Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DAUH PURI
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

LEMBAR SOAL
Tema / Mapel : Bahasa Bali
Kelas : III (Tiga)
Semester : I (Satu)
Hari / Tanggal : Selasa, 24 November 2020
Waktu : 09.30 - 11.00

Petunjuk Umum :
1. Tulislah identitas nama, kelas, dan nomor urutmu pada lembar jawaban yang telah
disediakan!
2. Tuliskan semua jawaban di lembar jawaban!
3. Bacalah setiap butir soal dengan baik sebelum dijawab!
4. Kerjakan lebih dahulu soal yang dianggap mudah!
5. Tanyakan kepada pengawas apabila ada soal yang kurang jelas!
6. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum lembar soal dan lembar jawaban diserahkan
kepada pengawas!

------- SELAMAT BEKERJA -------

I. Dagingin tanda silang (X) ring huruf A, B, C, utawi D sané madaging pasaut sané patut!

1. KD. 3.1

Wacana
Mreténin Ubuh-ubuhan

I Nyoman Sutapa nongos di pedésan, geginané sewai-wai wantah maubuh-ubuhan lan


magaé di cariké. I Nyoman Sutapa ngubuh sampi aakit pejanga di cariké. Sampiné kagaénang
kandang, kepanjusang, lan kalihang padang apang sampiné tetep mokoh. Nuju masan matekap,
sampiné kanggon ngedeng tenggala di cariké. I Nyoman Sutapa marasa kawantu baan sampiné.

Lénan tekén sampi, I Nyoman Sutapa masi ngelah ubuh-ubuhan siap. Siapné masi
kagaénang kandang, ada masi malébang. Ané maléban tuah siap pengina lan manuk. Sabilang
semengan satondén luas ka cariké, siapé kabaang ngamah jagung lan sisan nasi. Kéto masi yén
sanjané di subané teka uli carik siapé tetep kabaang ngamah lan nginem.

Ulian maubuh-ubuhan I Nyoman Sutapa ngidang miayanin idup kulawarga lan pianakané
makejang masekolah.

1. Judul wacana ba duur ….


A. mreténin entik-entikan
B. mreténin beburon
C. mreténin ubuh-ubuhan
D. mreténin punyan kayu
2. I Nyoman Sutapa nongos di ….
A. kota
B. rantauan
C. pedésan
D. kubu
3. I Nyoman Sutapa ngubuh sampi aakit pejanga di ….
A. umahé
B. tegalé
C. tukadé
D. cariké
4. Lénan tekén sampi, I Nyoman Sutapa masi ngubuh ….
A. siap
B. céléng
C. kambing
D. bébék
5. Tiang ngubuh kambing duang ukud. Kambing buron ané ngamah ....
A. baas
B. don-donan
C. bulung
D. daging
6. Buron sampi ngelah panak madan ....
A. memeri
B. godél
C. pitik
D. tukik
7. Buron penyu ngelah panak uli mataluh. Penyuné mataluh di ....
A. sisin pasihé
B. bengbengan
C. sebun
D. kandang
8. Betén ené soroh buron ané bias mataluh ....
A. kambing
B. sampi
C. macan
D. siap
9. Pan Sadia ngubuh sampi limolas ukud. Limolas yéning tulis baan angka ....
A. 11
B. 14
C. 15
D. 17
10. Siapé mataluh selaé, lantas belah lelima. Sisan taluhé enu buin ....
A. petang dasa
B. telung dasa
C. duang dasa
D. dasa
2. KD. 3.4

11. Punyan nyuhé liu pesan kawigunané. Don nyuh ané mawarna kuning tur enu muda madan
....
A. busung
B. slepan
C. danyuh
D. empol
12. Don jaka ané nuda lan dadi anggon mayasin pénjor madan ....
A. busung
B. plosor
C. ambu
D. pusuh
13. I Mémé meli bunga lakar anggona nanding canang. Soroh bunga ento luirné ....
A. poh, durén, manggis
B. padang, biu, ambengan
C. ron, slépan, busung
D. jepun, cempaka, sandat
14. Beburon ané demen ngisep sarin bunga contoné ....
A. legu
B. lelipi
C. kupu-kupu
D. buyung
15. punyan nyuhé tegeh nanging punyan tomaté ....
A. lantang
B. gedé
C. éndép
D. agung
16. I Bapa menék punyan nyuh lakar nérésin ngalih tuak. Kruna “menék” tungkalikané ....
A. makeber
B. tuun
C. ulung
D. makecog
17. Luh Sri mula murid dueg. Kruna “dueg” tungkalikané ....
A. belog
B. wikan
C. bisa
D. biasa
18. Aksara Bali sané dasar kaorahang aksara wianjana liuné ada ....
A. pat belas
B. plekutus
C. siangolas
D. pitulas
19. Kruna “dara” yéning tulis baan aksara Bali ....
A. dn.
B. dr.
C. dk.
D. ds.

3. KD. 3.3
20. ds. Kruna maksara Bali kabaca ....
A. dasa
B. dara
C. data
D. daka
21. I Bapa ka cariké lakar ngarit padang. Prabot ané patut abana tekén I Bapa ....
A. sekop
B. palu
C. arit
D. regaji
22. Petaniné ngebuhang tanah di cariké nganggo ....
A. motor
B. traktor
C. kompor
D. kalkulator

23. Gambar ené madan ....

A. panci
B. pangoréngan
C. kompor
D. sinduk
24. Buin mani lakar ada parikrama bersih-bersih di sekolah. Ané muani maan magaé di kebun
sekolahé. Ané patut abana tekén muani-muaniné ....
A. tambah
B. pulpén
C. sapu bulu
D. lap pél

25. Gambar ené malakar aji aluminium, tur anggona nglebengin nasi.
Bebandan ené madan ....

A. piring
B. gelas
C. panci
D. sinduk
26. Bendéra Indonésiané mawarna barak lan ....
A. selem
B. gadang
C. putih
D. kuning
27. Bebandan ané anggona tatakan netek bé madan ....
A. besi
B. talenan
C. kompor
D. blakas
28. Gambar babandan ené malakar aji kayu lan gunanné anggon negak
madan ....
A. garisan
B. papan
C. méja
D. kursi
29. m)li. Yéning kawacén dadi ….
A. meli
B. mili
C. muli
D. mela
30. Kruna “buku” yéning surat baan aksara Bali dadiné ....
A. bunu,
B. bku,
C. \uku,
D. buku,

4. KD. 3.5

31. Sabilang dina Buda tiang milu ekstra pramuka. Ané anggona lambang pramuka ento panak
punyan nyuhé ané madan ....
A. pujer
B. émbung
C. bungsil
D. séséh
32. Pramuka ngajahin alit-alité apang bisa dadi anak ....
A. males
B. Mayus
C. Disiplin
D. jelé
33. Pekak ngubuh sampi aakit. Wilangan “aakit” liuné ... ukud.
A. duang
B. telung
C. petang
D. limang
34. Siapé mataluh limolas bungkul. Limolas yén tulis aji angka ....
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
35. Buah angguré wilangané aroncé, buah nyuhé orahanga ....
A. akatih
B. abungkul
C. abidang
D. alingseh
36. Dadi murid tusing dadi majoan pancing malajah apang iraga dadi dueg. Blabadan “majoan
pancing” artiné ....
A. mayus
B. males
C. seleg
D. jemet
37. “Apa ké anak cerik ngemu getih?” Pasautné klepon. Paribasa ené madan ….
A. bladbadan
B. wewangsalan
C. cecimpedan
D. peparikan
38. Apa ké kerék-kerék ….? pasautne anak nyampat. Apang jangkep cecimpedané, di cecek-
ceceké ento patutné isinin kruna …..
A. ngajohang
B. melaib
C. ngoyong
D. ilang
39. Ada kéné ada kéto. Kruna “kéto” yéning tulis nganggo aksara Bali dadosné ....
A. eket.
B. etoek.
C. keto.
D. eketo.
40. “Dija kacang ditu komak, dija pejang ditu ….” Kruna ané patut anggon nyangkepin
wewangsalané ....
A. jambak
B. jemak
C. tampak
D. tambak

Anda mungkin juga menyukai