvenanakan 8ela[ar Coreldraw [adl leblh
menvenanakan nah seLelah slap semuanva [anaan lupa berdoa dulu aaar peker[aan klLa men[adl lancar
dan Lerkendall serLa makslmal

Sekarana marl klLa mulal membuaL Wlndows Medla laver denaan Coreldraw apllkasl powerfull darl
Corel vana sanaaL meman[akan klLa dalam men dlsaln

Lanakah Lanakahnva

1 8uaLlah 2 buah llnakaran denaan LLI5 1CCL (l7)


2 SeLelah lLu Lekan C18L + A (SelecL All)
Lalu Lekan C18L + C (Croup)

3 unLuk Leblh memudahkan munculkan Gr|d Caranva pada Menu uLama plllh V|ew Gr|d kemudlan
buaL 2 koLak denaan 8ecLanale 1ool (l6) sebaaal banLuan memoLona 3/4 baalan llnakaran
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


Sambll Lekan dan Lahan Lombol ShlfL kllk (Llnakaran koLak kanan koLak 8awah) lalu aunakan
MeLode 5|mp||fy
Pasllnva


kemudlan hapus kedla koLak denaan Lombol De|ete
nah hasllnva

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

4 8uana baalan llnakaran dalam denaan cara membuaL llnakaran laal dan aunakan meLode 1r|m


SeLelah dl 1rlm (Caranva seperLl pada meLode slmpllfv Ladl)
Papus vana Lldak dlperlukan [adl Llnaaal 1/4 llnakaran lnl


3 kllk banaun LersebuL dan Lekan Lombol + pada kevboard sebanvak 1 x unLuk menaaandakan
kemudlan Lekan mlrror horrlsonLal
Pasllnva


Cunakan Move 1ool dan aLur poslslnva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp6 8uaL 2 8uah baalan laal sehlnaaa menahasllkan seperLl lnl
1apl kall lnl plllh mlrror verLlcal


7 Sekarana Llnaaal membuaL Lombol LA? [adl buaL sealLlaa denaan
Pasllnva


1lnaaal mewarnal sa[a sebalknva hllanakan Crld aaar kanvas men[adl puLlh berslh laal caranva seperLl
menaakLlfkan Crld Ladl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


8 Mewarnal baalan baalan
kllk baalan vana lnaln dlwarnal dan plllh warna pada color palleLe dl sebelah kanan

unofflclal lcon lrom W|ndows ,ed|a |ayer sudah LerclpLa mlnLa maaf loh kepada pemlllk wlndows lnl
hanvalah sekedah laLlan sa[a [adl aak ada maksud apa apa apalaal memba[ak loao LersebuL hehehe+ 1lps 1ambahan LxLreme 1uLorlal
unLuk lanakah ke 8 valLu pewarnaan blsa menaaunakan Cradlen (lounLaln llll) aaar leblh menarlk
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


enaaLuran unLuk warna merah

Pasllnva


8lsa [uaa dlLambahkan lnLeracLlve Shadow 1ool
Pasllnva
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpAnda blsa berkreasl sendlrl denaan 1ool 1ool vana ada dalam Coreldraw
lnl hasll karva alLernaLlf darl penulls ([o llmuarafls)
kallan pasLl blsa berkreasl leblh hebaL laal
l am !usL newble who wanL Lo Share 1uLorlals

unofflclal Loao Wlndows Medla laver
semoaa bermanfaaL
uownload versl ul e8ook
uownload Source *Cu8
8e CreaLlve 8e lmaalnaLlf
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Membuat Kop Surat Perusahaan Dengan Corel Draw 12


Publish: 30 Oktober 2008 ' Author & Copyright: Fery Gunawan ' Status: FREE tutorial
Pendahuluan
Berdasarkan pada obiek desainnya, desain graIis dibagi meniadi dua kelompok, yakni desain
bitmaps dan desain vektor ( baca artikel: perbedaan dan persamaan bitmap dengan vektor graIis )
. Desain bitmap bekeria dengan bitmap yang tersusun dari pixel-pixel warna dan raster yang
membentuk sebuah obiek. Sedangkan desain vektor bekeria dengan gambar yang tersusun dari
vektor atau garis.
Pada obiek bitmap iumlah pixel dalam gambar sangat mempengaruhi kualitas gambar, semakin
banyak iumlah pixel yang membentuk gambar, akan semakin ielas detail gambar, sebaliknya
gambar akan tampak buram atau kasar (iuggy) bila iumlah pixel yang membentuk gambar
sedikit.
Pada desain vektor, iumlah pixel tidak mempengaruhi gambar, karena gambar vektor tersusun
dari garis yang membentuk sebuah image yang menghasilkan warna yang solid. Tampilan image
tidak mempengaruhi kualitas gambar.
Corel Draw 2 merupakan aplikasi untuk menyunting/ menggambar obiek berbasis vektor, mulai
dari pembuatan logo yang sederhana sampai pada pembuatan ilustrasi yang rumit iuga mampu
untuk pembuatan pekeriaan yang berkaitan dengan banyak naskah pengetikan seperti pembuatan
brosur atau layout halaman.Corel draw selain mengolah gambar berbasis vektor, mampu pula
mengolah gambar berbasis bitmap dengan hasil yang tidak kalah dengan program bitmap. Tak
heran iika aplikasi Corel Draw meniadi sangat populer dan banyak dipergunakan oleh para setter
dan desainer untuk membuat hasil karyanya, disamping aplikasi pengolah vector yang lain
seperti Adobe Illustrator.
Ditengah maraknya dunia iasa percetakan (graIika) dewasa ini, membuka peluang pula bagi
usaha iasa setting komputer yang melayani pembuatan desain pra cetak, mulai dari desain logo
perusahaan, kop surat, memo, nota, kwitansi, kartu nama, undangan , brosur, poster dll. Dan
Corel Draw merupakan aplikasi yang tak asing dan meniadi teman setia bagi para setter
(desainer) untuk melayani kebutuhan para pelaku iasa percetakan.
Membuat Kop Surat
Buka Aplikasi Corel Draw 2 klik start ~ All Program ~ CorelDRAW Graphics Suite 2 ~
CoreDRAW 2, sebelum masuk ke aplikasi tampak pada layar monitor kotak dialog 'Welcome
to CorelDRAW tampak seperti pada gambar di bawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


pilik New untuk memulai dokumen baru. Pastikan kita memilih page orientation portrait yang
terletak pada property bar.

Buat kotak sebagai guideline atau batas kop surat, klik window ~ Dockers ~ Obiect Manager,
lalu pada Obiect Manager pilih panel Guides. Pilih Rectangle tool pada toolbox, buat kotak pada
iendela gambar dengan ukuran lebar 95 mm dan tinggi 35 mm. Kunci guides anda dengan
mengklik gambar pensil pada panel Guides. Pastikan anda mengaktiIkan kembali panel Layer .
Pilih Text Tool. Klik pada areal gambar untuk membuat teks kop cv Aksaramedia Perkasa.
Atur ienis Iont dan size pada property bar, pada contoh kami menggunakan Iont atomic dengan
ukuran 55 pt warna blue. Lalukan hal yang sama untuk membuat teks keterangan perusahaan
General Contractor - Supplier atur dengan memilih warna putih pada color palette, ienis Iont
Trebuchet MS size 8 bold, variasikan dengan membuat kotak membungkus teks tadi. Atur rata
tengah dengan memilih menu Arrange ~ Align and Distribute ~ Align Centers Vertically (C).
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Selaniutnya buat alamat perusahaan, pilih Text tool klik di bawah keterangan perusahaan,
gunakan Iont arial size Iill blue. Di sini terlihat pada kop, keterangan perusahaan dan alamat
merupakan teks yang terpisah untuk memudahkan tata letaknya. Terakhir buat dua buah garis
dibawah alamat, buat ketebalan garis pertama 2 pt dan garis kedua pt, aktiIkan kedua garis
tersebut klik kanan pada color palette di warna blue.

Sempurnakan dengan pembuatan logo perusahaan, disini menggunakan modiIikasi dari huruI A
pada Iont atomic setelah di convert to curves. divariasikan dengan lingkaran dengan
menggunakan elips tool.Atur warna sesuai keinginan. Hasilnya seperti gambar di bawah ini

Tentunya untuk keperluan pembuatan paper plate atau aluminium plate para setter memisahkan
setiap warna pada hasil desain-nya, yakni warna blue dan red.
Terima kasih

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Membuat LOO UBUNTU


Publish: Desember 2008 ' Author & Copyright: OzyHC ' Status: FREE tutorial

Moga-moga bisa buat belaiar !!!... aq iuga newbie di dunia edit vector.ini.

Oke. mulai.. Awal.
O klik new Iile

O buat elipse tool atau tekan F7 ( buat lingkaran.)

O lalu set dengan ukurannya H 3.0 px dan W 3.0px


O klo bisa letakan lingkaran di tengah, supaya kelihatan teratur

O Gunakan interactive Iill tool, set Iile type meniadi : linear, lalu set warna hitam dan putih


O klik pada linkaran lalu tekan ctrlc lalu ctrlv (copy-paste) perkecil ukuran nya dari
poiok iangan dari bawah, atas, atau samping, supaya pengecilan nya teratur (ign terlalu kecil atau
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
besar)

atur linkaran2 tepat di tengah-tengah lingkaran dan warnai dengan warna selain warna
linkaran supaya telihat seperti donat lubang
Nb : kuncu lingkaran atau yg terbesar caranya klik kanan pada lingkaran terbesar itu lalu klik
Lock obiect

O copy-paste linkaran2 untuk membentuk linkaran3 beri warna putih


O buat bangun persegi paniang yg menyerupai garis (ingat iangan terlalu besar hasilnya akan
ielek klo boleh saya usul ukurannya lebarnya 0. px untuk paniang terserah anda) untuk
membagi lingkaran meniadi 3 potong sama besar( seperti di gambar

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
Saya menggunakan titik hitam dengan linkaran
Untuk membuat suatu titik pusat agar lebih mudah
Caranya. untuk rotasi supaya sempurna saya gunakan rumus matematika 360/3
iadi 20 iadi saya ketik supaya berputar kekiri sebanyak 20 deraiat :
persegi paniang , Persegi paniang 2
Lalu saya Move, supaya meniadi seperti gambar di atas.

O Setelah langkah ke 8 selesai tekan ctrl A setelah terseleksi semua kecuali linkaran iadikan
simpliIy caranya : arrange shaping simpliIy

O Setelah anda simpliIy, klik 3 persegi paniang itu (satu-satu yach) delete satu persatu iuga
lingkarang 3 dan linkaran pusat

..ireeeenng... apa yg teriadi.. Bagian tadi terpotong bukan.

O setelah terhapus klik linkaran ke 2 yg berwarna orange (warna linkaran punya saya ) truz klik
break apart / ctrl K (break apart berguna untuk memisah bagian yg tadi bangun tapi terpisah
meniaadi beberapa bangun)


Setelah meniadi bagian sendiri sendiri warnai seperti punya saya, sudah tahu kan bagaimana cara
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

mewarna melalui interactive Iill tool.. Seperti berikut iniO langkah selaniutnya buat lubang seperti gigitan dengan cara berikut
- buat lingkaran kecil dengan ukuran sama (0.6 x 0.6 px)
- lalu letakan seperti gambar ini


- setelah itu gunakan methode simpliIy lagi: tekan shiIt klik bangun a & b dan delete bangun a,
hingga iadi seperti :

Lakukan hal yang sama terhadap bangun yg laen.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpsetelah itu di celah gigitan tadi selipkan lingkaran yg lebi kecil diameter nya dari gigitan
tersebut.dan beri warna seperti ini


Lambang ubuntu sudah iadi tinggal anda beri eIek saia...

Ya, logo Ubuntu

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Logo Sony Ericsson - code:Ervyn


Publish: 07 Januari 2009 ' Author & Copyright: Ervyn ' Status: FREE tutorial

Kalau selama ini kita hanya punya Handphonenya atau cuma liat LOGOnya, mari kita buat
sendiri LOGO Sony Ericsson dengan tangan kita sendiri dengan menggunakan Corel / Coreldraw
bisa , 2, X3, X4

. Seperti biasa buka corel ~ CtrlN

2. Buat satu lingkaran dan iangan lupa selalu tekan iuga Ctrl ShiIt agar lingkaran yg kita buat
presisi dengan otomatis.

3. Setelah itu buat lagi satu lingkaran kecil dan letakan seperti pada gambar dibawah ini dan
seleksi lalu Combine Ctrl L


4. Kita buat lagi beberapa lingkaran karena unsur dari logo ini hampir keseluruhan adalah
lingkaran. Buat lingkaran yg sama persis dengan lingkaran kedua tadi(copy)

5. Setelah itu kita ke langkah berikutnya. Buatlah lingkaran kecil dan bentuk meniadi elips
seperti dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpLalu putar dan rekatkan seperti gambar dibawah ini


Kemudian gunakan Beizer Tool untuk membuat obiect seperti dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpGunakan Shape Tool, seleksi semua Node dari obiect tersebut dan klik Convert Line To Curve
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpSetelah itu kita ubah obiect tadi sampai meniadi obiect pada gambar berikut
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpLalu satukan obiect nomor dan nomor 2 dengan menggunakan Weld


Setelah itu klik pada obiect atau 2 tadi ~ tekan ShiIt dan klik obiect 3, lalu Trim(sebelah kanan
Weld)Dan terbentuklah obiect baru seperti dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpLalu gabungkan/satukan dengan obiect pertama yg kita buat. Tadi dan iadilah uiud dibawah ini


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
Beri warna 90 black lalu gunakan Interactive Fill Tool

Kemudian Hilangkan Outlinenya.

6. Bagian pertama selesai, laniut gan.....
Kita buat lagi Lingkaran kecil dan besar(maaI mungkin saya tidak menyertakan ukuran
dikarenakan untuk menghindari hal-hal yg tidak di inginkan..Hehehe...)Kira-kira seperti gambar
dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Obiect yang sudah iadi tadi hanya untuk acuan ukuran saia, iika sudah merasa pas dimohon
dengan sangat untuk memisahkan obiect pertama dengan lingkaran-lingkaran baru tadi.

7. Beri warna hiiau pada lingkaran kecil dan hiiau iuga pada lingkaran besar(pisahkan keduanya)
kita mulai membuat obiect ke dua(lingkaran besar) seleksi lingkaran besar dan lalu klik
Interactive Fill Tool pada Fill Type yang semula Preset ubahlah meniadi Conical dan buatlah
sampai meniadi seperti gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Jika sudah, Copy obiect diatas tadi meniadi dua, obiect copy dari obiect tadi beri warna hitam
pilih Interactive Transparency Tool dan ubah Transparency Type meniadi Radial lalu edit
transparency dengan tool dibawah ini yang dikotak merah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpSetelah itu akan muncul iendela sperti dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpJangan lupa pilih Custom, lalu tambahkan Node pada kotak merah diatas dengan cara meng-klik
dua kali, tambahkan 2 node satu beri warna putih satu hitam lalu klik OK.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpArange sendiri sampai meniadi seperti gambar di atas, saleksi kedua obiect kedua ini lalu tekan
C dan E pada keyboard dan iadilah rupa dibawah ini.
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpObiect kedua selesai, masuk pada obiect berikutnya.

8. Seleksi ingkaran kecil tadi, pilih Interactive Fill Tool dan ubah Fill Type meniadi Radial lagi
lalu Edit Fill pilih Custom dan tambahkan dua node
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Node beri warna hitam, Node 2 Hitam, Node 3 Hiiau dam Node 4 Putih, lalu klik OK.
Setelah itu mari kita utak-atik sampai meniadi seperti gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Dan obiect ketiga pun telah selesai.

9. Berikutnya kita gabungkan ketiga obiect tersebut meniadi seperti gambar dibawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp0. Tearkhir kita gunakan lagi Bezier Tool dan buat obiect seperti pada gambar dibawah
ini(kebanyakan pakai kata 'Seperti gambar dibawah ini ya?? Biar deh, gak tau lg musti pake
kalimat apa... Hee...)
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%


Wah terlihat tidak ya? Lalu gunakan Shape Tool lagi dan langkahnya seperti pada awal tadi
sampai meniadi gambar ini


Hasilnya adalah yang berwarna kuning diatas, berilah warna hiiau obiect hasil Trim tadi lalu
pilih Interactive Fill Tool lagi dan ubah sampai meniadi seperti pada gambar dibawah ini
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
(lagi???)Tambah kan 3 lingkaran kecil yg beriaiar seperti gambar dibawah ini


Group-kan semua obiect karena sudah selesai logo tadi, tinggal bagaimana kreasi kita, mau
ditambah apa iuga terserah kita, ini imaiinasi kita bukan mereka(hehe...)

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Hasil dari Tutorial diatasSony Ericsson Logo - code ervyn

Selamat mencoba, semoga berhasil gan.....
tangqiu......
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Logo W|ndows V|sta Code Arofat


ubllsh 23 lebruarl 2009 | AuLhor CopvrlahL ArofaL | SLaLus l8LL LuLorlal

ada LuLorlal kall lnl klLa akan bela[ar Coreldraw membuaL loao Wlndows vlS1A (kakaknva Wlndows x
hehehe) denaan Coreldraw lanasuna a[e lkuLl beberapa lanakah mudah 1uLorlal Coreldraw dlbawah lnl

MembuaL loao Wlndows vlsLa denaan Coreldraw x3

1 8uka Coreldraw anda dan lllh New aLau Lekan Ctr| + N dan buaLlah 2 buah llnakaran seperLl aambar
(berlkuL warnanva)


2 Selan[uLnva klLa akan membuaL efek slnar denaan lnLeracLlve 8lendLool (Laukan?? (llnakaran kecll
dlLarlk ke aLas) dan aLur number of sLep pada roperLv bar llhaL aambar
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp3 buaL laal llnakaran kecll denaan warna puLlh Lanpa ouLllne dan kaslh [uaa efek Lransparansl denaan
lnLeracLlve 1ransparansl 1ool


4 oke saaLnva klLa membuaL [endelanva buaL koLak denaan recLanale Lool dan mlrlnakan denaan cara
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

kllk Lenaah pada koLak hlnaaa LlLlk2 plnaalr berubah men[adl seperLl lnl (draa dan aeser ke kanan)


3 seLelah lLu plllh shapeLool dan kllk kanan pada koLak kemudlan plllh converL llne Lo curves


6 blok koLak kemudlan pada properLv bar plllh converL llne Lo curves


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp7 pada aarls aLas draa ke aLas hlnaaa berbenLuk seperLl pada aambar


8 selan[uLnva buaL men[adl 4 koLak benLuk dan warnal seperLl pada aambar
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

9 sekarana klLa kaslh deh efek slnar denaan lnLeracLlve mesh flll Lool kllk salah saLu koLak (maka akan
ada koLak2 kecllklLa hllanakan denaan cara menakllk 2x hlnaaa Llnaaal seperLl pada aambar)
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

10 lalu klLa warnal deh po[ok2 dalam koLak denaan cara menakllk LlLlk dl po[ok (llhaL aambar) bealLu
pula vana lalnnva ( blnauna ae? baalan 9 dan 10 emana aaak blnauna nvampelnnva hehe
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp11 oke selan[uLnva blok 4 koLak Ladl dan plllh lnLeracLlve drop shadow dan pada properLv bar plllh
small alow


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%12 oke sekarana klLa aabunakan deh [adl saLu hasllnva seperLl lnl
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%

Loao Wlndows vlsLa uL1lMA1L desaln bv ArofaL llmuarafls

1uLorlal lnl dlarslpkan dl llmuC8AllS pada kaLeaorl Coreldraw uesaln Loao denaan !udul Logo W|ndows
V|sta CodeArofat


hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

Desa|n Logo Wordpress Code Am|n


ubllsh 28 lebruarl 2009 | AuLhor CopvrlahL Amln | SLaLus l8LL LuLorlal

1uLorlal kall lnl sava akan membaal cara membuaL loao wordpress denaan roaram Coreldraw vana
merupakan proaram favorlL sava

ertama
buka lembar ker[a kosona Lalu buaL llnakaran slmeLrls kemudlan pasLe llnakaran lLu Lapl dlkecllkan
sebanvak 3 llnakaran LlhaL aambar bawah


oLona llnakaran Lerbesar denaan llnakaran vana dlLenaah denaan Lool Lrlm" LlhaL aambar bawah


Lalu kllk llnakaran dl Lenaah dan deleLe kemudlan buaL huruf w 1apl usahakan vana mlrlp dona denaan
huruf w pada wordpress Akan LeLapl blla anda Lldak mempunval fonLnva sava an[urkan unLuk men[lplak
sa[a denaan loao wordpress vana Lelah anda slapkan ( dl slnl sava menaaunakan freehand Lool" unLuk
membuaL pola w ) llhaL aambar
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
Selan[uLnva w LersebuL leLakkan pas dl Lenaah llnakaran pallna kecll Lalu poLonakan pada llnakaran
kecll lLu uan sesudahnva deleLe huruf w Pasll akan LerllhaL pada aambar dlbawah


1apl klLa belum selesal sampal dlslnl unLuk membuaL aradasl warna supava aambar Lampak seperLl 3u
Sava akan menaaunakan founLaln flll" Akan LeLapl sava akan membuaL Lerleblh dahulu aarls banLu
llhaL bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpLalu aunakan Lool lnLersecL" unLuk membuaL banaun vana sama persls pada loao LlhaL bawah


ualam aambar dlaLas men[elaskan bahwa ada aarls puLls vana membaLasl anLara bawah dan aLas
kemudlan sava kllk baalan aLas dan sava dearadasl denaan menaaunakan Lool founLaln flll" LlhaL
bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpkalau anda kllk akan keluar menu seperLl dlbawah


nah darl slnl klLa Llnaaal menaaLur konLras vana anda lnalnkan pada aambar Lalu puLar pada baalan
vana berwarna blru keaLas dan mld polnL pada bawah menu [uaa aeser ke klrl supava aradasl warna
Lldak Lerlalu mencolok llhaL bawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephpPasll akan Lempak seperLl dlbawah

Logo Wordpress
Avo naeblok eh naebloC See mv (Amln llmuarafls) bloa aL hLLp//audanahumorwordpresscomhLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp

,,UA1 LCGC 1LkC, Code Am|n


ubllsh 14 MareL 2009 | AuLhor CopvrlahL Amln | SLaLus l8LL LuLorlal

Paloo Aaus Aaus hehehe 8erLemu kemball denaan sava Amln Wona (dulure 8alm Wona) pada
LuLorlal Corel uraw kall lnl sava akan coba menaulas baaalmana cara membuaL loao Lelkom denaan
cepaL dan slmpel

8uka lembar ker[a kosona lalu buaL llnakaran (seperLl blasanva hehehe) Lalu buaL banaun perseal vana
Lak beraLuran mellnLas dldepan llnakaran LersebuL LlhaL bawah


Lalu aroup semua koLak perseal lLu denaan Lool aroup" llhaL bawah

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Lalu aunakan Lool lnLersecL" pada llnakaran oleh perseal LersebuL LlhaL bawah


Lalu deleLe perseal pan[ananva Cambar akan Lampak seperLl dl bawah


kemudlan warnallah kedua banaun sesual warna loao Lelkom kemudlan plllh aroup perseal Ladl lalu kllk
menu founLaln flll Menu LersebuL akan keluar seperLl dlbawah
hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp


Lalu warnal dan aradasl perseal dldalam llnakaran LersebuL LlhaL bawah

hLLp//wwwsLumulspenLlavahoocold
hLLp//wwwllmuaraflscom/coreldraw_freephp
%
Pasllnva akan seperLl dl bawah


Lalu aradasl warnal dan aradasl pula llnakaran vana dlbelakana banaun perseal lLu Pasll akan Lampak
seperLl dlbawah1elkom CommlLed 2 u
*SLLAMA1 MLnCC8A*

Avo naeblok eh naebloC See mv (Amln llmuarafls) bloa aL CudanaPumorWordpresscom

Anda mungkin juga menyukai